Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 31/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska

Datum vyhlášení 18.06.2019
Uzavření smlouvy 20.05.2019
Platnost od 20.05.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 2019 bylo v Praze podepsáno Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 16 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání o kulturní spolupráci

mezi Ministerstvem kultury České republiky

a

Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolská, dále jen „Strany“,

berouce v úvahu Dohodu o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky, podepsanou v Praze dne 25. dubna 1973,

vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, se dohodly

takto:

I. VÝMĚNY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ

Článek 1

Strany budou podporovat výměnu informací, zkušeností a podkladů v oblasti kultury a umění za účelem zvýšení znalostí a porozumění o druhé zemi.

Článek 2

Strany budou podporovat výměnu kulturních delegací, včetně úředníků a pracovníků v oblasti kultury, účinkujících, umělců a expertů na dobu nepřesahující pět dnů během jednoho kalendářního roku.

Článek 3

Strany budou podporovat výměnu výstav, jejichž podmínky realizace budou dojednány mezi pořádajícími institucemi.

Článek 4

Strany budou podporovat účast svých uměleckých skupin a souborů na mezinárodních kulturních festivalech a přehlídkách pořádaných v obou zemích, a to v souladu s podmínkami danými organizátory akce.

Článek 5

Strany budou podporovat výměnu pracovníků knihoven za účelem získávání technologických informací o moderních způsobech uchování kulturního dědictví a jeho zpřístupnění.

Článek 6

Strany budou vyhledávat možnosti spolupráce na vydavatelském trhu a podporovat druhou Stranu prostřednictvím knižních výstav, přednášek a konferencí, stejně jako budou vzájemně podporovat překlady svých národních literatur a odborných textů (zejména z oblasti společenských věd).

Článek 7

Strany budou podporovat účast filmových tvůrců na mezinárodních filmových festivalech pořádaných ve svých zemích.

Článek 8

Strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací týkajících se ochrany a zachovávání kulturního dědictví, zejména pak nezákonného vývozu, dovozu i transferu kulturních statků států obou Stran.

Strany se zavazují, že v případech zápůjček kulturních statků přijmou v souladu s právním řádem svých států opatření bránící zabavení majetku státu, který je součástí jeho kulturního dědictví nebo součástí jeho archívů a není nabízen nebo určen k prodeji či který je součástí výstavy předmětů vědeckého, kulturního nebo historického významu a není nabízen nebo určen k prodeji.

Článek 9

Strany budou podle svých možností a na základě oboustranného zájmu podporovat zejména spolupráci mezi jimi řízenými organizacemi a institucemi, a to prostřednictvím:

a) spolupráce divadel, literárních, uměleckých a filmových institucí, knihoven, muzeí, galerií, organizací památkové péče a institucí působících v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury;

b) spolupráce nevládních neziskových organizací.

Detaily této spolupráce budou dohodnuty prostřednictvím oficiální korespondence a v koordinaci a po konzultaci s příslušnými úřady obou zemí.

Článek 10

Strany budou hledat příležitosti k navázání spolupráce mezi českými a mongolskými jevištními výtvarníky a producenty komiksů, včetně pořádání vzájemných setkání.

II. PŘIJÍMÁNÍ A VYSÍLÁNÍ DELEGACÍ

Článek 11

Vysílající strana předloží přijímající straně nejpozději dva měsíce před plánovaným zahájením návštěvy návrh nominovaných osob, který bude obsahovat:

a) jméno a příjmení nominované osoby a stručný popis jeho/její odborné činnosti;

b) termín návštěvy;

c) návrh programové náplně pobytu.

Článek 12

Vysílající strana zajistí uhrazení nákladů na mezinárodní dopravu do hlavního města státu přijímající strany a zpět.

Článek 13

Strany nenesou odpovědnost za sjednání a úhradu cestovního zdravotního pojištění osob vysílaných na základě tohoto Ujednání na dobu jejich pobytu ve státě přijímající strany ani za sjednání a úhradu pojištění nákladů repatriace ani jiná pojištění, jež vyžadují příslušné právní předpisy státu přijímající strany.

Článek 14

Přijímající strana zajistí uhrazení:

a) cestovních nákladů na území svého státu dle programu pobytu;

b) nákladů na ubytování hotelového typu;

c) nákladů na tlumočení.

III. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Toto Ujednání bude prováděno v souladu s právními předpisy platnými na území států obou Stran.

Článek 16

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2021. Jeho platnost může být prodloužena o 1 (jeden) kalendářní rok, a to po písemném souhlasu obou Stran. Každá smluvní Strana může písemně vypovědět toto Ujednání s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti tohoto Ujednání nebude mít vliv na závazky vzniklé na jeho základě.


Dáno v Praze dne 20. května 2019 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
Tomáš Petříček v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Ministerstvo vzdělání, kultury,
vědy a sportu Mongolska
Damdin Tsogtbaatar v. r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru