Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 3/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016

Datum vyhlášení 24.01.2019
Uzavření smlouvy 15.10.2016
Ratifikace Smlouvy 24.10.2017
Platnost od 01.01.2019
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 2016 byla v Kigali přijata změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1).

Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 24. října 2017 listinu o přijetí této změny. Listina o přijetí byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Montrealského protokolu, dne 27. září 2018.

Na základě článku IV odst. 1 změny Montrealského protokolu vstoupila tato změna, s výjimkou uvedenou v odstavci 2 téhož článku, v platnost dne 1. ledna 2019 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny Montrealského protokolu a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Článek I: Změna

Článek 1 odst. 4

V článku 1 odst. 4 protokolu se slova:

"v příloze C nebo příloze E" nahrazují slovy:

"v příloze C, příloze E nebo příloze F".

Článek 2 odst. 5

V článku 2 odst. 5 protokolu se slova:

"a článek 2 H"

nahrazují slovy:

", článku 2 H a 2 J".

Článek 2 odst. 8 písm. a), odst. 9 písm. a) a odst. 11

V článku 2 odst. 8 písm. a) a odstavci 11 protokolu se slova:

"články 2 A až 2 I"

nahrazují slovy:

"články 2 A až 2 J".

V článku 2 odst. 8 protokolu na konci textu písmene a) doplňuje nová věta, která zní:

"Každá taková dohoda může být rozšířena tak, aby zahrnovala závazky týkající se spotřeby nebo výroby podle článku 2 J za předpokladu, že celková kombinovaná vypočtená úroveň spotřeby nebo výroby dotčených smluvních stran nepřekročí úrovně požadované článkem 2 J.".

V článku 2 odst. 9 písm. a) protokolu se na konci bodu i) vypouští slovo

"a".

V článku 2 odst. 9 písm. a) protokolu se dosavadní bod ii) označuje jako bod iii).

V článku 2 odst. 9 písm. a) protokolu se za bod i) vkládá bod ii), který zní:

"je třeba provést úpravy hodnot potenciálu globálního oteplování uvedených ve skupině I v příloze A, příloze C a příloze F, a pokud ano, jaké úpravy, a".

Článek 2 J

Za článek 2 I protokolu se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 2 J: Částečně fluorované uhlovodíky

1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2019 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek v příloze F, vyjádřená v ekvivalentech CO2, nepřekročila procentní podíl, stanovený pro příslušná období uvedená níže v písm. a) až e), z ročního průměru jejích vypočtených úrovní spotřeby regulovaných látek v příloze F v letech 2011, 2012 a 2013, včetně patnácti procent její vypočtené úrovně spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C, jak je uvedeno v článku 2 F odst. 1, vyjádřené v ekvivalentech CO2:

a) 2019 až 2023: 90 procent

b) 2024 až 2028: 60 procent

c) 2029 až 2033: 30 procent

d) 2034 až 2035: 20 procent

e) 2036 a dále: 15 procent

2. Bez ohledu na odst. 1 tohoto článku se smluvní strany mohou rozhodnout, že smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2020 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek v příloze F, vyjádřená v ekvivalentech CO2, nepřekročila procentní podíl, stanovený pro příslušná období uvedená níže v písm. a) až e), z ročního průměru jejích vypočtených úrovní spotřeby regulovaných látek v příloze F v letech 2011, 2012 a 2013, včetně dvaceti pěti procent její vypočtené úrovně spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C, jak je uvedeno v článku 2 F odst. 1, vyjádřené v ekvivalentech CO2:

a) 2020 až 2024: 95 procent

b) 2025 až 2028: 65 procent

c) 2029 až 2033: 30 procent

d) 2034 až 2035: 20 procent

e) 2036 a dále: 15 procent

3. Každá smluvní strana vyrábějící regulované látky v příloze F zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2019 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek v příloze F, vyjádřená v ekvivalentech CO2, nepřekročila procentní podíl, stanovený pro příslušná období uvedená níže v písm. a) až e), z ročního průměru jejích vypočtených úrovní výroby regulovaných látek v příloze F v letech 2011, 2012 a 2013, včetně patnácti procent její vypočtené úrovně výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy C, jak je uvedeno v článku 2 F odst. 2, vyjádřené v ekvivalentech CO2:

a) 2019 až 2023: 90 procent

b) 2024 až 2028: 60 procent

c) 2029 až 2033: 30 procent

c) 2034 až 2035: 20 procent

e) 2036 a dále: 15 procent

4. Bez ohledu na odst. 3 tohoto článku se smluvní strany mohou rozhodnout, že smluvní strana vyrábějící regulované látky v příloze F zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2020 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek v příloze F, vyjádřená v ekvivalentech CO2, nepřekročila procentní podíl, stanovený pro příslušná období uvedená níže v písm. a) až e), z ročního průměru jejích vypočtených úrovní výroby regulovaných látek v příloze F v letech 2011, 2012 a 2013, včetně dvaceti pěti procent její vypočtené úrovně výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy C, jak je uvedeno v článku 2 F odst. 2, vyjádřené v ekvivalentech CO2:

a) 2020 až 2024: 95 procent

b) 2025 až 2028: 65 procent

c) 2029 až 2033: 30 procent

d) 2034 až 2035: 20 procent

e) 2036 a dále: 15 procent

5. Odstavce 1 až 4 tohoto článku se použijí s výjimkou případu, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo spotřeby, která je nezbytná pro uspokojení použití schválených smluvními stranami jako použití v režimu výjimky.

6. Každá smluvní strana vyrábějící látky ve skupině I přílohy C nebo v příloze F zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2020 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její emise látek ve skupině II v příloze F vypouštěné každým výrobním zařízením, které vyrábí látky ve skupině I v příloze C nebo v příloze F, byly zneškodněny v rozsahu proveditelném za použití technologie schválené smluvními stranami ve stejném dvanáctiměsíčním období.

7. Každá smluvní strana zajistí, aby jakékoli zneškodňování látek ve skupině II přílohy F produkovaných v zařízeních, která vyrábějí látky ve skupině I přílohy C nebo v příloze F, bylo prováděno pouze technologiemi schválenými smluvními stranami.

Článek 3

Návětí článku 3 protokolu se nahrazuje těmito slovy:

"1. Pro účely článků 2, 2 A až 2 J a 5 stanoví každá smluvní strana pro každou skupinu látek v příloze A, příloze B, příloze C, příloze E nebo v příloze F své vypočtené úrovně:".

V článku 3 písm. a), bodě i) protokolu se slovo „a“ na konci věty nahrazuje těmito slovy:

", s výjimkou případů uvedených v odst. 2;".

V článku 3 protokolu se doplňuje text, který zní:

", a

d) emisí látek ve skupině II přílohy F vypouštěné každým zařízením, které produkuje látky ve skupině I přílohy C nebo v příloze F, započtením, mimo jiné, množství vypouštěného v důsledku úniků ze zařízení, z definovaných výduchů a zařízení ke zneškodňování, avšak vyjma množství zachyceného pro použití, zneškodnění nebo skladování.

2. Při výpočtu úrovní výroby, spotřeby, dovozu, vývozu a emisí látek v příloze F a ve skupině I v příloze C, vyjádřených v ekvivalentu CO2, pro účely článku 2 J, článku 2 odst. 5 a článku 3 odst. 1 písm. d) použije každá smluvní strana hodnoty potenciálu globálního oteplování těchto látek uvedených ve skupině I v příloze A, příloze C a příloze F."

Článek 4 odst. 1 sept

Za článek 4 odst. 1 sex protokolu se vkládá nový odstavec, který zní:

"1 sept. Po vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže každá smluvní strana dovoz regulovaných látek v příloze F z jakéhokoliv státu, který není smluvní stranou tohoto protokolu."

Článek 4 odst. 2 sept

Za článek 4 odst. 2 sex protokolu se vkládá nový odstavec, který zní:

"2 sept. Po vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže každá smluvní strana vývoz regulovaných látek v příloze F do jakéhokoliv státu, který není smluvní stranou tohoto protokolu."

Článek 4 odstavce 5, 6 a 7

V článku 4 odstavcích 5, 6 a 7 protokolu se slova:

"přílohy A, B, C a E"

nahrazují slovy:

"přílohy A, B, C, E a F".

Článek 4 odst. 8

V článku 4 odst. 8 protokolu se slova:

"články 2 A až 2 I"

nahrazují slovy:

"články 2 A až 2 J".

Článek 4 B

V článku 4 B protokolu se za odstavec 2 vkládá nový odstavec, který zní:

"2 bis. Každá smluvní strana do 1. ledna 2019 nebo do tří měsíců od data vstupu tohoto odstavce pro ni v platnost, podle toho, co nastane později, zřídí a uplatňuje systém udělování licencí na dovoz a vývoz nových, použitých, recyklovaných a znovuzískaných regulovaných látek v příloze F. Každá smluvní strana jednající podle článku 5 odst. 1, která se rozhodne, že není schopna zřídit a uplatňovat takový systém do 1. ledna 2019, může odložit zavedení těchto opatření do 1. ledna 2021."

Článek 5

V článku 5 odst. 4 protokolu se slova:

"2 I"

nahrazují slovy:

"2 J".

V článku 5 odst. 5 a 6 protokolu se slova:

"článek 2 I"

nahrazují slovy:

"články 2 I a 2 J".

V článku 5 odst. 5 protokolu se slova:

"všechna regulační opatření" nahrazují slovy:

" všech regulační opatření".

V článku 5 protokolu se za odstavec 8 ter vkládá nový odstavec, který zní:

"8 qua

a) Každá smluvní strana jednající podle odst. 1 tohoto článku, s výhradou jakýchkoli úprav provedených u regulačních opatření v článku 2 J v souladu s článkem 2 odst. 9, je oprávněna odložit plnění regulačních opatření stanovených v článku 2 J odst. 1 písm. a) až e) a článku 2 J odst. 3 písm. a) až e) a upravit tato opatření takto:

i) 2024 až 2028: 100 procent

ii) 2029 až 2034: 90 procent

iii) 2035 až 2039: 70 procent

iv) 2040 až 2044: 50 procent

v) 2045 a dále: 20 procent

b) Bez ohledu na písm. a) výše mohou smluvní strany rozhodnout, že smluvní strana jednající podle odst. 1 tohoto článku, s výhradou jakýchkoli úprav provedených u regulačních opatření v článku 2 J v souladu s článkem 2 odst. 9, je oprávněna odložit své plnění regulačních opatření stanovených v článku 2 J odst. 1 písm. a) až e) a článku 2 J odst. 3 písm. a) až e) a upravit tato opatření takto:

i) 2028 až 2031: 100 procent

ii) 2032 až 2036: 90 procent

iii) 2037 až 2041: 80 procent

iv) 2042 až 2046: 70 procent

v) 2047 a dále: 15 procent

c) Každá smluvní strana jednající podle odst. 1 tohoto článku je oprávněna pro účely výpočtu referenční úrovně své spotřeby podle článku 2 J používat průměr svých vypočtených úrovní spotřeby regulovaných látek v příloze F v letech 2020, 2021 a 2022, včetně šedesáti pěti procent referenční úrovně své spotřeby regulovaných látek ve skupině I v příloze C, jak je uvedeno v odst. 8 ter tohoto článku.

d) Bez ohledu na písm. c) výše mohou smluvní strany rozhodnout, že smluvní strana jednající podle odst. 1 tohoto článku je oprávněna pro účely výpočtu referenční úrovně své spotřeby podle článku 2 J používat průměr svých vypočtených úrovní spotřeby regulovaných látek v příloze F v letech 2024, 2025 a 2026, včetně šedesáti pěti procent referenční úrovně své spotřeby regulovaných látek ve skupině I v příloze C, jak je uvedeno v odst. 8 ter tohoto článku.

e) Každá smluvní strana jednající podle odst. 1 tohoto článku a vyrábějící regulované látky v příloze F je oprávněna pro účely výpočtu referenční úrovně své výroby podle článku 2 J používat průměr svých vypočtených úrovní výroby regulovaných látek v příloze F v letech 2020, 2021 a 2022, včetně šedesáti pěti procent referenční úrovně své výroby regulovaných látek ve skupině I v příloze C, jak je uvedeno v odst. 8 ter tohoto článku.

f) Bez ohledu na písm. e) výše mohou smluvní strany rozhodnout, že smluvní strana jednající podle odst. 1 tohoto článku a vyrábějící regulované látky v příloze F je oprávněna pro účely výpočtu referenční úrovně své výroby podle článku 2 J používat průměr svých vypočtených úrovní výroby regulovaných látek v příloze F v letech 2024, 2025 a 2026, včetně šedesáti pěti procent referenční úrovně své výroby regulovaných látek ve skupině I v příloze C, jak je uvedeno v odst. 8 ter tohoto článku.

g) Písm. a) až f) tohoto odstavce se použijí na vypočtené úrovně výroby a spotřeby kromě případu, kdy se použije výjimka týkající se vysoké teploty prostředí založená na kritériích, o nichž rozhodnou smluvní strany."

Článek 6

V článku 6 protokolu se slova:

"články 2 A až 2 I" nahrazují slovy:

"článcích 2 A až 2 J".

Článek 7 odstavce 2, 3 a 3 ter

V článku 7 odst. 2 protokolu se za řádek ve znění" - v příloze E za rok 1991," doplňuje nový řádek, který zní:

v příloze F za roky 2011 až 2013 s tou výjimkou, že smluvní strany jednající podle článku 5 odst. 1 poskytnou tyto údaje za roky 2020 až 2022, avšak ty smluvní strany jednající podle článku 5 odst. 1, na něž se vztahuje článek 5 odst. 8 qua písm. d) a f), poskytnou tyto údaje za roky 2024 až 2026;"

V článku 7 odstavcích 2 a 3 protokolu se slova:

"C a E"

nahrazují slovy:

"C, E a F".

V článku 7 protokolu se za odstavec 3 bis vkládá nový odstavec, který zní:

"3 ter. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o svých ročních emisích regulovaných látek ve skupině II v příloze F za zařízení v souladu s článkem 3 odst. 1 písm. d) protokolu.".

Článek 7 odst. 4

V článku 7 odst. 4 se za slova:

"statistickým údajům o" a "poskytne údaje o" vkládá slovo:

"výrobě,"

Článek 10 odst. 1

V článku 10 odst. 1 protokolu se slova:

"a článku 2 I"

nahrazují slovy:

", článku 2 I a článku 2 J".

V článku 10 odst. 1 protokolu se doplňuje nová věta, která zní:

"V případě, že smluvní strana jednající podle článku 5 odst. 1 se rozhodne využít financování z jakéhokoli jiného finančního mechanismu, které by mohlo vést k pokrytí jakékoli části jejích dohodnutých přírůstkových nákladů, tato část nesmí být kryta finančním mechanismem podle článku 10 tohoto protokolu."

Článek 17

V článku 17 protokolu se slova:

"článků 2 A až 2 I"

nahrazují slovy:

"článků 2 A až 2J".

Příloha A

V příloze A protokolu se tabulka skupiny I nahrazuje touto tabulkou:

SkupinaLátkaPotenciál poškozování
ozonu*
Stoletý potenciál globálního
oteplování
Skupina l
CFCl3(CFC-11)1,04 750
CF2Cl2(CFC-12)1,010 900
C2F3Cl3(CFC-113)0,86 130
C2F4Cl2(CFC-114)1,010 000
C2F5Cl(CFC-115)0,67 370

Příloha C a příloha F

V příloze C protokolu se tabulka skupiny I nahrazuje touto tabulkou:

SkupinaLátkaPočet
izomerů
Potenciál
poškozování
ozonu*
Stoletý potenciál
globálního
oteplování***
Skupina 1
CHFCl2(HCFC-21) **10,04151
CHF2Cl(HCFC-22) **10,0551810
CH2FCl(HCFC-31)10,02
C2HFCl4(HCFC-121)20,01-0,04
C2HF2Cl3(HCFC-122)30,02-0,08
C2HF3Cl2(HCFC-123)30,02-0,0677
CHCl2CF3(HCFC-123) **-0,02
C2HF4Cl(HCFC-124)20,02-0,04609
CHFClCF3(HCFC-124) **-0,022
C2H2FCl3(HCFC-131)30,007-0,05
C2H2F2Cl2(HCFC-132)40,008-0,05
C2H2F3Cl(HCFC-133)30,02-0,06
C2H3FCl2(HCFC-141)30,005-0,07
CH3CFCl2(HCFC-141b) **-0,11725
C2H3F2Cl(HCFC-142)30,008-0,07
CH3CF2Cl(HCFC-142b) **-0,0652310
C2H4FCl(HCFC-151)20,003-0,005
C3HFCl6(HCFC-221)50,015-0,07
C3HF2Cl5(HCFC-222)90,01-0,09
C3HF3Cl4(HCFC-223)120,01-0,08
C3HF4Cl3(HCFC-224)120,01-0,09
C3HF5Cl2(HCFC-225)90,02-0.07
CF3CF2CHCl2(HCFC-225ca) **-0,025122
CF2ClCF2CHClF(HCFC-225cb) **0,033 595
C3HF6Cl(HCFC-226)50,02-0,10
C3H2FCl5(HCFC-231)90,05-0,09
C3H2F2Cl4(HCFC-232)160,008-0,10
C3H2F3Cl3(HCFC-233)180,007-0,23
C3H2F4Cl2(HCFC-234)160,01-0,28
C3H2F5Cl(HCFC-235)90,03-0,52
C3H3FCl4(HCFC-241)120,004-0,09
C3H3F2Cl3(HCFC-242)180,005-0,13
C3H3F3Cl2(HCFC-243)180,007-0,12
C3H3F4Cl(HCFC-244)120,009-0,14
C3H4FCl3(HCFC-251)120,001-0,01
C3H4F2Cl2(HCFC-252)160,005-0,04
C3H4F3Cl(HCFC-253)120,003-0,03
C3H5FCl2(HCFC-261)90,002-0,02
C3H5F2Cl(HCFC-262)90,002-0,02
C3H6FCl(HCFC-271)50,001-0,03

* V případě, že je vyznačeno rozmezí ODP (hodnot potenciálu poškozování ozonu), použije se pro účely tohoto protokolu nejvyšší hodnota v tomto rozmezí. ODP uvedené jako jediná hodnota byly stanoveny z výpočtů založených na laboratorních měřeních. Ty, které jsou uvedeny jako rozmezí, jsou založeny na odhadech a jsou méně přesné. Rozmezí se týká isomerní skupiny. Horní hodnota je odhadem ODP izomeru s nejvyšší hodnotou ODP, dolní hodnota je odhadem ODP izomeru s nejnižší hodnotou ODP.

** Označuje obchodně nejvýznamnější látky s hodnotami ODP uvedenými u nich k použití pro účely protokolu.

*** V případě látek, u nichž není uveden GWP (potenciál globálního oteplování), se použije výchozí hodnota 0, dokud hodnota GWP není vyznačena prostřednictvím postupu uvedeného v článku 2 odst. 9 písm. a) bodu ii).

Příloha v následujícím znění se vkládá do protokolu za přílohu E:

"Příloha F: Regulované látky

SkupinaLátkaStoletý potenciál
globálního oteplování
Skupina 1
CHF2CHF2HFC-1341 100
CH2FCF3HFC-134a1 430
CH2FCHF2HFC-143353
CHF2CH2CF3HFC-245fa1 030
CF3CH2CF2CH3HFC-365mfc794
CF3CHFCF3HFC-227ea3 220
CH2FCF2CF3HFC-236cb1 340
CHF2CHFCF3HFC-236ea1 370
CF3CH2CF3HFC-236fa9 810
CH2FCF2CHF2HFC-245ca693
CF3CHFCHFCF2CF3HFC-43-10mee1 640
CH2F2HFC-32675
CHF2CF3HFC-1253 500
CH3CF3HFC-143a4 470
CH3FHFC-4192
CH2FCH2FHFC-15253
CH3CHF2HFC-152a124
Skupina II
CHF3HFC-2314 800

Článek II: Vztah ke změně z roku 1999

Žádný stát nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci nesmí uložit listinu o ratifikaci, přijetí nebo schválení nebo přístupu k této změně, pokud předtím nebo současně neuloží takovou listinu ke změně přijaté na jedenáctém zasedání smluvních stran v Pekingu dne 3. prosince 1999.

Článek III: Vztah k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu a jejímu Kjótskému protokolu

Tato změna nemá za následek vynětí částečně fluorovaných uhlovodíků z působnosti závazků obsažených v článcích 4 a 12 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu nebo v článcích 2, 5, 7 a 10 Kjótského protokolu.

Článek IV: Vstup v platnost

1. S výjimkou uvedenou v odst. 2 níže vstupuje tato změna v platnost dnem 1. ledna 2019 za předpokladu, že nejméně dvacet listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení této změny bylo uloženo státy nebo organizacemi pro regionální hospodářskou integraci, které jsou smluvními stranami Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

V případě, že tato podmínka nebude splněna k uvedenému datu, vstoupí změna v platnost devadesátým dnem následujícím po dni, kdy byla splněna.

2. Úpravy článku 4 protokolu, regulace obchodu se státy, které nejsou smluvními stranami, uvedené v článku I této změny vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2033 za předpokladu, že nejméně sedmdesát listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení této změny bylo uloženo státy nebo organizacemi pro regionální hospodářskou integraci, které jsou smluvními stranami Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. V případě, že tato podmínka nebude splněna k uvedenému datu, vstoupí změna v platnost devadesátým dnem následujícím po dni, kdy byla splněna.

3. Pro účely odstavců 1 a 2 se žádná listina uložená organizací pro regionální hospodářskou integraci nezapočte jako další k těm, které uložily členské státy takové organizace.

4. Po vstupu této změny v platnost, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 2, tato změna vstoupí v platnost pro jakoukoli další smluvní stranu protokolu devadesátým dnem po dni uložení její listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení.

Článek V: Prozatímní provádění

Každá smluvní strana může kdykoliv předtím, než tato změna pro ni vstoupí v platnost, prohlásit, že bude v období do takového vstupu v platnost provádět prozatímně jakékoli z regulačních opatření uvedených v článku 2 J a odpovídající oznamovací povinnosti v článku 7.

Poznámky pod čarou

1) Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod č. 109/2003 Sb. m. s.
Změna Montrealského protokolu, přijatá v Londýně dne 29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s.
Změna Montrealského protokolu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s; opravy této změny byly vyhlášeny pod č. 32/2010 Sb. m. s. a č. 33/2010 Sb. m. s.
Změna Montrealského protokolu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/2003 Sb. m. s.
Změna Montrealského protokolu, přijatá v Pekingu dne 3. prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb. m. s.
Úpravy Montrealského protokolu byly vyhlášeny pod č. 17-22/2009 Sb. m. s.
Příloha D Montrealského protokolu, přijatá v Nairobi ve dnech 19. - 21. června 1991, byla vyhlášena pod č. 31/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru