Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 29/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy

Datum vyhlášení 13.06.2019
Uzavření smlouvy 20.05.2019
Platnost od 20.05.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 2019 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolská o spolupráci v oblasti školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 24 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA MEZI MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM VZDĚLÁNÍ, KULTURY, VĚDY

A SPORTU MONGOLSKA

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A VĚDY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolská (dále jen „smluvní strany“), vedeny společnými zájmy rozvíjet spolupráci v oblasti školství a vědy, s přesvědčením, že tato spolupráce bude přínosem pro vzájemné vztahy a jejich rozšíření, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat materiály týkající se vzdělávání a informace k otázkám řízení, organizace a obsahu základního, středního a vysokoškolského vzdělávání.

Článek 2

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace týkající se reforem jejich vzdělávacích systémů a legislativy upravující oblast školství.

Článek 3

Smluvní strany se budou na požádání informovat o změnách právních předpisů v oblasti vědy a budou si vyměňovat informace a publikace týkající se těchto otázek.

Článek 4

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a materiály dokumentující historii, zeměpis a kulturu států obou smluvních stran.

Článek 5

Smluvní strany budou v rámci dostupných zdrojů podporovat a podněcovat:

a) výměnu vědecké a pedagogické literatury;

b) účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích

a sympoziích konaných ve státu druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vysokoškolských institucí a výzkumných a vývojových center uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 7

V souladu se zájmem o výuku jazyka a literatury státu druhé smluvní strany zváží smluvní strany vyslání lektora českého jazyka a literatury a lektora mongolského jazyka a literatury k pedagogickému působení na veřejných vysokých školách v České republice a státních vysokých školách v Mongolsku.

Článek 8

S cílem uchovat národní identitu budou smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy podporovat výuku rodného jazyka dětí příslušníků české národnostní menšiny v Mongolsku a mongolské národnostní menšiny v České republice, které ve státě druhé smluvní strany mají bydliště a plní tam povinnou školní docházku.

Článek 9

1. Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, si mohou každoročně vyměňovat odborníky z oblasti školství a vědy na celkovou dobu nejvýše patnácti (15) dnů ročně ke studiu otázek z oblasti vzdělávání, výchovy a vědy a k projednání další spolupráce.

2. Vysílající smluvní strana v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy uhradí veškeré náklady související s cestou svých odborníků vyslaných do státu přijímající smluvní strany na základě tohoto článku.

Článek 10

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou podporovat výměny akademických a výzkumných pracovníků veřejných vysokých škol v České republice a státních vysokých škol v Mongolsku a vědeckých institucí obou států ke studijním a přednáškovým pobytům na celkovou dobu dvou (2) měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne jeden (1) měsíc.

Článek 11

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou každoročně podporovat výměny studentů bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a státními vysokými školami v Mongolsku ke studijním pobytům v celkovém rozsahu dvacet (20) měsíců ročně. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat v rozmezí minimálně dvou (2) a maximálně devíti (9) měsíců.

Článek 12

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou každoročně podporovat výměny studentů doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a státními vysokými školami v Mongolsku ke studijním pobytům v celkovém rozsahu dvacet (20) měsíců ročně. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat v rozmezí minimálně dvou (2) a maximálně devíti (9) měsíců.

Článek 13

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, si za účelem podpory studia a prohloubení znalosti jazyka a kultury druhého státu každoročně vzájemně poskytnou:

a) tři (3) místa na Letní škole slovanských studií v České republice,

b) tři (3) místa na letních kurzech mongolského jazyka a literatury v Mongolsku.

Článek 14

1. Vysílající smluvní strana zajistí, aby jejím kandidátům vysílaným do státu druhé smluvní strany na základě článků 10, 11, 12 a 13 této Dohody byly uhrazeny náklady na mezinárodní dopravu do státu přijímající smluvní strany a zpět.

2. Kandidáti české smluvní strany musí být v době úhrady mezinárodní dopravy zaměstnáni nebo zapsáni ke studiu na veřejné vysoké škole v České republice.

Článek 15

Závazky každé ze smluvních stran vyplývající z této Dohody podléhají příslušným vnitrostátním právním předpisům z oblasti financování a jsou závislé na dostupnosti relevantních finančních zdrojů.

Článek 16

1. Činnost lektorů jazyka a literatury přijímaných na základě článku 7 této Dohody podléhá vnitrostátním právním předpisům přijímající smluvní strany.

2. Rovněž odměňování lektorů podléhá platným vnitrostátním právním předpisům přijímající smluvní strany.

3. Nominace nových lektorů a prodloužení pobytu stávajících lektorů bude přijímající smluvní straně oznámena písemně diplomatickou cestou nejpozději do 31. května daného kalendářního roku.

Článek 17

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 9 a 10 této Dohody včetně materiálů obsahujících osobní údaje kandidátů a návrh programu jejich pobytu nejméně tři (3) měsíce před navrhovaným datem realizace pobytu.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím kandidátů nejméně jeden (1) měsíc před datem navrženým pro zahájení pobytu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob příjezdu kandidátů nejpozději dva (2) týdny před zahájením pobytu.

Článek 18

Přijímající smluvní strana zajistí, aby osobám přijatým na základě článku 10 této Dohody bylo poskytnuto:

a) stravné a kapesné v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy,

b) odpovídající ubytování ve vysokoškolských zařízeních či ubytovacích zařízeních hotelového typu.

Článek 19

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nejpozději do 31. března daného kalendářního roku seznam nominovaných kandidátů podle článků 11, 12 a 13 této Dohody, včetně dokumentů, které jsou uvedeny na formulářích přihlášek přijímající smluvní strany.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím kandidátů nominovaných podle článků 11, 12 a 13 této Dohody nejpozději do 1. července daného kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně podrobnosti týkající se příjezdu přijatých osob alespoň dva (2) týdny před zahájením studijního pobytu.

4. Podmínkou přijetí uchazeče ke studijnímu pobytu je uchazečova znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka schváleného přijímající smluvní stranou, s výjimkou kandidátů přijatých na základě článku 13.

Článek 20

Přijímající smluvní strana zajistí, aby osobám přijatým na základě článků 11 a 12 této Dohody bylo poskytnuto:

a) bezplatné studium na veřejných vysokých školách v České republice a státních vysokých školách v Mongolsku za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy,

b) ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy,

c) stipendium v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Článek 21

Přijímající smluvní strana zajistí, aby všem účastníkům kurzů přijatým na základě čl. 13 této Dohody bylo uhrazeno zápisné, kurzovné, stravování, ubytování a poplatky za exkurze.

Článek 22

Tato Dohoda nevylučuje organizaci dalších forem spolupráce, na nichž se smluvní strany písemně dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 23

Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou smluvních stran. Veškeré změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou a vstoupí v platnost dnem podpisu. Takto provedené změny jsou nedílnou součástí této Dohody.

Článek 24

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2021. Následně bude její platnost automaticky prodloužena do podpisu nové Dohody. Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou písemným oznámením druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

2. Výměnné programy, projekty a aktivity zahájené podle této Dohody během její platnosti budou pokračovat bez ohledu na ukončení její platnosti.


Dáno v Praze dne 20. května 2019 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky
Dana Prudíková v. r.
náměstkyně ministra

Za Ministerstvo vzdělání, kultury,
vědy a sportu Mongolska
Damdin Tsogtbaatar v. r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru