Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 28/2019 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice

Datum vyhlášení 13.06.2019
Uzavření smlouvy 10.12.2018
Platnost od 09.05.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. prosince 2018 byla v Lánech podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 9. května 2019. Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dohoda

mezi

vládou České republiky

a

vládou Srbské republiky

o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice

Vláda České republiky (dále jen „česká Strana“) a

vláda Srbské republiky (dále jen „srbská Strana" a společně uváděné jako „Strany“),

přejíce si rozvíjet dlouhodobou a stabilní obchodní, ekonomickou a finanční spolupráci založenou na principech vzájemných výhod,

majíce v úmyslu vyřešit dluh Srbské republiky vůči České republice,

odvolávajíce se na

Platební dohodu mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, podepsanou v Bělehradě dne 8. února 1991,

Protokol z jednání o řešení salda na likvidačním účtu konaného mezi 23. a 26. březnem 1992 v Praze, potvrzený výměnou dopisů předsedů vlád České a Slovenské Federativní Republiky a Svazové republiky Jugoslávie, datovaných 7. května a 11. května 1992 (dále jen „Protokol z roku 1992“),

Dohodu mezi vládami České republiky a Slovenské republiky o převodu vládních pohledávek vůči zahraničí do kompetence České republiky a Slovenské republiky a o zajištění vnitřního financování poskytnutých vládních úvěrů, podepsanou v Bratislavě dne 7. dubna 1993,

Dohodu o sukcesních otázkách, uzavřenou ve Vídni dne 29. června 2001, její Přílohu C,

Dohodu o úpravě členství v mezinárodních finančních organizacích a rozdělení finančních aktiv a pasiv mezi Srbskou republiku a Republiku Černá Hora, podepsanou v Bělehradě dne 10. července 2006,

Vídeňskou úmluvu o smluvním právu, uzavřenou ve Vídni dne 23. května 1969;

respektujíce skutečnost, že Česká republika jakožto jeden ze dvou právních nástupců bývalé České a Slovenské Federativní republiky (dále jen „bývalá ČSFR“) spravuje, nezávisle a samostatně, svůj podíl na aktivech a pasivech bývalé ČSFR,

Berouce v úvahu

Záznam z expertního jednání mezi Národní bankou Jugoslávie a Československou obchodní bankou, a.s. (dále jen ,,ČSOB“) ze dne 22. října 1997,

Protokol z jednání ke konsolidaci dluhu Svazové republiky Jugoslávie, uzavřený dne 13. prosince 2001 mezi zúčastněnými věřitelskými zeměmi Pařížského klubu a vládou Svazové republiky Jugoslávie,

Protokol ze šestého zasedání Společné pracovní skupiny mající za cíl vyřešení zbývajícího dluhu Srbské republiky vůči České republice, podepsaný v Bělehradě dne 6. června 2017,

Mezibankovní ujednání uzavřené mezi Národní bankou Srbska a Československou obchodní bankou, a.s. (ČSOB), podepsané v Praze dne 17. července 2017 a v Bělehradě dne 20. července 2017,

se dohodly takto:

Článek 1

Řešený dluh

1. Strany potvrzují, že:

a) původní jistina dluhu bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie (dále jen „bývalá SFRJ“) vůči bývalé ČSFR evidovaná na likvidačním clearingovém účtu činí 85 970 743,82 clearingových dolarů;

b) dne 11. dubna 2000 Česká republika postoupila 25% hodnoty české původní části pohledávky bývalé ČSFR za bývalou SFRJ ve výši 13 720 481,57 clearingových dolarů společnosti Rondex Finance lnc., Britské Panenské Ostrovy;

c) nové odsouhlasené saldo na původním Likvidačním clearingovém účtu činí 72 250 262,25 clearingových dolarů, z nichž 41 161 444,69 clearingových dolarů představuje českou část výše jistiny.

2. Strany se dohodly, že jistina dluhu Srbské republiky vůči České republice činí 35,7656% dluhu bývalé SFRJ vůči České republice, tj. 14 721 637,66 clearingových dolarů.

3. Strany se dohodly, že jistina uvedená v odstavci 2 tohoto článku je úročena jednoduchým úrokem, který bude počítán dle principu počítání dnů 30/360 p. a., s následujícími sazbami:

a) fixní úroková sazba 5,50% bude použita od 1. listopadu 1991 do 31. srpna 2013;

b) šestiměsíční úroková sazba USD LIBOR uveřejněná ICE (Intercontinental Exchange Benchmark Administration) fixovaná poslední pracovní den před nadcházejícím šestiměsíčním úrokovým obdobím, bude použita od 1. září 2013 do 30. června 2017;

c) od 1. července 2017 nebude žádný úrok aplikován.

4. Konečné saldo řešené mezi Českou republikou a Srbskou republikou, včetně jednoduchého úroku vypočteného v souladu s odstavcem 3 tohoto článku kdatu 30. června 2017, činí 32 755 576,55 clearingových dolarů. Tato částka sestává z:

a) jistiny ve výši 14 721 637,66 clearingových dolarů a

b) úroku ve výši 18 033 938,89 clearingových dolarů.

5. Strany se dohodly, že převedou částku definovanou v odstavci 4 tohoto článku při použití směnného kurzu 1 clearingový dolar = 1 americký dolar, v souladu s Protokolem z roku 1992, na částku 32 755 576,55 amerických dolarů, která tvoří dluh Srbské republiky vůči České republice ke dni 30. června 2017.

Článek 2

Řešení dluhu

1. Strany se dohodly na následujících podmínkách řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice:

a) Po vstupu této Dohody v platnost srbská Strana uhradí dluh vůči české Straně vycházejíce z podmínek Pařížského klubu věřitelů. Dluh Srbské republiky bude vyřešen prostřednictvím jednorázové platby. Tato platba ve výši 9 800 450,00 amerických dolarů (devět miliónů osm set tisíc čtyři sta padesát amerických dolarů) bude uskutečněna do 45 dnů od vstupu této Dohody v platnost, a to převodem celkové splatné částky na účet ČSOB specifikovaný v písmeni c) níže;

b) Strany vydají instrukce svým příslušným bankám, aby provedly potřebné kroky k technické implementaci tohoto článku;

c) Tato platba srbské Strany ve prospěch české Strany bude provedena ve volně převoditelných amerických dolarech z okamžitě přístupných prostředků v příslušný platební den, bez jakýchkoli výloh, daní, odvodů nebo poplatků. Příslušná platba české Straně bude provedena ve prospěch účtu ČSOB, č. 4030004, ABA směrové č. 021001033 USD, vedeného u Deutsche Bank Trust Americas, NY, swift BKTRUS33. Pokud by platba měla být provedena v sobotu, neděli nebo jiný den, který není pracovním dnem, bude tato platba provedena další následující pracovní den.

2. Po provedení platby ve výši specifikované v odst. 1. písm. a) tohoto článku bude dluh Srbské republiky vůči České republice považován za plně vyřešený, s výhradou ustanovení článku 6 této Dohody.

Článek 3

Řešení sporů

Jakýkoliv spor, který by mohl vzniknout mezi Stranami v souvislosti s výkladem nebo prováděním této Dohody, bude řešen vzájemným jednáním oprávněných zástupců Stran.

Článek 4

Dodatky

Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou Stran. Každá změna nebo doplnění této Dohody musí být v písemné podobě a s podpisy obou Stran.

Článek 5

Oznámení a další komunikace

Oznámení a další komunikace provedené dle této Dohody, adresované jedné ze Stran, budou učiněny na adresu stanovenou diplomatickými notami, které budou vyměněny dle článku 7 této Dohody.

Článek 6

Ustanovení o revizi

Pokud nástupnické státy bývalé SFRJ uzavřou novou dohodu o konečném rozdělení celého dluhu bývalé SFRJ vůči bývalé ČSFR, což způsobí, že se jistina dluhu Srbské republiky vůči České republice bude lišit od částky uvedené v článku 1 odst. 2 této Dohody, pak Strany příslušným způsobem zrevidují tuto Dohodu.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem obdržení pozdější z notifikací, prostřednictvím diplomatických kanálů, jimiž se Strany vzájemně informují, že byly dokončeny jejich vnitrostátní procedury pro vstup Dohody v platnost.


Dáno v Lánech, dne 10. prosince 2018, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
ministryně financí
Za vládu
České republiky

Siniša Mali v. r.
ministr financí
Za vládu
Srbské republiky

Přesunout nahoru