Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 24/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Datum vyhlášení 13.06.2019
Uzavření smlouvy 30.11.2018
Platnost od 01.06.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 2018 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob1).

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 4 dne 1. června 2019.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU MAKEDONSKÉ REPUBLIKY

K PROVÁDĚNÍ DOHODY

O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDA MAKEDONSKÉ REPUBLIKY

(dále jen „smluvní strany”)

PŘEJÍCE SI usnadnit provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob z 18. září 2007, uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L334/I-L334/24 19. prosince 2007, (dále jen „Dohoda”) a v souladu s jejím článkem 19

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Obecné ustanovení

Tento protokol podrobně upravuje provádění Dohody ve vztazích mezi Českou republikou a Makedonskou republikou. Pojmy a výrazy použité v tomto protokolu je třeba vykládat tak, jak jsou definovány v Dohodě.

Článek 2

Příslušné orgány

(1) V souladu s článkem 19 odst. 1 písm. a) Dohody smluvní strany určily následující příslušné orgány pro její provádění (dále jen „příslušné orgány”):

- na české straně:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké policie
Olšanská 2
P.O. BOX 78
130 51 Praha 3

- na makedonské straně:

Ministerstvo vnitra
Odbor pro hraniční otázky a migraci
Oddělení pro cizince a readmisi
Dimce Mircev č. 9
1000 Skopje.

(2) Smluvní strany si před vstupem tohoto protokolu v platnost sdělí diplomatickou cestou kontaktní údaje příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Příslušné orgány si budou vzájemně sdělovat jakékoliv změny v těchto kontaktních údajích.

(3) Smluvní strany si bez zbytečného odkladu diplomatickou cestou sdělí jakékoliv změny v příslušných orgánech a jejich adresách.

Článek 3

Hraniční přechody

(1) V souladu s článkem 19 odst. 1 písm. a) Dohody se zpětné převzetí a průvoz leteckou cestou provádí na následujících hraničních přechodech, není-li dohodnuto jinak:

- na české straně:

Letiště Václava Havla Praha

- na makedonské straně:

Mezinárodní letiště Skopje.

(2) Při předání pozemní cestou příslušné orgány dohodnou hraniční přechod pro každý konkrétní případ.

Článek 4

Způsoby komunikace

Příslušné orgány při výběru způsobu komunikace berou na zřetel ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu se žádosti o zpětné převzetí a průvoz podávají zpravidla zabezpečenými elektronickými prostředky komunikace nebo faxem. Pro odpovědi na žádosti o zpětné převzetí a průvoz a další související komunikaci neobsahující osobní údaje lze využít i nezabezpečené komunikační prostředky s odkazem na číslo jednací příslušné žádosti.

Článek 5

Jazyky

(1) Žádosti o zpětné převzetí a průvoz a odpovědi na ně se podávají v anglickém jazyce, popřípadě v jazyce smluvní strany, jíž jsou určeny. Ostatní doklady jsou předávány pokud možno v jazyce smluvní strany, jíž jsou určeny, nebo v anglickém jazyce.

(2) Další komunikace mezi příslušnými orgány probíhá v anglickém jazyce, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 6

Další doklady

(1) Pokud příslušný orgán žádajícího státu usoudí, že pro určení státní příslušnosti nebo splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti mohou být důležité i jiné doklady než ty, které jsou uvedeny v přílohách 1 až 5 Dohody, mohou být tyto doklady připojeny k žádosti o zpětné převzetí.

(2) Příslušné orgány si vymění vzory cestovních pasů a průkazů totožnosti do 30 kalendářních dnů od podpisu tohoto protokolu.

Článek 7

Pohovor

(1) Požadavek na pohovor podle článku 8 odst. 3 a Článku 9 odst. 5 Dohody se uvede v části F žádosti o zpětné převzetí Jejíž kopie se současně zašle diplomatickému nebo konzulárnímu zastoupení žádaného státu.

(2) Pohovor se uskuteční na místě určeném příslušným orgánem žádajícího státu.

(3) Výsledek pohovoru bude oznámen příslušnému orgánu žádajícího státu nejpozději do tří pracovních dnů po uskutečnění pohovoru.

Článek 8

Postup při zpětném převzetí

(1) Příslušný orgán žádajícího státu uvede návrh dne předání, místa vstupu a podrobnosti týkající se případného doprovodu v části F žádosti o zpětné převzetí, pokud jsou tyto údaje známy v době podání žádosti. Příslušný orgán žádaného státu odpoví na tento návrh v odpovědi na žádost o zpětné převzetí.

(2) Pokud informace podle odstavce 1 tohoto článku nejsou uvedeny v žádosti o zpětné převzetí, oznámí je příslušný orgán žádajícího státu příslušnému orgánu žádaného státu nejpozději 10 kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání. Příslušný orgán žádaného státu zašle odpověď na tento návrh bezodkladně, nejpozději však dva pracovní dny ode dne přijetí návrhu. Neobdrží-li příslušný orgán žádajícího státu odpověď ve stanovené lhůtě, považuje se návrh za přijatý.

(3) Pokud bylo datum předání odloženo z důvodu existence právních nebo praktických překážek, příslušný orgán žádajícího státu informuje příslušný orgán žádaného státu o odstranění těchto překážek neprodleně poté, kdy k němu dojde, a sdělí informace podle odstavce 1 tohoto článku.

(4) Pokud je osoba předávána s doprovodem, podrobnosti podle odstavce 1 zahrnují jména a příjmení, hodnosti a služební postavení členů doprovodu a druh, číslo a datum vydání jejich cestovních dokladů. Případné změny v těchto údajích je třeba bezodkladně oznámit.

(5) O předání osoby s doprovodem se sepíše záznam ve dvojím vyhotovení. Příslušný orgán každé smluvní strany si ponechá po jednom vyhotovení. Vzor záznamu je obsažen v příloze tohoto protokolu a tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 9

Postup při průvozu

(1) Žádost o průvoz se podává příslušnému orgánu žádaného státu nejméně 10 kalendářních dnů před předpokládaným zahájením průvozu. Žádost o průvoz obsahuje kromě informací podle článku 14 odst. 1 Dohody v případě potřeby také informace týkající se jakéhokoli druhu ochranných a bezpečnostních opatření nebo informací o zdravotním stavu provážené osoby, které mohou být v konkrétním případě nezbytné. Tyto informace se uvedou do části C žádosti o průvoz. Lhůta pro odpověď uvedená v článku 14 odst. 2 Dohody začíná běžet dnem přijetí žádosti o průvoz.

(2) Průvoz se zpravidla uskutečňuje leteckou cestou. V takovém případě může mít dotčená osoba doprovod žádajícího státu. Podrobnosti týkající se případného doprovodu stanovené v článku 8 odst. 4 tohoto protokolu se uvedou v části C žádosti o průvoz. Případné změny v těchto údajích je třeba bezodkladně oznámit.

(3) Členové doprovodu nevykonávají na území žádaného státu žádné pravomoci, nejsou ozbrojeni a mají civilní oblečení, jsou povinni se řídit právním řádem žádaného státu a mají při sobě kopii souhlasu příslušného orgánu žádaného státu s průvozem.

(4) Příslušný orgán žádaného státu poskytne členům doprovodu žádajícího státu potřebnou podporu a asistenci. V případě průvozu leteckou cestou úředníci příslušného orgánu žádaného státu v rámci dohledu nad dotčenou osobou ve smyslu článku 14 odst. 4 Dohody zejména zajistí, aby tato osoba neopustila tranzitní prostor letiště a nastoupila do letadla.

(5) V případě průvozu pozemní cestou je dotčená osoba předána na hranicích žádaného státu úředníkům příslušného orgánu žádaného státu, kteří tuto osobu doprovodí na hranice státu určení, případně jiného státu průvozu.

Článek 10

Ochrana osobních údajů

Výměna, předávání, jakož i ochrana osobních údajů pro účely provádění tohoto protokolu probíhá v souladu s článkem 16 Dohody.

Článek 11

Úhrada nákladů

(1) Příslušný orgán žádajícího státu poskytne příslušnému orgánu žádaného státu náhradu nákladů podle článku 15 Dohody, včetně účelně vynaložených nákladů spojených s poskytnutím pomoci podle článku 14 odst. 4 Dohody, bankovním převodem na účet příslušného orgánu žádaného státu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura obsahuje odpovídající číslo bankovního účtu pro náhradu nákladů. Tyto náklady se týkají zejména:

a) dopravy;

b) stravy;

c) ubytování;

d) neodkladné lékařské péče;

e) tlumočnických služeb, v případě jejich potřeby;

f) dalších nezbytných výdajů dohodnutých předem příslušnými orgány.

(2) Výše náhrad se řídí právními předpisy žádaného státu a je stanovena na základě dokladů prokazujících skutečnou výši nákladů.

(3) Případné náklady na vydání cestovního dokladu pro předávanou osobu nese smluvní strana, která doklad vystavila.

Článek 12

Řešení sporů

Spory, které mohou vzniknout v souvislosti s výkladem nebo prováděním tohoto protokolu, budou řešeny prostřednictvím konzultací mezi smluvními stranami nebo v rámci smíšeného readmisního výboru.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

(1) Tento protokol se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Smluvní strany si diplomatickou cestou oznámí splnění svých vnitrostátních podmínek požadovaných pro vstup tohoto protokolu v platnost.

(3) Po obdržení posledního oznámení o splnění vnitrostátních právních postupů požadovaných pro vstup tohoto protokolu v platnost učiní česká smluvní strana oznámení smíšenému readmisnímu výboru uvedenému v článku 18 Dohody. O učinění oznámení informuje česká smluvní strana makedonskou smluvní stranu.

(4) Tento protokol vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po oznámení smíšenému readmisnímu výboru.

(5) Platnost tohoto protokolu bude ukončena ke stejnému dni jako platnost Dohody.


Dáno v Praze dne 30. listopadu 2018 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém, makedonském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Jan Hamáček v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Za vládu
Makedonské republiky
Oliver Spasovski v. r.
místopředseda vlády a ministr vnitra

Poznámky pod čarou

1) Úřední věstník Evropské unie L 334, 19. 12. 2007, s. 1


PŘÍLOHA

K PROTOKOLU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁHOU MAKEDONSKÉ REPUBLIKY K PROVÁDĚNÍ DOHODY O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

příloha

Přesunout nahoru