Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 20/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky

Datum vyhlášení 16.05.2019
Uzavření smlouvy 09.04.2019
Platnost od 09.04.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. dubna 2019 byla v Biškeku podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu.

České znění Dohody a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hospodářství Kyrgyzské republiky, dále jen „Strany“,

jednajíce v rámci svých pravomocí, dodržujíce mezinárodní závazky a právní předpisy států Stran,

berouce v úvahu dlouholeté tradiční ekonomické vztahy,

snažíce se napomáhat rozvoji vzájemně výhodných hospodářských, průmyslových a vědeckotechnických vztahů založených na důvěře a rovnocenném partnerství,

se dohodly takto:

Článek 1

Strany budou napomáhat:

- rozšíření a diverzifikaci bilaterální spolupráce v obchodně ekonomické a vědeckotechnické oblasti, představující společný zájem;

- navázání přímých obchodních kontaktů mezi zainteresovanými podniky a organizacemi České republiky a Kyrgyzské republiky;

- navázání součinnosti a kontaktů mezi státními orgány a podnikatelskými subjekty České republiky a Kyrgyzské republiky, včetně jejich účasti na mezinárodních výstavách, veletrzích, fórech, kulatých stolech a konferencích;

- zakládání společných podniků v odvětvích společného zájmu;

- realizaci společných investičních projektů.

Článek 2

1. Strany si budou v souladu s právními předpisy svých států a v rámci svých pravomocí vyměňovat informace a zkušenosti o:

- sociálně - ekonomickém vývoji v obou zemích;

- právních předpisech upravujících vnější ekonomickou činnost, včetně změn, které mohou mít vliv na rozvoj obchodně ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou;

- statistických údajích o komoditní struktuře vzájemného obchodu, včetně rozpracování společných návrhů na zvýšení vzájemného obratu zboží;

- technické regulaci, normalizaci, metrologii a posuzování shody;

- regulaci podnikatelské, licenční, povolovací, kontrolní a dozorové činnosti;

- získávání investic a vytváření průmyslových zón;

- problematice Světové obchodní organizace /WTO/.

2. Strany v souladu s právními předpisy svých států a v rámci svých pravomocí budou napomáhat odstranění problémů nebo překážek omezujících rozvoj vzájemné obchodní a hospodářské spolupráce.

Článek 3

1. Strany se dohodly na vytvoření Společné pracovní skupiny pro koordinaci bilaterální obchodní a hospodářské spolupráce (dále jen „Společná pracovní skupina“).

2. Pravidla činnosti Společné pracovní skupiny, včetně otázek financování budou stanoveny Statutem Společné pracovní skupiny schváleným spolupředsedy na jejím prvním zasedání.

3. Zasedání Společné pracovní skupiny se budou konat po dohodě Stran, zpravidla jednou za dva roky. střídavě v České republice a v Kyrgyzské republice

Článek 4

1. Spolupráce mezi Stranami bude probíhat v souladu s Dohodou o partnerství a spolupráci mezi Kyrgyzskou republikou a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy, podepsanou dne 9. února 1995 v Bruselu.

2. Spolupráce Stran v rámci této Dohody se nedotýká závazků obou Států vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, jichž jsou smluvními stranami, včetně členství České republiky v Evropské unii.

Článek 5

Po vzájemné dohodě Stran může být Dohoda měněna a doplňována formou zvláštních protokolů, které budou její nedílnou součástí.

Článek 6

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

Tato Dohoda pozbývá platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení písemného oznámení o úmyslu ukončit platnost Dohody jednou ze Stran druhé Straně.


Dáno v Biškeku « 9. » dubna 2019 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, kyrgyzském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V případě rozdílnosti ve výkladu znění je rozhodující ruské znění.

Za
Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky
Ing. Marta Nováková v. r.
ministryně

Za
Ministerstvo hospodářství
Kyrgyzské republiky
Oleg Pankratov v. r.
ministr

Přesunout nahoru