Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 2/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Datum vyhlášení 24.01.2019
Uzavření smlouvy 01.11.2012
Platnost od 30.01.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. listopadu 2012 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 20 dne 30. ledna 2019.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU

A

BRAZILSKOU FEDERATIVNÍ REPUBLIKOU

O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI V CELNÍCH OTÁZKÁCH

Česká republika a

Brazilská federativní republika (dále jen „smluvní sírany“),

BEROUCE V ÚVAHU, že porušování celních předpisů poškozuje bezpečnost smluvních stran a jejich ekonomické, obchodní, fiskální, sociální, kulturní a zdravotní zájmy;

BEROUCE V ÚVAHU důležitost přesného vyměřování cel a dalších daní vybíraných při dovozu nebo vývozu a zajištění řádného prosazování zákazů, omezení a kontrolních opatření celními správami ve vztahu k určitému zboží;

UZNÁVAJÍCE potřebu mezinárodní spolupráce v otázkách spojených s uplatňováním a prosazováním svých celních předpisů;

BEROUCE V ÚVAHU zvyšující se celosvětovou obavu o bezpečnost a usnadňování mezinárodního dodavatelského řetězce a usnesení Rady pro celní spolupráci z června 2002 reagující na tento problém;

UZNÁVAJÍCE důležitost dosažení rovnováhy mezi dodržováním předpisů a usnadňováním obchodu s cílem zajistit plynulý tok zákonného obchodu a posílit schopnost vlád zajistit ochranu společnosti a státních příjmů;

JSOUCE PŘESVĚDČENY, že mezinárodní obchod bude usnadněn přijetím moderních kontrolních technik, jako je řízení rizika, celními správami;

UZNÁVAJÍCE, že mezinárodní výměna informací je základní součástí účinného řízení rizika a že tato výměna informací by měla být založena na jasných právních ustanoveních;

S OHLEDEM na příslušné nástroje Rady pro celní spolupráci, a to zejména na Doporučení o vzájemné správní pomoci z 5. prosince 1953;

S OHLEDEM i na mezinárodní úmluvy obsahující zákazy, omezení a kontrolní opatření ve vztahu k určitému zboží;

DOHODLY SE takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této smlouvy:

1. „Celní správa“ znamená v České republice Generální ředitelství cel a jím pověřené celní orgány a v Brazilské federativní republice Federální sekretariát pro státní příjmy;

2. „Celní předpisy“ znamenají ustanovení právních předpisů uplatnitelná či vymahatelná celní správou smluvní strany v souvislosti s dovozem, vývozem, překládkou, tranzitem, skladováním a pohybem zboží, včetně ustanovení právních předpisů týkajících se opatření k zákazu, omezení a kontrole;

3. „Delikt“ znamená jakékoli porušení nebo pokus o porušení celních předpisů smluvní strany;

4. „Mezinárodní dodavatelský řetězec“ znamená veškeré procesy zahrnuté v přeshraničním pohybu zboží z místa původu do místa konečného určení;

5. „Osoba“ znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu;

6. „Úředník“ znamená jakéhokoliv úředníka celní správy nebo jiného státního úředníka určeného celní správou;

7. „Informace“ znamenají veškeré údaje, ať již zpracované, či analyzované nebo nezpracované, a dokumenty, zprávy a další sdělení v jakémkoli formátu, včetně elektronického, nebo jejich ověřené kopie;

8. „Žádající celní správa“ znamená celní správu, která žádá pomoc;

9. „Dožadovaná celní správa“ znamená celní správu, od které je pomoc požadována;

10. „Omamné a psychotropní látky“ znamenají látky uvedené na seznamu I, II a IV Jednotné úmluvy Organizace spojených národů o omamných látkách z 30. března 1961 a látky uvedené na seznamu I, II, III, IV Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z 21. února 1971;

11. „Prekurzory“ znamenají látky a jejich soli uvedené v seznamu I a II Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988;

12. „Exempláře CITES“ znamenají ohrožené druhy volně žijících živočichů a rostlin uvedené v Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (Washington D.C. 3.3.1973);

13. „Osobní údaj“ znamená veškeré informace vztahující se k určené nebo určitelné fyzické osobě;

14. „Policejním orgánem“ se rozumí v České republice Policie České republiky, v Brazilské federativní republice Federální Policie.

Článek 2

Působnost smlouvy

1. Smluvní strany si budou prostřednictvím celních správ a za podmínek uvedených v této smlouvě vzájemně poskytovat správní pomoc pro uplatňování celních předpisů a pro prevenci, šetření a boj proti deliktům a pro zajištění bezpečnosti mezinárodního dodavatelského řetězce.

2. Tato smlouva neupravuje vymáhání cel, daní a ostatních dávek na území dožádané smluvní strany, k jejichž úhradě vznikla povinnost na území dožadující smluvní strany.

3. Jakákoli činnost prováděná smluvní stranou podle této smlouvy bude v souladu s ustanoveními právních předpisů a v mezích pravomocí její celní správy a dostupných zdrojů.

4. Tato smlouva se nedotýká jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány a nezahrnuje ani poskytování právní pomoci ve věcech trestních, která náleží do působnosti justičních orgánů.

5. Ustanovení této smlouvy nebudou zakládat právo jakékoli osoby získávat, potlačovat nebo vylučovat jakékoli důkazy nebo zdržovat vykonání žádosti.

Článek 3

Rozsah všeobecné pomoci

1. Celní správy si budou, na požádání nebo z vlastní iniciativy, vzájemně poskytovat pomoc prostřednictvím výměny informací, která pomůže zajistit správné uplatňování celních předpisů a prevenci, šetření a potírání deliktů, které se týkají zejména:

a) výběru cel a správného určení celní hodnoty zboží a jeho sazebního zařazení;

b) dodržování opatření týkajících se zákazu, omezení, preferenčního zacházení nebo osvobození ve spojení s dovozem, vývozem, tranzitem zboží nebo jinými celními režimy;

c) dodržování předpisu týkajících se exemplářů CITES;

d) uplatňování pravidel týkajících se nepreferenčního původu zboží;

e) prevence a potírání deliktů a nedovoleného obchodování s omamnými a psychotropními látkami.

2. Při získávání informací jedná dožádaná celní správa svým jménem.

Článek 4

Technická spolupráce a pomoc

1. Na požádání poskytne dožadovaná celní správa veškeré informace o celních předpisech a postupech uplatnitelných její smluvní stranou a týkajících se deliktu.

2. Každá celní správa bude na základě žádosti nebo z vlastní iniciativy sdělovat veškeré informace týkající se:

a) nových technik vymáhání, které prokázaly svoji účinnost;

b) nových trendů, prostředků nebo metod páchání deliktů;

c) zboží, o kterém je známo, že je předmětem deliktů, jakož i o metodách přepravy a uskladňování tohoto zboží;

d) osob, které se dopustily nebo jsou podezřelé, že se dopouštějí nebo dopustí spáchání deliktu;

e) veškerých dalších údajů a statistik, které mohou pomoci celním správám s hodnocením rizika pro účely kontroly a podpory.

Článek 5

Konkrétní typy informací

1. Na požádání poskytne dožadovaná celní správa žádající celní správě, která má důvod k pochybám o přesnosti informací jí poskytnutých v celní věci, informace týkající se následujících skutečností:

a) zda zboží dovezené na území žádající smluvní strany bylo vyvezeno z území dožadované smluvní strany v souladu s celními předpisy;

b) zda zboží vyvezené zázemí žádající smluvní strany bylo dovezeno na území dožadované smluvní strany v souladu s celními předpisy; nebo

c) zda zboží v tranzitu na území jedné ze smluvních stran bylo v tranzitu v souladu s celními předpisy.

2. Pokud bude požadováno, bude informace obsahovat případné celní postupy uplatněné na toto zboží, a zejména postupy, které byly použity pro propuštění tohoto zboží.

Článek 6

Zvláštní druhy pomoci

Na požádání bude dožadovaná celní správa v možném rozsahu sledovat a poskytovat žádající celní správě informace o:

a) osobách, které se dopustily nebo jsou podezřelé, že zamýšlejí spáchat delikt na území žádající smluvní strany, zejména o těch, které přijíždějí na území nebo vyjíždějí z území dožadované smluvní strany;

b) zboží v tranzitu, poštovním styku a uskladněném zboží, o němž má žádající celní správa důvodné podezření z nedovoleného obchodu na celním území své smluvní strany;

c) místech, o kterých je známo, nebo existuje důvodné podezření, že jsou používána ke spáchání deliktu na území žádající smluvní strany;

d) dopravních prostředcích, včetně kontejnerů a poštovních zásilek, které byly použity, nebo existuje důvodné podezření, že byly použity ke spáchání deliktu na území žádající smluvní strany;

e) činnostech, které mohou být spojeny s nedovoleným obchodem s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory;

f) činnostech, které mohou být spojeny s nedovoleným obchodem s exempláři CITES.

Článek 7

Pomoc při uplatňování a vymáhání celních předpisů

1. Celní správy si vzájemně poskytnou z vlastní iniciativy nebo na požádání informace o plánovaných, probíhajících nebo ukončených Činnostech, které zakládají opodstatněné podezření, že byl spáchán nebo bude spáchán delikt na území dotčené smluvní strany.

2. V situacích, kdy by mohlo dojít ke značnému poškození hospodářství, veřejného zdraví, vnitřní bezpečnosti, včetně bezpečnosti mezinárodního dodavatelského řetězce nebo jiných důležitých zájmů jedné smluvní strany, poskytne druhá smluvní strana, kdykoli to bude možné, tyto informace z vlastní iniciativy a neprodleně.

3. Celním správám jinak nic v této smlouvě nebrání poskytovat zvláštní iniciativy informace o činnostech, které by mohly vést k deliktům na území druhé smluvní strany.

Článek 8

Pomoc při vyměření dovozních a vývozních cel a daní

Na požádání poskytne dožadovaná celní správa informace s cílem pomoci žádající celní

správě při správném uplatňování celních předpisů.

Článek 9

Předávání žádostí

1. Žádosti o pomoc podle této smlouvy si budou přímo předávat dotčené celní správy. Každá celní správa určí oficiální kontaktní místo za tímto účelem a poskytne o něm veškeré podrobnosti.

2. Žádosti o pomoc podle této smlouvy budou zasílány písemně nebo za použití technických prostředků komunikace a budou k nim přiloženy veškeré informace považované za užitečné pro splnění takových žádostí. Dožádaná celní správa může požadovat písemné potvrzení žádostí vytvořených za použití technických prostředků komunikace. Pokud to budou vyžadovat okolnosti, mohou být neformální žádosti předloženy ústně. Takové žádosti budou co nejdříve potvrzeny písemně, nebo pokud je to přijatelné pro dožadovanou i žádající celní správu, za použití technických prostředků komunikace.

3. Žádost bude předložena buď v oficiálním jazyce státu dožadované smluvní strany, nebo v angličtině. Veškeré dokumenty přiložené k žádosti budou v nezbytném rozsahu přeloženy do angličtiny.

4. Žádosti zaslané podle odstavce 2 tohoto článku budou obsahovat tyto náležitosti:

a) název žádající celní správy;

b) věc, o kterou se jedná, druh požadované pomoci a odůvodnění žádosti;

c) stručný popis prověřované věci a platná ustanovení právních předpisů; a

d) jména a adresy osob, kterých se žádost týká, pokud jsou známy.

5. Pokud žádost nesplňuje formální náležitosti, může být vyžadována její oprava, doplnění nebo podání nové žádosti; přijetí předběžných opatření tím není dotčeno.

6. V případě, kdy žádající celní správa požaduje, aby byl použit určitý postup nebo metodika, splní dožadovaná celní správa tuto žádost, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy dožadované smluvní strany.

Článek 10

Spisy a informace

1. Pokud jsou v rámci spolupráce podle této smlouvy předávány kopie spisů, dokumentů a dalších materiálů, tyto kopie jsou řádně ověřeny.

2. Žádající celní správa si může vyžádat originály spisů, dokumentů a dalších materiálů pouze za výjimečných okolností, kdy by ověřené kopie nebyly dostačující. Dožadovaná celní správa může poskytnout tyto originály spisů, dokumentů a dalších materiálů za předpokladu, že žádající celní správa souhlasí s dodržením veškerých podmínek a požadavků určených dožadovanou smluvní stranou.

3. Předané originály spisů, dokumentů a dalších dokumentů budou navráceny co nejdříve, práva dožadované celní správy nebo třetích stran k těmto originálům zůstanou nedotčena. Na požádání budou originály vráceny neprodleně.

4. Dožadovaná celní správa dodá společně s poskytnutými informacemi veškeré nezbytné pokyny pro jejich výklad nebo využití.

Článek 11

Vyřizování žádostí

1. Dožadovaná celní správa přijme veškerá přiměřená opatření k vyřízení žádosti v přiměřeném čase a v případě nutnosti bude iniciovat všechna nezbytná opatření pro její vykonání.

2. Pokud dožadovaná celní správa nemá požadovanou informaci, přijme veškerá nezbytná opatření pro získání této informace. Pokud to bude nezbytné, může pomoci dožadované celní správě při poskytování pomoci jiný příslušný orgán této smluvní strany. Nicméně odpovědi na žádosti budou sdělovány pouze dožadovanou celní správou.

3. V případech, kdy dožadovaná celní správa není orgánem příslušným pro splnění žádosti, žádost buď neprodleně předá příslušnému orgánu, který odpoví na žádost podle svých pravomocí v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvní strany, nebo poradí žádající celní správě vhodný postup, který je nutné použít ve spojitosti s takovou žádostí.

4. Dožadovaná celní správa v souladu s její národní legislativou provede na požádání celní správy druhé smluvní strany veškerá nezbytná šetření, včetně vyslechnutí expertů a svědků nebo osob podezřelých ze spáchání deliktu, a vykoná ověření, kontroly a dotazování ve spojitosti se záležitostmi uváděnými v této smlouvě.

5. Výsledky těchto šetření, ověřování, kontrol a dotazování budou žádající celní správě sděleny co nejdříve.

Článek 12

Experti a svědci

1. Na požádání může dožadovaná celní správa zmocnit své úředníky, aby vystoupili před soudem nebo tribunálem na území žádající smluvní strany jako experti nebo svědci ve věci týkající se uplatňování celních předpisů.

2. V žádosti o vystoupení celních úředníků jako expertů nebo svědků musí být jasně definováno, v jakém případu a v jaké úloze mají úředníci vystoupit.

Článek 13

Účast úředníků na celním území druhé smluvní strany

1. Na písemnou žádost a za podmínek, které sama stanoví, může dožadovaná celní správa povolit přítomnost úředníků žádající celní správy na území dožádané smluvní strany v případech, kdy její úředníci provádějí šetření deliktů, které jsou předmětem zájmu žádající smluvní strany, včetně jejich přítomnosti při těchto šetřeních.

2. Úředníci žádající celní správy vystupují na území dožadované smluvní strany výhradně ve funkci poradce. Odstavec 1 nedává těmto úředníkům žádná zákonná oprávnění, která jsou svěřena celním úředníkům dožadované celní správy v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

3. Úředníci žádající celní správy, nacházející se na celním území druhé smluvní strany za podmínek uvedených v odstavci 1, musí být vždy schopni prokázat svou úřední funkci. Uvedení úředníci nesmí nosit uniformu ani zbraň.

4. Úředníkům uvedeným v odstavci 1 bude poskytnuta stejná ochrana, jakou požívají úředníci celní správy druhé smluvní strany v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy této smluvní strany, přičemž jsou odpovědni za jakékoliv protiprávní jednání, kterého by se mohli dopustit.

5. Na žádost bude dožadující celní správa informována o čase a místě konání akce, jež má být provedena na základě žádosti o pomoc, aby tato akce mohla být koordinována.

Článek 14

Použití informací

1. Veškeré informace sdělené podle této smlouvy budou využívány příslušnými úředníky a pouze k účelům a za podmínek stanovených v této smlouvě. K jiným účelům mohou být tyto informace použity pouze na základě písemného souhlasu celní správy, která je poskytla a budou podléhat jakýmkoli omezením stanoveným touto celní správou.

2. Veškeré informace sdělené podle této smlouvy se budou řídit závazkem dodržování úředního tajemství a budou podléhat nejméně stejné ochraně jako stejný druh informací podle ustanovení vnitrostátních právních předpisů žádající smluvní strany.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku se nebudou vztahovat na případy porušení právních předpisů spojených s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory a exempláři CITES. Tyto informace mohou být sdělovány jiným orgánům žádající smluvní strany přímo se zabývajícími bojem proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory a exempláři CITES. Kromě toho mohou být informace týkající se porušení právních předpisů spojených s veřejným zdravím, veřejným pořádkem, vnitřní bezpečností nebo odíranou životního prostředí smluvní strany, jejíž celní správa obdržela tyto informace, předány příslušným státním orgánům, které se těmito záležitostmi zabývají.

4. Tato smlouva se nedotýká závazků celních správ vyplývajících z mezinárodních smluv a právních předpisů, kterými jsou vázány.

5. Ustanovení odstavce 1 nebude bránit použití informací v soudních nebo správních řízeních následně zahájených pro porušení celních předpisů. Takové použití je možné na základě písemného souhlasu celní správy, která tyto informace poskytla.

6. V souladu s účely a v rámci působnosti této smlouvy mohou smluvní strany použít získané informace jako důkaz:

a) ve svých důkazních protokolech, zprávách a svědectvích a

b) při soudních řízeních a v obviněních předložených soudům.

Článek 15

Ochrana osobních údajů

Ochrana předávaných osobních údajů bude podléhat vnitrostátním právním předpisům států smluvních stran, pokud pravidla uvedená v tomto článku nestanoví jinak:

a) osobní údaje, které žádající celní správa získala, mohou být využity jen pro účely této smlouvy. Dožadovaná celní správa je oprávněna stanovit podmínky použití předaných osobních údajů. Žádající celní správa musí tyto podmínky respektovat;

b) osobní údaje nebudou předány, pokud by jejich předání nebo zamýšlené použití bylo v rozporu s právními předpisy státu jedné ze smluvních stran, zejména předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Na požádání bude žádající celní správa informovat dožadovanou celní správu o využití přijatých osobních údajů a o dosažených výsledcích;

c) žádající celní správa může osobní údaje dále předat pouze policejním orgánům, a v případě, že jsou potřebné pro účely trestního řízení státnímu zástupci a soudnímu orgánu. Jiným orgánům mohou být poskytnuty jen v případě, že s tím dožadovaná celní správa vysloví souhlas a vnitrostátní právní předpisy závazné pro orgány, které takové údaje přijmou, toto předání dovolují;

d) dožadovaná celní správa odpovídá za správnost a platnost předaných osobních údajů. Zjistí-li, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které vzhledem ke své povaze neměly být předány, musí o této skutečnosti neprodleně informovat žádající celní správu. Žádající celní správa, případně též jiný orgán, jemuž byly informace předány, tyto osobní údaje podle okolností případu bez zbytečného odkladu opraví, doplní nebo provede jejich likvidaci;

e) dožadovaná celní správa poskytne spolu s osobními údaji informaci o lhůtě, ve které bude provedena jejich likvidace na základě právních předpisů platných na území předávající smluvní strany. Žádající celní správa provede likvidaci přijatých osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který mohou být tyto údaje použity v souladu s touto smlouvou;

f) na žádost osoby, o níž byly údaje předány, podanou příslušnému orgánu jedné smluvní strany tento orgán po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany poskytne informace o předaných údajích a o jejich zamýšleném použití za předpokladu, že tomu nebrání vnitrostátní právní předpisy smluvní strany, na jejímž území tato osoba o poskytnutí informace požádala. Nicméně takové informace nebudou poskytnuty, pokud veřejný zájem převyšuje zájem dotčené osoby.

g) celní orgány vedou evidenci o předání a přijetí osobních údajů realizovaných na základě této smlouvy;

h) celní orgány přijmou taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, poškození či k neoprávněnému přenosu, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití;

i) zacházení s osobními údaji poskytnutými podle této dohody bude podléhat dohledu v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvní strany.

Článek 16

Vynětí

1. Pokud by pomoc požadovaná podle této smlouvy mohla porušit suverenitu, zákony a mezinárodní smluvní závazky, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví, veřejný pořádek, potírání trestné činnosti nebo jiný podstatný národní zájem dožadované smluvní strany, nebo ohrozit obchodní nebo profesionální zájmy, může být tato pomoc dožadovanou celní správou odmítnuta nebo poskytnuta podle podmínek, které si tato strana sama stanoví.

2. Pokud celní správa jedné smluvní strany požádá o pomoc, kterou by sama nebyla schopna poskytnout, pokud by o to byla požádána celní správou druhé smluvní strany, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Vyhovění takové žádosti bude na úvaze dožádané celní správy.

3. Pomoc může být odložena, pokud existují důvody k přesvědčení, že naruší probíhající šetření, stíhání nebo řízení. V takovém případě bude dožadovaná celní správa konzultovat s žádající celní správou, zda pomoc může být poskytnuta za podmínek případně stanovených dožadovanou celní správou.

4. Pokud dožadovaná celní správa dospěje k názoru, že náklady nutné na splnění žádosti jsou zjevně nepřiměřené v poměru k předpokládanému užitku pro žádající celní správu, oznámí tento závěr žádající celní správě. Požadovaná pomoc může být odmítnuta, pokud žádající celní správa neposkytne informace vyvracející tento závěr.

5. V případě odmítnutí nebo odložení pomoci budou předloženy důvody k odmítnutí nebo odložení.

Článek 17

Náklady

1. Smluvní strany nebudou uplatňovat nároky na úhradu nákladů vzniklých při plnění této smlouvy. Nicméně na žádost budou výdaje na experty, svědky, tlumočníky a překladatele, kteří nejsou státními zaměstnanci, uhrazeny žádající smluvní stranou.

2. Pokud budou pro splnění žádosti nutné podstatné a neobvyklé výdaje, budou smluvní strany konzultovat za účelem stanovení podmínek, za kterých bude žádost provedena, a způsobu, jakým budou náklady hrazeny.

Článek 18

Plnění smlouvy

1. Celní správy budou:

a) komunikovat přímo za účelem řešení záležitostí vyplývajících z této smlouvy;

b) po konzultacích vydávat vnitřní předpisy nezbytné pro plnění této smlouvy;

c) snažit se ve vzájemné shodě řešit problémy nebo otázky vznikající z výkladu nebo uplatňování této smlouvy.

2. Celní správy se mohou dohodnout na podrobném uplatňování ustanovení s ohledem na řádné provádění této smlouvy.

3. Spory vzniklé při provádění této smlouvy, pro které nelze nalézt žádné řešení, budou urovnány diplomatickou cestou.

Článek 19

Uplatňování

Tato smlouva bude platná pro území obou smluvních stran tak, jak jsou definována v ustanoveních národních právních předpisů.

Článek 20

Vstup v platnost

Tato smlouva vstoupí v platnost tři měsíce poté, co si smluvní strany vymění diplomatickou cestou písemné oznámení o tom, že byly naplněny požadavky stanovené jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup této smlouvy v platnost.

Článek 21

Ukončeni platnosti

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Smlouvu vypovědět zasláním písemné výpovědi diplomatickou cestou. Smlouva pozbývá platnosti prvním dnem po uplynutí tří měsíců od data oznámení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

2. Řízení probíhající v době ukončení platnosti budou nicméně dokončena v souladu s ustanoveními této smlouvy.

3. Ukončením platnosti této smlouvy nezaniká povinnost zachování důvěrnosti podle čl. 14 odst. 2 této smlouvy.

Článek 22

Revize

Celní správy se sejdou k revizi této smlouvy podle potřeby nebo po pěti letech od vstupu Smlouvy v platnost, pokud se nebudou vzájemně písemně informovat o tom, že revize není nutná.


NA DŮKAZ TOHO podepsaní, plně k tomu zmocnění, podepsali tuto smlouvu.

DÁNO v Praze, dne 1. listopadu 2012, ve dvou původních vyhotoveních, v jazyce Českém, portugalském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě sporu o výklad Smlouvy se použije anglické znění.

Za
Českou republiku
JUDr. Ing. Pavel Novotný v. r.
generální ředitel
Generálního ředitelství cel

Za
Brazilskou federativní republiku
George Monteiro Prata v. r.
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Brazilské federativní
republiky v České republice

Přesunout nahoru