Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 11/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Datum vyhlášení 07.03.2019
Uzavření smlouvy 19.12.2018
Platnost od 19.12.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2018 bylo v Bagdádu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL.

Ujednání vstoupilo v platnost v souladu s ustanovením svého článku 8 odst. 8.1 dnem podpisu. Dnem vstupu tohoto Ujednání v platnost pozbylo podle článku 8 odst. 8.4 platnosti Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL, podepsané v Bagdádu dne 26. března 2017 a vyhlášené pod č. 22/2017 Sb. m. s.

Anglické znění Ujednání a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Ujednání

mezi

Ministerstvem vnitra České republiky

a

Ministerstvem obrany Italské republiky

o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Ministerstvo vnitra České republiky, zastoupené chargé ď affaires ad interim České republiky v Iráku,

a

Ministerstvo obrany Italské republiky, zastoupené vojenským atašé na italském velvyslanectví v Iráku,

(dále jen „strany“);

BEROUCE V ÚVAHU, že italská strana zahájila v Irácké republice ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Iráku a v rámci Globální koalice proti ISIL (dále jen „Koalice“) výcvikový program s cílem poskytnout Ministerstvu vnitra Iráku a Policii Iráku výcvikové a poradenské služby (dále jen „výcvikový program“);

VĚDOMY SI toho, že Zvláštní jednotka italské policie - Irák (IT PTF-I), která provozuje výcvikový program v Iráku, je součástí Kombinovaného velení spojených pozemních jednotek - operace Inherent Resolve (CJFLCC - OIR);

PŘIPOMÍNAJÍCE, že italská strana, která v rámci Koalice předsedá pracovní skupině pro policejní výcvik, přizvala ostatní účastníky Koalice, aby se podíleli na výcvikovém programu;

BEROUCE V ÚVAHU záměr České republiky pokračovat v účasti na výcvikovém programu;

BEROUCE V ÚVAHU souhlas irácké vlády s vysláním českých policistů do Irácké republiky, aby se připojili k IT PTF-I;

VĚDOMY SI dosavadní spolupráce podle Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL, podepsaného v Bagdádu dne 26. března 2017;

PŘEJÍCE SI stanovit podmínky další spolupráce mezi stranami, inspirovány zásadami Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsané v Římě dne 23. ledna 1996;

se dohodly takto:

1. Účel

1.1 Účelem tohoto ujednání je stanovit podmínky další spolupráce mezi stranami při realizaci výcvikového programu v rámci Koalice.

1.2 Spolupráce podle tohoto ujednání probíhá v souladu správními předpisy států stran, jakož i s ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou státy stran vázány.

2. Kontaktní místa

Kontaktními místy stanovenými pro účely spolupráce podle tohoto ujednání jsou:

za Ministerstvo vnitra České republiky:

Policejní prezidium České republiky
odbor mezinárodní policejní spolupráce;

za Ministerstvo obrany Italské republiky:

velitel IT PTF-I.

3. Spolupráce při výcviku

3.1 Česká strana má v úmyslu vyslat do Irácké republiky 5 policistů-instruktorů, aby se připojili k IT PTF-I. Čeští policisté-instruktoři se zapojí do výcvikového programu v souladu s podmínkami výcviku Kombinované společné jednotky - operace Inherent Resolve (CJTF-OIR).

3.2 Povaha účasti nabízené českou stranou bude, pokud jde o odbornost českých policistů-instruktorů, kteří mají být vysláni do Irácké republiky v rámci spolupráce podle tohoto ujednání, dohodnuta mezi kontaktními místy stran; v úvahu budou brány naplánované kurzy a možnosti české strany. Česká strana bude informovat IT PTF-I nejpozději 4 týdny před vysláním o odbornosti českých policistů-instruktorů, kteří mají být vysláni.

3.3 Strany potvrzují, že jsou srozuměny s tím, že čeští policisté-instruktoři budou dostávat úkoly od velitele IT PTF-I.

3.4 Čeští policisté-instruktoři podléhají českým právním předpisům, včetně kárného řízení a provádění hodnocení, která budou prováděna českou stranou.

4. Logistická podpora

4.1 Čeští policisté-instruktoři budou ubytováni v zařízení Camp Dublin spolu s instruktory IT PTF-I. Logistická podpora v zařízení Camp Dublin je poskytována Speciálním výcvikovým zařízením Irácké federální policie a IT PTF-I.

4.2 Italská strana za úhradu zajistí:

- fungování a údržbu ubytovacích kapacit;

- palivo do generátorů;

- všeobecné služby poskytované v zařízení Camp Dublin.

4.3 IT PTF-I poskytne českým policistům-instruktorům za úhradu přepravu mezi zařízením Camp Dublin a Diplomatickým podpůrným centrem Bagdád (BDSC).

4.4 Česká strana uhradí italské straně náklady dle ustanovení 4.2 a 4.3 za vyžádané a uskutečněné služby poskytnuté českým policistům-instruktorům, a to v souladu se zásadou proporcionality v závislosti na počtu vyslaných instruktorů. Náklady na vyžádané služby budou vyúčtovány příslušnou italskou administrativní jednotkou. Italská administrativní jednotka zašle každý měsíc detailní fakturu týkající se nákladů, které mají být uhrazeny. Ceny účtované české straně budou odpovídat skutečným nákladům italské strany. Odhadované náklady jsou pro názornost uvedeny v příloze. Velitel IT PTF-I oznámí jakékoliv změny nákladů.

4.5 Čeští policejní instruktoři se budou stejně jako instruktoři IT PTF-I stravovat v BDSC. Úhradu nákladů za stravu, jakož i další potřebnou logistickou podporu bude řešit česká strana s poskytovatelem.

4.6 V případě potřeby IT PTF-I poskytne českým policistům-instruktorům v rámci svých možností a schopností první pomoc (základní zdravotní ošetření) a odvoz do BDSC za účelem další zdravotní péče.

5. Uniformy a vybavení

5.1 Čeští policisté-instruktoři budou po dohodě s iráckými orgány nosit národní stejnokroj a budou mít při sobě služební střelné zbraně, munici, donucovací prostředky, neprůstřelnou vestu a další vybavení nezbytné pro výcvikové činnosti, jakož i pro jejich vlastní bezpečnost.

5.2 Strany jsou odpovědné za poskytnutí potřebného vybavení, zbraní a munice vlastním pracovníkům.

5.3 Zbraně a munice budou uskladněny ve zbrojnici IT PTF-I v zařízení Camp Dublin. Česká strana bude předem informovat IT PTF-I o počtu a typu zbraní.

6. Vnitřní bezpečnost

6.1 Bezpečnost v zařízení Camp Dublin je zajišťována iráckými bezpečnostními složkami. Avšak za účelem zvýšení bezpečnosti je v zařízení Camp Dublin zavedena strážní služba v režimu 24/7, kterou zajišťují instruktoři IT PTF-I pod velením velitele IT PTF-I. Čeští policisté-instruktoři se budou podílet na plnění povinností souvisejících se zajištěním vnitřní bezpečnosti, včetně strážní služby v režimu 24/7.

6.2 Evakuace českých policistů-instruktorů bude v případě mimořádné události zajištěna IT PTF-I v úzké spolupráci s pracovníky Oblastního úřadu bezpečnosti Spojených států. IT PTF-I seznámí české policisty-instruktory s bezpečnostními pravidly.

6.3 Omezení pohybu z důvodu bezpečnostní pohotovosti bude dodržováno instruktory obou stran.

7. Řešení sporů

Jakékoli spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto ujednání budou řešeny jednáním mezi stranami.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Toto ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu.

8.2 Jakékoliv ujednání muže být měněno nebo ukončeno na základě písemné dohody stran. Změna vstoupí v platnost dnem podpisu.

8.3 Každá ze stran může toto ujednání vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho měsíce.

8.4 Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL, podepsané v Bagdádu dne 26. března 2017, pozbude platnosti dnem vstupu tohoto ujednání v platnost.


Podepsáno v Bagdádu dne 19. prosince 2018 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo vnitra
České republiky
Mgr. Karel Ulík v. r.
chargé ď affaires a.i. České republiky
v Irácké republice

Za Ministerstvo obrany
Italské republiky
Lorenzo Cucciniello v. r.
vojenský atašé Velvyslanectví
Italské republiky v Iráku


Příloha

k Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky

a Ministerstvem obrany Italské republiky

o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Kalkulace nákladů podle ujednání:

Palivo pro generátory
počet hodin
provozu
palivo (v litrech)
na každou
hodinu provozu
palivo celkově
(v litrech)
cena paliva za litrroční náklady
280226160€ 1,367€ 8 420,72
Pronájem vozidel
roční náklady na
vůz č.5
Land Cruiser
obrněný
Roční náklady na
vůz č. 3
Coaster
obrněný
roční náklady na
vůz č. 2
Savana
obrněný
Roční náklady na vůz
č. 1 Bongo
+ 4 Pick-Up + Land Cruiser
sanitní vůz
€ 213 180,00€ 244 800,00€ 244 800,00€ 81 936,00
celkové roční náklady
€ 784 716,00
Odvoz odpaduÚklidové službyÚdržba
měsíční
náklady
roční
náklady
měsíční
náklady
roční
náklady
měsíční
náklady
roční
náklady
USD
roční náklady
€ 3 450,00€ 41 400,00€ 4 200,00€ 50 400,00USD
1 750,00
USD
21 000,00
€ 17 652,23
Internetové připojení
měsíční
náklady
roční náklady
USD
roční náklady
USD
3 000,00
USD
36 000,00
€ 31 100,40
Celkové roční náklady€ 933 689,35
Celkové měsíční
náklady
€ 77 807,45
Celkové týdenní
náklady
€ 17 955,56
Celkové denní náklady€ 2 558,05
Počet osob (11/10/2018)95
Celkové náklady na
osobu a den
€ 26,93
Přesunout nahoru