Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 8/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království

Datum vyhlášení 07.02.2018
Uzavření smlouvy 25.04.2017
Platnost od 01.10.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 2017 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. října 2017.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda o hospodářské spolupráci

mezi

vládou České republiky

a

vládou Jordánského hášimovského království

Preambule

Vláda České republiky a vláda Jordánského hášimovského království (dále uváděné společně jako „Strany“ a samostatně jako „Strana“):

přejíce si dále posílit a rozvíjet hospodářskou a průmyslovou spolupráci na základě reciprocity a vzájemného prospěchu;

majíce na zřeteli závazky vyplývající z členství České republiky v Evropské unii; se dohodly takto:

Článek 1

Cíle

Strany budou podporovat a rozvíjet hospodářskou spolupráci mezí svými Státy v souladu se zákony a předpisy platnými v obou státech. Tato spolupráce bude pokrývat hospodářské aktivity v oblastech oboustranného zájmu.

Článek 2

Oblasti spolupráce

Strany souhlasí s podporováním a usnadňováním spolupráce zejména v následujících oblastech:

- energetika, včetně obnovitelných zdrojů;

- doprava a uskladňování ropy a zemního plynu;

- dopravní infrastruktura;

- strojírenství;

- vodohospodářství;

- informační a telekomunikační technologie;

- obranný průmysl;

- další průmyslové oblasti jako například zemědělské strojírenství, stavebnictví a stavební stroje;

- výzkum a vývoj;

- bilaterální podpora obchodu;

- spolupráce mezi sdruženími malých a středních podniků a podnikatelskými asociacemi;

- a v dalších oblastech, na nichž se Strany vzájemně dohodnou.

Článek 3

Společná komise

1. Za účelem provádění této dohody bude zřízena Společná komise (dále uváděna jako „Komise“). Povinnosti Komise budou zahrnovat zejména následující:

a) identifikaci odpovídajících opatření a možností podpory dvoustranné hospodářské spolupráce;

b) konzultace záležitosti ve vztahu k hospodářským a investičním aktivitám v obou státech. Tyto konzultace mohou zahrnovat zejména:

poskytování informací o zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice a o jejich změnách;

identifikování projektů a sektorů potenciálního zájmu o vzájemnou spoluprácí; a

informování příslušných podnikatelských kruhů o investičních příležitostech v druhém státu;

c) konzultace jakýchkoliv otázek, které by mohly vyvstat při rozvoji hospodářských vztahů mezi oběma Stranami;

d) podporu hospodářské a průmyslové spolupráce mezí malými a středními podniky;

e) zlepšování odpovídajících podmínek pro účast podniků z obou států na mezinárodních veletrzích, výstavách a podnikatelských misích konaných v obou státech;

f) zkoumání možností spolupráce na třetích trzích.

Komise bude předkládat Stranám zprávy a doporučení týkající se výše uvedených záležitostí na základě vzájemného souhlasu.

2. Komisi spolupředsedají ministři průmyslu a obchodu nebo náměstci ministrů průmyslu a obchodu Stran. Komise je složena ze zástupců ministerstev a institucí obou států. V případě potřeby může Komise přizvat zástupce obchodní sféry obou států s cílem napomoci provádění této Dohody, pokud se na tom Strany vzájemně dohodnou.

3. V případě potřeby může Komise ustavit dočasné pracovní skupiny a podvýbory k projednání specifických otázek oboustranného zájmu.

4. Komise se schází v případě potřeby, střídavě v České republice a v Jordánském hášimovském království v termínech vzájemně odsouhlasených spolupředsedajícími. Předběžný program bude mezi Stranami vyměněn alespoň jeden měsíc před datem jednání.

5. Hostitelská strana připraví návrh protokolu z jednání Komise, který bude odsouhlasen a podepsán spolupředsedajícími na závěr jednání.

Článek 4

Řešení sporů

Jakékoli spory vyplývající z výkladu, aplikace nebo provádění této Dohody budou řešeny smírně prostřednictvím konzultací a vyjednávání mezí Stranami.

Článek 5

Vztah k jiným dohodám

Ustanovení této dohody se nedotýkají práva a povinnosti obou států vyplývající z mezinárodních dohod, jichž jsou smluvními stranami, včetně závazků vyplývajících z mezinárodních smluv uzavřených Evropskou unií nebo mezi Evropskou unií a členskými státy Evropské unie, na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé; a/nebo z jejich členství v mezinárodních organizacích, jako jsou práva a povinnosti České republiky vyplývající z jejího členství v Evropské unii.

Článek 6

Závěrečné ustanovení

1 Každá Strana oznámí druhé Straně písemně diplomatickou cestou dokončení postupů požadovaných zákony a předpisy svého státu pro vstup této dohody v platnost, Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícím po dni přijetí posledního oznámení,

2 Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu neurčitou, pokud nebude ukončena písemným oznámením jedné Strany druhé Straně s tím, že ukončení vstoupí v platnost šest měsíců po doručení oznámení o ukončení platnosti.

3. Tato dohoda může být změněna nebo doplněna v písemné formě po vzájemném souhlasu Stran. Dodatky nebo změny k této dohodě vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

4. Změny, dodatky či vypovězení této dohody nemají vliv na platnost smluv již uzavřených mezí fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států podle ustanovení této Dohody.


Dáno v Praze, dne 25. dubna 2017, ve dvou vyhotoveních, každé z nich v českém, arabském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílného výkladu ustanovení této Dohody je rozhodující anglické znění.

Za vládu
České republiky
Ing. Jiří Havlíček, MBA, v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu
Jordánského hášimovského království
Yarub Qudah v. r.
ministr průmyslu, obchodu a zásobování

Přesunout nahoru