Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

Datum vyhlášení 29.01.2018
Uzavření smlouvy 05.01.2018
Platnost od 05.01.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. ledna 2018 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru1).

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI

MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM OBRANY SLOVENSKÉ REPUBLIKY

O

PROVÁDĚNÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI PŘI VZÁJEMNÉ OCHRANĚ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

v souladu s článkem 3, odst. 3 a 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, podepsané v Bruselu 15. února 2017 (dále jen „Smlouva“),

se dohodly takto:

Článek 1

Předmět

1) Tato Dohoda upravuje podmínky spolupráce smluvních stran při vzájemné ochraně vzdušného prostoru států smluvních stran na základě Smlouvy, pokud tato ochrana není zajišťována v rámci integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Integrated Air and Missile Defence System, dále jen „NATINAMDS").

2) Tato Dohoda se nevztahuje na provádění Smlouvy v případě dočasné neschopnosti jedné smluvní strany zajišťovat ochranu vzdušného prostoru svého státu. Toto provádění bude předmětem zvláštní dohody, která může být pro tento účel uzavřena v souladu s právním řádem států smluvních stran a s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou státy smluvních stran vázané.

Článek 2

Definice pojmů

Pro účely této Dohody mají pojmy tento význam:

Technika: vojenská technika ozbrojených sil, včetně příslušníků ozbrojených sil, kteří jsou k použití této techniky nezbytní, poskytnutá jednou smluvní stranou druhé smluvní straně na základě této Dohody.

Pohotovostní síly a prostředky: technika určená státem smluvní strany k plnění úkolů v rámci NATINAMDS.

Síly a prostředky národního posilového systému: technika určená státem smluvní strany k plnění úkolů ochrany vzdušného prostoru jejího státu mimo NATINAMDS.

Narušitel vzdušného prostoru: objekt, který se pohybuje ve vzdušném prostoru státu smluvní strany v rozporu s právním řádem jejího státu.

Národní velení: taktické velení pohotovostním silám a prostředkům a silám a prostředkům národního posilového systému z úrovně příslušných orgánů států smluvních stran.

Zásah proti narušiteli vzdušného prostoru: provedení opatření v souladu s právním řádem státu, v jehož vzdušném prostoru se pohybuje narušitel vzdušného prostoru, která zahrnují též použití prostředků schopných ovlivnit let narušitele působením fyzikálních sil.

Článek 3

Vyžadování techniky

1) Každá smluvní strana (dále jen „poskytující strana“) může s cílem zásahu proti narušiteli vzdušného prostoru a v souladu s právním řádem svého státu a mezinárodními smlouvami, jimiž je její stát vázaný, poskytnout na základě žádosti druhé smluvní strany (dále jen „žádající strana“) pod národní velem žádající strany:

a) pohotovostní síly a prostředky,

b) síly a prostředky národního posilového systému.

2) Způsob vyžadování techniky je obsažen v článku 4 této Dohody.

Článek 4

Způsob vyžadování techniky

1) Pokud je předmětem žádosti poskytnutí pohotovostních sil a prostředků podle článku 3 odst. 1 písm. a) této Dohody, žádost bude bezodkladně předložena k rozhodnutí orgánu státu poskytující strany, který je podle právního řádu svého státu oprávněný rozhodovat o použití síly v průběhu zásahu proti narušiteli vzdušného prostoru (dále jen „národní autorita“). O rozhodnutí národní autority bude žádající strana bezodkladně informována.

2) Pokud národní autorita poskytující strany žádost podle odstavce 1 tohoto článku schválí, poskytující strana požádá příslušný orgán NATINAMDS (Centrum pro mnohonárodní vzdušné operace v Uedemu, Německo) o předání pohotovostních sil a prostředků pod národní velení žádající strany. Pokud příslušný orgán NATINAMDS tuto žádost schválí, pohotovostní síly a prostředky poskytující strany přecházejí pod národní velení žádající strany.

3) Pokud je předmětem žádosti poskytnutí sil a prostředků národního posilového systému podle článku 3 odst. 1 písm. b) této Dohody, žádost bude bezodkladně předložena k rozhodnutí národní autoritě poskytující strany. O rozhodnutí národní autority bude žádající strana bezodkladně informována.

4) Pokud národní autorita poskytující strany žádost podle odstavce 3 tohoto článku schválí, síly a prostředky národního posilového systému přecházejí pod národní velení žádající strany.

5) Podrobnosti postupů při poskytování techniky budou dohodnuty na úrovni vzdušných sil Armády České republiky a vzdušných sil ozbrojených sil Slovenské republiky.

Článek 5

Kontaktní místa

Kontaktními místy smluvních stran, prostřednictvím kterých si zasílají žádosti podle článku 3 odst. 1 této Dohody nebo rozhodnutí národní autority poskytující strany, jakož i jiné informace související s touto Dohodou, jsou:

- za českou smluvní stranu: náčelník směny Střediska řízení a uvědomování (MC CRC) Hlavenec,

- za slovenskou smluvní stranu: náčelník směny Střediska řízem a uvědomování (MC CRC) Zvolen.

Článek 6

Náklady související se zásahem proti narušiteli vzdušného prostoru státu žádající strany

1) Žádající strana uhradí náklady:

a) spojené s přistáním a přípravou techniky k opakovanému vzletu z území svého státu,

b) za munici spotřebovanou během zásahu proti narušiteli vzdušného prostoru,

c) na opravu techniky, která byla poškozená v důsledku zásahu proti narušiteli vzdušného prostoru,

d) spojené s kompenzací hodnoty techniky, která byla zničená nebo neopravitelně poškozená v důsledku zásahu proti narušiteli vzdušného prostoru,

e) spojené s plněním závazků poskytující strany vůči třetí straně, pokud plnění takových závazků vyplývá ze zničení nebo neopravitelného poškození techniky v důsledku zásahu proti narušiteli vzdušného prostoru.

2) Poskytující strana stanoví náklady uvedené v odstavci 1 tohoto článku po konzultaci se žádající stranou. Žádající strana uhradí náklady stanovené poskytující stranou na základě písemné žádosti poskytující strany do 60 dní ode dne doručení této žádosti.

Článek 7

Vyšetřování leteckých nehod a incidentů

V případě letecké nehody nebo incidentu se vytvoří společná vyšetřovací komise, která bude postupovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvní strany, na jejímž území k takovému případu došlo.

Článek 8

Řešení sporů

Spory mezi smluvními stranami týkající se provádění této Dohody se řeší výlučně jednáním a konzultacemi smluvních stran.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

2) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může být kdykoli písemnou formou změněna nebo doplněna na základě vzájemné dohody smluvních stran.

3) Tuto Dohodu může každá ze smluvních stran písemně vypovědět. Platnost Dohody skončí šest měsíců po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Platnost Dohody automaticky skončí dnem ukončení platnosti Smlouvy. Smluvní strany v případě ukončení platnosti této Dohody splní závazky stanovené v článcích 6 a 7.


Dáno v Bratislavě dne 5. ledna 2018 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
Ing. Karla Šlechtová v. r.
ministryně

Za Ministerstvo obrany
Slovenské republiky
Peter Gajdoš v. r.
ministr

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, podepsaná v Bruselu dne 15. února 2017, byla vyhlášena pod č. 66/2017 Sb. m. s.

Přesunout nahoru