Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 51/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty

Datum vyhlášení 13.12.2018
Uzavření smlouvy 05.10.2018
Platnost od 01.01.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. října 2018 byla v Štrbě podepsána Dohoda mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. ledna 2019.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Dohoda mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty

Ministerstvo financí České republiky a Ministerstvo financí Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

v návaznosti na společné prohlášení vlády České republiky a vlády Slovenské republiky ze dne

4. září 2017 v Lednici, ve kterém obě vlády deklarovaly vůli dále podporovat užší vzájemnou spolupráci při správě daní, především posílením vyhledávacích a analytických činností formou širšího sdílení informací,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

1) Pro účely této dohody (dále jen „Dohoda“) se rozumí výrazem:

1. „příslušný orgán“

a) v České republice Generální finanční ředitelství České republiky,

b) ve Slovenské republice Finanční ředitelství Slovenské republiky;

2. „Nařízení“ nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, ve znění jeho pozdějších změn;

3. „druhý stát“ buď Česká republika, anebo Slovenská republika, podle toho, jak to vyplývá ze souvislostí;

4. „vnitrostátní předpis“

a) v České republice zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

b) ve Slovenské republice zák. č. 222/2004 Z. z., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

5. „daň“ daň z přidané hodnoty;

6. „souhrnné hlášení“ souhrnné hlášení podle vnitrostátního předpisu;

7. „informace ze souhrnných hlášení“ informace vztahující se k dodání zboží, přemístění obchodního majetku, třístranného obchodu nebo poskytnutí služby osobě registrované k dani v druhém státě;

8. „související informace“

a) údaje z registru DPH, a to daňové identifikační číslo, jméno, nebo název, adresa osoby registrované k dani a údaje o její registraci,

b) informace o zdaňovacím období osoby registrované k dani,

c) údaj z daňového přiznání k dani, z kterého vyplývá, zda je dána povinnost podat souhrnné hlášení a

d) příznaky;

9. „příznak“ zejména

a) údaj, zda je daňový subjekt obsažen ve zveřejněném registru nespolehlivých plátců, pokud je takový registr zaveden,

b) údaj, zda je daňový subjekt obsažen v seznamu plátců daně, u kterých nastaly důvody ke zrušení registrace podle vnitrostátního předpisu, pokud je takový registr zaveden,

c) údaj, zda daňový subjekt podal daňové přiznání k dani,

d) údaj, zda se informace v daňovém přiznání k dani podaném daňovým subjektem významně liší od informací v souhrnném hlášení,

e) údaj o úrovni rizikovosti daňového subjektu pro výběr daně,

f) další údaj nutný pro analytickou činnost příslušného orgánu, jejímž cílem je předcházení a potírání přeshraničních podvodů v oblasti daně, který příslušné orgány odsouhlasily a který

i. je veřejně dostupný,

ii. byl získán správcem daně v průběhu daňového řízení v souladu s platnými právními předpisy nebo

iii. vznikl analýzou dat z daňového řízení;

10. „automatickou výměnou informací“ automatická výměna informací ze souhrnných hlášení a souvisejících informací, v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. 1) Nařízení;

11. „pověřený úředník“ úředník příslušného orgánu pověřený v souladu s platnými právními předpisy k automatické výměně informací.

2) Jakýkoli výraz, který není v Dohodě jinak definován, má, pokud souvislost nevyžaduje jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, význam, který má podle v té době platných právních předpisů té smluvní strany, která Dohodu provádí, přičemž význam podle platných daňových právních předpisů dotčeného právního řádu, má přednost před významem přikládaným tomuto výrazu podle jiných právních předpisů posledně uvedeného právního řádu.

Článek 2

Lhůty a rozsah automatické výměny informací

1) Příslušný orgán získá v souladu s vnitrostátním právním předpisem informace ze souhrnných hlášení a související informace.

2) Příslušný orgán si automaticky vymění informace ze souhrnných hlášení a související informace s druhým příslušným orgánem, a to do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost podat souhrnné hlášení, ve formátu a struktuře vzájemně odsouhlasené příslušnými orgány.

Článek 3

Provádění automatické výměny informací

1) Automatická výměna informací se uskutečňuje prostřednictvím pověřených úředníků, kteří jsou určeni příslušným orgánem. Jejich jmenný seznam si elektronicky navzájem poskytnou příslušné orgány, a to co nejdříve po podpisu Dohody. Příslušný orgán je zároveň zodpovědným za aktualizaci svého seznamu pověřených úředníků.

2) Automatická výměna informací bude prováděna zabezpečenou elektronickou cestou.

3) Automatická výměna informací podle Dohody bude prováděna v souladu s platnými právními předpisy smluvních stran a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, včetně Nařízení, upravujícími mlčenlivost správce daně a ochranu osobních údajů.

Článek 4

Konzultace

Příslušné orgány budou spolu konzultovat všechny případy, kdy bude zapotřebí usnadnit plnění

závazků podle Dohody.

Článek 5

Oznámení Evropské komisi

V souladu s čl. 60 odst. 2 Nařízení obě strany neprodleně po podpisu uvědomí Evropskou komisi

o uzavření Dohody.

Článek 6

Vstup v platnost, uplatňování a ukončení platnosti

1) Tato Dohoda vstoupí v platnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k podpisu Dohody. K automatické výměně informací dojde prvním dnem druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Dohoda vstoupila v platnost. Dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

2) Příslušné orgány za tři roky od vstupu Dohody v platnost vyhodnotí její uplatňování a přínosy a na tomto základě se smluvní strany dohodnou na jejím dalším uplatňování a případném prohloubení spolupráce formou automatické výměny informací.

3) Každá smluvní strana může Dohodu písemně vypovědět nejpozději šest měsíců před uplynutím probíhajícího kalendářního roku, přičemž platnost Dohody skončí 31. prosince daného roku.


Dáno v Štrbě dne 5. 10. 2018 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

JUDr. Alena Schillerová, Ph. D.
Za Ministerstvo financí České republiky

Ing. Peter Kažimír
Za Ministerstvo financí Slovenské republiky

Přesunout nahoru