Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 4/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Datum vyhlášení 19.01.2018
Uzavření smlouvy 29.05.2017
Platnost od 27.10.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. května 2017 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 27. října 2017.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

MEZI

MINISTERSTVEM OBRANY

ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM NÁRODNÍ OBRANY

FILIPÍNSKÉ REPUBLIKY

O

SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Filipínské republiky, dále jen „smluvní strany“;

potvrzujíce své závazky k Chartě Organizace spojených národů;

přejíce si posílit vzájemnou spolupráci;

jsouce přesvědčeny, že bilaterální spolupráce podpoří pochopení jejich vojenských záležitostí a posílí jejich obranně schopnosti;

se dohodly následovně:

ČLÁNEK 1

ROZSAH SPOLUPRÁCE

Smluvní strany budou spolupracovat v souladu se svými příslušnými právními předpisy a mezinárodními závazky za účelem rozvoje spolupráce v obranné a vojenské oblasti.

ČLÁNEK 2

ŘÍZENÍ SPOLUPRÁCE

1. Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Filipínské republiky ustanoví Společný výbor pro obranu za účelem organizování realizace konkrétních společných aktivit v obranné a vojenské oblasti.

2. Případné konzultace zástupců smluvních stran budou probíhat střídavě v Praze a v Manile za účelem navržení a schválení zvláštních ujednání provádějících a doplňujících tuto Dohodu, budou-li to považovat za vhodné a budou-li s tím obě smluvní strany souhlasit, jakož i případných programů spolupráce mezi smluvními stranami. V těchto programech budou upřesněny konkrétní aktivity, způsoby realizace, termíny a místa.
Spolupráce mezi smluvními stranami bude probíhat v následujících oblastech:

- obranná a bezpečnostní politika;

- akviziční politika a obranný průmysl v podřízenosti smluvních stran;

- obranná logistika;

- operace na udržení míru a humanitární operace;

- plnění mezinárodních smluv o obraně, bezpečnosti a kontrole zbrojení;

- organizace ozbrojených sil, struktura a vybavení vojenských jednotek, personální management;

- vojenský výcvik a vzdělávání;

- další aktivity dohodnuté smluvními stranami.

ČLÁNEK 4

FORMY SPOLUPRÁCE

Spolupráce mezi smluvními stranami bude rozvíjena následujícími formami:

- setkání ministrů obrany, náčelníků generálních štábů, jejich zástupců a dalších funkcionářů pověřených smluvními stranami;

- výměna zkušeností mezi odborníky smluvních stran;

- organizování a provádění výcvikových aktivit a cvičení;

- účast pozorovatelů na vojenských cvičeních;

- kontakty mezi obdobnými vojenskými institucemi;

- diskuse, konzultace, setkávání a účast na sympóziích, konferencích, kurzech;

- návštěvy vojenských lodí, letounů a ostatních zařízení;

- výměna informací a vzdělávacích publikací.

ČLÁNEK 5

FINANCOVÁNÍ SPOLUPRÁCE

1. Smluvní strany budou financovat společné aktivity probíhající podle této Dohody v souladu s tímto článkem.

2. Vysílající smluvní strana bude hradit vlastnímu personálu cestovní výlohy, plat, úrazové pojištění a ostatní náležitosti v souladu s právními předpisy svého státu.

3. Přijímající smluvní strana bude v souvislosti s oficiálními návštěvami v rámci provádění této Dohody hradit místní přepravu ze stanoveného místa vstupu na území svého státu, náklady na ubytování a stravu, jakož i náklady na plánované aktivity.

4. Náklady spojeně se zdravotnickou pomocí budou hrazeny smluvními stranami v souladu s příslušnými právními předpisy jejich států. Přijímající smluvní strana poskytne neodkladnou lékařskou péči. Vysílající smluvní strana uhradí zdravotní pojištění a náklady na repatriaci vlastního nemocného personálu.

5. Náklady a způsoby financování oficiálních návštěv podle této Dohody složené z více než 10 osob se budou řešit případ od případu na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami.

6. Pokud jde o účast vojenského personálu na kurzech, finanční a zdravotní aspekty, jakož i podrobné prováděcí postupy nebo jakákoli specifická forma spolupráce mohou být upraveny zvláštní dohodou uzavřenou mezi smluvními stranami v souladu s příslušnými právními předpisy jejich států.

7. Pokud by jedna ze smluvních stran vyslala delegaci mimo rámec této Dohody, zaplatí veškeré s tím spojené náklady.

ČLÁNEK 6

NÁROKY NA NÁHRADU

Jakýkoliv nárok na náhradu škody, který může vzniknout v souvislosti s prováděním této Dohody, bude řešen v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy smluvních stran. Smluvní strany budou spolupracovat při vyřizování těchto nároků a vzájemně si poskytnou všechny relevantní informace.

ČLÁNEK 7

PRÁVNÍ POSTAVENÍ VYSLANÉHO PERSONÁLU

Pobyt personálu vysílající smluvní strany na území státu přijímající smluvní strany v souvislosti s prováděním této Dohody se bude řídit příslušnými právními předpisy, jakož i mezinárodními právními závazky státu přijímající smluvní strany.

ČLÁNEK 8

VÝMĚNA INFORMACÍ

1. S informacemi vyměněnými na základě této Dohody bude nakládáno v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran, jakož i jakýmikoli jinými pravidly specifikovanými smluvní stranou, která je jejich původcem.

2. Bez ohledu na ukončení této Dohody všechny informace vyměněné na základě této Dohody budou chráněny v souladu s ustanovením tohoto článku.

ČLÁNEK 9

ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor, který může mezi smluvními stranami vzniknout v souvislosti s výkladem či uplatňováním této Dohody, bude řešen smírně konzultacemi či jednáními vedenými diplomatickou cestou.

ČLÁNEK 10

VSTUP V PLATNOST, DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího písemného oznámení jakékoli smluvní strany učiněného diplomatickou cestou, kterým informuje o splnění vnitrostátních podmínek stanovených pro její vstup v platnost.

2. Tato Dohoda může být kdykoliv písemně změněna oficiálními nótami. Jakákoli změna vstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku.

3. Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti (5) let. Bude prodlužována na stejná období, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně diplomatickou cestou svůj úmysl Dohodu ukončit nejpozději devadesát (90) dní před koncem počátečního nebo následného období platnosti této Dohody.

4. Ukončení této Dohody neovlivní dosavadní a probíhající aktivity nebo projekty realizované podle této Dohody, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.


Na důkaz toho níže podepsaní zástupci, řádně zmocnění příslušnými orgány, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 29. května 2017 ve dvou (2) původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D., v. r.
náměstek ministra

Za Ministerstvo národní obrany
Filipínské republiky
Ricardo A. David v. r.
náměstek ministra

Přesunout nahoru