Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 48/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách

Datum vyhlášení 09.11.2018
Uzavření smlouvy 08.05.2014
Ratifikace Smlouvy 28.12.2017
Platnost od 18.08.2018
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. května 2014 byl v Havaně přijat Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách1).

Jménem České republiky byl Protokol podepsán v Hanoji dne 3. prosince 2015.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Ruské federace, depozitáře Protokolu, dne 28. prosince 2017.

Při ratifikaci Protokolu byla učiněna následující výhrada České republiky: „Česká republika nebude vázána ustanoveními článku 11 odst. 2, článku 13 odst. 3 písm. d), článku 14 a článku 15 odst. 1 písm. a) až c) a e), odst. 2 až 4 Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov ve znění Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách.“

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku III dne 18. srpna 2018 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL

O PROVEDENÝCH ZMĚNÁCH V DOHODĚ O ZŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ BANKY A JEJÍCH STANOVÁCH

Vlády Bulharské republiky, Vietnamské socialistické republiky, Kubánské republiky, Mongolská, Ruské federace, Rumunska, Slovenské republiky a české republiky (dále jen „Smluvní strany“),

v souladu s článkem XII a odstavcem 1 článku XXIV Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (dále jen „Dohoda“) a články 29 a 30 stanov Mezinárodní investiční banky (dále jen „Stanovy“) se dohodly provést následující změny v uvedené Dohodě a Stanovách:

ČLÁNEK I

Dohoda (včetně Stanov, jež tvoří přílohu k Dohodě) bude doplněna a pozměněna dle textu, který je přílohou k tomuto Protokolu.

Příloha k tomuto Protokolu je jeho nedílnou součástí a představuje doplněné a pozměněné znění Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (dále jen „Pozměněná dohoda“), spolu se (i) Zprávou o registrovaném jmění a rozdělení podílů mezi členy banky dle dodatku č. 1 k Pozměněné dohodě a (ii) pozměněnými Stanovami Mezinárodní investiční banky, které tvoří dodatek č. 2 Pozměněné dohody,

ČLÁNEK II

Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace plní úkoly depozitáře tohoto Protokolu a Pozměněné dohody (dále jen „Depozitář“),

Ověřené vyhotovení Protokolu, včetně Pozměněné dohody, bude zasláno Depozitářem každé Smluvní straně.

ČLÁNEK III

Tento Protokol zůstane Smluvním stranám otevřen k podpisu.

Depozitář bude náležitě informovat ostatní Smluvní strany o podpisu tohoto Protokolů každou Smluvní stranou.

Tento Protokol a Pozměněná dohoda vstoupí v platnost za třicet dnů ode dne, kdy poslední Smluvní strana poskytne Depozitáři svůj doklad (dále jen „Doklad“) o ratifikaci, přijetí nebo schválení (v závislosti na požadavcích národního práva či vnitrostátních procesů), nezbytný pro nabytí účinnosti tohoto Protokolu a Pozměněné dohody.

Depozitář bude náležitě informovat ostatní Smluvní strany o uložení každého Dokladu a o datu, ke kterému tento Protokol a Pozměněná dohoda vstoupí v platnost.


Sepsáno v Havaně dne 8. května 2014 v jednotném vyhotovení v ruském a anglickém jazyce, přičemž obě znění jsou rovnocenná.

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o zřízení Mezinárodní investiční banky, přijatá v Moskvě dne 10. července 1970, byla vyhlášena pod č. 27/2017 Sb. m. s.


PŘÍLOHA

PROTOKOLU O PROVEDENÝCH ZMĚNÁCH V DOHODĚ O ZŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ BANKY A JEJÍCH STANOVÁCH

DOHODA O ZŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ BANKY

Smluvní strany, usilující. o efektivní rozvoj ekonomik členských států, se dohodly takto:

Článek 1

Tímto se zřizuje Mezinárodní investiční banka (dále jen jako “Banka”).

Smluvní strany jsou členy Banky.

Členství v Bance bude otevřeno státům a finančním organizacím, které sdílejí cíle a zásady činnosti Banky a převezmou příslušné závazky vyplývající z této Dohody a Stanov.

Proces přistoupení upravuje článek 17 této Dohody.

Banka bude při své činnosti respektovat svrchovanost členských států Banky, ochranu práv a zájmů všech svých členů a nebude je diskriminovat.

Článek 2

Jako multilaterální rozvojová instituce se bude Banka soustředit na podporu ekonomického růstu, zvýšení konkurenceschopnosti národních ekonomik, rozvoje obchodních a ekonomických vztahů a možností spolupráce v oblasti investic v zájmu členských států.

Hlavním úkolem Banky bude zajišťovat financování a spolufinancování v souladu s obecně uznávanými zásadami pro bankovní činnost a v zájmu sociálního a ekonomického rozvoje členských států pro ekonomicky životaschopné investiční projekty a programy implementované členy Banky a organizacemi operujícími na území členů Banky, které jsou nezbytné pro rozvoj a diverzifikaci ekonomik členských států Banky, stejně jako jiných projektů které odpovídají cílům Banky.

Ve své činnosti bude Banka vycházet z potřeby zajistit efektivní využívání svých zdrojů k zaručení schopnosti splatit své závazky, bude náležitě zohledňovat finanční postavení dlužníků a bude trvat na přísné odpovědnosti za splácení úvěrů poskytnutých Bankou.

Banka bude usilovat o poskytování financování pro projekty, které využívají nejmodernější technologie, zavádí nové technologické postupy a zavádí výrobu nových produktů.

Při výkonu své činnosti bude Banka činit přiměřená opatření k minimalizaci nebo zajištění úvěrových, devizových a jiných, rizik.

Banka usiluje o územní diverzifikaci své činností a podporu ekonomiky všech členských států.

Článek 3

1. Deklarovaný základní kapitál Banky se skládá z kvót rozdělených mezi členy Banky a případně z nerozdělené části základního kapitálu. Deklarovaný základní kapitál Banky se dělí na splacený a případně nesplacený základní kapitál.

2. Nesplacená část kvót rozdělených mezi členy banky tvoří disponibilní kapitál (tzv. callable capital), který může být využit k navýšení splaceného kapitálu Banky, a to způsobem stanoveným Stanovami Banky.

3. Výši deklarovaného základního kapitálu a rozdělení kvót deklarovaného základního kapitálu mezi členy Banky určí Rada guvernérů.

4. Deklarovaný základní kapitál může být navýšen při přistoupení nového člena Banky o částku jeho kvóty. Částku, způsob a termíny počátečního vkladu nového člena Banky určí Rada guvernérů po dohodě s příslušným novým členem Banky.

5. Údaje o výši deklarovaného základního kapitálu a rozdělení kvót v deklarovaném základním kapitálu mezi členy Banky dle stavu ke dni vyhotovení této Dohody jsou uvedeny v příloze č. 1 této Dohody.

Článek 4

Banka vytváří rezervní kapitál.

Banka může vytvářet vlastní fondy pro zvláštní účely.

Účel, výši, termíny, podmínky vytváření a využívání rezervního kapitálu a vlastních fondů pro zvláštní účely určí Rada guvernérů.

Článek 5

Na základě samostatných dohod může Banka přijímat závazky ke správě fondů pro zvláštní účely, které byly zřízeny ze zdrojů zúčastněných států a organizací za účelem řešení úkolů, jež jsou v souladu s cíli činnosti Banky. Příslušné dohody může Banka uzavírat po rozhodnutí Rady guvernérů.

Článek 6

Banka si může obstarávat finanční prostředky prostřednictvím zápůjček a úvěrů, emisemi dluhopisů a jiných cenných papírů, jakož i dalšími způsoby.

Článek 7

1. Banka poskytuje zápůjčky organizacím s potřebnou způsobilost právně jednat.

2. Banka může dávat záruky, využívat své vlastní prostředky k syndikovanému půjčování týkajícího se projektů realizovaných společně s mezinárodními i vnitrostátními finančními institucemi a bankami, provádět operace s cennými papíry, nabývat kapitálovou účast ve společnostech a také poskytovat poradenské služby.

Článek 8

Banka může dočasně umísťovat volné prostředky v jiných bankách, prodávat a nakupovat cizí měny, zlato a cenné papíry, jakož i provádět další bankovní operace, které jsou v souladu s cíli Banky.

Článek 9

Banka vyvíjí svou činnost efektivní a účinným způsobem tak, aby se vyhnula jakýmkoliv ztrátám.

Článek 10

Banka může navazovat kontakty a obchodní vztahy s mezinárodními finančními a jinými institucemi, ekonomickými organizacemi členských států Banky a s dalšími bankami a organizacemi, vždy však podle principu rovnosti stran.

Článek 11

1. Banka bude uznána za mezinárodní organizaci. Banka bude mít způsobilost právně jednat, zejména pak způsobilost právně jednat vyžadovanou ke své činnosti a dosažení cílů v souladu s ustanoveními této Dohody a Stanov Banky.

2. Banka na území každého členského státu Banka, představitelé členů v Radě guvernérů a Radě ředitelů, úředníci a zaměstnanci Banky požívají výsady a imunity, jež jsou nezbytné pro plnění funkcí a dosahování cílů uvedených v této Dohodě a Stanovách Banky. Tyto výsady a imunity jsou definovány v článcích 13, 14 a 15 této Dohody.

3. Banka může zřizovat své pobočky a zastoupení a zřizovat dceřiné společnosti na území státu, kde má své sídlo, stejně jako na území jiných států.

Právní vztahy mezi Bankou a státem, kde má Banka své sídlo, pobočku a zastoupení, budou upraveny v dohodami uzavřenými mezi Bankou a příslušným státem.

4. Banka ručí za své závazky celým svým majetkem.

Banka neručí za závazky svých členů ani členové Banky neručí za její závazky.

Článek 12

Činnost Banky se řídí touto Dohodou a Stanovami, jejichž text tvoří nedílnou součást této Dohody a je uveden jako příloha č. 2 této Dohody, a dalšími interními předpisy Banky.

Článek 13

1. Banka, její majetek a aktiva, její archivy a dokumenty, bez ohledu na to kde se nachází a kdo s nimi disponuje a dále činnost Banky mají imunitu vůči jakékoli formě soudních či správních řízení, vyjma případů, kdy se Banka sama imunity vzdá.

2. Prostory Banky a jejích poboček a zastoupení a dále archivy a dokumenty Banky jsou nedotknutelné na území všech členských států Banky.

3. V rámci svých oficiálních aktivit, Banka na území svých členských států bude:

a) osvobozena od všech dam a poplatků, a to jak celostátních, tak i místních, kromě těch, které jsou platbou za konkrétní služby;

b) osvobozena od jakýchkoli povinností platit, srážet nebo vybírat jakékoli daně;

c) osvobozena od celních povinností, daní či poplatků a omezení dovozu a vývozu zboží, které je určeno k oficiálnímu použití; a

d) požívat veškerých výhod, pokud jde o priority, tarify a sazby poštovního, telegrafního a telefonního spojení, kterých v příslušném státě požívají všechny ostatní mezinárodní organizace nebo diplomatické mise.

4. Zboží, které bylo získáno nebo importováno a které bylo osvobozeno od poplatků, daní a cel podle tohoto článku, nebude prodáno, pronajato ani dáno za úplatu či bezúplatně, leda za podmínek stanovených členskými státy, které poskytly příslušná osvobození.

Článek 14

1. Představitelům členů Banky v Radě guvernérů stejně jako jejich zástupcům jsou při plnění jejich služebních povinností na území každého členského státu Banky poskytovány tyto výsady a osvobození:

a) osvobození od správního či soudního řízení s ohledem na jednání, která učinili při plnění služebních povinností. Toto osvobození se nevztahuje na občanskoprávní odpovědnost v případech způsobení škody při dopravních nehodách;

b) stejné celní výhody pro jejich osobní zavazadla, jaké jsou poskytovány co do hodnosti příslušným pracovníkům diplomatických misí v daném státě;

c) osvobození od přímých daní či poplatků z peněžních částek, které jsou vypláceny představitelům či jejich zástupcům příslušným členským státem, který je jmenoval; a

d) osvobození od jakékoliv povinnosti k vojenské službě.

2. Člen Banky je povinen zříci se jakýchkoli výsad a osvobození, které byly poskytnuty jeho představiteli v Radě guvernérů v případech, pokud by podle jeho názoru tyto výsady nebo osvobození bránily výkonu spravedlnosti a pokud tak mohou učinit aniž by utrpěly zájmy Banky, a to v té míře a za takových podmínek, které jsou podle jejich názoru v souladu se zájmy Banky.

3. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nevztahuje na vztahy mezi představitelem člena Banky v Radě guvernérů nebo jeho zástupcem a orgány státu, jehož jsou občany.

Článek 15

1. Na území každého členského státu Banky budou členové Rady ředitelů, úředníci a zaměstnanci Banky při plnění svých služebních povinností:

a) osvobozeni od jakýchkoliv soudních či správních řízení v souvislosti s plněním svých služebních povinností. Toto osvobození se nevztahuje na občanskoprávní odpovědnost v případech způsobení škody při dopravních nehodách;

b) požívat spolu s rodinnými příslušníky repatriační výhody stejné jako výhody přiznané pracovníkům diplomatických misí v daném státě;

c) osvobozeni od úhrady cel, daní a poplatků z dováženého zboží, které je určeno pro osobní a rodinnou potřebu;

d) osvobozeni od úhrady daní ze mzdy nebo z jiné odměny, kterou dostávají od Banky, od plateb na sociální zabezpečení;

e) jsou osvobozeni od jakékoliv povinnosti k vojenské službě.

2. Člen Banky je povinen zříci se jakýchkoli výsad a osvobození, které byly přiznány jeho představitelům v Radě ředitelů v případech, kdy podle jeho názoru takové výsady nebo imunita brání spravedlnosti a pokud tak mohou učinit, aniž by tím utrpěly zájmy Banky, a to v té míře a za takových podmínek, které jsou podle jejich názoru v souladu se zájmy Banky. Za obdobných okolností a za stejných podmínek je Rada guvernérů povinna vzdát se jakékoli výsady nebo osvobození pro členy Představenstva a Předseda Představenstva je povinen odmítnout jakékoli výsady nebo osvobození pro každého úředníka či zaměstnance Banky kromě členů Rady ředitelů a Představenstva.

3. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku, kromě podbodů a) a d), se nevztahují na vztahy mezi členem Rady ředitelů, úředníkem či zaměstnancem Banky a orgány státu, jehož jsou občany.

4. Banka bude pravidelně poskytovat kompetentním orgánům členského států jména osob, pro které platí výsady a osvobození uvedené v článku 14 této Dohody a v tomto článku, aby těmto osobám byly uděleny příslušné výsady a imunity.

Článek 16

Při plnění svých služebních povinností jednají úředníci Banky při jako mezinárodní úředníci. Jsou podřízeni výhradně Bance a jsou nezávislí na jakýchkoli orgánech a úřednících svých států. Všechny členské státy Banky budou respektovat mezinárodní povahu těchto povinností.

Článek 17

Zájemci o přistoupení k této Dohodě v souladu s článkem 1, kteří se chtějí stát členy Banky podají Radě guvernérů oficiální žádost, ve které uvedou, že sdílí cíle a zásady činnosti Banky a že na sebe převezmou závazky vyplývající z této Dohody a Stanov Banky.

Noví členové Banky budou přijati po rozhodnutí Rady guvernérů.

Podíl na činnosti Banky může být uskutečňován na základě zvláštního statutu, který určí Rada guvernérů.

Řádně ověřená kopie rozhodnutí Rady guvernérů schvalující přistoupení nového člena Banky bude zaslána tomuto členovi a depozitáři této Dohody. Nový člen bude považován za přijatého člena Banky ve chvíli kdy tento dokument spolu s dokladem o přistoupení obdrží depozitář, který následně informuje ostatní členy Banky a Banku.

Článek 18

Každý člen se může ukončit své členství v Bance a účasti na této Dohodě způsobem stanoveným ve Stanovách Banky. Zánik členství v bance nezprošťuje člena všech jeho závazků vůči Bance před jejich úplným splněním. Depozitář této dohody oficiálně zpraví Radu guvernérů o ukončení členství člena Banky.

Tato Dohoda bude ukončena pokud se alespoň 2/3 členů vzdají účasti v Bance a vypoví tuto Dohody v souladu s tímto článkem. V takovém případě Banky ukončí svou činnost ve lhůtách a způsobem stanoveným Radou guvernérů.

Článek 19

Z rozhodnutí Rady guvernérů mohou být v této Dohodě provedeny změny. Každý člen Banky, Rady Ředitelů a Představenstva může předkládat návrhy na změnu této dohody, které projedná Rada guvernérů a členové Banky.

Změny této Dohodě nabudou platnosti po obdržení písemného souhlasu všech členů Banky s těmito změnami, pokud každý člen vyhoví příslušným vnitrostátním či interním postupům.

Článek 20

Funkci depozitáře této dohody plní Ministerstvem zahraničních věcí Ruské federace.

PŘÍLOHA č. 1

DOHODY O ZŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ BANKY

ÚDAJE O VÝŠI DEKLAROVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A O ROZDĚLENÍ KVÓT MEZI ČLENY BANKY

Dle stavu k 8. květnu 20141:

1. Deklarovaný základní kapitál Banky činí 2 miliardy EUR.

2. Kvóty v deklarovaném základním kapitálu a podíly ve splacené části základního kapitálu jsou rozděleny mezi členy Banky takto:

Kvóty v deklarovaném
základním kapitálu
Podíly na splaceném
základním kapitálu
(v EUR)
Bulharská republika123 000 000,0029 838 332,42
Vietnamská socialistická republika4 700 000,001 024 274,56
Kubánská republika23 400 000,005 360 773,37
Mongolsko6 200 000,001 049 341,80
Ruská federace580 700 000,00150 025 792,59
Rumunsko76 700 000,0018 453 958,51
Slovenská republika62 800 000,0021 481 113,06
Česká republika125 600 000,0030 374 957,01
Celkem:1 003 100 000,00257 608 543,32

3. Nerozdělená část deklarovaného základního kapitálu Banky činí 996 900 000,00 EUR.

1 pozn. MF ČR: Do současné doby došlo ke změnám ve splaceném kapitálu v souvislosti se vstupem Maďarska a také navýšením podílů některých členských států. Aktuální stav podílů je možné najít v předkládací zprávě.

PŘÍLOHA Č. 2

DOHODY O ZŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ BANKY

STANOVY MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ BANKY2

Členy Mezinárodní investiční banky (dále jen „Banka“) jsou smluvní strany Dohody o zřízení Banky (dále jen „Dohoda“).

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Banka organizuje a provádí úvěrové a další bankovní operace v souladu s Dohodou a těmito Stanovami, které tvoří nedílnou součást Dohody.

Článek 2

Banka je mezinárodní organizací.

Celý název Banky v ruském jazyce zní: „МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК” (Meždunarodnyj investicionnyj bank);

celý název Banky v anglickém jazyce zní: „INTERNATIONAL INVESTMENT BANK“;

[celý název Banky v českém jazyce zní: „MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ BANKA“;]

zkratka názvu v ruském jazyce je: „МИБ“ (MIB);

zkratka názvu v anglickém jazyce je: „IIB“; a

[zkratka názvu v českém jazyce je: „MIB“.]

Banka mí své sídlo v Moskvě v Ruské federaci.

Cíle a úkoly Banky, její způsobilost právně jednat, včetně rozsahu jejích pravomocí a rozsah odpovědnosti, právní úpravu činnosti Banky a dále výsady a osvobození, kterých požívá Banka, představitelé jejích členů v Rady guvernérů a Rady ředitelů a úředníci a zaměstnanci Banky na území členských států upravuje Dohoda a tyto Stanovy.

Banka je oprávněna:

4. uzavírat mezinárodní dohody;

5. nabývat, zcizovat, najímat a pronajímat jakýkoli majetek včetně nemovitostí a jiného majetku a dále uzavírat i jiné obchody, které nejsou v rozporu s těmito Stanovami;

6. vystupovat u státních nebo rozhodčích soudů jako žalobce nebo žalovaný; na území členských států budou Bance přiznána stejná procesní práva, jaká jsou udělována právnickým osobám příslušného členského státu;

7. otevírat své pobočky a zastoupení;

8. zřizovat dceřiné společnosti;

9. přijímat interní předpisy upravující její činnost; a

10. provádět další úkony к dosažení cílů uvedených v Dohodě a těchto Stanovách.

Článek 3

Banka vykonává bankovní a investiční činnost v souladu s dohodou a těmito stanovami.

Za účelem dosažení svých cílů je Banka oprávněna:

1. organizovat a provádět financování (nebo spolufinancování) investičních projektů a programů členů Banky a organizací, které vykonávají svou činnost na území členských států Banky, jakož i jiných projektů, jež jsou v souladu s úvěrovou politikou Banky, a to i formou poskytování úvěrů či nabývání podílů v kapitálu společností, k čemuž využívá vlastní kapitál a prostředky opatřené na mezinárodních a národních finančních trzích i další dostupné zdroje;

2. provádět operace s cennými papíry a finančními deriváty;

3. poskytovat investiční a bankovní služby;

4. poskytovat služby finančního pronájmu (leasing);

5. financovat a poskytovat záruky na vývozní a dovozní operace mezi organizacemi, které vykonávají svou činnost na území členských států, mezi členskými státy Banky a jinými státy, jakož i mezi organizacemi, které vykonávají svou činnost na území členských a ostatních států;

6. vykonávat svěřeneckou správu fondů pro zvláštní účely a investičních fondů založených členy Banky, organizacemi členských států Banky a jinými subjekty;

7. účastnit se projektů na podporu malého a středního podnikání v členských státech;

8. poskytovat poradenské a informačně-analytické služby;

9. poskytovat poradenskou podporu organizacím a vládním institucím členských států Banky v otázkách organizace a poskytování financování investičních projektů a programů, stejně jako v otázkách zahraničního obchodu v rámci rozvojové strategie Banky;

10. spolupracovat s vládními úřady, mezinárodními organizacemi, vládními institucemi a dalšími subjekty, organizovat vzájemnou součinnost subjektů z členských států Banky se subjekty z jiných států; a

11. uzavírat jiné dohody a operace, které jsou v souladu s cíli a úkoly stanovenými v Dohodě a těchto Stanovách.

Článek 4

Banka ručí za své závazky celým svým majetkem.

Banka nenese odpovědnost za závazky svých členů, ani členové Banky neručí za závazky Banky.

Článek 5

Banka má razítko, na němž je její znak a název v ruském a anglickém jazyce.

Úředními jazyky Banky jsou ruština a angličtina. Pracovním jazykem je ruština.

Článek 6

Banka zaručuje důvěrnost operací, dokumentů, účtů a depozit svých klientů a korespondentů.

Úředníci a další zaměstnanci Banky jsou povinni zachovávat mlčenlivost o operacích, dokumentech, účtech

a depozitech Banky a jejích klientů a korespondentů.

ČLENSTVÍ

Článek 7

Členství v Bance bude otevřeno státům a mezinárodním finančním organizacím. Postup přistoupení k Bance bude upraven článkem 17 Dohody a tímto článkem.

Zájemci o členství v Bance v souladu s článkem 1 Dohody podají Radě guvernérů Banky oficiální žádost, v níž uvedou, že sdílejí cíle a zásady činnosti Banky a přejímají závazky vyplývající z Dohody a těchto Stanov.

Členství v Bance bude uděleno rozhodnutím Rady guvernérů Banky.

Podílení na činnosti Banky může být uskutečňován na základě zvláštního statutu, který určí Rada guvernérů Banky.

Článek 8

Každý člen Banky se může zříci členství v Bance zasláním oznámení Radě guvernérů (dále jen „Vystupující člen“), a to nejméně šest měsíců před navrženým dnem vystoupení. Banka a Vystupující člen se dohodnou na odpovídajícím a řádném způsobu vyčíslení vzájemných závazků v souvislosti s tímto vystoupením a vypořádání těchto závazků. Vystoupení člena z Banky a mechanismus vypořádání vzájemných závazků mezi Bankou a vystupujícím členem Banky schvaluje Rada guvernérů.

Vystupující člen zůstává odpovědný za přímé závazky Bance, které mu vznikly přede dnem nebo ke dni zániku jeho členství. Vystupující člen zůstává dále odpovědný za podmíněné závazky vůči Bance a to do doby, než budou veškeré půjčky, investice do kapitálové účasti nebo záruky, které uzavřel před ukončením jeho členství, vypořádány; nicméně nepřebírá závazky z půjček a záruk, které Banka poskytla poté, co přestal být členem, a zároveň se již nepodílí na příjmech nebo výdajích Banky.

Pro účely procesu vypořádání příslušných vztahů bude brán v potaz podíl Vystupujícího člena na splaceném základním kapitálu Banky.

Kvóta Vystupujícího člena v deklarovaném základním kapitálu Banky bude připočtena k nerozdělené části deklarovaného základního kapitálu Banky. Po rozhodnutí Rady guvernérů může být příslušná kvóta Vystupujícího člena úplně nebo částečně rozdělena mezi zbylé a (nebo) nové členy Banky.

ZDROJE BANKY

Článek 9

Zdroje Banky budou tvořeny z členských příspěvků do základního kapitálu Banky, prostředky získané od členů Banky a na finančních trzích v jakékoli formě, odvody části zisku do rezervního kapitálu a fondu pro zvláštní účely.

Zdroje Banky budou využívány výhradně k dosažení cílů Banky a plnění funkcí uvedených v těchto stanovách.

Článek 10

1. Deklarovaný základní kapitál Banky se skládá z kvót, které jsou rozdělené mezi členy Banky, a případně z nerozdělené části základního kapitálu. Deklarovaný základní kapitál Banky se dělí na splacenou a případně nesplacenou část základního kapitálu.

2. Výši deklarovaného základního kapitálu a rozdělení kvót v deklarovaném základním kapitálu mezi členy Banky určí Rada guvernérů. Změna kvót členů Banky v deklarovaném základním kapitálu se provádí z iniciativy nebo pod podmínkou souhlasu příslušného člena Banky.

3. Na základě rozhodnutí Rady guvernérů může být splacená část základního kapitálu Banky navýšena až do výše nesplacené kvóty, a to z iniciativy nebo za souhlasu člena Banky, který vklad do základního kapitálu Banky realizuje.

4. Nesplacená část kvót rozdělených mezi členy Banky tvoří disponibilní kapitál („callable capital“). Zvýšení splacené části základního kapitálu Banky se provádí v rámci nesplacené kvóty členů Banky, kteří provedli vklad do základního kapitálu Banky. Pro účely plnění finančních závazků Banky může Rada guvernérů rozhodnout o zvýšení splacené části základního kapitálu Banky na úkor příspěvků členů Banky poměrně k jejich podílu ve splaceném základním kapitálu, ale v rámci nesplacené kvóty každého člena Banky.

5. Prostředky na splacení základního kapitálu Banky se vkládají v eurech nebo v jiné měně určené způsobem stanoveným Radou guvernérů.

6. Členovi Banky, který vložil svůj vklad do základního kapitálu, vydá Banka doklad, který slouží jako potvrzení platby a její výše.

Článek 11

Banka vytváří rezervní kapitál a může také vytvářet fondy pro zvláštní účely. Rezervní kapitál a fondy pro zvláštní účely Banky budou vytvářeny ze zisků Banky.

Článek 12

Banka může zakládat fondy pro zvláštní účely financovaných z prostředků zainteresovaných států a organizací.

Účel, výše, podmínky, způsob vytvoření a fungování fondů pro zvláštní účely se řídí dohodami mezi zainteresovanými státy, organizacemi a Bankou.

Článek 13

V souladu s postupem stanoveným Radou ředitelů si Banka může obstarávat prostředky v jakékoli měně prostřednictvím finančních a bankovních úvěrů a půjček na národních a mezinárodních kapitálových trzích, obstaráváním depozit, emisemi a umístěním vlastních cenných papírů a jiných finančních nástrojů, stejně jako jakýmikoli jinými formami.

INVESTIČNÍ ČINNOST

Článek 14

Banka poskytuje půjčky v souladu s cíli a úkoly, které jsou definovány rozvojovou strategií Banky schválenou Radou guvernérů.

Banka poskytuje půjčky z vlastních a půjčených prostředků, a dále se podílí spolu s jinými finančními a bankovními institucemi na poskytování takových půjček.

Při poskytování úvěrů organizaci, které patří nebo jsou ovládány členem Banky, může Banka v případě potřeby a po dohodě s příslušným členem Banky od tohoto člena obdržet záruky plnění závazků takové společnosti vůči Bance.

Banka poskytuje úvěry organizacím v jednotlivých členských státech se souhlasem oprávněných orgánů příslušného členského státu.

Banka vydává záruky za závazky organizací způsobem stanoveným Radou ředitelů.

Banka může vykonávat investiční činnost prostřednictvím financování projektů, nabýváním kapitálové účasti, účastí ve fondech pro zvláštní účely a prostřednictvím jiných forem.

Článek 15

Při výkonu investiční činnosti Banka chrání své zájmy, zejména organizuje posouzení investičních projektů a podílí se na jejím provedení a vyhodnocuje platební schopnost příjemců investic.

Investiční činnost Banky ve státech, které nejsou členy Banky, bude vykonávána po rozhodnutí Rady guvernérů.

Článek 16

Banka zajistí zřízení účinného systému řízení rizik a kontroly dodržování příslušných požadavků, který odpovídá osvědčeným postupům mezinárodních bank.

Banka se vynasnaží jednat v souladu s nejlepšími mezinárodními postupy v oblasti sociální odpovědnosti a informační transparentnosti své činnosti.

OSTATNÍ OPERACE BANKY

Článek 17

Banka může uzavírat všechny obchody obvyklé v mezinárodní bankovní praxi, pokud jsou v souladu s cíli Banky.

Článek 18

Banka vytvoří odpovídající rezervy proti případným ztrátám pro případ, že by při provádění bankovních operací došlo k prodlení platby nebo k nesplacení jakéhokoliv úvěru či půjčky, které Banka poskytla nebo za které ručí.

Ztráty z činnosti Banky se pokrývají:

a) za prvé z rezerv uvedených v odstavci 1 tohoto článku;

b) za druhé ze zisku dosaženého za příslušné období;

c) za třetí z nerozděleného zisku minulých období;

d) za čtvrté ze splacené části základního kapitálu; a

e) až nakonec z disponibilního kapitálu, který je splatný za podmínek stanovených rozhodnutím Rady guvernérů v souladu s odst. 4 článku 10 těchto Stanov.

Rozdělení ztrát mezi členy Banky se provádí úměrně podílům členů Banky ve splacené části základního kapitálu dle stavu na konci fiskálního roku, ve kterém byly vykázány ztráty.

ŘÍZENÍ BANKY

Článek 19

Řídicími orgány Banky jsou Rada guvernérů, Rada ředitelů a Představenstvo.

RADA GUVERNÉRŮ

Článek 20

1. Rada guvernérů je nejvyšším kolegiálním řídicím orgánem Banky.

Při přijímání rozhodnutí v Radě guvernérů má každý člen Banky počet hlasů úměrný výši jeho podílu ve splaceném základním kapitálu Banky.

Každý člen Banky jmenuje do Rady guvernérů jednoho představitele a jeho zástupce a oficiálně o tom informuje Banku.

Pokud na zasedání Rady guvernérů není přítomen zplnomocněný představitel, plní jeho povinnosti jeho zástupce, a to včetně účasti na hlasování.

2. Rada guvernérů zasedá dle potřeby, nejméně však jednou do roka.

Zasedáním Rady guvernérů předsedá postupně představitel každého člena Banky.

Pravidla a postupy pro Radu guvernérů stanoví nařízení Rady guvernérů.

Článek 21

1. Rada guvernérů:

a) určuje obecné směřování Banky a schvaluje rozvojovou strategii Banky;

b) vymezuje na základě návrhů Rady ředitelů rozsah kompetencí Rady ředitelů a Představenstva pro investice a vedení bankovních operací;

c) schvaluje výroční zprávu, bilanci a rozdělení zisku Banky;

d) jmenuje předsedu Představenstva a jeho zástupce;

e) jmenuje předsedu a členy revizní komise Banky, přijímá její hlášení a rozhoduje o nich;

f) schvaluje externího auditora Banky;

g) přijímá rozhodnutí o:

3. změně Dohody a Stanov,

4. přijetí a podmínkách přistoupení nových členů Banky,

5. změně výše deklarovaného základního kapitálu Banky,

6. rozdělení nebo přerozdělení kvót členů Banky v deklarovaném základním kapitálu Banky včetně rozdělení nerozdělené části základního kapitálu Banky,

7. zvýšení splacené části základního kapitálu Banky v souladu s článkem 10 těchto Stanov,

8. způsobu vystoupení člena Banky a mechanismu vypořádání vzájemných pohledávek mezi Bankou a příslušným členem,

9. zahájení a ukončení činnosti poboček a zastoupení Banky,

10. zřízení dceřiných společností Banky a jejich likvidaci,

11. účelu, výši, lhůtách a podmínkách vytváření a využívání rezervního kapitálu a vlastních zvláštních fondů, a

12. lhůtách a způsobu ukončení činnosti Banky;

h) schvaluje:

- nařízení pro Radu guvernérů, Radu ředitelů, Představenstvo a revizní komisi Banky, mimo jiné postup utvoření příslušného orgánu, pravidla jejich činnosti a počet členů těchto orgánů,

- rozpočet Banky na příslušné období, a

- organizační strukturu Banky až po úroveň samostatných útvarů;

i) vykonává další funkce vyplývající z Dohody a Stanov Banky, které jsou nezbytné k dosažení cílů a úkolů Banky.

2. Rada guvernérů přijímá rozhodnutí jednomyslně, všemi hlasy členů Banky zastoupených představiteli, v níže uvedených otázkách týkajících se výlučné kompetence Rady guvernérů:

- o změně Dohody a Stanov Banky,

- o přijetí a podmínkách přistoupení nových členů Banky,

- o změně výše deklarovaného základního kapitálu Banky, a

- o lhůtách a způsobu ukončení činnosti Banky.

3. Rozhodnutí Rady guvernérů v ostatních záležitostech se přijímají kvalifikovanou většinou nejméně 3/4 hlasů z celkového počtu hlasů členů Banky, pokud pro rozhodnutí hlasuje prostá většina představitelů členů Banky, kteří se zúčastnili hlasování.

Rada guvernérů je usnášení schopná, pokud jsou na jejím zasedání přítomni představitelé alespoň 3/4 z celkového počtu členů Banky.

4. Kromě záležitostí uvedených v bodě 2 může Rada guvernérů právo postoupit Radě ředitelů k projednání jednotlivé otázky, jež Stanovy Banky řadí do kompetencí Rady guvernérů.

5. Rada guvernérů má plnou pravomoc nad jakýmikoliv záležitostmi svěřených do kompetence ostatních řídících orgánů Banky a může o nich rozhodovat.

RADA ŘEDITELŮ

Článek 22

Rada ředitelů je kolegiální řídicí orgán Banky, který vykonává obecné řízení činnosti Banky. Rada ředitelů je podřízena Radě guvernérů Banky.

Rada ředitelů tvoří představitelé členů Banky.

Každý člen Banky jmenuje do Rady ředitelů jednoho ředitele.

Při přijímání rozhodnutí v Radě ředitelů má každý ředitel počet hlasů úměrný výši podílu ve splaceném základním kapitálu Banky toho člena Banky, který jej jmenoval.

Členové Rady ředitelů jsou jmenováni na dobu tří let a mohou být jmenováni znovu po uplynutí uvedené lhůty, ne však na více než na jedno další tříleté období.

Členové Rady ředitelů nemohou být současně členy Rady guvernérů.

Rada ředitelů se zasedá tak často, jak to vyžaduje vedení Banky, nejméně však jednou za čtvrt roku.

Členové Rady ředitelů nejsou kmenovými zaměstnanci Banky.

Za plnění povinností jsou s koncem roku ředitelům vypláceny prémie v souladu s podmínkami a způsobem schváleným Radou guvernérů.

Článek 23

Rada ředitelů:

a) schvaluje hlavní předpisy, které upravují různé směry činnosti Banky, mimo jiné úvěrovou, finanční, účetní, sazební politiku Banky a také politiku řízení aktiv a pasiv, řízení rizik (včetně stanovení přijatelné úrovně rizika);

b) schvaluje Pracovní pravidla Banky a další pravidla, jež určují vzájemné vztahy mezi Bankou a zaměstnanci;

c) schvaluje podrobnou organizační strukturu Banky až do úrovně oddělení, systemizaci služebních míst a obecný a administrativní rozpočet Banky;

d) podporuje činnost Rady guvernérů;

e) vykonává ostatní pravomoci dle Dohody a těchto Stanov.

Rozhodnutí ve všech záležitostech přijímá Rada ředitelů kvalifikovanou většinou nejméně 3/4 hlasů z celkového počtu hlasů ředitelů, pokud pro rozhodnutí hlasuje prostá většina členů rady ředitelů, kteří se zúčastnili hlasování.

Rada ředitelů je usnášeníschopná, pokud jsou na jejím zasedání přítomni ředitelé zastupující alespoň 3/4 z celkového počtu členů Banky.

Rada ředitelů může postoupit Představenstvu k projednání jednotlivé otázky, jež Stanovy Banky řadí do kompetencí Rady ředitelů.

PŘEDSTAVENSTVO

Článek 24

Představenstvo je výkonným orgánem Banky. Představenstvo je podřízeno Radě ředitelů a Radě guvernérů.

Představenstvo se skládá z předsedy Představenstva a jeho zástupců, které jmenuje Rada guvernérů zpravidla z řad občanů členských států Banky na dobu pěti let.

Při hlasování na zasedání Představenstva má každý jeho člen jeden hlas.

Hlavním úkolem představenstva je dohled nad činnosti Banky v souladu s Dohodou, Stanovami a rozhodnutími Rady guvernérů a Rady ředitelů.

Předseda představenstva řídí každodenní činnost Banky a Představenstva v rozsahu svých kompetencí a práv jemu přiznaných těmito Stanovami a rozhodnutími Rady guvernérů a Rady ředitelů.

Předseda Představenstva se účastní zasedání Rady guvernérů a předsedá zasedáním Rady ředitelů.

Předseda Představenstva nehlasuje na zasedáních Rady guvernérů a Rady ředitelů.

Do kompetence předsedy Představenstva spadá:

a) nakládat s veškerým majetkem a prostředky Banky v souladu s těmito Stanovami a rozhodnutími Rady guvernérů a Rady ředitelů;

b) jednat jménem Banky, stejně jako vznášet nároky a zahajovat soudní a rozhodčí řízení jménem Banky;

c) vydávat nařízení a rozhodovat v operativních záležitostech Banky;

d) uzavírat obchody a vystavovat plné moci jménem Banky;

e) schvalovat předpisy a pokyny Banky o provádění úvěrových a jiných bankovních operací v souladu se zásadami stanovenými Radou guvernérů a Radou ředitelů;

f) najímat a odvolávat zaměstnance Banky s výjimkou členů Představenstva;

g) schvalovat vnitřní pravidla chování;

h) určovat mzdy a odměny v souladu s rozpočtem Banky, systemizací služebních míst a obecným a administrativním rozpočtem a dále odměňovat zasloužilé zaměstnance;

ch) udělovat úředníkům Banky oprávnění k jednání jménem Banky, uzavírání obchodů a vystavování plných mocí k jednání jménem Banky.

Do kompetence Představenstva spadá:

a) provádět úvěrové, finanční, účetní, sazební politiky Banky a dále politiky řízení aktiv a pasiv, řízení rizik, schválených Radou guvernérů;

b) organizovat práci s cílem získávat a přerozdělovat volné prostředky;

c) rozhodovat o vydání dluhopisů;

d) připravovat potřebné materiály a návrhy, které má projednat Rada guvernérů a Rada ředitelů; a

e) budovat a využívat obchodní styky a korespondenční vztahy Banky s dalšími bankami a organizacemi.

Představenstvo přijímá rozhodnutí ve všech záležitostech spadajících do jeho kompetence prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.

Všechny záležitosti prodiskutované na zasedání Představenstva budou zaznamenány v protokolu z jednání. Zástupci předsedy Představenstva řídí určené úseky práce a jsou odpovědni předsedovi Představenstva.

Článek 25

Předseda Představenstva, místopředsedové Představenstva a další úředníci Banky jednají při plnění služebních povinností jako mezinárodní úřední osoby. Jsou podřízeni Bance a jsou nezávislí na jakýchkoli orgánech či úřednících států, jichž jsou občany.

KONTROLA ČINNOSTI BANKY

Článek 26

Revizní komise, kterou jmenuje Rada guvernérů na pět let a skládá se z předsedy kontrolní komise a jejích členů, kontroluje činnost Banky, včetně plnění rozhodnutí Rady guvernérů a Rady ředitelů, výročních zpráv, hotovosti a majetku, záznamů, zpráv a dokumentů Banky a jejích poboček, zastoupení a dceřiných společností.

Předseda ani členové revizní komise nemohou v Bance zastávat žádné jiné funkce.

Rada guvernérů stanoví způsob provádění kontrol.

Předseda Představenstva napomáhá revizní komisi v provádění kontrol a zajistí dostupnost všech dokumentů o činnosti Banky, které jsou potřebné k objektivnímu provedení kontroly a sestavení zprávy.

Zprávy Kontrolní komise budou předloženy Radě guvernérů a Radě ředitelů.

ORGANIZACE BANKY

Článek 27

Rada guvernérů do úrovně samostatných útvarů a Rada ředitelů schvaluje organizační strukturu Banky do úrovně oddělení.

Personální složení Banky budou tvořit kvalifikovaní odborníci, přičemž přednost budou mít občané členských států Banky.

ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ

Článek 28

Nároky vůči Bance lze vznést po dobu dvou let od okamžiku vzniku nároku.

Článek 29

1. Spory mezi Bankou a jakoukoliv stranou, se kterou Banka uzavřela dohodu (kromě člena Banky), budou řešeny v souladu s podmínkami této dohody. Banka se bude snažit zajistit, aby příslušné dokumenty obsahovaly ustanovení o postoupení jakýchkoli sporů k Mezinárodnímu obchodnímu rozhodčímu soudu při Obchodní a průmyslové komoře Ruské federace nebo podobnému rozhodčímu tribunálu v jiných členských státech.

2. Spory a neshody, které vznikly z činnosti Banky mezi Bankou a členem nebo bývalým členem Banky, budou strany podle možnosti řešit cestou jednání a konzultací.

Pokud se takové spory či neshody nepodaří urovnat cestou jednání a konzultací do šesti (6) měsíců, budou tyto spory či neshody předloženy některou ze stran sporu stanoveným způsobem k řešení Radě guvernérů. Rada guvernérů spor zváží a rozhodne ve lhůtě šesti (6) měsíců. Po této lhůtě může kterákoliv strana spor či neshodu předložit ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu tribunálu.

Tento tribunál bude složen ze tří rozhodců jmenovaných do dvou měsíců poté, co je příslušný spor předložen k rozhodnutí. Jeden rozhodce bude jmenován Bankou, druhý rozhodce bude jmenován dotčeným členem Banky a třetí rozhodce (předseda) bude jmenován na základě dohody prvních dvou rozhodců. Pokud by se jmenovaní rozhodci nedokázali shodnout na jmenování třetího rozhodce (předsedy), bude tento třetí rozhodce jmenován Presidentem Mezinárodního soudního dvora Organizace spojených národů. Rozhodci přijmou rozhodnutí většinou svých hlasů, to bude konečné a závazné pro strany sporu. Třetí rozhodce (předseda) má pravomoc rozhodnout všechny procesní záležitosti, které mezi stranami sporné.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A AUDIT

Článek 30

Fiskální rok Banky začíná 1. ledna a končí 31. prosince.

Za účelem kontroly a potvrzení správnosti roční účetní uzávěrky Banky bude každoročně proveden nezávislý externí audit roční účetní uzávěrky Banky.

Způsob volby nezávislého externího auditora Banky určen Radou guvernérů.

S ohledem na všeobecně uznávané mezinárodní zásady poskytování informací Banka zveřejní své finanční výkazy a jakékoli jiné výkazy, pokud to Banka považuje za účelné pro dosažení svých cílů a plnění svých funkcí.

ROZDĚLENÍ ZISKU BANKY

Článek 31

Banka vyvíjí svou činnost efektivně a účinně tak, aby zabránila jakýmkoliv ztrátám.

Rada guvernérů přijímá rozhodnutí o rozdělení čistého zisku Banky po schválení výroční zprávy za předešlý rok. V souladu s tímto rozhodnutím může být zisk využit k vytvoření rezervního kapitálu, k vytvoření fondů pro zvláštní účely, rozdělen mezi členy Banky či využit pro jiné účely.

Rozdělení čistého zisku Banky mezi členy se provádí úměrně jejich podílům ve splacené části základního kapitálu v souladu se způsobem stanoveným Radou guvernérů.

ZMĚNY STANOV

Článek 32

Změny těchto Stanov mohou být navrženy na základě rozhodnutí Rady guvernérů v souladu s její kompetencí ve smyslu článku 21 těchto Stanov. Každý člen Banky, Rada ředitelů a Představenstvo Banky mohou Radě guvernérů navrhovat změny těchto Stanov.

Změny těchto Stanov nabývají platnosti po obdržení písemného souhlasu všech členů Banky za předpokladu, že každý člen Banky dodržel národní a vnitřní postupy.

DOČASNÉ POZASTAVENÍ OPERACÍ

Článek 33

V mimořádné situaci může Rada ředitelů dočasně pozastavit poskytování nových úvěrů a záruk, vydávání cenných papírů, investice do kapitálové účasti do doby, než Rada guvernérů posoudí nastalou situaci a učiní nezbytná opatření.

UKONČENÍ ČINNOSTI BANKY

Článek 34

Činnost Banky může být ukončena v souladu s ustanoveními článku 18 Dohody. Rada guvernérů určí podmínky a postupy pro ukončení činnosti Banky a její likvidaci.

2 [Ve znění schváleném na základě protokolu o provedených změnách v dohodě o zřízení MIB a jejích stanovách ze dne [ • ].]

Přesunout nahoru