Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 47/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

Datum vyhlášení 09.11.2018
Uzavření smlouvy 08.11.2017
Platnost od 13.07.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 2017 byla v Jeruzalémě podepsána Dohoda o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 13. července 2018.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

O FILMOVÉ KOPRODUKCI

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU STÁTU IZRAEL

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen „Strany“),

berouce v úvahu skutečnost, že vzájemná spolupráce může posloužit rozvoji filmové produkce a povzbudit další rozvoj kulturních a technologických vazeb mezi oběma zeměmi;

s ohledem na to, že koprodukce může být prospěšná pro filmový průmysl obou zemí a přispět k ekonomickému růstu v České republice a ve Státě Izrael;

odkazujíce se na společné rozhodnutí vytvořit rámec pro podporu veškeré audiovizuální tvorby, zejména filmové koprodukce;

odvolávajíce se na Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti kultury, podepsanou v Praze dne 29. dubna 1991;

se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této dohody se rozumí:

(1) „koprodukční film“ audiovizuální dílo, na němž se podílí český a izraelský koproducent, bez ohledu na jeho délku nebo žánr, včetně fikce, animace a dokumentární tvorby, koprodukovaná českým koproducentem a izraelským koproducentem, vyrobený v jakémkoli formátu, pro distribuci prostřednictvím médií, včetně kin, televize, internetu, videokazet, videodisků, CD-ROM a dalších podobných prostředků, včetně jakýchkoliv budoucích forem kinematografické produkce a distribuce;

(2) „český koproducent“ osoba nebo subjekt, jenž provede všechny potřebné kroky pro vytvoření koprodukčního filmu;

(3) „izraelský koproducent“ osoba nebo subjekt, jenž provede všechny potřebné kroky pro vytvoření koprodukčního filmu;

(4) „národní film“ audiovizuální dílo, pro jehož vytvoření, výrobu a/nebo propagaci může být získána podpora z fondů zaměřených na národní kinematografii dle platných mezinárodních smluv o filmové koprodukci a v souladu s vnitrostátními zákony a právními předpisy každé ze Stran;

(5) „příslušné orgány“ orgány zodpovědné za provádění této Dohody. Příslušnými orgány jsou:

- na české straně: Státní fond kinematografie

- na izraelské straně: Ministerstvo kultury a sportu.

Článek 2

(1) Koprodukční filmy, které mají být koprodukovány podle této Dohody, podléhají schválení příslušnými orgány při splnění procesních pravidel stanovených v příloze k této Dohodě.

(2) Jakýkoli koprodukční film koprodukovaný podle této Dohody a schválený příslušnými orgány bude považován za národní film jak v České republice, tak ve Státě Izrael. Veškeré výhody, na které mají nárok národní filmy na základě vnitrostátních zákonů a právních předpisů každé ze Stran, se vztahují výhradně na koproducenta ze země, která zvýhodnění poskytuje.

(3) Pokud se změní podmínky, za nichž příslušné orgány koprodukci schválily, je třeba nové schválení.

Článek 3

Koprodukční filmy budou vyrobeny až do podoby konečné rozmnoženiny určené ke zveřejnění na území států zúčastněných koproducentů. Pokud to však vyžaduje scénář nebo téma filmu, je možné i natáčení na lokacích (exteriérových nebo interiérových) v jiné zemi. Obdobně platí, že nejsou-li na území států zúčastněných koproducentů k dispozici postprodukční služby uspokojivé kvality nebo za uspokojivých podmínek, mohou být takovéto služby objednány od poskytovatele v třetí zemi.

Článek 4

(1) Příslušné vklady českého koproducenta a izraelského koproducenta do koprodukce se mohou pohybovat v rozmezí 10 až 90 procent výrobního rozpočtu. Kromě toho se budou český koproducent a izraelský koproducent podílet na koprodukčním filmu po stránce technické a/nebo tvůrčí. Technická a tvůrčí účast zahrnuje kromě jiného účast autorů, výkonných umělců, technického a produkčního personálu, ostatních členů štábu, laboratoří a zařízení.

(2) Producenti ze třetích zemí se mohou podílet na koprodukci tak, že příspěvek každého z nich nepřekročí třicet (30) procent celkového rozpočtu koprodukčního filmu a že příspěvek českého koproducenta a izraelského koproducenta nebude nižší než padesát (50) procent. Takováto účast se bude řídit ustanovením článku 5 Dohody.

Článek 5

(1) Práva duševního vlastnictví v koprodukčním filmu, která nenáleží českému koproducentovi a/nebo izraelskému koproducentovi, musí být koproducentovi poskytnuta licenčními nebo obdobnými smlouvami.

(2) Rozdělení práv duševního vlastnictví ke koprodukčnímu filmu, včetně vlastnictví a poskytování oprávnění k užití, musí být sjednáno v koprodukční smlouvě.

(3) Podmínky přístupu k originálním materiálům koprodukce a možnost pořizovat si z nich rozmnoženiny, jakož i podmínky spoluvlastnictví hmotného substrátu originálního negativu nebo jiné formy vyjádření konečné podoby filmu, budou upraveny příslušnou koprodukční smlouvou uzavíranou mezi koproducenty, podle procesních pravidel stanovených v příloze k této Dohodě.

(4) V případě, že je film zaznamenáván na filmový negativ, musí být negativ zpracován v laboratoři vybrané koproducenty a být uložen v této laboratoři na základě sjednaných podmínek.

Článek 6

Strany usnadní dočasný dovoz a následný opětovný vývoz filmového vybavení potřebného k výrobě filmů podle této Dohody, v souladu s příslušnými vnitrostátními zákony a právními předpisy svých zemí. Vstup a pobyt tvůrčího a technického personálu druhé strany za účelem účasti na výrobě filmů se uskutečňuje v souladu s příslušnými vnitrostátními zákony a právními předpisy.

Článek 7

Schválení filmu ze strany příslušných orgánů nepředstavuje samo o sobě povolení ani schválení uvádění či distribuce takto vyrobeného filmu.

Článek 8

(1) Je-li koprodukční film uváděn na trh v zemi, která má zavedeny kvóty ve vztahu k České republice i Státu Izrael, koprodukční film se započítává do kvóty pro zemi většinového koproducenta. Pokud se český koproducent a izraelský koproducent podílejí vklady stejné výše, koprodukční film se započítává do kvóty pro tu stranu, jejímž občanem je režisér koprodukčního filmu nebo kde má trvalý pobyt, a, je-li režisér občanem jiné země a má také trvalý pobyt v jiné zemi, koprodukční film se započítává do kvót pro Českou republiku i Stát Izrael.

(2) Je-li koprodukční film uváděn na trh v zemi, která má zavedeny kvóty ve vztahu k České republice nebo Státu Izrael, uvádí jej na takový trh koproducent z takové země, pro niž neplatí žádná kvóta.

(3) Je-li koprodukční film uváděn na trh v zemi, která má zavedeny kvóty ve vztahu k České republice a/nebo Státu Izrael, příslušné orgány se ve vztahu ke kvótám mohou dohodnout na ujednáních odlišných od ustanovení odstavců (1) a (2) tohoto článku.

(4) Pokud jde o veškeré záležitosti týkající se uvádění koprodukčního filmu na trh nebo jeho vývozu, každá strana přizná koprodukčnímu filmu tentýž status a zacházení jako národnímu filmu, za podmínek daných vnitrostátními zákony a předpisy.

Článek 9

(1) Všechny koprodukční filmy vyrobené podle této Dohody, budou označeny jako česko-izraelské nebo izraelsko-české koprodukce a země, z nichž pochází další koproducenti příslušného koprodukčního filmu, budou do označení zahrnuty stejným způsobem.

(2) Takové označení bude uvedeno samostatným titulkem v úvodních a/nebo závěrečných titulcích a ve veškerých komerčních reklamních a propagačních materiálech, kdykoli je film zpřístupněn veřejnosti.

Článek 10

(1) Za účelem kontroly plnění této Dohody mohou příslušné orgány ustavit společnou komisi. Zasedání společné komise se budou konat podle potřeby střídavě v Praze a v Jeruzalémě. Složení společné komise bude dohodnuto formou výměny dopisů mezi příslušnými orgány odpovědnými za provádění této Dohody.

(2) Společná komise:

- přezkoumává provádění této Dohody,

- určuje, zda bylo v oblasti koprodukce dosaženo celkové rovnováhy s ohledem na počet koprodukčních filmů, umělecký a technický podíl, procentuální účast a celkovou výši investic a stanoví opatření pokládaná za nezbytná k dosažení takové rovnováhy,

- vydává doporučení k obecnému zlepšení spolupráce v rámci filmové koprodukce mezi českými a izraelskými producenty,

- doporučuje pozměňovací návrhy této Dohody příslušným orgánům.

Článek 11

Tuto Dohodu lze měnit a upravovat písemnou formou na základě vzájemné dohody obou Stran. Jakékoli úpravy této Dohody nebo její přílohy se řídí stejnými pravidly pro vstup v platnost, jak jsou stanoveny v článku 14 (1).

Článek 12

Jakékoliv rozpory, které mohou vyvstat v souvislosti s výkladem či prováděním této Dohody budou urovnány smírně jednáním diplomatickou cestou.

Článek 13

(1) Příslušné orgány postupují v souladu s procesními pravidly realizace filmových koprodukcí. Tato procesní pravidla jsou uvedena v připojené příloze a tvoří nedílnou součást této Dohody.

(2) Jakékoliv aktivity konané jednou ze Stran podle této Dohody musí být provedeny v souladu s vnitrostátními zákony a právními předpisy této Strany.

Článek 14

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost v den doručení druhého oznámení diplomatickou cestou, ve kterém se Strany vzájemně informují o ukončení svých vnitrostátních právních procedur potřebných pro vstup v platnost této Dohody.

(2) Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let a bude automaticky prodloužena o dalších pět let, pokud jedna ze Stran nebude písemně informovat druhou Stranu o svém rozhodnutí ukončit platnost této Dohody, a to nejpozději šest měsíců před ukončením tohoto období.

(3) Nedokončené koprodukce schválené příslušnými orgány v době platnosti této Dohody, nebudou ukončením platnosti této Dohody dotčeny.


Dáno v Jeruzalémě dne 8. listopadu 2017, což odpovídá dni 19 Chešvan 5778, ve dvou originálech v jazyce českém, hebrejském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodující znění anglické.

Za vládu České republiky
Mgr. Daniel Herman v. r.
ministr kultury

Za vládu Státu Izrael
Miri Regev v. r.
ministryně kultury


PŘÍLOHA

PROCESNÍ PRAVIDLA

1. Žádosti o schválení filmu se podávají k oběma příslušným orgánům nejpozději 30 dnů před zahájením hlavní fáze natáčení nebo zahájením vlastní animace filmu.

2. Příslušné orgány se vzájemně informují o svém rozhodnutí ohledně každé takové žádosti ve lhůtě 30 dnů od data předložení úplné dokumentace uvedené v článku 3 těchto Procesních pravidel.

3. Žádosti musí být doprovázeny níže uvedenými dokumenty v češtině nebo angličtině pro Českou republiku a v hebrejštině nebo angličtině pro Stát Izrael:

a. doklad o licenčních ujednáních ve vztahu k autorským právům ke scénáři filmu, popřípadě včetně veškerých dříve existujících literárních děl, pokud existují;

b. podepsanou koprodukční smlouvou mezi českým koproducentem a izraelským koproducentem, s případnou účastí koproducenta nebo koproducentů z jiných zemí.

4. Koprodukční smlouva musí obsahovat následující:

a. název filmu, třebaže pracovní;

b. jméno scénáristy a autorů dříve existujících literárních děl, například románů či divadelních her, pokud nějaká jsou;

c. jméno režiséra (smlouva může zahrnovat doložku o jeho výměně, je-li to nezbytné);

d. synopsi filmu jako přílohu koprodukční smlouvy;

e. rozpočet filmu (i předběžný) jako přílohu koprodukční smlouvy;

f. finanční plán filmu (i předběžný) jako přílohu koprodukční smlouvy;

g. výši peněžitých, věcných a jiných vkladů koproducentů;

h. příslušný podíl koproducentů na jakýchkoli vícenákladech nebo na úsporách výrobních nákladů;

i. rozdělení práv duševního vlastnictví ke koprodukčnímu filmu, včetně jejich vlastnictví a postupu při jejich licencování;

j. ustanovení o tom, že každý koproducent má svobodný přístup k veškerým originálním materiálům koprodukce a právo pořizovat si jejich rozmnoženiny a kopie;

k. ustanovení vtom smyslu, že schválení filmu, které zakládá právo na výhody plynoucí z této Dohody, nezavazuje příslušné orgány žádné ze stran povolit veřejné uvádění filmu;

l. přibližný termín zahájení natáčení;

m. harmonogram výroby;

n. ustanovení, které požaduje, aby koproducenti zajistili pojištění obvyklých rizik filmové výroby.

5. Příslušné orgány mohou požadovat jakoukoli další dokumentaci a informace, které pokládají za nezbytné k posouzení žádosti o schválení.

6. Příslušné orgány koprodukci formálně schválí do 30 dnů od předložení žádosti oběma příslušným orgánům, jestliže materiály připojené k žádosti uspokojivě dokládají splnění všech podmínek stanovených v této Dohodě.

7. Změny původní koprodukční smlouvy, v jejichž důsledku by mohlo dojít k odchýlení se od podmínek stanovených touto Dohodou, podléhají novému schválení příslušnými orgány.

8. Nahrazení českého koproducenta nebo izraelského producenta jiným subjektem podléhá schválení příslušnými orgány.

Přesunout nahoru