Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 44/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze 3. července 1997

Datum vyhlášení 29.10.2018
Uzavření smlouvy 13.10.2010
Platnost od 04.11.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. října 2010 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze 3. července 19971).

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval.

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku XII dne 4. listopadu 2018.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Protokol

mezi

vládou České republiky a

vládou Státu Kuvajt

o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou

Státu Kuvajt, podepsané v Praze 3. července 1997

Vláda České republiky a vláda Státu Kuvajt, dále uváděné jako smluvní strany,

vedeny přáním změnit Dohodu o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsanou v Praze 3. července 1997 („dohoda o letecké dopravě“),

se dohodly takto:

ČLÁNEK I

Článek 1 odst. (c) Dohody o letecké dopravě se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

(c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik nebo letecké podniky, které jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této dohody jako letecké podniky oprávněné provozovat dohodnuté letecké služby na linkách stanovených v souladu s článkem 2 této dohody,

ČLÁNEK II

Článek 1 dohody o letecké dopravě se mění doplněním nových odstavců (j), (k), (l) a (m):

(j) výraz „ uživatelský poplatek“ znamená poplatek uložený leteckým podnikům za použití letiště, leteckých navigačních služeb nebo zařízení či služeb ochrany civilního letectví,

(k) „Odkaz na státní příslušníky“ - odkazy v této dohodě na státní příslušníky České republiky musí být chápány jako odkazy na státní příslušníky členských států Evropské unie,

(l) „Odkaz na letecké podniky“ - odkazy v této dohodě na letecké podniky České republiky musí být chápány jako odkazy na letecké podniky určené vládou České republiky,

(m) výraz „smlouvy EU“ znamená Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie.

ČLÁNEK III

Článek 3 dohody o letecké dopravě se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

ČLÁNEK 3

URČENÍ A OPRÁVNĚNÍ

(1) Každá smluvní strana má právo písemně určit druhé smluvní straně letecký podnik nebo letecké podniky za účelem provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách a odvolat určení kteréhokoli leteckého podniku nebo nahradit dříve určený jiným leteckým podnikem.

(2) Toto určení se provádí písemným oznámením mezi smluvními stranami.

(3) Letecký podnik nebo letecké podniky určené jednou smluvní stranou mohou být požádány, aby prokázaly druhé smluvní straně, že jsou způsobilé dodržovat podmínky předepsané zákony a předpisy, které obvykle tato smluvní strana uplatňuje pro provozování mezinárodních leteckých služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Po přijetí takového určení letecký úřad druhé smluvní strany udělí v co nejkratší době příslušná oprávnění a povolení, za předpokladu že:

(a) v případě leteckého podniku určeného Státem Kuvajt:

(i) je tento letecký podnik usazen na území Státu Kuvajt a má platnou provozní licenci v souladu s právem Státu Kuvajt a

(ii) Stát Kuvajt vykonává a udržuje skutečnou regulatorní kontrolu tohoto leteckého podniku a je odpovědný za vydání jeho osvědčení leteckého dopravce,

(b) v případě leteckého podniku určeného Českou republikou:

(i) je tento letecký podnik usazen na území České republiky podle smluv EU a má platnou provozní licenci v souladu s právem Evropské unie a

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku je vykonávána a udržována členským státem Evropské unie odpovědným za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad.

(5) Jakmile byl letecký podnik takto určen a oprávněn podle tohoto článku, může kdykoliv zahájit provozování dohodnutých služeb v souladu s ustanoveními této dohody.

ČLÁNEK IV

Článek 4 dohody o letecké dopravě se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

ČLÁNEK 4

ODVOLÁNÍ A POZASTAVENÍ PROVOZU

(1) Každá smluvní strana má právo odmítnout udělit nebo zrušit provozní oprávnění, pozastavit výkon práv udělených v této dohodě leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou, nebo uložit pro využívání těchto práv podmínky, které považuje za nezbytné, jestliže:

(a) v případě leteckého podniku určeného Státem Kuvajt:

(i) není tento letecký podnik usazen na území Státu Kuvajt nebo nemá platnou provozní licenci v souladu s právem Státu Kuvajt nebo

(ii) Stát Kuvajt nevykonává nebo neudržuje skutečnou regulatorní kontrolu tohoto leteckého podniku nebo není odpovědný za vydání jeho osvědčení leteckého dopravce,

(b) v případě leteckého podniku určeného Českou republikou:

(i) není tento letecký podnik usazen na území České republiky podle smluv EU nebo nemá planou provozní licenci v souladu s právem Evropské unie nebo

(ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku není vykonávána nebo udržována členským státem Evropské unie odpovědným za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku nebo v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad nebo

(iii) je tento letecký podnik již oprávněn k provozování podle dvoustranné dohody o leteckých službách mezi Státem Kuvajt a jiným členským státem Evropské unie a Stát Kuvajt může prokázat, že vykonáváním přepravních práv podle této dohody na lince, která zahrnuje místo na území jiného členského státu Evropské unie, by tento letecký podnik obcházel omezení přepravních práv uložených dvoustrannou dohodou mezi Státem Kuvajt a tímto jiným členským státem Evropské unie nebo

(iv) je tento letecký podnik držitelem osvědčení leteckého dopravce vydaného členským státem Evropské unie, který nemá dvoustrannou dohodu o leteckých službách se Státem Kuvajt, a tento členský stát Evropské unie odmítl udělit přepravní práva leteckým podnikům určeným Státem Kuvajt,

(c) tento letecký podnik jakkoli porušuje zákony a předpisy smluvní strany, která uděluje tato práva nebo jiným způsobem nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými v této dohodě, zvláště s články o bezpečnosti letectví a ochraně civilního letectví,

není-li okamžité pozastavení nebo uložení podmínek považováno za nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů nebo není-li v zájmu bezpečnosti letectví, toto právo se uplatní pouze po konzultaci s druhou smluvní stranou.

(2) V případě, že jedna smluvní strana postupuje podle tohoto článku, nejsou tím ostatní práva obou smluvních stran dotčena.

ČLÁNEK V

Článek 6 dohody o letecké dopravě se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

ČLÁNEK 6

OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ

(1) Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují, v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, že jejich závazek chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody. Bez omezení svých všeobecných práv a povinností podle mezinárodního práva jednají smluvní strany zejména v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, jejího Protokolu o boji s protiprávními činy násilí na letištních sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988, a jakékoli úmluvy o ochraně letectví, ke které přistoupí obě smluvní strany.

(2) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(3) Smluvní strany jednají ve svých vzájemných vztazích v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření platná vůči státům smluvních stran; smluvní strany vyžadují, aby provozovatelé letadel zapsaných v jejich leteckých rejstřících nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo podnikání nebo stálé sídlo na územích jejich států, nebo v případě České republiky provozovatelé letadel zřízení na jejím území podle smluv EU a mající platné provozní licence v souladu s právem Evropské unie, a provozovatelé letišť na územích jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně letectví.

(4) Každá smluvní strana souhlasí, že je požadováno, aby tito provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví, zmíněná v odstavci výše, vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území státu této druhé smluvní strany. Pro vstup, výstup a pobyt na území Státu Kuvajt je požadováno, aby provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví v souladu se zákony a předpisy platnými v tomto státě. Pro vstup, výstup a pobyt na území České republiky je požadováno, aby provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví v souladu se zákony a předpisy platnými v tomto státě včetně práva Evropské unie. Každá smluvní strana zajistí, že se na území jejího státu účinně uplatňují odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování nebo nakládání. Každá smluvní strana také s porozuměním posoudí jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená mimořádná bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(5) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letiště nebo navigačního zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadněným předáváním zpráv a jinými příslušnými opatřeními, směřujícími k co nejrychlejšímu ukončení takového činu nebo hrozby za současného co nejmenšího ohrožení lidských životů.

(6) Jestliže má smluvní strana opodstatněné důvody domnívat se, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku, může první smluvní strana požádat o neodkladné konzultace s druhou smluvní stranou. Tyto konzultace budou zaměřeny na dosažení dohody o vhodných opatřeních, která by vyloučila bezprostřední důvody obav, a na uskutečnění nezbytných akcí pro dosažení příslušné úrovně ochrany civilního letectví odpovídající standardům ICAO.

(7) Každá smluvní strana přijme taková opatření, která uzná za vhodná, aby zajistila, že letadlo, které je předmětem spáchání činu nezákonného zmocnění se nebo jiného nezákonného zásahu, a které přistálo na území jejího státu, je zadrženo na zemi, není-li jeho odlet vyvolán prvořadou povinností ochrany lidských životů. Je-li to možné, přijímají se taková opatření na základě vzájemné konzultace.

ČLÁNEK VI

Článek 7 dohody o letecké dopravě se mění doplněním nového odstavce (3):

(3) Pokud by výsadní práva nebo podmínky průkazů nebo osvědčení uvedených v odstavci (1) tohoto článku, vydaných leteckým úřadem jedné smluvní strany kterékoli osobě nebo určenému leteckému podniku nebo v souvislosti s letadlem provozujícím dohodnuté služby na stanovených linkách povolovaly výjimku z norem stanovených podle Úmluvy a tato výjimka byla oznámena Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, může letecký úřad druhé smluvní strany požádat o konzultace v souladu s článkem 18 této dohody s leteckým úřadem této smluvní strany s cílem přesvědčit se, že je dotyčná praxe pro něho přijatelná. Nedosažení uspokojivé dohody je důvodem k uplatnění článku 4 této dohody.

ČLÁNEK VII

Dohoda o letecké dopravě se mění doplněním článku 7a následovně:

ČLÁNEK 7a

BEZPEČNOST LETECTVÍ

(1) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem přijatých druhou smluvní stranou v jakékoli oblasti vztahující se na posádky, letadla a jejich provoz. Takové konzultace se uskuteční do třiceti (30) dnů ode dne žádosti.

(2) Jestliže po těchto konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana účinně neudržuje a nevykonává bezpečnostní normy v jakékoli oblasti alespoň na minimální úrovni stanovené v daném období Úmluvou, oznámí tato smluvní strana druhé smluvní straně svá zjištění a opatření považovaná za nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo souladu s těmito minimálními normami, a druhá smluvní strana učiní příslušná nápravná opatření. Neuskutečnění příslušných nápravných opatření druhou smluvní stranou do patnácti (15) dnů, nebo v delší lhůtě, která může být dohodnuta, je důvodem pro uplatnění článku 4 této dohody.

(3) Bez ohledu na povinnosti uvedené v článku 33 Úmluvy je dohodnuto, že jakékoli letadlo provozované leteckým podnikem nebo leteckými podniky jedné smluvní strany, nebo jeho jménem na základě smlouvy o leasingu, na dopravních službách do nebo z území státu druhé smluvní strany může být, v době, kdy se nachází na území státu druhé smluvní strany, podrobeno inspekci oprávněnými zástupci státu druhé smluvní strany, na palubě i zvenku za účelem ověření jak platnosti dokladů letadla a jeho posádky, tak i zjevného stavu letadla a jeho vybavení (dále v tomto článku nazývané „ inspekce na stojánce “), za předpokladu, že to nepovede k nepřiměřenému zpoždění.

(4) Jestliže jakákoli inspekce na stojánce nebo série inspekcí na stojánce povede k vážným obavám, že:

(a) letadlo nebo provozování letadla neodpovídají minimálním normám stanoveným v daném období Úmluvou nebo

(b) nejsou účinně udržovány a vykonávány bezpečnostní normy stanovené v daném období Úmluvou,

má smluvní strana provádějící inspekci pro účely článku 33 Úmluvy právo svobodně prohlásit, že požadavky, na jejichž základě byla vydána nebo uznána za platná osvědčení nebo průkazy týkající se daného letadla nebo jeho posádky, nebo požadavky za kterých má být letadlo provozováno, nejsou stejné nebo vyšší než minimální normy stanovené Úmluvou.

(5) V případě, že přístup k provedení inspekce na stojánce letadla, provozovaného leteckým podnikem jedné smluvní strany nebo jeho jménem v souladu s odstavcem (3) tohoto článku, je odepřen zástupcem tohoto leteckého podniku, má druhá smluvní strana právo svobodně usoudit, že vznikly vážné obavy popsané v odstavci (4) tohoto článku a učinit závěry v něm uvedené.

(6) Každá smluvní strana si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo upravit provozní oprávnění leteckému podniku druhé smluvní strany v případě, že usoudí, ať již na základě inspekce na stojánce, série inspekcí na stojánce, odepření přístupu k inspekci na stojánce, konzultací nebo jiných zjištění, že pro bezpečný provoz leteckého podniku jsou okamžitá opatření nezbytná.

(7) Jakékoli opatření jedné smluvní strany podle odstavců (2) nebo (6) tohoto článku se zruší, jakmile přestanou trvat důvody, pro které bylo zavedeno.

(8) V případě, že Česká republika určí letecký podnik, jehož regulatorní kontrola je vykonávána a udržována jiným členským státem Evropské unie, použijí se práva druhé smluvní strany daná tímto článkem stejným způsobem na přijetí, vykonávání a udržování bezpečnostních norem tímto jiným členským státem Evropské unie a na provozní oprávnění tohoto leteckého podniku.

ČLÁNEK VIII

Článek 12 dohody o letecké dopravě se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

ČLÁNEK 12

TARIFY

(1) Tarify pro dohodnuté služby jsou určenými leteckými podniky obou smluvních stran stanovovány v přiměřené výši, přičemž se náležitě přihlíží ke všem významným činitelům, jako jsou náklady na provoz a přiměřený zisk.

(2) Nepožaduje se, aby tarify stanovené na základě odstavce (1) tohoto článku byly předkládány určenými leteckými podniky jedné smluvní strany leteckému úřadu druhé smluvní strany. Bez ohledu na výše uvedené má každá smluvní strana právo zasáhnout tak, aby:

(a) zabránila nepřiměřeně diskriminujícím cenám nebo praktikám,

(b) ochránila uživatele od cen, které jsou nepřiměřeně vysoké nebo omezující z důvodu zneužití dominantního postavení a

(c) ochránila letecké podniky od cen, které jsou uměle nízké nebo kde existuje důkaz o záměru omezit hospodářskou soutěž.

(3) Určené letecké podniky jedné smluvní strany na požádání poskytnou leteckému úřadu druhé smluvní strany informace vztahující se ke stanovování tarifů způsobem a ve formě určené tímto úřadem.

ČLÁNEK IX

Dohoda o letecké dopravě se mění doplněním článku 13a následovně:

ČLÁNEK 13a

UJEDNÁNÍ O MARKETINGOVÉ SPOLUPRÁCI

(1) Při provozování nebo nabízení k prodeji dohodnutých služeb na stanovených linkách může každý určený letecký podnik jedné smluvní strany uzavřít ujednání o marketingové spolupráci jako je společné označování linek (code-sharing) s:

- leteckým podnikem nebo leteckými podniky kterékoli smluvní strany nebo

- leteckým podnikem nebo leteckými podniky třetí země

za předpokladu, že všechny letecké podniky v takovýchto ujednáních:

- mají náležité oprávnění operovat na příslušných linkách nebo částech linek,

- splňují požadavky běžně uplatňované na taková ujednání a

- seznámí při jakémkoli prodeji letenek kupujícího v okamžiku prodeje s tím, který letecký podnik bude skutečně provozovat každý úsek služby a se kterým leteckým podnikem nebo leteckými podniky kupující vstupuje do smluvního vztahu.

(2) Všechna ujednání o marketingové spolupráci mají náležitá oprávnění a splňují požadavky běžně uplatňované na taková ujednání. Tato ujednání se předkládají ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran nejméně šedesát (60) dní před navrhovaným datem jejich zavedení.

ČLÁNEK X

Článek 18 dohody o letecké dopravě se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

ČLÁNEK 18

KONZULTACE

(1) Mezi leteckými úřady smluvních stran probíhá podle potřeby výměna názorů za účelem dosažení bližší spolupráce a shody ve všech záležitostech vztahujících se k provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace s druhou smluvní stranou za účelem změny této dohody nebo přílohy (Seznam linek). Tyto konzultace jsou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení této žádosti. Jakákoli změna této dohody nebo přílohy (Seznam linek) dohodnutá jako výsledek těchto konzultací bude schválena každou smluvní stranou v souladu s jejími ústavními postupy a vstoupí v platnost šedesátý (60) den ode dne doručení pozdější z diplomatických nót oznamující takové schválení.

ČLÁNEK XI

Příloha dohody o letecké dopravě se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

PŘÍLOHA

SEZNAM LINEK

Oddíl 1:

Linky provozované určenými leteckými podniky Státu Kuvajt v obou směrech:

Počáteční místaMezilehlá místaMísta určeníMísta za
Místa ve Státě KuvajtJakákoli místaMísta v České
republice
Jakákoli místa

Oddíl 2:

Linky provozované určenými leteckými podniky České republiky v obou směrech:

Počáteční místaMezilehlá místaMísta určeníMísta za
Místa v České
republice
Jakákoli místaMísta ve Státě KuvajtJakákoli místa

Poznámky:

(i) Mezilehlá místa a místa za mohou být, podle volby určených leteckých podniků, vynechána na některém nebo všech letech za předpokladu, že dohodnuté služby na těchto linkách začínají nebo končí v místě na území smluvní strany, která určila letecký podnik.

(ii) Určené letecké podniky kterékoli smluvní strany mohou na některém nebo všech letech vykonávat práva páté svobody vzduchu v kterémkoli mezilehlém bodě nebo bodě za.

ČLÁNEK XII

Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně diplomatickou nótou, že ústavně předepsané formality v jejím státě pro schválení tohoto protokolu byly splněny. Tento protokol vstoupí v platnost šedesátý (60) den ode dne doručení pozdějšího z těchto dvou oznámení. Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody o letecké dopravě.


Dáno v Praze dne 13. října 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce anglickém.

Za vládu
České republiky
Jaromír Štolc
ředitel odboru civilního letectví Ministerstva dopravy

Za vládu
Státu Kuvajt
Nabil Al-Zamel
zástupce ředitele civilního letectví pro oblast bezpečnosti a letecké dopravy

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsaná v Praze dne 3. července 1997, byla vyhlášena pod č. 62/2005 Sb. m. s.

Přesunout nahoru