Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 41/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Datum vyhlášení 20.09.2018
Uzavření smlouvy 23.11.2017
Platnost od 01.09.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 2017 byla v Astaně podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dne 1. září 2018. Podle odstavce 3 téhož článku dnem vstupu této Smlouvy v platnost pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším nebezpečným druhům trestné činnosti, podepsaná v Almaty dne 9. dubna 1998.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Vláda České republiky a vláda Republiky Kazachstán (dále jen „smluvní strany“),

s úmyslem přispět k rozvoji vzájemných vztahů,

znepokojeny šířením nadnárodní trestné činnosti,

přesvědčeny, že spolupráce v oblasti boje proti jakékoliv formě organizované trestné činnosti, terorizmu a dalším druhům trestné činnosti nebo při jejich účinné prevenci má zásadní význam,

řídíce se mezinárodními závazky a právními předpisy svých států,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Účelem této smlouvy je prohloubení a posílení spolupráce při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů zejména prostřednictvím výměny operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými orgány na všech úrovních.

2. Spolupráce podle této smlouvy probíhá v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran, jakož i ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány, a nezahrnuje poskytování právní pomoci ve věcech trestních.

Článek 2

Smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států spolupracují v boji proti všem druhům trestné činnosti, zejména:

1) organizované trestné činnosti;

2) terorizmu, extremizmu a jejich financování;

3) trestné činnosti proti životu a zdraví;

4) obchodování s lidmi, kuplířství, nezákonnému obchodování s lidskými orgány a tkáněmi;

5) sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii;

6) trestné činnosti související s nelegální migrací;

7) nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, prekurzory a chemikáliemi, jakož i nástroji a/nebo zařízeními užívanými k jejich výrobě, stanovenému jako trestný čin v souladu s článkem 3 odstavci 1 a 2 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosinec 1988);

8) trestné činnosti v oblasti informačních technologií;

9) nedovolenému obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušninami, zbožím strategického významu, včetně radioaktivních a jaderných materiálů, a dalšími nebezpečnými látkami;

10) padělám a pozměňování peněz, známek a cenných papírů, prostředků bezhotovostního platebního styku a úředních dokladů, zejména cestovních dokladů všech typů, a jejich distribuci a používání;

11) praní špinavých peněz, pašování a hospodářské trestné činnosti;

12) korupci;

13) nedovolenému obchodování s díly kulturní a historické hodnoty;

14) trestné činnosti týkající se motorových vozidel;

15) trestným činům proti duševnímu vlastnictví.

Článek 3

Příslušné orgány států smluvních stran si v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států poskytují vzájemnou pomoc výměnou informací a dokumentů zejména o:

1) trestných činech, včetně údajů o osobách podezřelých nebo účastnících se na páchání trestné činnosti, propojení pachatelů, organizovaných skupinách páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chování jednotlivých pachatelů a skupin;

2) plánování nebo organizování trestných činů, včetně teroristických činů směřujících proti zájmům států smluvních stran;

3) obchodech podezřelých z legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorizmu;

4) prevenci a boji s nelegální migrací;

5) předmětech spojených s trestnou činností, a zároveň si poskytují vzorky těchto předmětů, pokud je to možné;

6) poznatcích vzešlých z činnosti příslušných orgánů států smluvních stran, zejména o nových formách trestné činnosti, a zároveň si poskytují koncepční a analytické materiály a odbornou literaturu;

7) výsledcích kriminalistického a kriminologického výzkumu, vyšetřovací, praxi, pracovních metodách a prostředcích;

8) právních předpisech vztahujících se k předmětu této smlouvy.

Článek 4

Příslušné orgány států smluvních stran v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států koordinují své činnosti a poskytují si pomoc, zejména:

1) při pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestného činu, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu;

2) při pátrání po pohřešovaných osobách, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků;

3) při pátrání po věcech;

4) při přípravě a organizačním zajištění realizace speciálních vyšetřovacích technik, jako například kontrolovaných zásilek, sledování a nasazení agentů a předstíraných převodů;

5) při plánování a realizaci společných programů prevence kriminality.

Článek 5

1. Za účelem podpory druhé smluvní strany či koordinace činností v konkrétních případech trestné činnosti mohou příslušné orgány států smluvních stran v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států vyslat experty k příslušným orgánům státu druhé smluvní strany.

2. Pracovníci příslušných orgánů státu jedné smluvní strany působí na území státu druhé smluvní strany v poradní a podpůrné funkci. V rámci výkonu své poradní a podpůrné funkce dodržují pokyny vydané příslušnými orgány státu smluvní strany, na jehož území jsou vysláni.

Článek 6

1. Za účelem prevence a odhalování trestných činů a za účelem zjišťování jejich pachatelů si příslušné orgány států smluvních stran v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států navzájem poskytují informace o cestovních dokladech všech typů, které byly ztraceny nebo odcizeny, odcizeny nevyplněné nebo zrušeny.

2. Informace podle odstavce 1 tohoto článku zahrnují nejméně číslo, typ a ohlášený status cestovního dokladu.

3. Informace podle odstavce 1 tohoto článku jsou předávány pravidelně přímo mezi příslušnými orgány států smluvních stran nebo cestou databáze Interpolu.

4. Příslušné orgány států smluvních stran si v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států vyměňují informace o odhalených padělaných cestovních dokladech použitých pro překročení státních hranic států smluvních stran.

Článek 7

Za účelem prevence a odhalování trestných činů, zejména obchodu s lidmi a za účelem zjišťování jejich pachatelů, si příslušné orgány států smluvních stran v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států navzájem poskytují informace o pohřešovaných osobách a dalších osobách, po kterých je vyhlášeno pátrání.

Článek 8

Smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států spolupracují při výcviku a vzdělávání v oblasti boje s trestnou činností a tato spolupráce zahrnuje zejména:

1) účast zástupců příslušných orgánů státu jedné smluvní strany na výcvikových kurzech druhé smluvní strany;

2) pořádání společných seminářů, cvičení a výcvikových kurzů;

3) výměnu expertů, jakož i výcvikových koncepcí a programů.

Článek 9

1. Informace a jiné formy pomoci na základě této smlouvy se poskytují na základě písemné žádosti vyhotovené v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran. Pokud je to přípustné vzhledem k obsahu žádosti, lze využít elektronických nebo jiných prostředků komunikace. V naléhavých případech lze žádost podat i ústně s následným neprodleným písemným potvrzením.

2. Příslušné orgány státu žádané smluvní strany odpoví na žádost podle odstavce 1 tohoto článku bez zbytečného odkladu. Příslušné orgány státu žádané smluvní strany mohou požadovat další informace, je-li to nezbytné pro vyhovění žádostí. Jestliže orgán, který obdržel žádost o pomoc, není orgánem příslušným k vyřízení této žádosti, předá žádost orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.

3. Příslušné orgány států smluvních stran si navzájem v jednotlivých případech sdělují informace i bez žádosti, pokud se na základě zjištěných skutečností domnívají, že druhé smluvní straně mohou pomoci při odvracení konkrétních nebezpečí pro veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo při předcházení a odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů.

4. Každá ze smluvních stran může žádost o poskytnutí pomoci podle této smlouvy zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohlo ohrozit svrchovanost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem jejího státu nebo pokud by to bylo v rozporu s právním řádem nebo s mezinárodními závazky jejího státu. Pro vyhovění žádosti může smluvní strana stanovit podmínky, které jsou pro druhou smluvní stranu závazné.

5. V případě odmítnutí žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění se o této skutečnosti smluvní strany neprodleně písemně informují.

6. Při provádění této smlouvy používají příslušné orgány států smluvních stran anglický jazyk, pokud není dohodnuto jinak.

Článek 10

Pro účely ochrany údajů vztahujících se ke konkrétní osobě (dále jen „osobní údaje“) vzájemně poskytovaných v rámci spolupráce smluvních stran v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran budou dodržovány následující podmínky:

1) Přijímající smluvní strana může osobní údaje použít pouze pro účely boje s trestnou činností, souvisejícího řízení, jakož i ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou; k jiným účelům lze osobní údaje použít pouze s předchozím písemným souhlasem předávající smluvní strany a v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran a mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

2) Osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženství, filosofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu nebo sexuálním životě subjektu osobních údajů mohou být předávány pouze v nutných případech.

3) Přijímající smluvní strana na žádost předávající smluvní strany podá informace o použití předaných osobních údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

4) Předávající smluvní strana je povinna zajistit správnost předávaných osobních údajů, jakož i dbát na to, zda je jejich předání nezbytné a přiměřené zamýšlenému účelu. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly předány nesprávné osobní údaje nebo osobní údaje, které neměly být předány, je nutno o tom okamžitě uvědomit přijímající smluvní stranu. Ta musí nesprávné osobní údaje opravit a osobní údaje, které neměly být předány, zlikvidovat.

5) Předávající smluvní strana sdělí při předávání osobních údajů druhé smluvní straně časovou lhůtu pro jejich likvidaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy svého státu. Bez ohledu na tuto časovou lhůtu musejí být osobní údaje zlikvidovány, jakmile přestanou být potřebné. V případě ukončení platností této smlouvy musí být veškeré osobní údaje přijaté na jejím základě zlikvidovány.

6) Smluvní strany vedou evidenci o předání, přebírání a likvidaci osobních údajů. Evidence obsahuje zejména účel předání, rozsah osobních údajů, zúčastněné orgány a důvody likvidace.

7) Smluvní strany jsou povinny chránit předané osobní údaje proti náhodnému nebo neoprávněnému přístupu, náhodné ztrátě, proti náhodné nebo neoprávněné změně, proti náhodnému nebo neoprávněnému předávání či proti náhodnému nebo neoprávněnému zveřejňování.

Článek 11

1. Smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států zajistí nezbytnou ochranu informací, dokumentů a dalších materiálů poskytovaných v rámci spolupráce podle této smlouvy.

2. Poskytování informací a dokumentů předaných v rámci spolupráce podle této smlouvy třetím státům a mezinárodním organizacím je možné pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

Článek 12

Smluvní strany nesou náklady vznikající při provádění této smlouvy samostatně v rámci svých finančních zdrojů podle vnitrostátních právních předpisů svých států, pokud se v konkrétním případě předem nedohodnou jinak.

Článek 13

1. Smluvní strany si do třiceti dnů ode dne vstupu této smlouvy v platnost sdělí diplomatickou cestou názvy orgánů svých států, příslušných k provádění této smlouvy, které v rámci svých kompetencí přímo a operativně spolupracují.

2. Příslušné orgány států smluvních stran si vymění kontaktní adresy, telefonní čísla, čísla faxu a jiná spojení a v případě možnosti jméno kontaktní osoby, která ovládá jazyk státu druhé smluvní strany nebo anglický jazyk, a to do třiceti dnů ode dne vstupu této smlouvy v platnost.

3. Příslušné orgány států smluvních stran se vzájemně neprodleně informují o jakýchkoli změnách v údajích vyměněných podle odstavce 2 tohoto článku.

Článek 14

Jakékoli spory týkající se výkladu nebo provádění ustanovení této smlouvy budou řešeny jednáním a konzultacemi mezi smluvními stranami.

Článek 15

Touto smlouvou nejsou dotčena práva a závazky států smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 16

Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Změny a doplnění budou vypracovány ve formě samostatných protokolů k této smlouvě, které budou tvořit její nedílnou součást a vstoupí v platnost v souladu s postupem stanoveným v článku 18 této smlouvy.

Článek 17

Každá smluvní strana může dočasně zcela nebo zčásti pozastavit provádění této smlouvy, jestliže to vyžaduje zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo zdraví osob. Přijetí nebo odvolání takového opatření si smluvní strany neprodleně sdělí diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této smlouvy a jeho odvolání nabývá účinnosti uplynutím patnácti dnů od doručení takového sdělení druhé smluvní straně.

Článek 18

1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni obdržení pozdějšího písemného oznámení zaslaného diplomatickou cestou, kterým se smluvní strany vzájemně informují o splnění vnitrostátních právních postupů požadovaných pro vstup této smlouvy v platnost.

2. Každá smluvní strana může kdykoli ukončit platnost této smlouvy písemným oznámením diplomatickou cestou adresovaným druhé smluvní straně. V takovém případě platnost této smlouvy skončí šest měsíců po dni doručení takového písemného oznámení druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

3. Dnem vstupu této smlouvy v platnost pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším nebezpečným druhům trestné činnosti, ze dne 9. dubna 1998.


Dáno v Astaně dne 23. listopadu 2017 ve dvou vyhotoveních v českém, kazašském, ruském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou stejně autentické.

V případě rozdílností ve výkladu této smlouvy bude rozhodující anglický text.

Za vládu
České republiky
PhDr. Eliška Žigová v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
České republiky v Republice Kazachstán

Za vládu
Republiky Kazachstán
Kalmukhanbet Kassymov v. r.
ministr vnitra

Přesunout nahoru