Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 40/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o rozvoji mírového využití jaderné energie

Datum vyhlášení 07.09.2018
Uzavření smlouvy 22.08.2017
Platnost od 01.10.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. srpna 2017 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o rozvoji mírového využití jaderné energie.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIV dne 1. října 2017.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU JORDÁNSKÉHO HÁŠIMOVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

O ROZVOJI MÍROVÉHO VYUŽITÍ

JADERNÉ ENERGIE

Vláda České republiky a vláda jordánského hášímovského království (dále jen „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“);

PŘEJÍCE SI posílit přátelské vztahy mezi oběma státy;

POTVRZUJÍCE své odhodlání rozvíjet tradiční přátelské vztahy mezi oběma zeměmi:

PŘEJÍCE SI, aby se v zájmu obou států a v souladu se zásadami, jimiž se řídí jejich jaderná politika, rozšiřovala a posílila spolupráce pří využívání jaderné energie výlučně pro mírové účely;

S OHLEDEM NA příslušné závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii, včetně Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „EURATOM“);

POTVRZUJÍCE svou podporu systému záruk Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále jen „MAAE“) a své přání spolupracovat s cílem zajistit jejich zlepšení a trvalou účinnost;

S OHLEDEM NA odhodlání států Smluvních stran případně přijmout v rámci jejich právních řádů ustanoveni požadovaná pro bezpečný rozvoj jaderné energie v souladu se zásadami a ustanoveními Úmluvy o jaderné bezpečností, novelizovanou Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, Společné úmluvy o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládáni s radioaktivními odpady, Úmluvy o včasném oznamování jaderné havárie a Úmluvy o pomoci v případě jaderné havárie nebo radiační nehody;

SE DOHODLY TAKTO:

Článek I

1. Smluvní strany na základě rovnosti a vzájemného prospěchu spolupracují při využívání jaderné energie pro mírové účely v souladu s ustanoveními této smlouvy a zákony a předpisy platnými ve státech obou Smluvních stran a v souladu s mezinárodními závazky a povinnostmi jednotlivých států Smluvních stran.

2. Spolupráce uvedená v odstavci 1 se může realizovat v těchto oblastech:

a) vyhledávání, průzkum a využívání ložisek uranu;

b) extrakce uranu z fosfátů;

c) aplikace jaderné energie pro výrobu energie a odsolování vody;

d) základní a aplikovaný výzkum nevyžadující uran obohacený na 20 % nebo více izotopu U235 ve výzkumných reaktorech;

e) školení odborníků v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely;

f) výzkum a vývoj aplikací v oblasti jaderné energie v oblasti agronomie, biologie, přírodních věd, v oblastech lékařského ozáření a v průmyslu;

g) nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem;

h) jaderná bezpečnost, radiační ochrana a ochrana životního prostředí;

i) jaderné zabezpečení;

j) prevence nouzových situací vzniklých v důsledku radiačních mimořádných událostí nebo jaderných havárií a reakce na ně;

k) vypracování právních předpisů v jaderné oblasti;

l) poskytování informací veřejností o záležitostech týkajících se mírového využití jaderné energie;

m) nebo jakékoli jiné oblasti spolupráce dohodnuté Smluvními stranami;

3. Spolupráce může mít tyto formy

a) výměna a odborná příprava vědeckého a technického personálu,

b) výměna vědeckých a technických informací;

c) účast vědeckého a technického personálu jedné Smluvní strany na výzkumných a vývojových činnostech druhé Smluvní strany;

d) společné provádění výzkumných a inženýrských činností, včetně společného výzkumu a experimentů;

e) pořádání vědeckých a technických konferencí a sympozii;

f) poskytování materiálu, jaderného materiálu, zařízení, provozů, technologií a služeb;

g) podpora spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí, včetně mikropodniků, malých a středních podniků v oblastech mírového využívání jaderné energie na základě dohod a smluv uvedených v článku III písmena b);

h) nebo jakákoli jiná forma spolupráce Smluvními stranami dohodnutá.

4. Smluvní strany použijí všechna nezbytná opatření k zachování důvěrnosti a ochrany technických údajů předávaných při plnění této smlouvy v souladu se zákony a předpisy jejich států. Příslušné technické údaje a informace, které jsou předmětem výměny, nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu poskytující Smluvní strany poskytnuty žádnému veřejnému nebo soukromému subjektu.

5. Veškerá spolupráce vykonávaná podle této smlouvy se uskutečňuje v souladu s příslušnými zákony a jinými právními předpisy platnými v obou státech a v souladu s jejich mezinárodními závazky, včetně závazků států obou Smluvních stran plynoucích ze Smlouvy ze dne 1. července 1968 o nešíření jaderných zbraní, Úmluvy o jaderné bezpečnosti, aktualizované Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, Úmluvy o včasném oznamováni jaderné havárie a Úmluvy o pomoci v případě jaderné havárie nebo radiační mimořádné situace.

Článek II

Veškeré výrazy v rámci této smlouvy mají význam specifikovaný v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Článek III

Podmínky spolupráce mezi Smluvními stranami ve smyslu článku I budou upřesněny případ od případu a v souladu s ustanoveními této smlouvy:

a) prostřednictvím konkrétních dohod mezi Smluvními stranami nebo jejich určenými orgány, které se zabývají zajišťováním programů a plánů pro vědeckou a technickou výměnu;

b) prostřednictvím smluv podepsaných příslušnými orgány, obchodními subjekty a institucemi o průmyslové výstavbě a o poskytování materiálu, jaderného materiálu, zařízení, technologických zařízeni a technologií nebo o jiných záležitostech, na nichž se Smluvní strany vzájemně dohodnou.

Článek IV

Smluvní sírany mohou přijmout jakákoliv správní a daňová opatření v oblasti své působnosti, která jsou nezbytná pro řádné prováděni této smlouvy a zvláštních smluv a dohod uvedených v článku III, pokud tak stanoví jejích příslušné zákony a jiné právní předpisy.

Článek V

Smluvní strany zajisti, aby spolupráce uskutečněná podle této smlouvy byla v souladu s dosažením a zachováním nejvyšší úrovně jaderné bezpečnosti a zabezpečení určené příslušnými zákony a jinými právními předpisy a mezinárodními závazky jejich států.

Článek VI

Práva duševního vlastnictví získaná v rámci spolupráce podle této smlouvy mohou být poskytována vždy v plném rozsahu v souladu se zákony a jinými právními předpisy států Smluvních stran, a to v jednotlivých případech v konkrétních dohodách a smlouvách uvedených v článku III

Článek VII

Není-li písemně dohodnuto jinak, nese každá ze Smluvních stran vlastní náklady vyplývající z plnění této smlouvy.

Článek VIII

Jakékoli zařízení poskytnuté jednou Smluvní stranou druhé Smluvní straně podle této smlouvy musí být vhodné pro zamýšlené použití dle nejlepšího vědomí a svědomí odesílající Smluvní strany. Odesílající Smluvní strana nezaručuje vhodnost poskytovaných informací nebo zařízení pro jakékoliv konkrétní použití nebo využití přijímající Smluvní stranou nebo jakoukoli třetí osobou.

Článek IX

1. Smluvní strana může převést nebo zpětně převést materiál, jaderný materiál, zařízení, provozy a technologie vztahující se k Dohodě jen pro mírové účely.

2. Smluvní strana, která uvažuje o převodu nebo zpětném převodu podle ustanovení odstavce 1 tohoto článku, musí nejprve získat souhlas dodávající Smluvní strany k:

a) jakémukoliv zpětnému převodu zařízení, provozů nebo technologií podle definice v příloze a poskytnutých podle této smlouvy;

b) jakémukoliv přemístění zařízení a vybavení získaného z těchto zařízení nebo provozů uvedených v pododstavci a) výše nebo navržených na základě technologie uvedené v pododstavci a) výše;

c) jakémukoliv převodu nebo zpětnému převodu uranu obohaceného na dvacet (20) procent nebo více izotopy U233 a U235, nebo plutonia vyrobeného nebo získaného z jaderného materiálu poskytnutého podle této smlouvy nebo jakémukoliv převodu jaderného materiálu poskytnutého podle této smlouvy Jordánskému hášimovskému království.

3. V rámci Evropské unie se na převody a zpětné převody jaderných materiálů, zařízení, provozů a technologií vztahují ustanovení kapitoly IX Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen “Smlouva o EUROATOMu“) a nařízení, kterým se zavádí evropský režim kontroly vývozu zboží a technologie dvojího užití. Z tohoto důvodu převody a zpětné převody podle Hlavy II kapitoly IX Smlouvy o EURATOMu nevyžadují předchozí souhlas dodávající Smluvní strany

Článek X

Žádné ustanoveni této smlouvy se nebude vykládat tak, aby se dotýkalo práv a povinností, které k datu podpisu vyplývají z povinností kterékoliv ze Smluvních stran dle jiných mezinárodních dohod o využívání jaderné energie pro mírové účely, zejména práv a povinností České republiky vyplývající ze Smlouvy o EURATOMu, jakož i těch, které vyplývají z jejího členství v Evropské unii.

Článek XI

Smluvní strany vytvoří společný výbor složený ze zástupců Smluvních stran, který bude sledovat spolupráci, která vznikla podle této smlouvy po jejím vstupu v platnost. Spolupředsedou je náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a místopředseda Jordánské komise pro atomovou energii Jordánského hášimovského království nebo jejich pověření úředníci. Smluvní strany se společně dohodnou na struktuře, složení a postupech společného výboru výměnou dopisů odpovědných ministrů s ohledem na rovnost stran. Struktura, složení a postup společného výboru lze změnit stejným způsobem.

Článek XII

Tato smlouva může být změněna písemnou dohodou Smluvních stran. Taková změna vstoupí v platnost v souladu s článkem XIV.

Článek XIII

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu dvaceti (20) let. Může být kdykoliv ukončena kteroukoliv Smluvní stranou. Jakékoliv ukončení této smlouvy bude provedeno formou výpovědi s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Po uplynutí doby dvaceti (20) let zůstane tato smlouva v platnosti na dobu neurčitou, pokud nebude ukončena kteroukoliv ze Smluvních stran v souladu s postupem uvedeným v prvním pododstavci tohoto odstavce.

2. V případě ukončení této smlouvy v souladu s postupem uvedeným v odstavci 1,

a) příslušná ustanovení této smlouvy zůstávají použitelná pro konkrétní platné dohody a smlouvy podepsané podle článku III;

b) ustanoveni článku I odstavce 4, článku VI a článku IX budou nadále platit ohledně materiálů, jaderného materiálu, zařízení, provozů a technologii převedených podle této smlouvy, jakož i jaderného materiálu získaného nebo vyrobeného jako vedlejší produkty.

Článek XIV

Tato smlouva vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni podpisu této smlouvy.


NA DŮKAZ ČEHOŽ podepsali zástupci obou vlád, řádně k tomu oprávnění, tuto smlouvu.

Vyhotoveno ve dvojím vyhotovení v Praze dne 22. srpna 2017 v českém, arabském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě jakéhokoli rozporu v interpretaci této smlouvy je rozhodující anglický text.

Za vládu
České republiky
Mgr. Petr Hladík v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Jordánském hášimovském království

Za vládu
Jordánského hášimovského království
Hussam Abdullah H.G. Al Husseini v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Jordánského hášimovského království v České republice


PŘÍLOHA

Pro účely této smlouvy:

a) „Materiály“ jsou nejaderné materiály pro reaktory podle přílohy B oddílu 2 pokynů skupiny pro jaderné dodavatele zveřejněných MAAE jako INFCIRC/254/Rev, 13/Part 1 (dále jen “Pokyny”):

b) “Jaderným materiálem” se rozumí jakýkoli „výchozí materiál“ nebo „zvláštní štěpný materiál“, jak jsou definovány v článku XX statutu MAAE;

c) „Zařízením“ se rozumí hlavní součásti uvedené v odst. 1, 4 a 7 přílohy B Pokynů;

d) „Provozy“ rozumí továrny uvedené v odst. 1,4 a 7 přílohy B Pokynů;

e) „Technologií“ se rozumí specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ jakékoli položky uvedené v příloze B Pokynů, s výjimkou údajů sdělovaných veřejnosti, například v časopisech a publikovaných knihách, nebo zpřístupněných mezinárodně bez omezení jejich rozšiřování;

Tyto informace mohou mít formu „technických údajů” nebo „technické pomoci”;

„Vývoj“ se vztahuje na všechny fáze před „výrobou“, včetně studií, výzkumu návrhu, montáže a zkoušek prototypů a plánů provádění;

„Výrobou“ se rozumí všechny fáze výroby, zejména stavební, výrobní inženýrství, výroba, integrace, montáž, inspekce, zkoušky a zajištění kvality;

„Použitím“ se rozumí provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba, opravy, demontáž pro generální opravu a renovaci;

„Technická pomoc“ může mít formu výuky, dovedností, školení, pracovních znalostí a poradenských služeb;

„Technické údaje“ mohou obsahovat nákresy, plány, diagramy, příručky a instrukce napsané nebo zaznamenané na jiných médiích, jako jsou disky, magnetické pásky nebo pasivní paměti;

f) „Informacemi“ se rozumí veškeré informace, dokumentace a údaje jakéhokoli druhu, přenosné ve fyzické podobě a týkající se materiálu, zařízení, provozů a technologií podle této smlouvy, s výjimkou informací, dokumentace a údajů dostupných veřejnosti;

g) „Mírové“ znamená „mírové a nevýbušné“.

Přesunout nahoru