Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 39/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky

Datum vyhlášení 29.08.2018
Uzavření smlouvy 31.07.2017
Platnost od 01.05.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. července 2017 byla v Manile podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VI odst. 1 dne 1. května 2018.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A

VLÁDOU FILIPÍNSKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Filipínské republiky (dále jen „Strany”)

přející si dále posílit a rozvíjet obchodní, investiční a hospodářskou spolupráci mezi Stranami s cílem vytvořit příznivé podmínky pro podporu činností na svých trzích,

uznávajíce, že tato dohoda přispěje k dalšímu rozvoji obchodní, investiční a hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi,

se dohodly takto:

ČLÁNEK I

Cíle

Strany se dohodly, že cíli této dohody, které jsou v souladu se zákony, pravidly a předpisy platnými v obou státech, jsou:

(a) posilování obchodních, investičních a hospodářských vztahů;

(b) usnadnění růstu obchodu, investic a hospodářských příležitostí ve svých příslušných zemích;

(c) podpora užší obchodní a průmyslové spolupráce a usnadnění navazování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí;

(d) podpora lepšího vzájemného porozuměni Stran, dalších příslušných orgánů a soukromých sektorů obou zemí ohledně jejich obchodních, investičních a hospodářských politik;

(e) povzbuzování spolupráce v oblastech společného zájmu.

ČLÁNEK II

Rozsah a oblast působnosti

Strany se v rámci svých vnitrostátních právních předpisu a v rozsahu svých pravomocí zavazují, že:

(a) si budou vyměňovat informace o makroekonomických otázkách, obchodu, investicích a hospodářském vývoji, prognózách a strategiích;

(b) si budou vyměňovat informace o příležitostech týkajících se veletrhů, výstav, obchodních misí a dalších propagačních činností v oblasti obchodu a investic;

(c) určí vhodná opatření k posílení vzájemného obchodu, investic a hospodářské spolupráce a budou usilovat o podporu těchto opatření,

(d) budou podporovat spolupráci a partnerství fyzických a právnických osob z obou zemí, včetně mikro, malých a středních podniků v odvětvích a oblastech společného zájmu;

(e) budou povzbuzovat provádění projektů společného zájmu na podporu posílení vzájemného obchodu, investic a průmyslové spolupráce a

(f) budou projednávat otázky vyvstávající při provádění podnikatelských, obchodních a investičních činností.

ČLÁNEK lIl

Ustanovení Společného výboru

1. Za účelem provádění této Dohody bude ustanoven Společný výbor pro hospodářskou spolupráci (dále jen „Společný výbor”), složený ze zástupců Stran.

2. Strany budou vykonávat činnosti uvedené v článku II prostřednictvím pravidelného setkávání na pracovní úrovni, výměny příslušných informací a setkání Společného výboru, která budou organizována v souladu s článkem IV této dohody.

ČLÁNEK IV

Organizace a postupy

1. Spolupředsedy Společného výboru budou náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstek ministra průmyslu a obchodu Filipínské republiky či jimi pověření úředníci.

2. Podle potřeby Společný výbor může zahrnovat zástupce z dalších ministerstev čí institucí a zástupce podnikatelské sféry z obou zemí s cílem napomoci provádění této Dohody.

3. Společný výbor může založit specializované pracovní skupiny, aby projednaly konkrétní otázky společného zájmu

4. Společný výbor se bude setkávat pravidelně či dle potřeby, střídavě v České republice a ve Filipínské republice, v termínech, na kterých se společně dohodnou spolupředsedové. Předběžný program jednání bude mezi stranami vyměněn nejméně měsíc před datem setkání.

5. Hostitelská strana vypracuje návrh shrnutí diskuse z jednání Společného výboru, který bude odsouhlasen a podepsán spolupředsedy na konci jednání

6. Pracovní skupiny předloží své zprávy Společnému výboru ke konečnému schválení a přijetí.

ČLÁNEK V

Řešení sporů

Veškeré spory mezi Stranami, které při interpretaci či provádění této Dohody vzniknou, budou řešeny prostřednictvím konzultací mezi Stranami vedenými diplomatickou cestou.

ČLÁNEK VI

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po dni doručení pozdější diplomatické nóty, v níž se Strany vzájemně informují, že jejich vnitrostátní požadavky nezbytné pro vstup této Dohody v platnost byly splněny.

2. Tato Dohoda může být doplněna nebo změněna vzájemným písemným souhlasem obou Stran. Takovéto doplnění nebo změna vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odst. 1 tohoto článku

3. Tato Dohoda zůstane v platnosti, dokud jedna Strana diplomatickou cestou písemně neoznámí druhé Straně svůj úmysl ukončit platnost této Dohody, a to nejméně šest měsíců před zamýšleným datem ukončení platnosti.

4. Ustanoveními této Dohody nejsou dotčena práva a povinnosti obou států vyplývající z mezinárodních dohod, jejichž jsou stranami, a z jejich členství v mezinárodních organizacích, jako je Evropská unie v případě České republiky a Sdružení národů jihovýchodní Asie v případě Filipínské republiky.

5. Tato Dohoda bude prováděna v souladu s příslušnými zákony, pravidly a předpisy platnými v obou státech, a to v závislosti na dostupnosti finančních prostředků a pracovníků Stran.


DÁNO v Manile dne 31. července 2017 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Jaroslav Olša v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Filipínské republice

Za vládu Filipínské republiky
Ramon Lopez v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Přesunout nahoru