Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 37/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci

Datum vyhlášení 30.07.2018
Uzavření smlouvy 07.02.2018
Platnost od 07.02.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. února 2018 byla v Kolombu podepsána Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IV odst. 1 dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

MEZI

MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

A MINISTERSTVEM ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍ

A MEZINÁRODNÍHO OBCHODU

SRÍLANSKÉ DEMOKRATICKÉ A SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky, dále uváděné jako Strany:

inspirované tradičními přátelskými a srdečnými vztahy, které mezi oběma zeměmi panují;

s přáním rozvíjet a posilovat obchodní, hospodářskou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci na základě vzájemnosti a vzájemné výhodnosti;

s vědomím nutnosti existence odpovídající právní úpravu pro česko-srílanské vztahy v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích,

se dohodly takto:

ČLÁNEK I

Cíle

Strany se dohodly, že cíle Dohody, v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích, budou:

(a) zlepšení dvoustranných obchodních a hospodářských vztahů;

(b) usnadnění růstu oboustranných investic a identifikace hospodářských a investičních příležitostí ve svých zemích;

(c) podpora užší obchodní a průmyslové spolupráce a usnadnění navazování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí;

(d) podpora lepšího porozumění mezi soukromými sektory obou zemí ohledně jejich obchodních a hospodářských politik;

(e) povzbuzování spolupráce v oblastech oboustranného zájmu.

ČLÁNEK II

Spolupráce

Strany ctí zásady svobodného tržního hospodářství. V důsledku toho souhlasí s povzbuzováním a usnadňováním větší spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí včetně podnikatelských společenství, sdružení, institucí a vládních agentur v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích. Za tím účelem se Strany dohodly na:

(a) vyměňování informací o hospodářském vývoji a dvoustranném obchodu, hospodářských plánech;

(b) identifikování investičních příležitostí a usnadňování investičních toků prostřednictvím výměny informací o zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice i o jakýchkoli změnách k nim a o sektorech potencionálního zájmu o vzájemnou spolupráci;

(c) usnadňování hospodářských a investičních misí, analýz trhu, výměny informací, obchodních a institucionálních vazeb a dalších iniciativ, které spojí potencionální obchodní partnery;

(d) vyměňování informací o průmyslových veletrzích, výstavách, podnikatelských misích a dalších podpůrných činnostech a usnadňování účasti na těchto veletrzích, výstavách misích a dalších činnostech;

(e) usnadňování pohybu odborníků, techniků, investorů a obchodních zástupců z veřejného a soukromého sektoru;

(f) zkoumání a podporování možností rozvoje společného podnikání ve třetích zemích vycházejícího z partnerství českých a srílanských firem;

(g) povzbuzování zakládání společných podniků;

(h) povzbuzování spolupráce ve vědě a technice včetně kontaktů českých a srílanských vzdělávacích, výcvikových a výzkumných institucí;

(i) zlepšování spolupráce v rozvoji kapacit v oblasti obchodu a průmyslu;

(j) usnadňování strategických aliancí včetně sektoru malých a středních podniků.

ČLÁNEK III

Smíšeny výbor

1. Za účelem provádění této Dohody bude zřízen Smíšený výbor (dále uváděný jako „Výbor“) složený ze zástupců Stran. Spolupředsedajícími Výboru jsou náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a státní ministr Ministerstva rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srí Lanky nebo jimi pověření úředníci.

2. V případě potřeby může Výbor přizvat zástupce z dalších ministerstev, institucí stejně jako i zástupce obchodní sféry obou zemí s cílem zapojit je do provádění této Dohody.

3. Výbor může ustavit specializované pracovní skupiny k projednání specifických otázek oboustranného zájmu.

4. Výbor se schází v pravidelných intervalech, střídavě v České republice a ve Srílanské demokratické a socialistické republice v termínech vzájemně odsouhlasených spolupředsedajícími. Předběžný program bude mezi Stranami vyměněn alespoň jeden měsíc před datem jednání.

5. Hostitelská strana připraví návrh protokolu zjednání Výboru, který bude odsouhlasen a podepsán spolupředsedajícími nebo jimi pověřenými úředníky na závěr jednání.

6. V rámci zákonů a předpisů platných v obou zemích budou činnosti Výboru zahrnovat:

a) zajišťování provádění Dohody;

b) obstarávání informací a nezbytných dokumentů vyžadovaných touto Dohodou;

c) výměnu informací a stanovisek k makroekonomickým záležitostem v obou státech;

d) identifikaci vhodných opatření a možností posilování dvoustranné hospodářské spolupráce;

e) podporu hospodářské a průmyslové spolupráce mezi subjekty obou zemí, zvláště pak mezi malými a středními podniky;

f) záležitosti vzniklé v souvislosti s obchodními a investičními aktivitami.

ČLÁNEK IV

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost datem podpisu a sjednává se na dobu neurčitou, pokud nebude její platnost ukončena písemným oznámením jedné Strany druhé Straně s tím, že ukončení platnosti Dohody nastane šest měsíců po doručení oznámení o ukončení platnosti Dohody.

2. Strany mohou po vzájemné dohodě změnit nebo doplnit Dohodu. Tyto změny budou mít formu zvláštních protokolů, které se stanou nedílnou součástí Dohody.

3. Ukončení platnosti Dohody nebude mít vliv na práci prováděnou v souladu s činnostmi zahájenými přede dnem ukončení platnosti této Dohody, která ale nebyla dokončena ke dni ukončení platnosti Dohody, pokud se Strany nedohodnou jinak.

4. Jakékoliv spory týkající se interpretace a aplikace Dohody budou řešeny jednáním Stran.

5.

(a) Ustanovení této Dohody budou prováděna bez újmy právům a závazkům Stran vyplývajícím z mezinárodních smluv, jichž jsou státy stranami, a/nebo z jejich členství v mezinárodních organizacích.

(b) Tato Dohoda se provádí bez újmy právům a závazkům České republiky, vyplývajícím z jejího členství v Evropské unii.


Níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni za tím účelem, podepsali tuto Dohodu.

DÁNO v Kolombu dne 7. února 2018 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Milan Hovorka v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky
na Srílanské demokratické a socialistické republice

Za Ministerstvo rozvojových strategií a mezinárodního obchodu
Srílanské demokratické a socialistické republiky
Malik Samarawickrema v. r.
ministr

Přesunout nahoru