Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 36/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu 2018/2019

Datum vyhlášení 30.07.2018
Uzavření smlouvy 21.05.2018
Platnost od 21.05.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. května 2018 byla v Ženevě podepsána Dvouletá smlouva o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu 2018/2019.

Smlouva vstoupila v platnost s odvoláním na článek 24 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu1) dne 21. května 2018.

Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dvouletá smlouva o spolupráci

mezi

Ministerstvem zdravotnictví České republiky

a

Regionální úřadovnou

Světové zdravotnické organizace pro Evropu

2018/2019

Podepsali:

Za Ministerstvo zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
21. května 2018
Ministr zdravotnictví

Za Regionální úřadovnu Světové zdravotnické organizace pro Evropu
Jméno Dr Zsuzsanna Jakab
21. května 2018
Regionální ředitelka

Obsah

ÚVOD 2
PODMÍNKY SPOLUPRÁCE 4
ČÁST 1. STANOVENÍ PRIORIT SPOLUPRÁCE NA OBDOBÍ 2018-2019 5
1.1 Analýza situace v oblasti zdraví 5
1.2 Priority pro spolupráci 5
1.2.1 Zdraví 2020 a Agenda 2030 v České republice 5
1.2.2 Propojení BCA s národními a mezinárodními strategickými rámci České republiky 6
1.2.3 Programové priority spolupráce 6
ČÁST 2. ROZPOČET A ZÁVAZKY PRO OBDOBÍ 2018-2019 7
2.1 Rozpočet a financování 7
2.2 Závazky 7
2.2.1 Závazky Regionální úřadovny WHO pro Evropu 7
2.2.2 Závazky Ministerstva zdravotnictví 7
SEZNAM ZKRATEK 8
PŘÍLOHA 9

Úvod

Tento dokument představuje Dvouletou smlouvu o spolupráci (dále jen „BCA“) mezi Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“) pro Evropu a Ministerstvem zdravotnictví České republiky na dvouleté období 2018-2019.

Tato BCA na období 2018-2019 je v souladu s Dvanáctým všeobecným programem práce WHO na období 2014-2019, který byl formulován s ohledem na zkušenosti získané během platnosti Jedenáctého všeobecného programu práce. Představuje strategickou vizi na vysoké úrovni, pokud jde o práci WHO, stanovuje priority a udává obecný směr pro šestileté období počínaje lednem 2014. Odráží tři hlavní prvky reformy WHO: programy a priority, správu a řízení.

Programový rozpočet WHO na období 2018-2019 schválený 70. zasedáním Světového zdravotnického shromáždění v rezoluci WHA70.5 byl výrazně utvářen členskými státy, které revidovaly a vytříbily mechanismy určování priorit a pěti technických kategorií a jedné řídicí kategorie, do nichž je práce WHO nyní strukturována.

BCA odráží vizi Regionální úřadovny WHO pro Evropu nazvanou Lepší zdraví pro Evropu, jakož i koncepce, zásady a hodnoty, na kterých stojí rámec evropské politiky pro zdraví a pohodu, Zdraví 2020, přijatý Regionálním výborem pro Evropu na 62. zasedání.

Program Zdraví 2020 si klade za cíl maximalizovat příležitosti k podpoře zdraví populace a snižování zdravotních nerovností. Doporučuje, aby se evropské země zabývaly zdravím populace na základě celospolečenských a celovládních přístupů. Zdraví 2020 zdůrazňuje potřebu zlepšit celkové řízení v oblasti zdraví a navrhuje cesty a přístupy k spravedlivějšímu, udržitelnému a odpovědnému rozvoji zdraví. Zdraví 2020 představuje sjednocující politický rámec pro kolektivní úsilí dosáhnout nové Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 prostřednictvím podpory inkluzivního vládnutí, které umožní zapojení dalších subjektů, prostřednictvím přijetí celovládního a celospolečenského přístupu a strategické mobilizace a využívání zdrojů.

Intersektorální přístup Zdraví 2020 fungující na principu „Zdraví ve všech politikách“ znamená, že zdraví má být zahrnuto do všech cílů udržitelného rozvoje (dále jen „SDGs“) Agendy 2030. Implementace Zdraví 2020 prostřednictvím přispění ke všem cílům Agendy 2030, a sice aktivním zapojováním zdravotních cílů a oblastí priorit do procesu Agendy 2030, vytvoří odolné a podpůrné prostředí, které umožní dosažení SDG 3 - Zdraví a kvalitní život pro všechny a zdravotních cílů v rámci všech ostatních SDGs.

Popis dvouleté smlouvy o spolupráci

Tento dokument představuje praktický rámec pro spolupráci, který byl vytvořen na základě série konzultací mezi národními zdravotnickými autoritami a Sekretariátem Regionální úřadovny WHO pro Evropu.

Program spolupráce na období 2018-2019 vychází z procesu plánování zdola nahoru na období 2018-2019, který byl vypracován v součinnosti s Českou republikou. Práce na programu probíhaly v rámci reformy WHO a v celkovém kontextu Dvanáctého všeobecného programu práce. Cílem plánovacího procesu zdola nahoru bylo určit prioritní výstupy v oblasti zdraví pro spolupráci WHO s Českou republikou v letech 2018-2019. Tento dokument

přináší podrobnosti o programu spolupráce včetně jeho navrhovaných výstupů a očekávaných výsledků.

Regionální úřadovna WHO pro Evropu zodpovídá z hlediska správy za výstupy programového rozpočtu, zatímco očekávané výsledy vymezují, jakým způsobem Česká republika uchopí výstupy. Dosažení výstupů programového rozpočtu je společnou odpovědností České republiky a Regionální úřadovny WHO pro Evropu. Na nejvyšší úrovni přispívají výsledky k celkovému vlivu WHO, a to zejména k udržitelným změnám zdraví obyvatel, k čemuž přispívá také Regionální úřadovna a členské státy WHO.

Dosažení prioritních výsledků, jak jsou definovány v této BCA, je proto odpovědností jak Regionální úřadovny WHO pro Evropu, tak Ministerstva zdravotnictví České republiky. Ministerstvo zdravotnictví učiní vše potřebné, aby koordinovalo zapojení ostatních resortů do plnění BCA, podle potřeby usnadňovalo celostátní a celospolečenské přístupy v souladu s rámcem evropské politiky pro zdraví a pohodu Zdraví 2020.

Struktura dokumentuje následující:

1. ČÁST 1 se zabývá dopady na zdraví, kterých má být dosaženo v rámci sjednaného programu spolupráce v období 2018-2019 a které budou ve středu společného úsilí Ministerstva zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovny WHO pro Evropu.
Jsou zde obsažena shrnutí podle kategorie programového rozpočtu, výsledků, výstupů programového rozpočtu, produktů a způsobu provedení. Předpokládají se dva způsoby realizace:

- mezistátní přístup, zaměřený na společné potřeby zemí v rámci regionu. Očekává se, že tímto způsobem bude řešeno rostoucí množství úkolů;

- vnitrostátní přístup pro výstupy, které jsou vysoce specifické pro potřeby a okolnosti jednotlivých zemí. Tento způsob realizace bude i nadále důležitý a v mnoha případech žádoucí.

2. ČÁST 2 obsahuje ustanovení o rozpočtu pro BCA, jejím financování a společných závazcích Regionální úřadovny WHO pro Evropu a Ministerstva zdravotnictví.

Podmínky spolupráce

Priority (ČÁST 1) představují rámec pro spolupráci v období 2018-2019. Program spolupráce může být v průběhu dvouletého období na základě vzájemné dohody revidován nebo upravován v případě, že z okolností bude patrná nutnost změny.

Výstupy programového rozpočtu a dohodnuté produkty na období 2018-2019 mohou být upravovány na základě vzájemné písemné dohody Regionální úřadovny WHO pro Evropu a Ministerstva zdravotnictví České republiky například v důsledku změn zdravotní situace v zemi, změn ve způsobilosti země provádět dohodnuté činnosti, zvláštních potřeb, které vyvstanou v průběhu dvouletého období, nebo změn v možnostech Regionální úřadovny zajistit sjednané výstupy nebo ve světle změn ve financování. Podnět ke změnám může vzejít od kterékoliv strany.

Po podpisu BCA Ministerstvo zdravotnictví potvrdí národní kontaktní bod a národní technické kontaktní body. Národní kontaktní bod bude odpovídat za celkovou implementaci na straně Ministerstva zdravotnictví a bude v pravidelném kontaktu se všemi národními technickými body. Zástupce WHO bude odpovědný za implementaci BCA na straně WHO. V souladu s tím bude schválen pracovní plán BCA včetně plánovaných výstupů programového rozpočtu, produktů a časového rozvrhu implementace. Implementace bude zahájena na počátku dvouletého období 2018-2019. Regionální úřadovna poskytne České republice nejvyšší možnou úroveň technické podpory za asistence a podpory Kanceláře WHO v České republice a dalších příslušných orgánů v České republice. Celková koordinace a řízení pracovního plánu BCA je v kompetenci zástupce WHO.

Rozpočet WHO na předmětné dvouleté období představuje odhadované náklady na realizaci plánovaných výstupů a produktů převážně na národní úrovni. Na základě výsledků WHO Finančního dialogu bude financování pocházet jak z běžného rozpočtu WHO, tak z dalších zdrojů mobilizovaných WHO. Tyto prostředky by neměly být užívány pro dotování nebo vyplňování mezer ve financování v rámci zdravotnického sektoru, na platy nebo nákup dodávek. Nákup dodávek a dary v rámci odpovědí na krizové situace nebo v rámci ukázkových projektů budou i nadále financovány prostřednictvím dalších mechanismů v souladu s ustanoveními a předpisy WHO.

Náklady na technický a vedoucí personál Regionální úřadovny a geograficky rozptýlených kanceláří (GDO) a přínos Kanceláře WHO v České republice k realizaci plánovaných výstupů a očekávaných výsledků nejsou v uvedeném rozpočtu zahrnuty. Částky proto zdaleka nevyjadřují reálnou hodnotu podpory poskytované České republice. Tato podpora přesahuje uvedený rozpočet a zahrnuje technickou podporu a další přínos ústředí WHO, Regionální úřadovny, GDO a přínos národních kanceláří v jednotlivých zemích financovaný z jiných zdrojů. Rozpočet a případné financování zahrnuté v této BCA představuje prostředky WHO přidělené pro spolupráci Regionální úřadovny v rámci pracovního plánu BCA specifického pro danou zemi.

Hodnota vstupu Ministerstva zdravotnictví jiná než poskytnutá skrze Regionální úřadovnu není ve smlouvě odhadnuta.

Je třeba též poznamenat, že tato BCA je otevřena dalšímu vývoji a příspěvkům z jiných zdrojů s cílem doplnit stávající program nebo obsáhnout činnosti, které v tomto stádiu nebyly do smlouvy zahrnuty.

Regionální úřadovna WHO pro Evropu zejména usnadní koordinaci s ústředím WHO s cílem maximalizovat účelnost aktivit v zemi v duchu zásady, jedna WHO“.

ČÁST 1.

Stanovení priorit spolupráce na období 2018-2019

1.1 Analýza situace v oblasti zdraví

V posledním desetiletí se vzorec onemocnění v České republice změnil a do popředí se dostaly nové výzvy. Hlavní zdravotní ukazatele reflektují skutečnost, že Česká republika patří mezi nejzdravější země střední a východní Evropy. Nízká kojenecká úmrtnost ji řadí dokonce mezi nejlepší na světě. Podobně jako v jiných vyspělých zemích jsou hlavní příčinou nemocnosti a úmrtnosti nepřenosná onemocnění, přičemž hlavní tři příčiny úmrtí jsou: nemoci oběhové soustavy, nádorová onemocnění a vnější příčiny. Standardizovaná úmrtnost pro nemoci oběhové soustavy a nádorová onemocnění je výrazně vyšší ve srovnání nejen s EU, ale i s ostatními zeměmi střední Evropy. Proto se strategické intervence musí zaměřit na vliv hlavních rizikových faktorů, zejména užívání tabáku, konzumaci alkoholu, nezdravou stravu a nedostatečnou fyzickou aktivitu. Stále větší výzvou je rostoucí prevalence obezity. Určitého pokroku v těchto oblastech bylo dosaženo pomocí iniciativ na komunitní úrovni, jako jsou zdravá města, školy podporující zdraví, bezpečné komunity a síť nemocnic podporujících zdraví. Česká republika udržuje přenosné nemoci pod kontrolou pomocí rozsáhlých očkovacích programů, které jsou realizovány s vysokým pokrytím ve všech relevantních imunizačních kategoriích. Pozornost je věnována i připravenosti systému zdravotnictví na možné epidemie/pandemie nebo na hrozbu katastrof.

Český systém zdravotnictví se vyznačuje relativně nízkými celkovými výdaji na zdravotní péči v poměru k hrubému domácímu produktu ve srovnání se západní Evropou a nízkou finanční spoluúčastí pacientů s řadou výhod. Pro systém je charakteristické mimořádné nadužívání zdravotnické péče s relativně vysokým počtem ambulantních ošetření a průměrnou délkou pobytu v nemocnici. Česká republika má značný potenciál pro zlepšení efektivity a výsledků zdravotní péče. Jednou z priorit země je uskutečnění reformy péče o duševní zdraví. Hlavními výzvami, jimž bude nutno čelit v rámci reforem zdravotnictví, bude zajistit vysoce kvalitní péči všem obyvatelům při zohlednění ekonomického vývoje, demografického stárnutí a kapacity systému sociálního a zdravotního pojištění.

1.2 Priority pro spolupráci

1.2.1 Zdraví 2020 a Agenda 2030 v České republice

Česká republika využila vizi Zdraví 2020 pro tvorbu nové národní zdravotnické politiky. Tento proces byl podpořen realizací implementačního balíčku Zdraví 2020 v českém kontextu, konkrétně pak prostřednictvím nástrojů a pokynů ohledně přístupu ke zdraví za účasti celé společnosti a všech vládních rezortů a mechanismů pro monitorování implementace politik. Vláda České republiky dne 8. ledna 2014 přijala usnesení č. 23 k programu Zdraví 2020: Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a dne 20. března 2014 přijala usnesení také Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. V rámci Národní strategie Zdraví 2020 bylo v roce 2015 vytvořeno 20 národních Akčních plánů.

Mezirezortní spolupráci a koordinaci politik pro uskutečnění SDGs na národní úrovni zajišťuje Rada pro udržitelný rozvoj, v níž jsou zastoupeni představitelé všech relevantních rezortů a jež byla založena v součinnosti s předsedou vlády a jeho kanceláří. V dubnu 2017 vláda České republiky schválila Strategický rámec Česká republika 2030, který vytyčuje směr udržitelného rozvoje země pro další desetiletí v souladu s SDGs. Síť zdravých měst představuje nejdůležitější partnerství pro mnoho činností spojených s agendou SDGs / Zdraví 2020 na místní úrovni.

Očekávané produkty BCA mají podporovat proces vytváření zdravotnické politiky a dodávat jí důležitý obsah, zejména pokud jde o nepřenosná onemocnění, zdravé stárnutí, zdraví dětí a mladistvých, dopady životního prostředí na zdraví a národní strategii e-Health.

1.2.2 Propojení BCA s národními a mezinárodními strategickými rámci České republiky

Tato BCA podporuje realizaci Zdraví 2020: Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a souvisejících akčních plánů. Tato BCA již vymezila příslušné hlavní cíle a ukazatele SDGs a podporuje realizaci Strategického rámce Česká republika 2030.

1.2.3 Programové priority spolupráce

Následující program spolupráce pro období 2018-2019 byl přijat na základě vzájemné dohody a zvolen v reakci na problémy veřejného zdraví a neustálou snahu o zlepšení zdraví populace České republiky.

Výstupy programového rozpočtu a produkty se mohou dále měnit, jak je uvedeno v podmínkách spolupráce BCA.

Každý výstup programového rozpočtuje propojen se souvisejícím cílem a ukazatelem SDGs.

Výše uvedený program spolupráce je založen na specifických potřebách dané země a regionálních a globálních iniciativách a perspektivách WHO. Jeho cílem je usnadnit strategickou orientaci spolupráce a sloužit jako základ pro zaměření spolupráce na zvolený počet prioritních výsledků a výstupů programového rozpočtu, u nichž se předpokládá, že jsou proveditelné a zásadní pro zlepšení situace v oblasti zdraví a k nimž může WHO jedinečným způsobem přispět.

ČÁST 2.

Rozpočet a závazky pro období 2018-2019

2.1 Rozpočet a financování

Celkový rozpočet BCA pro Českou republikou činí 150 000 USD. Pro financování tohoto rozpočtu budou využity všechny zdroje financování.

V souladu s rezolucí Světového zdravotnického shromáždění WHA70.5 a v návaznosti na Finanční dialog WHO, generální ředitel WHO oznámí, jak budou dostupné zdroje distribuovány a poté může regionální ředitelka zvážit přidělení zdrojů na dvouleté smlouvy o spolupráci ze strany Regionální úřadovny.

Hodnota příspěvku WHO přesahuje finanční částky uvedené v tomto dokumentu, protože zahrnuje technickou podporu a další přínosy ze strany ústředí WHO, Regionální úřadovny, GDO a kanceláří v jednotlivých zemích. Regionální úřadovna WHO pro Evropu zahrne do své roční a dvouleté zprávy o implementaci programového rozpočtu, kterou předkládá Regionálnímu výboru, odhad aktuálních nákladů na program v dané zemi, včetně kvantitativních ukazatelů, dále také plnou podporu poskytovanou zemím ze strany Regionální úřadovny a navíc i částky přímo rozpočtované na pracovní programy v dané zemi.

2.2 Závazky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovna WHO pro Evropu se společně zavazují spolupracovat na mobilizaci dalších zdrojů potřebných pro dosažení výsledků, výstupů programového rozpočtu a produktů definovaných v této BCA.

2.2.1 Závazky Regionální úřadovny WHO pro Evropu

WHO se zavazuje realizovat, v závislosti na dostupnosti finančních prostředků a v souladu se svými ustanoveními a předpisy, výstupy a produkty vymezené v této BCA. Na všechny jiné místní náklady, dotace nebo přímou finanční spoluúčast během realizace programu budou uzavřeny samostatné dohody.

2.2.2 Závazky Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví se bude podílet na vytváření politik a strategií a na požadovaných implementačních procesech, poskytne dostupný personál, materiály, dodávky, vybavení a pokryje nezbytné místní náklady potřebné pro dosažení výsledků vymezených v této BCA.

SEZNAM ZKRATEK

Obecné zkratky:

BCA - Dvouletá smlouva o spolupráci

EU - Evropská unie

GDO - geograficky rozptýlené kanceláře

SDG - cíle udržitelného rozvoje

WHA - Světové zdravotnické shromáždění

WHO - Světová zdravotnická organizace


Příloha 1

Česká republika

Programová oblastVýstupPrimární cíl SDGPrimární cíl Z2020Očekávaný výsledekProdukt a služba BCAZpůsob
realizace
Další
vládní
rezorty
1.6Antimikrobiální rezistence1.6.1. Všechny země jsou v zásadě schopné realizovat národní akční plány pro monitorování, prevenci a snížení množství infekcí způsobených antimikrobiální rezistencí.3.3 Do roku 2030 ukončit epidemii AIDS, tuberkulózy, malárie a opomíjených tropických nemocí a bojovat proti hepatitidě, nemocím přenášeným vodou a ostatním přenosným nemocímT1-Snížit předčasnou úmrtnost v Evropě do roku 2020161C4 Podpořit ministerstva zdravotnictví v zařazení antimikrobiální rezistence do tvorby a realizace programů prevence infekcí a kontrolních programů a praxe na národní úrovni prostřednictvím implementace pokynů WHO k hlavním komponentům prevence infekcí a kontrolních programů.Podpora vytváření a implementace národních strategií a národních akčních plánů pro AMR na základě přístupu Jedno zdraví a v souladu s Globálním akčním plánem WHO (GAP) pro AMR včetně ARHAI. SDG ref.: 0303XXCS
2.1Nepřenosná
onemocnění
2.1.2. Země schopné implementovat strategie pro omezení modifikovatelných rizikových faktorů nepřenosných onemocnění (užívání tabáku, strava, absence fyzické aktivity a škodlivé užívání alkoholu) včetně souvisejících sociálních determinant3.4 Do roku 2030 snížit pomoci prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosná onemocnění a podporovat duševní zdraví a pohoduT1-Snížit předčasnou úmrtnost v Evropě do roku 2020212C1 Poskytnout technickou podporu zemím, aby mohly realizovat nákladově efektivní a dostupná opatření pro omezení užívání tabáku a podporovat implementaci Rámcové úmluvy o kontrole tabáku WHO.Podporovat mezirezortní plánování politik a realizovat politiky a akční plány pro omezení modifikovatelných rizikových faktorů nepřenosných onemocnění. SDG ref.; 030401CS
2.1Nepřenosná
onemocnění
2.1.2. Země schopné implementovat strategie pro omezení modifikovatelných rizikových faktorů nepřenosných onemocnění (užívání tabáku, strava, absence fyzické aktivity a škodlivé užívání alkoholu) včetně souvisejících sociálních determinant3.4 Do roku 2030 snížit pomoci prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosná onemocnění a podporovat duševní zdraví a pohoduT1-Snížit předčasnou úmrtnost v Evropě do roku 2020212C2 Podporovat mezirezortní rozvoj politik a implementaci opatření na úrovni populace pro omezení škodlivého užívání alkoholu prostřednictvím technické podpory, vytváření kapacit a mezirezortní koordinace pomoci politických rámců a technických nástrojů WHO.Technická podpora pro realizací nákladově efektivních a dostupných opatření/nástrojů pro monitorování a omezení škodlivého užívání alkoholu. SDG ref.: 030401CS
2.2Duševní zdraví a užívání
návykových látek
2.2.1. Větší schopnost zemi vytvářet a realizovat národní politiky, plány a informační systémy v souladu s komplexním akčním plánem pro duševní zdraví 2013-2020 a dalšími usneseními řídících orgánů a akčními plány3.4 Do roku 2030 snížit pomoci prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosná onemocnění a podporovat duševní zdraví a pohoduT1-Snižit předčasnou úmrtnost v Evropě do roku 2020221C1 Pracovat s partnery na podpoře rozvoje a realizace národních politik pro duševní zdraví, zákonů a předpisů a plánů v souladu s regionálními a globálními akčními plány pro duševní zdraví a standardy lidských práv.Podporovat tvorbu a realizaci reformy péče o duševní zdraví a realizaci procesu transformace. SDG ref.: 0304XXCS
2.2Duševní zdraví a užívání
návykových látek
2.2.2. Země s technickými možnostmi vyvinout integrované služby v oblasti duševního zdraví s nepřetržitou podporou, prevenci, léčbou a podporou zotavení3.4 Do roku 2030 snížit pomocí prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosná onemocnění a podporovat duševní zdraví a pohoduT1-Snížit předčasnou úmrtnost v Evropě do roku 2020222C2 Prosazovat a podporovat realizací pokynů a vzdělávání v oblasti o duševních a neurologických poruch, které budou zahrnovat kvalitu péče, léčbu, zotavení, prevenci a podporu.Prosazovat a podporovat realizaci pokynů v oblasti duševního zdraví týkajících se léčby, zotavení, prevence a podpory.
SDG ref.: 0304XX
CS
2.3Násilí a zranění2.3.3. Rozvoj a realizace politik a programů zaměřených na násilí na ženách, mladistvých a dětech16.1 Výrazně snížit všechny formy násilí a související míru úmrtnosti všude na světěT3-Snížit nerovnosti v oblasti zdraví v Evropě (cíle
sociálních
determinantů
)
233C1 Posílit možnosti země vytvářet a realizovat programy zaměřené na násilí na dětech, ženách a mladistvých a monitorovat jejich realizaci.Podporovat rozvoj a realizaci národního programu zaměřeného na oběti domácího a genderově podmíněného násilí a monitorovat, jejich realizaci a politický dialog o vytvoření národní strategie prevence násilí na dětech. SDG ref.: 160101CS
2.5Výživa2.5.1. Země schopné vytvářet a monitorovat implementaci akčních plánů zaměřených na podvýživu ve všech formách a dosáhnout globálních výživových cílů 2025 a těch SDGs zaměřených na výživu2.1 Do roku 2030 vymýtit hlad a zajistit přístup všem lidem, zejména chudým a ohroženým, včetně malých děti, k bezpečné, výživné a dostačující stravě po celý rokT1-Snížit
předčasnou
úmrtnost v
Evropě do
roku
2020
251C3 Podporovat země v zakládání a řízení integrovaných systémů pro monitorování a hodnocení výživových výsledků a realizace výživových politik a posuzování účinnosti akčních plánů s národní a mezinárodní odpovědnosti.Mobilizovat závazek podporovat zdravé stravování a dosažení výživových cílů pro potravinovou a výživovou bezpečnost a účast na European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI). SDG ref.: 0201XXCS
3.1Reprodukční zdraví, zdraví matek,
novorozenců, dětí a mladistvých
3.1.5. Provedený výzkum a vykázané a shromážděné důkazy pro zdraví novorozenců, dětí a mladistvých a provedený související programový výzkum pro navržení klíčových intervencí3.8 Docílit všeobecného zdravotního pokrytí, včetně ochrany před finančními riziky, přístupu ke kvalitní základní zdravotní péči a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenové dostupným základním léčivům a očkovacím látkám pro všechnyT4-Zlepšit
pohodu
evropské
populace
315C2 Podporovat operační a systémový výzkum na národní úrovni, zejména jako zdroj informací pro národní politiky a strategie a řízení a realizaci programů.Účast na studii Health Behavioural school aged Children (HBSC) sloužící jako zdroj informaci pro řízení na národní úrovni a podporu realizace programů. SDG ref.: 030801CS
3.2 Stárnutí a zdraví 3.2.1. Země schopné vytvářet politiky, strategie a kapacity na podporu zdravého stárnutí v průběhu celého života 3.8 Docílit všeobecného zdravotního pokrytí, včetně ochrany před finančními riziky, přístupu ke kvalitní základní zdravotní péči a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním léčivům a očkovacím látkám pro všechny T1-Snížit předčasnou úmrtnost v Evropě do roku 2020 321C1 Podporovat země ve vytváření a realizaci národních a místních plánů, politik a kapacit pro péči na podporu zdravého stárnutí včetně rozvoje mezirezortních plánů zdravého stárnutí. Usnadnit dialog a schopnost podporovat zdravé a aktivní stárnutí v průběhu celého života a usnadnit poskytování dlouhodobé a paliativní péče a péče na konci života. SDG ref: 0308XX CS
3.5 Zdraví a životní prostředí 3.5.1. Posílená schopnost země hodnotit zdravotní rizika a vytvářet a realizovat politiky, strategie nebo předpisy pro prevenci, zmírnění a řízení dopadů environmentálních a pracovních rizik na zdraví 8.4 Postupně až do roku 2030 zlepšovat efektivní využívání globálních zdrojů ve spotřebě i výrobě a učinit vše potřebné pro to, aby ekonomický růst nebyl spojen s poškozováním životního prostředí, v souladu s desetiletým programem trvale udržitelné spotřeby a výroby, v jehož čele stojí rozvinuté země T1-Snížit předčasnou úmrtnost v Evropě do roku 2020 351C1 Díky technické podpoře WHO zvýšit národní a místní kapacitu v oblasti zapojení do účinné mezirezortní koordinace v rámci životního prostředí, práce a zdraví, hodnotit a řídit dopady environmentálních rizik na zdraví, včetně prováděni hodnocení dopadů na zdraví, a podporovat vytváření národních politik a plánů zaměřených na environmentální zdraví a zdraví při práci. Technická podpora pro zvýšení národních a místních kapacit v oblasti hodnocení a řízení dopadů rizik na zdraví a zapojení se do mezirezortní spolupráce pro účely vytváření a realizace politik a plánů zaměřených na environmentální udržitelnost zdravotnických systémů. SDG ref.: 080401 CS
4.1 Národní zdravotnické politiky, strategie a plány 4.1.1. Lepší schopnost správních orgánů země formulovat, realizovat a revidovat komplexní národní zdravotnické politiky, strategie a plány (včetně mezirezortních postupů, přístupu „Zdraví ve všech politikách“ a politik rovnosti) 3.8 Docílit všeobecného zdravotního pokrytí, včetně ochrany před finančními riziky, přístupu ke kvalitní základní zdravotní péči a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním léčivům a očkovacím látkám pro všechny T5-Všeobecné zdravotní pokrytí a „právo na zdraví“ 411C2 Podporovat úředníky ve zdravotnictví v politickém dialogu s populaci a zainteresovanými stranami ze soukromého sektoru, s komunitami, nevládními organizacemi, občanskou společnosti, rozvojovými agenturami a dalšími sektory, aby bylo možné vytvářet a realizovat národní zdravotnické politiky, strategie a plány v souladu s mezirezortními přístupy „Zdraví ve všech politikách“ a přístupy založenými na lidských právech, které zvýší odolnost jejich zdravotnických systémů v rámci snahy o podporu všeobecného zdravotního pokrytí a dosažení cílů udržitelného rozvoje. Podporovat úředníky ve zdravotnictví v kontaktu se zainteresovanými stranami, aby bylo možné realizovat strategie ve zdravotnickém sektoru v souladu se Zdravím 2020, Agendou 2030 a Strategickým rámcem Česká republika 2030. SDG ref.: 0308XX CS
4.2 Integrované zdravotnické služby zaměřené na člověka 4.2.3. Země schopné zlepšit bezpečnost pacientů a kvalitu služeb a posílit postavení pacienta v kontextu všeobecného zdravotního pokrytí 3.8 Docílit všeobecného zdravotního pokryti, včetně ochrany před finančními riziky, přístupu ke kvalitní základní zdravotní péčí a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním léčivům a očkovacím látkám pro všechny T5-Všeobecné zdravotní pokrytí a „právo na zdraví“ 423C1 Identifikovat potřeby země, pokud jde o posílení kapacit, a podporovat členské státy ve zlepšování kvality a bezpečnosti zdravotnických služeb prostřednictvím regulace, akreditace a měření výsledků. Pokračování v rozšiřování národní sítě nemocnic podporujících zdraví v České republice a šíření principů podpory zdraví do více nemocnic a k více poskytovatelům zdravotnické péče. SDG ref: 030801 CS
4.2 Integrované zdravotnické služby zaměřené na člověka 4.2.3. Země schopné zlepšit bezpečnost pacientů s kvalitu služeb a posílit postavení pacienta v kontextu všeobecného zdravotního pokrytí 3.8 Docílit všeobecného zdravotního pokrytí, včetně ochrany před finančními riziky, přístupu ke kvalitní základní zdravotní péči a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním léčivům a očkovacím látkám pro všechny T5-Všeobecné zdravotní pokrytí a „právo na zdraví“ 423C1 Identifikovat potřeby země, pokud jde o posílení kapacit, a podporovat členské státy ve zlepšování kvality a bezpečnosti zdravotnických služeb prostřednictvím regulace, akreditace a měření výsledků. Podpora při vytváření a realizaci politik a iniciativ pro zlepšování kvality péče včetně bezpečnosti pacientů v primární péči SDG ref.: 030801 CS
4.4 Zdravotnické systémy, informace a důkazy 4.4.1. Komplexní monitorování globální, regionální a národní situace v oblasti stavu zdraví, trendů, nerovností a určujících faktorů s využitím globálních standardů, včetně sběru dat a jejich analýzy se zaměřením na mezery v datech a hodnocení výkonnosti systému 17.18 Do roku 2020 zvýšit podporu budování kapacit rozvojových zemi, včetně nejméně rozvinutých a malých ostrovních rozvojových států, k výraznému zvýšení dostupnosti vysoce kvalitních, aktuálních a spolehlivých údajů členěných podle příjmů, pohlaví, věku, rasy, etnického původu, migračního statutu, zdravotního postižení, geografické polohy a dalších relevantních charakteristik v národním kontextu T5- Všeobecné zdravotní pokrytí a „právo na zdraví“ 441C1 Pravidelně revidovat a hodnotit národní a místní situaci a trendy v oblasti zdraví pomocí porovnatelných metod se zohledněním národních, regionálních a globálních priorit v rámci cílů udržitelného rozvoje a zajistit kvalitu statistik. Pravidelně analyzovat, interpretovat a hodnotit situaci v oblasti zdraví a trendy na i národní, místní, regionální úrovni a ve srovnání s globální úrovní a zajistit kvalitu statistik. SDG ref.: 171801 CS
4.4 Zdravotnické systémy, informace a důkazy 4.4.2. Země schopné plánovat, vytvářet a realizovat strategii e-Health 17.8 Plně zprovoznit technologickou banku a mechanismy budování vědeckých, technologických a inovačních kapacit pro nejméně rozvinuté státy do roku 2017 rozšířit používání technologií, zejména informačních a komunikačních T1-Snížit předčasnou úmrtnost v Evropě do roku 2020 442C1 Podporovat vytváření kapacit a partnerství v i rámci vytváření a realizace národní strategie e-Health pro účely zlepšení zdravotnických služeb a vytváření i politik založených na důkazech včetně přechodu na elektronické zdravotní záznamy. Podporovat vytváření kapacit a partnerství v rámci realizace Národního akčního plánu elektronického zdravotnictví. SDG ref.: 1708XX CS

Poznámky pod čarou

1) Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969, byla vyhlášena pod č. 15/1988 Sb.

Přesunout nahoru