Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 2/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách

Datum vyhlášení 12.01.2018
Uzavření smlouvy 01.12.2016
Platnost od 28.12.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. prosince 2016 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách. S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 25 dne 28. prosince 2017.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi

vládou České republiky

a

vládou Republiky Tádžikistán

O LETECKÝCH SLUŽBÁCH

Vláda České republiky a vláda Republiky Tádžikistán, dále uváděné jako „smluvní strany“,

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944,

vedeny přáním sjednat dohodu v souladu s uvedenou Úmluvou za účelem zřízení pravidelných leteckých dopravních služeb mezi a za územími svých států založených na principu vzájemnosti,

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) výrazem "Úmluva" se rozumí Úmluva o mezinárodním civilním letectví otevřená k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy včetně jakékoli změny příloh a Úmluvy přijaté podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny vstoupily v platnost nebo byly potvrzeny státy obou smluvních stran,

b) výrazem "letecké úřady" se rozumí v případě České republiky Ministerstvo dopravy, a v případě Republiky Tádžikistán Ministerstvo dopravy' Republiky Tádžikistán nebo, v obou případech, kterákoli jiná osoba nebo orgán zmocněný k provádění funkcí vykonávaných v současnosti uvedenými leteckými úřady,

c) výrazem "určený letecký podnik" se rozumí letecký podnik, který byl určen a oprávněn podle článku 4 této dohody,

d) výraz "území" ve vztahu ke smluvním stranám má význam, který je pro něj stanoven v článku 2 Úmluvy,

e) výrazy "letecká dopravní služba", "mezinárodní letecká dopravní služba", "letecký podnik" and "přistání pro potřeby nikoli obchodní" mají význam, který je pro ně stanoven v článku 96 Úmluvy,

f) výrazem "tarif" se rozumějí ceny, které mají být účtovány za přepravu cestujících, zavazadel nebo zboží (s výjimkou poštovních zásilek), včetně podstatných doplňkových výhod poskytovaných nebo dostupných společně s takovou přepravou, a provize placené při prodeji dokladů pro přepravu osob nebo při odpovídajících transakcích pro přepravu zboží. Zahrnují také podmínky, které upravují použitelnost ceny za přepravu nebo platbu provizí,

g) výrazem "kapacita" se ve vztahu k dohodnutým službám rozumí nabízená sedadlová kapacita letadla používaného při těchto službách, násobená počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem v daném období na lince nebo úseku linky,

h) výrazem "Příloha" se rozumí Příloha k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 22 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechny odkazy na tuto dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují také odkazy na zmíněnou Přílohu,

i) výrazem "smlouvy EU" se rozumějí Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie,

j) výrazem "IATA" se rozumí Mezinárodní sdružení leteckých dopravců.

Článek 2

Poskytnutí přepravních práv

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za účelem provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určenými leteckými podniky (dále jen „dohodnuté služby“) na linkách stanovených v Příloze (dále jen „stanovené linky“).

2. Určené letecké podniky každé smluvní strany mají, při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách, následující práva:

a) právo létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany,

b) právo přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní,

c) právo přistávat na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze za účelem naložení nebo vyložení cestujících, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené do nebo pocházející z míst na území státu první smluvní strany a

d) právo přistávat na územích třetích států v místech stanovených v Příloze za účelem naložení nebo vyložení cestujících, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené do nebo pocházející z míst na území státu druhé smluvní strany stanovených v Příloze.

3. V tomto článku nemůže být nic považováno za zmocnění určeného leteckého podniku nebo určených leteckých podniků kterékoli smluvní strany ke vzetí na palubu, na území státu druhé smluvní strany, cestujících, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek, za úplatu nebo nájemné, a jejich doručení do jiného místa na území státu této druhé smluvní strany („kabotáž“).

4. Jestliže z důvodu ozbrojeného konfliktu, přírodních katastrof nebo politických nepokojů nemůže určený letecký podnik jedné smluvní strany provozovat letecké dopravní služby po obvyklé letové trase, vyvine druhá smluvní strana veškeré úsilí na podporu pokračování takových služeb pomocí vhodných dočasných úprav těchto letových tras. Tyto změny podléhají vzájemné dohodě obou smluvních stran.

5. Letecké podniky každé smluvní strany, které nejsou určené podle článku 4 této dohody, mohou také užívat práva stanovená v odstavci 2 a) a b) tohoto článku.

Článek 3

Uznání osvědčení a průkazů

1. Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené za platné v souladu s pravidly a postupy státu jedné smluvní strany, včetně práva Evropské unie v případě České republiky, a dosud mající platnost, jsou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že požadavky, podle kterých byly tato osvědčení a průkazy vydány nebo potvrzeny za platné, alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální podmínky stanovené podle Úmluvy.

2. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené za platné jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

Článek 4

Určení a provozní oprávnění

1. Každá smluvní strana má právo určit jednoho nebo více leteckých podniků za účelem provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách a odvolat nebo změnit toto určení. Určení se předává druhé smluvní straně písemně diplomatickou cestou.

2. Po přijetí takového určení a žádosti od určeného leteckého podniku, v podobě a způsobem stanoveným pro provozní oprávnění, udělí letecký úřad druhé smluvní strany bez prodlení příslušné provozní oprávnění za předpokladu, že:

a) v případě leteckého podniku určeného Českou republikou:

i) je tento letecký podnik usazen na území České republiky podle smluv EU a má platnou provozní licenci v souladu s právem Evropské unie a

ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku je vykonávána a udržována členským státem Evropské unie odpovědným za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad,

b) v případě leteckého podniku určeného Republikou Tádžikistán:

i) je tento letecký podnik usazen na území Republiky Tádžikistán a má vydanou licenci v souladu s příslušným právem Republiky Tádžikistán a

ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku je vykonávána a udržována Republikou Tádžikistán odpovědnou za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad obvykle uplatňuje na provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

4. Jakmile byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může kdykoliv začít provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že letecký podnik jedná v souladu se všemi příslušnými ustanoveními této dohody.

Článek 5

Odmítnutí, odvolání a pozastavení provozního oprávnění

1. Letecký úřad každé smluvní strany má právo odmítnout udělit, zrušit, pozastavit nebo omezit provozní oprávnění leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou za předpokladu, že:

a) v případě leteckého podniku určeného Českou republikou:

i) není tento letecký podnik usazen na území České republiky podle smluv EU nebo nemá platnou provozní licenci v souladu s právem Evropské unie nebo

ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku není vykonávána nebo udržována členským státem Evropské unie odpovědným za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku nebo v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad,

b) v případě leteckého podniku určeného Republikou Tádžikistán:

i) není tento letecký podnik usazen na území Republiky Tádžikistán nebo nemá vydanou licenci v souladu s příslušným právem Republiky Tádžikistán nebo

ii) skutečná regulatorní kontrola tohoto leteckého podniku není vykonávána nebo udržována Republikou Tádžikistán odpovědnou za vydání osvědčení leteckého dopravce tomuto leteckému podniku a v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad,

c) letecký podnik neprokáže leteckému úřadu smluvní strany, která poskytuje práva, způsobilost plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které v souladu s ustanoveními Úmluvy tento úřad uplatňuje nebo

d) letecký podnik jiným způsobem neprovozuje dohodnuté služby v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

2. Pokud není nutné okamžitě zrušit, pozastavit nebo omezit provozní oprávnění podle odstavce 1 tohoto článku k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů, uplatní se tato práva pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Pokud není leteckými úřady dohodnuto jinak, jsou tyto konzultace zahájeny do třiceti (30) dnů od data požadavku na konzultace učiněného kterýmkoli leteckým úřadem.

Článek 6

Užívání letišť a leteckých zařízení

1. Poplatky uložené na území státu kterékoli smluvní strany za použití letišť, leteckých navigačních a jiných zařízení letadlem jakéhokoli určeného leteckého podniku druhé smluvní strany nemohou být vyšší než poplatky uložené jakémukoli jinému letadlu téže kategorie vykonávajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

2. Žádná smluvní strana neposkytne výhody svému vlastnímu nebo jinému leteckému podniku před leteckým podnikem druhé smluvní strany, konajícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby, při užívání letišť, letových cest, letových provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

3. Každá smluvní strana podporuje konzultace o uživatelských poplatcích mezi svými orgány oprávněnými k vyměřování poplatků a leteckými podniky používajícími služby a zařízení provozovaná těmito orgány vyměřujícími poplatky, kdykoli to bude praktické, učiní tak prostřednictvím organizací zastupujících tyto letecké podniky. Jakékoli návrhy na změny těchto poplatků by měly být předány leteckým podnikům v přiměřené lhůtě, aby měly možnost vyjádřit svá stanoviska dříve, než budou změny uskutečněny. Každá smluvní strana dále podporuje výměnu vhodných informací o uživatelských poplatcích mezi svými orgány oprávněnými k vyměřování poplatků a leteckými podniky.

Článek 7

Celní ustanovení, cla a daně

1. Každá smluvní strana osvobozuje určený letecký podnik druhé smluvní strany od dovozních omezení, cla, nepřímých dam, inspekčních poplatků a jiných celostátních a místních dávek a poplatků, pokud jde o letadla, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím za letu) a jiné věci, které jsou určeny k použití výhradně v souvislosti s provozem nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, provozujícího dohodnuté služby, stejně tak jako tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky společnosti a obvyklý reklamní materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem.

2. Osvobození udělená podle tohoto článku se vztahují na položky uvedené v odstavci 1 tohoto článku:

a) dovezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jeho jménem,

b) ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany od příletu až do odletu z území státu druhé smluvní strany a

c) vzaté na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany a určené k použití při provozování dohodnutých služeb bez ohledu na to, zda jsou tyto položky používány nebo spotřebovány zcela nebo zčásti na území státu smluvní strany, která poskytuje výjimku, za předpokladu, že takové položky nebudou zcizovány na území státu této smluvní strany.

3. Obvyklé palubní vybavení letadla, stejně tak jako materiál, dodávky a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod celním dohledem tohoto celního úřadu do doby, než budou znovu vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

4. Osvobození poskytnutá tímto článkem, pokud jde o spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů a obvyklé palubní vybavení se vztahují i na situace, kdy určený letecký podnik kterékoli smluvní strany uzavře ujednání s jinými leteckými podniky o výpůjčce nebo přenechání na území státu druhé smluvní strany za předpokladu, že takové jiné letecké podniky požívají stejná osvobození od druhé smluvní strany. Takové výpůjčky a přenechání oznámí letecký podnik příslušným celním úřadům.

5. Nic v této dohodě nebrání České republice, aby nediskriminačním způsobem uložila daně, poplatky, cla, dávky nebo taxy na pohonné hmoty dodané na jejím území pro použití v letadle určeného leteckého podniku Republiky Tádžikistán, které je provozováno mezi místem na území České republiky a jiným místem na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie.

Článek 8

Kapacita

1. Určené letecké podniky smluvních stran mají řádnou a rovnou příležitost k provozování dohodnutých služeb na jakékoli lince stanovené v Příloze této dohody.

2. Při provozování dohodnutých služeb bere určený letecký podnik nebo letecké podniky každé smluvní strany v úvahu zájmy určeného leteckého podniku nebo leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování dopravních služeb, které tento podnik nebo podniky zajišťují na zcela nebo zčásti shodných linkách.

3. Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran jsou v úzkém vztahu k požadavkům veřejnosti na dopravu na stanovených linkách a mají za přednostní cíl poskytnout, při přiměřeném využití prostoru, kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na přepravu cestujících a zboží včetně poštovních zásilek, pocházejících z nebo určených pro území státu smluvní strany, která určila letecký podnik nebo letecké podniky.

4. Zabezpečení přepravy cestujících a zboží včetně poštovních zásilek, naložených a vyložených v tom místě nebo místech stanovených linek, která se nacházejí na územích jiných států než toho, který určil letecký podnik, se provádí v souladu s obecnými zásadami řádného rozvoje mezinárodní letecké dopravy a obecnými zásadami, že kapacita je ve vztahu k:

a) dopravním požadavkům na území a z území státu smluvní strany, která určila letecký podnik,

b) požadavkům vyplývajícím z provozu leteckých podniků a

c) dopravním požadavkům oblasti, kterou letecké dopravní služby prolétávají, po přihlédnutí k dopravním službám provozovaným leteckými podniky jiných států této oblasti.

Článek 9

Letové řády

1. Letecký podnik nebo letecké podniky určené jednou smluvní stranou předloží své letové řády (pro letní a zimní provozní období IATA) ke schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany nejpozději čtyřicet pět (45) dnů před zahájením provozu. Letový řád uvádí frekvence služeb, typ letadla, který bude využíván, časy, cestovní uspořádání a počet míst nabízených veřejnosti a období platnosti letového řádu. Letecký úřad vydá rozhodnutí o takto předložených letových řádech ve lhůtě dvaceti (20) dnů od data, kdy dotyčný letecký podnik předloží svůj letový řád ke schválení. Tentýž postup se použije na jakoukoli změnu letového řádu.

2. Pokud určený letecký podnik požaduje provozovat doplňkové lety k letům uvedeným v letových řádech, musí požádat o povolení letecký úřad druhé smluvní strany. Takový požadavek se obvykle předkládá nejpozději dva (2) pracovní dny před provedením takových letů.

Článek 10

Informace a statistické údaje

Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne leteckému úřadu druhé smluvní strany takové informace a statistické údaje týkající se přepravy uskutečněné na stanovených linkách, které mohou být rozumně požadovány za účelem posouzení provozování dohodnutých služeb. Jakékoli další statistické údaje o přepravě, které může letecký úřad každé smluvní strany požadovat, podléhají, na základě žádosti, oboustrannému jednání a dohodě mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

Článek 11

Tarify

1. Tarify pro dohodnuté služby jsou určenými leteckými podniky obou smluvních stran stanovovány v přiměřené výši, přičemž se náležitě přihlíží ke všem významným činitelům, jako jsou zájmy uživatelů, náklady na provoz, povaha dopravních služeb, přiměřený zisk a jiné obchodní úvahy na daném trhu.

2. Nepožaduje se, aby tarify stanovené na základě odstavce 1 tohoto článku byly předkládány určenými leteckými podniky jedné smluvní strany leteckému úřadu druhé smluvní strany. Bez ohledu na výše uvedené má každá smluvní strana právo zasáhnout tak, aby:

a) zabránila nepřiměřeně diskriminujícím tarifům a praktikám,

b) ochránila uživatele od tarifů, které jsou nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu z důvodu zneužití dominantního postavení a

c) ochránila letecké podniky od tarifů, které jsou uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci či podpoře nebo, kde existuje důkaz o záměru omezit hospodářskou soutěž.

3. Určené letecké podniky jedné smluvní strany poskytnou na požádání leteckému úřadu druhé smluvní strany informace vztahující se ke stanovování tarifů způsobem a ve formě předepsané tímto úřadem.

Článek 12

Zastoupení leteckého podniku

1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany je oprávněn v souladu se zákony a předpisy platnými na území státu druhé smluvní strany vztahujícími se ke vstupu, pobytu a zaměstnání a na základě reciprocity přivést a udržovat na území státu druhé smluvní strany svého zástupce, obchodní, technický a jiný odborný personál přiměřeně potřebný k provozování dohodnutých služeb.

2. Zástupce a personál podléhají zákonům a předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

3. Určené letecké podniky obou smluvních stran mají podle zákonů a předpisů platných na území příslušného státu právo zřídit na území státu druhé smluvní strany kancelář na podporu letecké dopravy a k prodeji leteckých dopravních služeb.

Článek 13

Prodej služeb a převod finančních prostředků

1. Na základě oznámení leteckému úřadu první smluvní strany a po příslušné obchodní registraci v souladu se zákony a předpisy platnými na území státu této první smluvní strany má určený letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu první smluvní strany, buď přímo, nebo prostřednictvím svých zprostředkovatelů, a kterákoli osoba může svobodně zakoupit tyto dopravní služby v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně běžně vykupované bankami na daném území.

2. Určené letecké podniky smluvních stran mají právo přepočítat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany ve volně směnitelné měně. Přepočet a převod se uskuteční bez omezení podle tržního směnného kurzu pro tyto transakce, platného v den převodu. V případě, že tržní směnný kurz neexistuje, uskuteční se přepočet a převod bez omezení podle úředního směnného kurzu, platného v den převodu. Skutečný převod je proveden bez prodlení a nepodléhá jakýmkoli poplatkům, s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

3. V případě, že jsou platby mezi smluvními stranami upraveny zvláštní dohodou, použije se tato zvláštní dohoda.

Článek 14

Společné označování linek

1. Při provozování nebo nabízení leteckých dopravních služeb na stanovených linkách k prodeji může každý určený letecký podnik jedné smluvní strany uzavřít ujednání o společném označování linek (code-sharing) a o vyblokování prostoru (blocked-space) s:

a) leteckým podnikem nebo leteckými podniky kterékoli smluvní strany,

b) leteckým podnikem nebo leteckými podniky třetí strany. Pokud by třetí strana neoprávnila nebo nedovolila srovnatelné ujednání mezi leteckými podniky druhé smluvní strany a jinými leteckými podniky na dopravních službách do, z a přes třetí stát, má letecký úřad příslušné smluvní strany právo nepřijmout takové ujednám.

2. Výše uvedená ustanovení však podléhají podmínce, že všechny letecké podniky takových ujednání:

a) mají příslušná přepravní práva a splňují ustanovení této dohody,

b) splňují požadavky uplatňované na taková ujednání leteckými úřady obou smluvních stran a

c) poskytují spotřebitelům odpovídající informace o těchto ujednáních o společném označování linek a o vyblokování prostoru.

3. Požaduje se, aby letecké podniky předložily návrh ujednání o společném označování linek a o vyblokování prostoru leteckým úřadům obou smluvních stran nejpozději třicet (30) dnů před navrhovaným datem jejich zavedení. Tato ujednání o společném označování linek a o vyblokování prostoru podléhají schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

Článek 15

Pozemní odbavování

S výhradou zákonů a předpisů platných na území státu každé smluvní strany, včetně práva Evropské unie v případě České republiky, má každý určený letecký podnik právo zajišťovat si na území státu druhé smluvní strany své vlastní pozemní odbavování (odbavování pro vlastní potřebu), anebo si podle své volby vybrat mezi konkurenčními poskytovateli, kteří zcela nebo zčásti pozemní odbavovací služby zajišťují. V případě, že zákony a předpisy omezují nebo předem vylučují odbavování pro vlastní potřebu, a kde neexistuje skutečné konkurenční prostředí mezi poskytovateli pozemních odbavovacích služeb, musí se s každým určeným leteckým podnikem zacházet nediskriminujícím způsobem, pokud jde o jeho přístup k odbavování pro vlastní potřebu a k pozemním odbavovacím službám zajišťovaným poskytovatelem nebo poskytovateli.

Článek 16

Kombinované dopravní služby

Určené letecké podniky každé smluvní strany mají právo ve spojení s leteckou dopravou cestujících a zboží využívat jakoukoli povrchovou dopravu do nebo z jakéhokoli místa na územích států smluvních stran nebo třetích států. Určené letecké podniky si mohou zvolit mezi vykonáváním vlastní povrchové dopravy nebo jejím poskytováním prostřednictvím ujednání, včetně společného označování linek, s jinými povrchovými dopravci za podmínky dodržování zákonů a předpisů platných na území státu příslušné smluvní strany. Tyto kombinované dopravní služby mohou být nabízeny při kombinaci letecké a povrchové dopravy jako přímá dopravní služba a za jednu cenu za předpokladu, že jsou cestující a zasilatelé informováni o skutečnostech týkajících se této dopravy.

Článek 17

Ochrana letectví

1. Smluvní strany si znovu potvrzují v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, že jejich vzájemný závazek chránit bezpečnost civilního letectví před protiprávními činy tvoří nedílnou součást této dohody. Aniž je omezena obecná platnost jejich práv a povinností podle mezinárodního práva, smluvní strany jednají zejména v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, a Protokolu o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988, a jakýchkoli jiných úmluv a protokolů o ochraně letectví, které dodržují státy obou smluvních stran.

2. Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům protiprávního zmocnění se civilních letadel a jiným protiprávním činům proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

3. Smluvní strany jednají ve svých vzájemných vztazích v souladu s ustanoveními o ochraně letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření platná vůči státům smluvních stran; smluvní strany vyžadují, aby provozovatelé letadel zapsaní v jejich rejstříku nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo podnikání nebo stálé sídlo na území jejich států, nebo, v případě České republiky, provozovatelé letadel usazení na jejím území podle smluv EU a mající platné provozní licence v souladu s právem Evropské unie, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně letectví.

4. Každá smluvní strana souhlasí s tím, že je požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali pro vstup, výstup a pobyt na území státu druhé smluvní strany ustanovení o ochraně letectví v souladu se zákony a předpisy platnými v tomto státě včetně práva Evropské unie v případě České republiky. Každá smluvní strana zajistí, že se na území jejího státu účinně uplatňují odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování nebo nakládání. Každá smluvní strana také s porozuměním posoudí jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

5. Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu protiprávního zmocnění se civilního letadla nebo jiného protiprávního Činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, pomohou si smluvní strany vzájemně usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními, směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

6. Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu letectví, může letecký úřad této smluvní strany požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Nedosažení uspokojivé dohody do jednoho měsíce ode dne takové žádosti je důvodem k uplatnění článku 5 této dohody. Vyžaduje-li to vážná nepředvídatelná situace, může kterákoli smluvní strana provést prozatímní opatření před uplynutím této měsíční lhůty.

Článek 18

Bezpečnost letectví

1. Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem přijatých druhou smluvní stranou v jakékoli oblasti vztahující se na posádky, letadla a jejich provoz. Takové konzultace se uskuteční do třiceti (30) dnů od žádosti.

2. Jestliže po těchto konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana účinně neudržuje a neuplatňuje bezpečnostní normy v jakékoli oblasti alespoň na minimální úrovni stanovené v daném období Úmluvou, oznámí tato smluvní strana druhé smluvní straně svá zjištění a opatření považovaná za nezbytná k tomu, aby byl dosažen soulad s těmito minimálními normami, a druhá smluvní strana učiní příslušná nápravná opatření. Neuskutečnění příslušných nápravných opatření druhou smluvní stranou do patnácti (15) dnů, nebo v delší lhůtě, která může být dohodnuta, je důvodem pro uplatnění článku 5 této dohody.

3. Bez ohledu na povinnosti uvedené v článku 33 Úmluvy je dohodnuto, že jakékoli letadlo provozované leteckým podnikem jedné smluvní strany, nebo jeho jménem na základě smlouvy o leasingu, na dopravních službách na nebo z území státu druhé smluvní strany může být, v době, kdy se nachází na území státu druhé smluvní strany, podrobeno kontrole oprávněnými zástupci státu druhé smluvní strany, na palubě i zvenku za účelem ověření jak platnosti dokladů letadla a jeho posádky, tak i zjevného stavu letadla a jeho vybavení (dále v tomto článku nazývané „kontrola na odbavovací ploše“), za předpokladu, že to nepovede k nepřiměřenému zpoždění.

4. Jestliže jakákoli kontrola na odbavovací ploše nebo série kontrol na odbavovací ploše povede:

a) k vážným obavám, že letadlo nebo provozování letadla neodpovídají minimálním normám stanovenými v daném období Úmluvou nebo

b) k vážným obavám, že nejsou účinně udržovány a uplatňovány bezpečnostní normy stanovené v daném období Úmluvou,

má smluvní strana provádějící kontrolu pro účely článku 33 Úmluvy právo prohlásit, že požadavky, na jejichž základě byla vydána nebo uznána za platná osvědčení nebo průkazy týkající se daného letadla nebo jeho posádky, nebo požadavky, za kterých má být letadlo provozováno, nejsou stejné nebo vyšší než minimální normy stanovené Úmluvou.

5. V případě, že přístup k provedení kontroly na odbavovací ploše letadla provozovaného leteckým podnikem jedné smluvní strany nebo jeho jménem v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, je odepřen zástupcem tohoto leteckého podniku, má druhá smluvní strana právo svobodně usoudit, že vznikly vážné obavy popsané v odstavci 4 výše a učinit závěry v něm uvedené.

6. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo upravit provozní oprávnění leteckému podniku druhé smluvní strany v případě, že usoudí, ať již na základě kontroly na odbavovací ploše, série kontrol na odbavovací ploše, odepření přístupu ke kontrole na odbavovací ploše, konzultací nebo jiných zjištění, že pro bezpečný provoz leteckého podniku je nezbytné přijmout okamžité opatření.

7. Jakékoli opatření jedné smluvní strany podle odstavců 2 nebo 6 výše se zruší, jakmile přestanou trvat důvody, pro které bylo zavedeno.

8. V případě, že Česká republika určí letecký podnik, jehož regulatorní kontrola je vykonávána a udržována jiným členským státem Evropské unie, použijí se práva druhé smluvní strany daná tímto článkem stejným způsobem na přijetí, uplatňování a udržování bezpečnostních norem tímto jiným členským státem Evropské unie a na provozní oprávnění tohoto leteckého podniku.

Článek 19

Uplatňování zákonů, předpisů a postupů

1. Zákony, předpisy a postupy platné na území státu jedné smluvní strany týkající se vstupu nebo výstupu letadla provozujícího mezinárodní letecké dopravní služby na nebo z území jejího státu nebo provozu a navigace takového letadla během pobytu na uvedeném území se vztahují na letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany.

2. Zákony, předpisy a postupy platné na území státu jedné smluvní strany upravující vstup, pobyt, tranzit nebo výstup cestujících, posádky, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou zákony, předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, vystěhovalectví, přistěhovalectví, cestovních dokladů, cel, měnových, zdravotních, karanténních, veterinárních nebo hygienických opatření, se vztahují na cestující, posádku, zavazadla, zboží a poštovní zásilky přepravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při jejich pobytu na území státu první smluvní strany.

3. Při uplatňování celních, přistěhovaleckých, karanténních a podobných předpisů nedává žádná smluvní strana přednost svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem druhé smluvní strany provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

4. Cestující, zavazadla a zboží v přímém tranzitu přes území státu kterékoli smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou pro takové účely, jsou, s výjimkou ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 17 této dohody a plnění úkolu zabránit nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, podrobeni nanejvýše zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu jsou osvobozena od cla a jiných poplatků.

Článek 20

Konzultace

1. Letecké úřady obou smluvních stran povedou v duchu úzké spolupráce vzájemné konzultace za účelem zajištění provádění a uspokojivého souladu s ustanoveními této dohody a její Přílohy.

2. Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace k jakémukoli problému, týkajícímu se této dohody. Tyto konzultace jsou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení žádosti druhé smluvní straně, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 21

Řešení sporu

1. V případě sporu mezi smluvními stranami vztahujícímu se k výkladu nebo provádění této dohody se ho v prvé řadě vynasnaží smluvní strany vyřešit jednáním.

2. Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout vyřešení sporu jednáním, mohou jej souhlasně postoupit k rozhodnutí nějaké osobě nebo orgánu; pokud se na tom neshodnou, spor se, na žádost kterékoli smluvní strany, předloží k rozhodnutí rozhodčímu soudu tří (3) rozhodců, přičemž každá smluvní strana jmenuje jednoho a ti pak jmenují třetího rozhodce. Každá ze smluvních stran jmenuje rozhodce ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data přijetí oznámení kteroukoli smluvní stranou od druhé smluvní strany diplomatickou cestou požadujícího rozhodnutí sporu tímto soudem, a třetí rozhodce je jmenován v další lhůtě šedesáti (60) dnů.

3. Pokud kterákoli ze smluvních stran nejmenuje rozhodce ve stanovené lhůtě nebo dva rozhodci nejmenují třetího rozhodce, může jednoho nebo více rozhodců, podle požadavků případu, jmenovat na žádost kterékoli smluvní strany prezident Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví. V každém případě musí být třetí rozhodce státním příslušníkem třetího státu a musí rozhodčímu soudu předsedat. Rozhodčí soud přijímá rozhodnutí většinou hlasů. Ve všech ostatních záležitostech rozhodčí soud stanoví svůj vlastní postup.

4. Smluvní strany se zavazují plnit rozhodnutí přijatá podle odstavce 3 tohoto článku.

5. Pokud a dokud se kterákoli smluvní strana nebo určený letecký podnik kterékoli smluvní strany nepodrobí rozhodnutí přijatému podle odstavce 3 tohoto článku, může druhá smluvní strana podle okolností omezit, pozastavit nebo odvolat jakákoli práva či výsady udělené na základě této dohody smluvní straně, která rozhodnutí neplní, nebo určenému leteckému podniku, který rozhodnutí neplní.

6. Každá smluvní strana hradí nezbytné náklady a odměnu svého rozhodce; odměnu třetího rozhodce a jeho nezbytné náklady a také náklady vzniklé činností rozhodčího soudu si smluvní strany rozdělí rovným dílem.

Článek 22

Změny

1. Jestliže kterákoli smluvní strana požaduje změnit jakékoli ustanovení této dohody, včetně Přílohy, mělo by se tak stát po konzultacích podle článku 20 této dohody.

2. Tato dohoda včetně Přílohy může být měněna a doplněna po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Takové změny a doplňky se provádí formou samostatných protokolů tvořících nedílnou součást této dohody a vstupují v platnost v souladu s ustanoveními článku 25 této dohody.

Článek 23

Registrace

Tato dohoda a jakékoli její změny se registrují u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 24

Ukončení platnosti

Kterákoli smluvní strana může kdykoli písemně oznámit diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení je zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost této dohody skončí o půlnoci (místního času smluvní strany, která obdržela oznámení) po uplynutí dvanácti (12) měsíců ode dne obdržení oznámení druhou smluvní stranou, není-li před koncem tohoto období oznámení souhlasně vzato zpět. V případě, že chybí potvrzení o obdržení druhou smluvní stranou, je

oznámení považováno za obdržené čtrnáct (14) dnů poté, kdy ho obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 25

Vstup v platnost

Tato dohoda vstoupí v platnost šedesátý (60) den ode dne doručení pozdějšího ze dvou oznámení, kterými si obě smluvní strany diplomatickou cestou vzájemně oznámí, že požadavky pro vstup v platnost, stanovené jejich příslušnými vnitrostátními procesy, byly splněny.


Dáno v Praze dne 1. prosince 2016 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazycích českém, tádžickém a anglickém. Všechny texty jsou stejně autentické. V případě sporu je rozhodující anglický text.

Za vládu
České republiky
Ing. Dan Ťok
ministr dopravy

Za vládu
Republiky Tádžikistán
Sirodjidin Aslov
ministr zahraničních věcí


PŘÍLOHA

1. Linky provozované v obou směrech leteckými podniky určenými Českou republikou:

místa v České
republice
mezilehlá místamísta v Republice
Tádžikistán
místa za
jakákoli místajakákoli místajakákoli místajakákoli místa

2. Linky provozované v obou směrech leteckými podniky určenými Republikou Tádžikistán:

místa v Republice
Tádžikistán
mezilehlá místamísta v České
republice
místa za
jakákoli místajakákoli místajakákoli místajakákoli místa

POZNÁMKY:

1. Určené letecké podniky každé smluvní strany mohou na jakémkoli nebo všech letech:

a) vynechat přistání v jakémkoli z výše uvedených míst za předpokladu, že dohodnuté služby na těchto linkách začínají v místě na území státu smluvní strany, která letecký podnik určila,

b) kombinovat různá čísla letů v rámci provozu jednoho letadla,

c) přeložit přepravu z jakéhokoli svého letadla na jakékoli jiné své letadlo v jakémkoli místě a

d) obsluhovat mezilehlá místa, místa za a místa na území států smluvních stran v jakémkoli pořadí.

2. Každý určený letecký podnik může obsluhovat jakákoli místa stanovená v Příloze za podmínky, že v mezilehlých místech nebo místech za nevykonává práva 5. svobody vzduchu.

3. Výkon práv 5. svobody vzduchu v mezilehlých místech nebo v místech za podléhá souhlasu leteckých úřadů obou smluvních stran.

Přesunout nahoru