Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 27/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4 a 41 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci a změny Sazebníku poplatků připojeného k prováděcímu předpisu ke Smlouvě, které byly přijaty dne 11. října 2017

Datum vyhlášení 21.06.2018
Uzavření smlouvy 11.10.2017
Platnost od 01.07.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 11. října 2017 v Ženevě přijaty změny pravidel 4 a 41 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci a změny Sazebníku poplatků připojeného k prováděcímu předpisu ke Smlouvě1).

Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2018 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn a jejich český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci přijaté dne 11. října 2017

Pravidlo 4

Žádost (Obsah)

4.1 Povinný a fakultativní obsah; podpis

(a) [Beze změny]

(b) Žádost případně obsahuje:

(i) uplatnění priority;

(ii) údaje týkající se dřívější rešerše, jak je stanoveno pravidly 4.12(i) a 12bis. 1(b) a (d),

(iii) odkaz na základní přihlášku nebo základní patent,

(iv) údaj o přihlašovatelově volbě příslušného orgánu pro mezinárodní rešerši.

(c) a (d) [Beze změny]

4.2 až 4.19 [Beze změny]

Pravidlo 41

Vzetí v úvahu výsledků dřívější rešerše a zatřídění

41.1 [Beze změny]

41.2 Vzetí v úvahu výsledků dřívější rešerše a zatřídění v ostatních případech

(a) [Beze změny]

(b) Pokud přijímací úřad předal orgánu pro mezinárodní rešerši kopii výsledků dřívější rešerše nebo dřívějšího zatřídění podle pravidla 23bis.2 (a) či (c), nebo pokud má orgán pro mezinárodní rešerši takovou kopii k dispozici ve formě a způsobem, který je pro orgán přijatelný, například z digitální knihovny, pak orgán pro mezinárodní rešerši při provádění mezinárodní rešerše může vzít tyto výsledky při provádění mezinárodní rešerše v úvahu.

Sazebník poplatků

Poplatky Částky

1.a 3. [Beze změny]

Slevy

4. [Beze změny]

5. Mezinárodní přihlašovací poplatek podle bodu 1 (případně snížený podle bodu 4), jednací poplatek za doplňkovou rešerši podle bodu 2 a jednací poplatek podle bodu 3 se sníží o 90 %, jestliže je mezinárodní přihláška podána:

(a) [Beze změny] přihlašovatelem, který je fyzickou osobou a který je občanem a má sídlo ve státě, který je na seznamu států, kde hrubý domácí produkt na hlavu je nižší než 25 000 amerických dolarů (podle nej novějšího desetiletého průměru hrubého domácího produktu na hlavu při konstantní hodnotě amerického dolaru z roku 2005, publikovaného Organizací spojených národů), a jehož občané a residenti, kteří jsou fyzickými osobami, podali méně než 10 mezinárodních přihlášek (na milión obyvatel) nebo méně než 50 mezinárodních přihlášek za rok (v absolutních číslech) podle nejnovějších údajů týkajících se průměrného počtu ročních podání za posledních pět let, zveřejněných Mezinárodním úřadem, nebo

(b) [Beze změny] přihlašovatelem, ať již je či není fyzickou osobou, a který je občanem a má sídlo ve státě, který je na seznamu států klasifikovaných Organizací spojených národů jako nejméně rozvinutá země,

za předpokladu, že v době podání mezinárodní přihlášky neexistují žádní bezprostřední vlastníci mezinárodní přihlášky, kteří by nesplňovali kritéria uvedená v pododstavci (a) nebo (b) a za předpokladu, že je-li několik přihlašovatelů, každý musí splňovat kritéria uvedená v pododstavci (a) nebo (b). Seznamy států uvedené v pododstavci (a) a (b)1) jsou aktualizovány generálním ředitelem nejméně každých pět let v souladu s pokyny Shromáždění. Kritéria stanovená v pododstavcích (a) a (b) jsou přezkoumána Shromážděním nejméně každých pět let.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb. Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci byly vyhlášeny pod č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s., č. 53/2010 Sb. m. s., č. 60/2011 Sb. m. s., č. 63/2012 Sb. m. s., č. 101/2012 Sb. m. s., č. 34/2014 Sb. m. s., č. 37/2015 Sb. m. s., č. 29/2016 Sb. m. s., č. 34/2017 Sb. m. s. a č. 35/2017 Sb. m. s.

1) Poznámka: První seznam států byl zveřejněn ve Věstníku z 12. února 2015, strana 32 (viz www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html).

Přesunout nahoru