Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 26/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán o spolupráci

Datum vyhlášení 21.06.2018
Uzavření smlouvy 21.05.2018
Platnost od 21.05.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. května 2018 bylo v Taškentu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán o spolupráci.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.

České znění Ujednání a ruské znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


UJEDNÁNÍ

MEZI

MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM OBRANY REPUBLIKY UZBEKISTÁN

O

SPOLUPRÁCI

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Republiky Uzbekistán, dále jen “Strany”;

řídíce se oboustranným přáním upevňovat mezinárodní mír a bezpečnost,

usilujíce o vzájemně výhodnou dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné úctě, důvěře a ohledu na zájmy svých států,

zdůrazňujíce, že jejich spolupráce není namířena proti zájmům jakéhokoli třetího státu,

jsouce přesvědčeny, že jejich spolupráce bude napomáhat rozšiřování vztahů mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán, se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany budou rozvíjet spolupráci v souladu s právními předpisy svých států a mezinárodními smlouvami, jejichž smluvními stranami jsou jejich státy.

Článek 2

Strany budou rozvíjet spolupráci v následujících oblastech:

obranná a bezpečnostní politika;

příprava speciálních sil;

ochrana před zbraněmi hromadného ničení;

boj proti terorismu;

příprava a vzdělávání vojáků;

jiné oblasti na základě souhlasu Stran.

Článek 3

Spolupráce Stran se uskutečňuje následujícími formami:

jednání vedoucích představitelů ministerstev obrany a ozbrojených sil;

pracovní setkání expertů a specialistů;

výměna zkušeností a informací;

příprava a cvičení;

konference a semináře;

jiné formy spolupráce na základě souhlasu Stran.

Článek 4

Strany budou rozvíjet vojensko-technickou spolupráci. V jejím rámci bude Ministerstvo obrany České republiky předávat Ministerstvu obrany Republiky Uzbekistán na jeho žádost zkušenosti s používáním vojenské techniky české výroby, která je ve výzbroji Armády České republiky a je předmětem zájmu Ministerstva obrany Republiky Uzbekistán. Ministerstvo obrany České republiky také na žádost Ministerstva obrany Republiky Uzbekistán poskytne podporu při zavádění a používání této techniky v případě jejího pořízení Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán.

Článek 5

Každá Strana nese samostatně náklady vznikající během provádění tohoto Ujednání, pokud se Strany nedohodly jinak.

Článek 6

Strany v souladu správními předpisy svých států zajistí ochranu informací, které představují státní tajemství nebo jsou utajované, získaných při provádění jejich spolupráce. Žádná ze Stran nepředá třetí straně informace získané od druhé Strany bez předchozího písemného souhlasu této Strany.

Článek 7

Toto Ujednání se nedotýká práv a povinností Stran vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, jejichž smluvními stranami jsou státy Stran.

Článek 8

Strany mohou po vzájemné dohodě toto Ujednání změnit nebo doplnit formou samostatných protokolů, které budou jeho nedílnou součástí.

Článek 9

Spory a neshody související s prováděním a výkladem tohoto Ujednání budou Stranami řešeny cestou konzultací a rozhovorů.

Článek 10

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu.

Toto Ujednání je sjednáno na období 5 let s automatickým prodlužováním na další roční období, pokud ani jedna ze Stran nejpozději 6 měsíců před uplynutím probíhajícího období písemně neoznámí druhé Straně diplomatickou cestou svůj záměr ukončit platnost tohoto Ujednání.


Dáno v Taškentu dne 21. května 2018 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, uzbeckém a ruském jazyce. V případě rozdílností ve výkladu bude rozhodné znění v ruském jazyce.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
Mgr. Daniel Koštoval v. r.
náměstek ministra

Za Ministerstvo obrany
Republiky Uzbekistán
Pavel Ismailovič Ergašev v. r.
1. náměstek ministra

Přesunout nahoru