Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 21/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018

Datum vyhlášení 20.04.2018
Uzavření smlouvy 05.01.2018
Platnost od 05.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. ledna 2018 bylo v Tampě podepsáno Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku XI odst. 11.1. dnem podpisu.

České znění Memoranda se vyhlašuje současně.


Memorandum o dohodě

mezi

Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným

Ředitelstvím speciálních sil

a

Ministerstvem obrany Spojených států amerických

zastoupeným

Velitelstvím speciálních operací Spojených států

o

přidělování obranného personálu

České republiky

k Velitelství speciálních operací Spojených států

OBSAH

PREAMBULE

ČLÁNEK I

DEFINICE

ČLÁNEK II

PŘEDMĚT

ČLÁNEK III

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI

ČLÁNEK IV

FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

ČLÁNEK V

BEZPEČNOST

ČLÁNEK VI

TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI

ČLÁNEK VII

KÁZEŇ A ODVOLÁNÍ

ČLÁNEK VIH

HLÁŠENÍ

ČLÁNEK IX

NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY

ČLÁNEK X

ŘEŠENÍ SPORŮ

ČLÁNEK XI

VSTUP V PLATNOST, ZMĚNY, DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

PŘÍLOHA A: POTVRZENÍ PŮSOBNOSTI A PRÁVNÍHO POSTAVENÍ (K PODPISU OBRANNÝM PERSONÁLEM ČESKÉ REPUBLIKY)

PŘÍLOHA B: FORMÁT POPISU POZICE OBRANNÉHO PERSONÁLU ČESKÉ REPUBLIKY PŘIDĚLENÉHO K USSOCOM

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) zastoupené Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvo obrany Spojených států amerických (MO USA) zastoupené Velitelstvím speciálních operací Spojených států (USSOCOM), (dále individuálně jako „strana a společně jako „strany“), tímto souhlasí s následujícími podmínkami týkajícími se nerecipročního přidělení obranného personálu České republiky k USSOCOM.

ČLÁNEK I

DEFINICE

Kromě pojmů definovaných v jiných ustanoveních tohoto Memoranda o dohodě (dále jen „MOA“) budou mít následující pojmy v ní obsažené tento význam:

1.1. „Utajovaná informace“ označuje informaci v jakékoliv formě vytvořenou Českou republikou nebo Spojenými státy americkými nebo pro ně, nebo informaci, která je v jejich jurisdikci nebo pod jejich kontrolou, a která vyžaduje ochranu v zájmu národní bezpečnosti a je takto označena vyznačením stupně utajení. Informace může být ve formě ústní, vizuální, magnetické nebo listinné, nebo ve formě vybavení nebo technologie.

1.2. „Kontaktní orgán“ označuje USSOCOM představitele, písemně pověřeného dohledem a řízením veškerých kontaktů, žádostí o informace, konzultací, přístupů a dalších činností obranného personálu České republiky, který je přidělen nebo navštěvuj e USSOCOM.

1.3. „Kontrolovaná neutajovaná informace“ označuje neutajovanou informaci, k níž je v souladu s vnitrostátními zákony a předpisy omezen přístup nebo jejíž šíření je omezeno. Zahrnuje i informace, které jsou vyňaty ze zveřejnění nebo podléhají vývozní kontrole.

1.4. „Obranný personál České republiky“ označuje vojenského nebo civilního příslušníka domovské strany, který je na základě schválení nebo certifikace hostitelské strany nebo státu přidělený k jednotce hostitelské strany v souladu s podmínkami tohoto MOA.

1.5. „Hostitelský stát“ označuje USA.

1.6. „Hostitelská strana“ označuje Ministerstvo obrany spojených států amerických, zastoupené USSOCOM.

1.7. „Program mezinárodních návštěv“ označuje program vytvořený k zajištění návštěv a přidělování zahraničních představitelů u složek MO USA a v zařízeních jeho dodavatelů. Jeho účelem je zajišťovat, aby utajované a kontrolované neutajované informace, s nimiž mají být seznámeni cizí státní příslušníci, byly řádně schváleny pro sdělení jejich státům; aby žádající cizí stát poskytl bezpečnostní záruky za tyto cizí státní příslušníky a jejich vysílající organizace či firmy, pokud návštěva nebo přidělení zahrnuje utajované informace; a aby ohledně návštěvy nebo přidělení byla provedena příslušná administrativní opatření (např. stanovení data, času a místa).

1.8. „Domovský stát“ označuje Českou republiku.

1.9. „Domovská strana“ označuje Ředitelství speciálních sil.

1.10. „Bezpečnostní záruka“ označuje písemné potvrzení, vyžadované a vyměňované mezi státy, které obsahuje následující prvky: potvrzení úrovně personální bezpečnostní prověrky obyvatel a občanů poskytujícího státu; prohlášení odpovědného představitele poskytujícího státu, že příjemce informace je státem schválen k přístupu k informaci daného stupně utajení jménem státu; a závazek, že stát zabezpečí soulad s příslušnými bezpečnostními dohodami nebo jinými bezpečnostními požadavky specifikovanými kterýmkoliv ze států.

ČLÁNEK II

PŘEDMĚT

2.1. Toto MOA vytváří podmínky, podle kterých obranný personál České republiky může být přidělen k USSOCOM k plnění jeho operačních požadavků za současného poskytování pracovních zkušeností a udržování mnohonárodních interoperabilních schopností přiděleného obranného personálu České republiky. Toto přidělení není reciproční. Očekává se, že přidělený obranný personál České republiky získá během provádění operační podpory USSCOM operační odbornost a technickou znalost. Obrannému personálu České republiky mohou být přidělovány pouze pozice stanovené v popisu pozic (PD), které jsou založeny na formátu specifikovaném v příloze B (Formát popisu pozice přidělení obranného personálu České republiky přiděleného k USSOCOM) k tomuto MOA. Přílohy k tomuto MOA jsou jeho nedílnou součástí a obsahují dodatečné podmínky a předpoklady pro tato konkrétní přidělení.

2.2. Přidělení obranného personálu České republiky na pozici podle tohoto MOA a jeho příloh bude založeno na prokazatelné potřebě a vzájemné prospěšnosti takové pozice pro hostitelskou stranu. Každá pozice obranného personálu České republiky bude po jejím obsazení podléhat pravidelnému posouzení oběma stranami šest měsíců před ukončením doby přidělení obranného personálu České republiky, aby bylo zajištěno, že takové přidělení je nadále potřebné a prospěšné pro hostitelskou stranu. V případě, že hostitelská strana usoudí, že pozice obranného personálu České republiky není dále potřebná a není přínosná pro hostitelskou stranu, pozice obranného personálu České republiky může být vypovězena v souladu s článkem III (Povinnosti a odpovědnosti) tohoto MOA.

2.3. Zahájení přidělení obranného personálu České republiky bude podléhat jakémukoli požadavku, který může být stanoven hostitelskou stranou nebo hostitelským státem, tykajícího se formální certifikace nebo schválení přiděleného obranného personálu České republiky, včetně doložení požadovaných bezpečnostních prověření. Žádost o přidělení podle tohoto MOA bude zpracována podle Programů mezinárodních návštěv, jak je definováno v článku I (Definice) tohoto MOA.

2.4. Jedna osoba může v jednu dobu sloužit jako přidělený obranný personál České republiky pouze u jedné organizace MO USA, jak je stanoveno v PD za použití formátu specifikovaného v příloze B (Formát popisu pozice obranného personálu České republiky přiděleného k USSOCOM) k tomuto MOA.

ČLÁNEK III

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI

3.1. PD vytvořené hostitelskou stranou bude schváleno domovskou stranou pro každou pozici obranného personálu České republiky zřízeného a konkretizovaného za použití formátu v příloze B (Formát popisu pozice obranného personálu České republiky přiděleného k USSOCOM) k tomuto MOA. Přidělený obranný personál České republiky bude vykonávat činnosti stanovené v PD a vykonávat odvozené úkoly, které jsou upřesněny supervizory a veliteli hostitelské strany zamýšlenými a povolenými tímto MOA. Přidělený obranný personál České republiky musí mít požadovanou úroveň, zkušenost, výcvik, akademickou kvalifikaci, kvalifikaci (včetně letové kvalifikace, jestliže je požadovaná pro tuto pozici), úroveň porozumění anglického jazyka (ECL), úroveň ústní komunikační dovednosti (OPI) a bezpečnostní prověrku stanovenou v PD, Domovská strana poskytne požadované informace o kvalifikaci každého potencionálního obranného personálu České republiky hostitelské straně šest měsíců před zahájením přidělení. Hostitelská strana posoudí kvalifikaci navrhovaného obranného personálu České republiky ke schválení. Hostitelská strana může neschválit přidělení jakéhokoliv obranného personálu České republiky, který nesplňuje kvalifikace, nebo který nemůže bezpečně vykonávat povinnosti na dané pozici. Toto rozhodnutí bude na výlučném uvážení hostitelské strany.

3.2. Běžná doba služby pro přidělený obranný personál České republiky, nezahrnující dobu cesty mezi státy, bude tři (3) roky. Doba služby konkrétního obranného personálu České republiky bude specifikována v PD za použití formátu specifikovaného v příloze B (Formát popisu pozice obranného personálu České republiky přiděleného k USSOCOM) k tomuto MOA. Výjimky anebo úpravy k běžné době služby budou vyžadovat vzájemný písemný souhlas stran. Jakýkoliv požadovaný čas na kvalifikaci, zorientování se, certifikaci a/nebo obeznámení se bude dodatkem k délce služby.

3.3. Každá strana může vypovědět pozici popsanou v PD na základě písemného oznámení druhé straně podaného čtyřicet pět (45) dnů předem.

3.4. Přidělený obranný personál České republiky nebude vykonávat povinnosti stanovené zákony nebo předpisy hostitelského státu nebo hostitelské strany představitelům nebo zaměstnancům hostitelského státu nebo hostitelské strany. Přidělený obranný personál České republiky bude respektovat všechny aplikovatelné zákony, předpisy, zásady a postupy hostitelského státu nebo hostitelské strany, včetně těch, které se vztahují k bezpečnosti.

3.5. Přidělenému obrannému personálu České republiky nebude umožněn paušální přístup do pracovních prostor, a k technickým údajům ani informacím hostitelského státu nebo hostitelské strany, ať již utajovaným či neutajovaným. Přidělenému obrannému personálu České republiky bude udělen přístup do pracovních prostor, a k technickým údajům nebo informacím hostitelského státu nebo hostitelské strany v rozsahu nezbytném ke splnění povinností obranného personálu České republiky. Přidělený obranný personál České republiky může navštívit zařízení hostitelského státu nebo dodavatelů na základě pověření hostitelské strany.

3.6. Přidělenému obrannému personálu České republiky nebude povolena účast na cvičeních, nasazeních nebo civilně-vojenských akcích, pokud k ní nebude výslovně písemně zmocněn jak hostitelskou, tak domovskou stranou.

3.7. Hostitelská strana nebude vysílat nebo držet určený obranný personál České republiky ve službě tam, kde může pravděpodobně dojít nebo již došlo k přímým projevům nepřátelství, pokud s tím domovská a hostitelská strana nebudou písemně souhlasit.

3.8. Obranný personál České republiky bude během služby nosit předepsanou ústroj, která co nejvíce odpovídá předepsané ústroji hostitelské strany. Jestliže to bude požadováno hostitelskou stranou, obranný personál České republiky bude rovněž nosit označení nutná k určení jeho státní příslušnosti, hodnosti a jeho postavení obranného personálu České republiky. Od přiděleného obranného personálu České republiky bude vyžadováno dodržování zvyklostí hostitelské strany, pokud jde o nošení civilního oděvu. Hostitelská strana vydá klimatu a službě odpovídající ochranné uniformy a vybavení, pokud domovská strana nemá takové uniformy nebo vybavení. Tyto uniformy a vybavení budou vráceny na končí doby služby obranného personálu České republiky. Jakékoliv ztráty a poškození mimo obvyklé opotřebování budou hrazeny domovskou stranou.

3.9. Hostitelská strana určí kontaktní orgán, aby poskytnul součinnost přidělenému obrannému personálu české republiky k těmto požadavkům. Kromě toho kontaktní orgán zajistí činnosti, přístup do objektů a informace v souladu s účelem tohoto MOA.

ČLÁNEK IV

FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Jestliže není stanoveno jinak v tomto MOA, domovská strana ponese všechny náklady a výdaje přiděleného obranného personálu České republiky, které zahrnují mimo jiné:

4.1.1. Veškerý základní plat, služné a příjmy, včetně diet, přiděleného obranného personálu České republiky;

4.1.2. Všechny cesty přiděleného obranného personálu České republiky a osob na nich závislých, zahrnující mimo jiné cestu do a ze země hostitelské strany nebo do a z místa přidělení stanoveného v jeho PD;

4.1.3. Všechny pobytové náklady, včetně výdajů spojených s přidělením nebo umístěním určeného obranného personálu České republiky a osob na něm závislých v místě hostitelské strany nebo v místě přidělení stanoveném v PD, včetně cest, ubytování, stravování a lékařských a stomatologických služeb, pokud není v příslušné mezinárodní smlouvě výslovně stanoveno jinak.

4.1.4. Náhrady za ztrátu nebo škody na osobním majetku přiděleného obranného personálu České republiky nebo osob na něm závislých.

4.1.5. Všechny náklady a výdaje spojené s přípravou a přepravou ostatků a náklady pohřbu související s úmrtím přiděleného obranného personálu České republiky nebo osob na něm závislých.

4.1.6. Všechny náklady a výdaje spojené se stěhováním nebo uskladněním vybavení domácnosti přiděleného obranného personálu České republiky a osob na něm závislých schváleného domovskou stranou.

4.1.7. Všechny náklady a výdaje spojené s jazykovou přípravou nebo jiným formálním výcvikem požadovaným domovskou stranou pro přidělený obranný personál České republiky.

4.1.8. Všechny náklady a výdaje související s návratem přiděleného obranného personálu České republiky, jehož přidělení skončilo nebo bylo ukončeno, společně s osobami na něm závislými.

4.1.9. Všechny krátkodobé služební výdaje, jestliže byly nařízeny domovskou stranou, budou hrazeny toto stranou.

4.2. Hostitelská strana bude odpovědná za následující náklady:

4.2.1. Neformální výcvik přiděleného obranného personálu České republiky zabezpečovaný hostitelskou stranou k seznámení se, orientaci nebo certifikaci obranného personálu České republiky, tykající se jedinečných aspektů přidělení podle specifikace v PD za použití formátu v příloze B (Formát popisu pozice obranného personálů České republiky přiděleného k USSOCOM) k tomuto MOA.

4.2.2. Kancelářské prostory, (zapůjčené) vybavení a jiná kancelářská podpora nezbytná k výkonu povinností přiděleného obranného personálu České republiky.

4.2.3. Všechny krátkodobé služební výdaje, jestliže byly nařízeny hostitelskou stranou.

ČLÁNEK V

BEZPEČNOST

5.1. Hostitelská strana stanoví maximální věcný rozsah a stupně utajení, v jejichž rámci bude přidělenému obrannému personálu České republiky povoleno seznamovat se s utajovanými informacemi a kontrolovanými neutajovanými informacemi. Hostitelská strana sdělí domovské straně, jaký stupeň bezpečnostní prověrky musí mít přidělený obranný personál České republiky, aby mu byl povolen přístup k těmto informacím. Přístup přiděleného obranného personálu České republiky k těmto informacím a do zařízení bude umožněn a omezen v souladu s podmínkami jeho přidělení, ustanoveními tohoto článku, jakož i jakýmikoli dalšími dohodami nebo ujednáními mezi stranami nebo jejich státy týkajícími se přístupu k těmto informacím a zařízením. Navíc bude přístup vždy omezen na minimum nutné k naplnění účelu tohoto MOA, přičemž hostitelská strana může na základě svého uvážení zakázat přidělenému obrannému personálu České republiky právo přístupu do kteréhokoli zařízení nebo počítačového systému hostitelské strany anebo požadovat, aby na takový přístup dohlížel personál hostitelské strany. Žádné ustanovení tohoto MOA nemůže být stranami vykládáno jako oprávnění k neomezenému přístupu k utajovaným informacím nebo kontrolovaným neutaj ováným informacím uloženým v zařízeních nebo počítačových systémech hostitelské strany.

5.2. Domovská strana zajistí předání bezpečnostní záruky prostřednictvím Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D. C., ve které bude uvedena bezpečnostní prověrka obranného personálu České republiky přidělovaného domovskou stranou. Bezpečnostní záruka bude připravena a předána předepsanými kanály v souladu s obvyklými postupy hostitelské strany. V tomto případě bude předepsaným kanálem Program mezinárodních návštěv definovaný v článku I (Definice) tohoto MOA.

5.3. Domovská strana zajistí, aby přidělený obranný personál České republiky byl plně seznámen s příslušnými zákony a předpisy týkajícími se ochrany práv duševního vlastnictví a majetkových informací (např. patentů, autorských práv, know-how a obchodních tajemství), utajovaných informací a kontrolovaných neutajovaných informací, které jsou přidělenému obrannému personálu České republiky uvolňovány, a aby jednal v souladu s nimi. Tento závazek platí jak během doby přidělení obranného personálu České republiky, tak následně po jeho ukončení. Od obranného personálu České republiky se bude požadovat, aby před nástupem do služby podepsal potvrzení uvedené v Příloze A (Potvrzení působnosti a právního postavení) tohoto MOA. Výkon funkce obranného personálu České republiky u USSOCOM bude povolen pouze osobám, které vykonaly potvrzení působnosti a právního postavení.

5.4. Domovská strana zajistí, aby přidělený obranný personál České republiky vždy respektoval bezpečnostní zákony, předpisy a postupy hostitelského státu. Po dobu přidělení obranného personálu České republiky bude každé porušení bezpečnostních postupů jeho osobou oznámeno domovské straně, aby učinila vhodná opatření. Domovská strana odvolá na žádost hostitelské strany jakýkoli obranný personál České republiky, který v průběhu svého přidělení poruší bezpečnostní zákony, předpisy nebo postupy.

5.5. Utajované informace budou chráněny a střeženy v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, která vstoupila v platnost dne 19. září 1995, v platném znění.

5.6. Přidělený obranný personál České republiky nesmí přechovávat utajované informace nebo kontrolované neutajované informace ve hmotné podobě (např. jako písemné dokumenty nebo elektronické soubory), pokud to není výslovně povoleno v podmínkách potvrzení uděleného hostitelskou stranou přidělenému obrannému personálu České republiky (a písemně vyžádáno domovským státem) pro následující případy:

5.6.1. Kurýři. Přidělený obranný personál České republiky může přechovávat utajovanou informaci při plnění kurýrních úkolů, jestliže je k tomu oprávněn potvrzením uděleným mu hostitelskou stranou. Utajované informace budou zabaleny a přijímány v souladu s požadavky hostitelské strany.

5.6.2. Uložení na místě. Přidělený obranný personál České republiky může být, v souladu s podmínkami certifikace, vybaven bezpečnou schránkou pro dočasné ukládání utajovaných informací, a to pod podmínkou, že odpovědnost za bezpečnost a kontrolu nad schránkou a jejím obsahem zůstanou hostitelské straně.

ČLÁNEK VI

TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI

6.1. Přidělený obranný personál České republiky bude veden a operačně řízen velitelem jednotky nebo určeným představitelem hostitelské Strany. Vedení a řízení přiděleného obranného personálu České republiky bude prováděno v souladu s vnitrostátními zákony a předpisy hostitelské strany.

6.2. Hostitelská strana může, v rozsahu daném zákony a předpisy hostitelského státu a v souladu s článkem IV (Finanční ujednám) tohoto MOA, poskytnout přidělenému obrannému personálu České republiky potřebnou administrativní podporu k plnění povinností uložených podle tohoto MOA.

6.3. Hostitelská strana stanoví běžnou pracovní dobu pro přidělený obranný personál České republiky.

6.4. Přidělenému obrannému personálu České republiky může být uděleno volno v souladu s jejich nároky stanovenými předpisy domovské strany za předpokladu, že toto volno je schváleno domovskou stranou a koordinováno s příslušným velitelem jednotky hostitelské strany nebo s jeho určeným představitelem. Plán volna a dovolených pro přidělený obranný personál České republiky bude přiměřeně odpovídat plánu jednotky hostitelské strany.

6.5. Přidělenému obrannému personálu České republiky a osobám na něm závislým bude poskytnuta péče ve vojenských zdravotnických a stomatologických zařízeních v rozsahu povoleném příslušnými vnitrostátními zákony, zásadami a mezinárodními smlouvami. Existuje-li mezi stranami vzájemná dohoda o zdravotní péči, oprávnění přiděleného obranného personálu České republiky a osob na něm závislých ke zdravotní péči jsou specifikována v ní. Přidělený obranný personál České republiky bude odpovědný za náklady na zdravotní a stomatologickou péči, jež vznikly jemu nebo osobám na něm závislým, s výjimkou případu, kdy je dohodou nebo zákony a zásadami hostitelského státu výslovně stanoveno jinak. Domovská strana je odpovědná za seznámení se se zdravotnickými a stomatologickými službami dostupnými pro přidělený obranný personál České republiky a pro osoby na něm závislé. Domovská strana zajistí, že před zahájením výkonu služby tohoto přiděleného obranného personálu České republiky je přidělený obranný personál České republiky i osoby na něm závislé v dobré fyzické kondici.

6.6. Přidělenému obrannému personálu České republiky a osobám na něm závislým může být povoleno užívat vojenské kantýny, prodejny, kulturní zařízení a obdobná zařízení pro podporu morálky a osobní pohody v rozsahu, ve kterém je povoleno USSOCOM personálu užívat tato zařízení v souladu s právními předpisy a zásadami.

6.7. Jsou-li k dispozici ubytovací a stravovací zařízení, hostitelská strana je může přidělenému obrannému personálu České republiky a osobám na něm závislým poskytnout, a to v rozsahu povoleném zákony a předpisy hostitelského státu a hostitelské strany a za úhradu provedenou domovskou stranou nebo přiděleným obranným personálem České republiky. V místech, kde hostitelská strana neposkytuje ubytovací a stravovací zařízení, vyvine tato strana přiměřené^ úsilí k tomu, aby domovské straně pomohla taková zařízení pro určený obranný personál České republiky a osoby na něm závislé, najít.

6.8. Domovská strana zajistí, aby přidělený obranný personál České republiky a osoby na něm závislé měly v době vstupu či opuštění území hostitelského státu všechny doklady vyžadované tímto státem pro takový vstup či opuštění. Pokud neplatí osvobození podle příslušné mezinárodní smlouvy nebo ujednání mezi stranami, musí se přidělený obranný personál České republiky podřídit při vstupu do Spojených státu amerických celním předpisům.

6.9. Přidělený obranný personál České republiky nebude jakkoliv vykonávat vedoucí nebo kázeňskou pravomoc nad vojenským nebo civilním personálem hostitelské strany. Přidělenému obrannému personálu české republiky bude vyjadřována stejná vojenská zdvořilost jako vojenským příslušníkům USSOCOM srovnatelné hodnosti.

6.10. Jakákoliv vyznamenání, ocenění nebo insignie udělené přidělenému obrannému personálu České republiky hostitelskou stranou budou provedeny v souladu se směrnicemi hostitelské strany. Domovská strana bude vyrozuměna o takovýchto oceněních. Tato ocenění nebudou přijata přiděleným obranným personálem České republiky bez předchozího písemného souhlasu domovské strany.

6.11. Certifikace nebo souhlas hostitelské strany u osoby přiděleného obranného personálu České republiky neuděluje této osobě diplomatické nebo jiné speciální výsady.

ČLÁNEK VII

KÁZEŇ A ODVOLÁNÍ

7.1. S výjimkou stanovenou v odstavci 7.2. tohoto MOA, nemohou hostitelská strana ani ozbrojené síly hostitelského státu přijímat kázeňská opatření vůči přidělenému obrannému personálu České republiky, který poruší vojenské zákony nebo předpisy hostitelského státu nebo hostitelské strany. Domovská strana však přijme vůči přidělenému obrannému personálu České republiky taková správní nebo kázeňská opatření, která budou přiměřená okolnostem tak, aby bylo zajištěno dodržování tohoto MOA, a smluvní strany budou spolupracovat při vyšetřování jakýchkoliv porušení zákonů nebo předpisů jedné ze smluvních stran.

7.2. Potvrzení nebo schválení přiděleného obranného personálu České republiky může být hostitelskou stranou kdykoliv zrušeno, změněno nebo omezeno z jakéhokoliv důvodu, mimo jiné pro porušení zákonů nebo předpisů hostitelské strany nebo hostitelského státu. Mimo to, na základě požadavku hostitelské strany odvolá domovský stát přidělený obranný personál České republiky z území hostitelského státu. Hostitelská strana svůj požadavek na odvolání odůvodní, nicméně spor mezi stranami, pokud jde o dostatečnost těchto důvodů, neospravedlňuje prodlení při odvolání přiděleného obranného personálu České republiky nebo doprovázejících osob na něm závislých.

7.3. Strany neprodleně zahájí jednání k zjištění schopnosti domovské strany nahradit stažený přidělený obranný personál České republiky buď k dokončení doby služby staženého přiděleného obranného personálu České republiky, nebo zahájení nové doby služby.

ČLÁNEK VIII

HLÁŠENÍ

8.1. Hlášení, která mohou být požadovaná domovskou stranou od přiděleného obranného personálu České republiky nebo která si přejí udělat oni sami o jejich službě přiděleného obranného personálu České republiky, budou předkládaná v souladu s předpisy domovské strany. Na základě obdržení žádosti domovské strany, budou připravena individuální hodnotící hlášení přiděleného obranného personálů České republiky, která budou připravena a předložena příslušným velitelem jednotky hostitelské strany nebo určeným představitelem v souladu s předpisy a postupy hostitelské strany.

8.2. V případě zranění nebo úmrtí přiděleného obranného personálu České republiky hostitelská strana předloží hlášení o nehodě domovské straně prostřednictvím zřízených komunikačních kanálů. Jakákoli hlášení a vyšetřování týkající se nehody provedená hostitelskou stranou budou poskytnuta domovské straně. Domovská strana může prostřednictvím příslušných komunikačních kanálů požadovat provedení zvláštního vyšetřování.

ČLÁNEK IX

NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY

9.1. Nároky na náhradu škody vzniklé z tohoto MOA nebo v souvislosti s ním proti druhé straně nebo jejímu personálu budou řešeny v souladu s ustanoveními článku VIII Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, sjednané 19. června 1951 (NATO SOFA) a dalšími aplikovatelnými dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami týkajícími se právního postavení jejich ozbrojených sil ve státě hostitelské strany, kterých jsou strany nebo jejich státy smluvními stranami. Pro účely tohoto MOA budou civilní zaměstnanci stran v době jejich přítomnosti na území státu druhé strany pro účely článku VIII NATO SOFA považováni za příslušníky civilní složky dle článku I NATO SOFA. Nároky na náhradu škody, na které se neaplikuje NATO SOFA nebo jiné takové dohody budou řešeny následovně:

9.1.1. Každá strana se vůči druhé straně a vojákům a civilním zaměstnancům druhé strany vzdává všech svých nesmluvních nároků na náhradu škody za škody, ztráty nebo zničení majetku vlastněného nebo užívaného stranou nároku se vzdávající, jestliže škoda, ztráta nebo zničení:

9.1.1.1. byla způsobena vojenským nebo civilním personálem druhé strany při výkonu jeho služebních povinností; nebo

9.1.1.2 vznikla v důsledku použití jakéhokoliv vozidla, plavidla nebo letadla vlastněného nebo užívaného druhou stranou za předpokladu, že toto vozidlo, plavidlo nebo letadlo, které způsobilo škodu, ztrátu nebo zničení bylo užíváno ke služebním účelům, nebo že tato škoda, ztráta nebo zničení byla způsobena na majetku takto použitém.

9.1.2. Každá strana se vůči druhé straně a vojenskému nebo civilnímu personálu druhé strany vzdává všech svých nároků na náhradu škody za zranění nebo smrt způsobenou vojenskému nebo civilnímu personálu strany nároku se vzdávající, byl-li tento vojenský nebo civilní personál zapojen do výkonu služebních povinností.

9.2. Nároky na náhradu škody třetích stran, jiných osob nebo subjektů za poškození, ztrátu, zranění nebo úmrtí, vyplývající z jednání nebo opomenutí vojenského nebo civilního personálu domovské strany, nebo zjednání či opomenutí, za které je domovská strana právně odpovědná, budou předkládány domovské straně k rozhodnutí podle jejích příslušných zákonů a předpisů.

9.3. Domovská strana zajistí, že každý přidělený obranný personál České republiky a osoby na něm závislé v souladu s příslušnými zákony, předpisy a zásadami státu hostitelské strany nebo územněsprávního celku státu hostitelské strany, ve kterých se přidělený obranný personál České republiky a osoby na něm závislé nachází, získá pro svá soukromá vozidla pojištění provozu motorového vozidla. V případech nároků na náhradu škody souvisejících s užitím soukromého motorového vozidla, vyvine domovská strana maximální úsilí, aby se zabezpečilo, že nárok jakéhokoli žadatele bude nejdříve uspokojen z tohoto pojištění.

ČLÁNEK X

ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. Spory vzniklé z tohoto MOA nebo v souvislosti s ním budou řešeny pouze jednáním stran a nebudou předkládány k řešení žádnému samostatnému, národnímu nebo mezinárodnímu soudu či jakémukoli podobnému orgánu nebo třetí straně.

ČLÁNEK XI

VSTUP V PLATNOST, ZMĚNY, DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

11.1. Toto MOA vstoupí v platnost dnem podpisu oběma stranami. Toto MOA zůstane v platnosti po dobu deseti (10) let a může být prodlouženo písemnou dohodou stran.

11.2. Všechny závazky stran podle tohoto MOA budou prováděny v souladu s příslušnými vnitrostátními zákony a předpisy, včetně zákonů, předpisů a zásad upravujících kontrolu vývozu, a na základě dostupnosti finančních prostředků vyhrazených pro tyto účely.

11.3. Domovská strana zabezpečí, že přidělený obranný personál České republiky bude jednat v souladu se všemi závazky a omezeními aplikovatelnými na takový obranný personál České republiky podle tohoto MOA a dle Potvrzení působnosti a právního postavení prováděného podle vzoru v Příloze A (Potvrzení působnosti a právního postavení) k tomuto MOA.

11.4. Toto MOA a jeho přílohy mohou být změněny na základě vzájemné písemné dohody stran.

11.5. Toto MOA může být kdykoliv ukončeno písemnou dohodou stran. V případě, že obě strany souhlasí s ukončením tohoto MOA, budou tuto skutečnost konzultovat před datem jeho ukončení.

11.6. Každá strana může vypovědět toto MOA písemným oznámením druhé straně podaným ve lhůtě čtyřiceti pěti (45) dnů. Výpověď tohoto MOA rovněž ukončuje platnost jeho příloh.

11.7. Příslušná práva a povinnosti stran a přiděleného obranného personálu České republiky podle článku V (Bezpečnost), článku IX (Nároky na náhradu škody) a odstavce 11.8. tohoto článku (Vstup v platnost, změny, doba platnosti a ukončení) tohoto MOA zůstanou v platnosti bez ohledu na ukončení platnosti tohoto MOA nebo uplynutí doby jeho platnosti.

11.8. Nejpozději v den uplynutí nebo ukončení platnosti tohoto MOA, odvolá domovská strana svůj přidělený obranný personál České republiky a osoby na nich závislé z území hostitelské strany a uhradí jakékoli dluhy, které na základě tohoto MOA má vůči hostitelské straně. Jakékoliv náklady nebo výdaje, které má uhradit některá ze stran podle článku IV (Finanční ujednání) tohoto MOA, ale které nebyly vyúčtovány s dostatečným předstihem umožňujícím jejich uhrazení před ukončením nebo uplynutím platnosti tohoto MOA, budou uhrazeny neprodleně po jejich vyúčtování.

11.9. Toto MOA obsahuje jedenáct (11) článků a dvě (2) přílohy.


Na důkaz čehož níže podepsaní a řádně zplnomocnění podepsali toto MOA.

Dáno v Tampa, Florida dne 5. 1. 2018 ve dvou vyhotoveních v českém jazyce a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany
České republiky,
zastoupené
Ředitelstvím speciálních sil
plk. gšt. Ing. Pavel Kolář v. r.
ředitel

Za Ministerstvo obrany
Spojených států amerických,
zastoupené
Velitelstvím speciálních operací
gen. Raymond A. Thomas III. v. r.
velitel


PŘÍLOHA A

POTVRZENÍ PŮSOBNOSTI A PRÁVNÍHO POSTAVENÍ

ČLÁNEK I

POTVRZENÍ PRÁVNÍHO POSTAVENÍ OBRANNÉHO PERSONÁLU ČESKÉ REPUBLIKY

Jako představitel Ministerstva obrany České republiky, Ředitelství speciálních sil, na základě rozšířeného oprávnění k návštěvě USSOCOM podléhám jurisdikci federálních, státních a místních zákonů Spojených států, pokud nestanoví jinak mezinárodní smlouva, jiný konkrétní pramen práva či podmínky jakýchkoli diplomatických imunit, které mi mohou být přiznány. Jsem srozuměn s tím, že moje schválení jako obranného personálu České republiky přiděleného k USSOCOM mi nezakládá nárok na diplomatické nebo jiné zvláštní výsady.

ČLÁNEK II

PODMÍNKY POTVRZENÍ OBRANNÉHO PERSONÁLU ČESKÉ REPUBLIKY

(1) Odpovědnosti: Jsem srozuměn s tím, že má činnost bude omezena na výkon činností pro hostitelskou stranu k prohloubení většího vzájemného porozumění v tématech, ve kterých můj stát a Spojené státy mají společný zájem. Nebudu vykonávat povinnosti, které jsou zákony nebo předpisy vyhrazeny představitelům nebo zaměstnancům Spojených států. Moje povinnosti a činnosti jsou popsány v popisu pozice, který jsem obdržel v souvislosti s tímto přidělením.

(2) Náklady: Jsem srozuměn s tím, že veškeré náklady spojené s výkonem mých povinností jako přidělený obranný personál České republiky, zahrnující mimo jiné náklady na cestování, ubytování, stravu a lékařské a stomatologické služby, ponese můj stát.

(3) Prodloužení a opětovné potvrzení: Jsem srozuměn s tím, že pokud si můj stát přeje rozšíření nebo opětovné potvrzení mé pozice nad rozsah původního časového vymezení, pro něž jsem potvrzen, je třeba podat novou žádost o povolení návštěvy nejpozději třiceti (30) dnů před vypršením stávajícího rozšířeného oprávnění k návštěvám.

(4) Kontaktní orgán: Jsem srozuměn s tím, že po dokončení procesu potvrzení mi bude k podpoře po dobu mé návštěvy u USSOCOM přidělen kontaktní orgán. Dále jsem srozuměn s tím, že prostřednictvím mého kontaktního orgánu budu koordinovat všechny žádosti o informace, návštěvy a jiné záležitosti spadající do působnosti mého potvrzení. Jsem také srozuměn s tím, že požadavky na informace jdoucí mimo působnost mého potvrzení budou předkládány prostřednictvím kanceláře přidělence obrany při Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC.

(5) Jiné návštěvy: Jsem srozuměn s tím, že návštěvy v zařízeních, jejichž účel nemá přímý vztah k působnosti mého potvrzení, budou zabezpečovány prostřednictvím kanceláře přidělence obrany při Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, DC.

(6) Uniforma: Jsem srozuměn s tím, že při plnění svých úkolů u USSOCOM nebo jiného zařízení Ministerstva obrany Spojených států budu nosit svou národní uniformu, ledaže mi budou uděleny jiné pokyny. Budu dodržovat ústrojovací předpisy armády svého domovského státu.

(7) Pracovní doba: Jsem srozuměn s tím, že má pracovní doba bude od pondělí do pátku od (čas) do (čas). Budu-li požadovat přístup na pracoviště mimo pracovní dobu, je mou povinností vyžádat si svolení od bezpečnostního důstojníka velitelství prostřednictvím mého kontaktního orgánu. Dále jsem srozuměn, že během mého vstupu mimo pracovní dobu (je/není) nutné mi přidělit doprovázejícího představitele americké strany. Jakékoliv zvýšené náklady spojené s tímto vstupem mimo pracovní dobu budou uhrazeny Spojeným státům.

(8) Bezpečnost:

a. Jsem srozuměn s tím, že přístup k informacím Spojených států bude omezen pouze na informace, o kterých můj kontaktní orgán rozhodne, že jsou nezbytné k výkonu funkce přiděleného obranného personálu České republiky, jak je popsána v popisu pozice, do které jsem přidělen. Jsem také srozuměn s tím, že mi nemusí být umožněn přístup k počítačovým systémům Spojených států, pokud informace dostupné prostřednictvím daného počítače nelze mému státu uvolnit dle platných zákonů, předpisů a zásad Spojených států.

b. Se všemi informacemi, k nimž budu moci mít po dobu mé certifikace přístup, bude nakládáno jako s informacemi důvěrně poskytnutými mému státu a nebudou mnou dále uvolněny ani předány žádné jiné osobě, společnosti, organizaci nebo státu bez předchozího písemného souhlasu Spojených států.

c. Okamžitě oznámím svému kontaktnímu orgánu, získám-li informace nebo dozvím-li se o informacích Spojených států, k nimž nemám oprávnění přístupu. Dále souhlasím s tím, že oznámím svému kontaktnímu orgánu všechny případy, při nichž mi byly nabídnuty nebo poskytnuty informace, pro něž nemám oprávnění.

d. Bude-li to vyžadováno, budu na svém svrchním oděvu nosit zřetelně viditelný bezpečnostní odznak. Tento odznak bude poskytnut Spojenými státy.

(9) Dodržování: Byl jsem seznámen s působností a podmínkami mého potvrzení, plně jsem jim porozuměl a budu je dodržovat. Jejich nedodržení může mít za následek ukončení mého potvrzení. Dále jsem srozuměn s tím, že ukončení mého potvrzení nevylučuje další disciplinární řízení v souladu s příslušnou dohodou o právním postavení ozbrojených sil nebo jinými mezinárodními smlouvami.

(10) Definice pojmů: Pojmy zde nedefinované jsou definovány v příslušném MOA, kterým se řídí mé přidělení jako obranného personálu České republiky.

ČLÁNEK III

PŮSOBNOST POTVRZENÍ OBRANNÉHO PERSONÁLU ČESKÉ REPUBLIKY

(1) Kontaktní orgán: Jako kontaktní orgán mi byl přidělen (jméno kontaktního orgánu).

(2) Potvrzení: Jsem potvrzen u USSOCOM a budu zastupovat Českou republiku, Ministerstvo obrany, Ředitelství speciálních sil u USSOCOM, jak bylo vzájemně odsouhlaseno stranami.

(3) Cestování: V působnosti mého potvrzení mohu se svolením svého kontaktního orgánu navštívit následující místa: (vložte příslušná místa).

ČLÁNEK IV

POTVRZENÍ O VSTUPNÍM POUČENÍ OBRANNÉHO PERSONÁLU ČESKÉ REPUBLIKY

Já, (jméno obranného personálu České republiky), beru na vědomí a jsem srozuměn s tím, že jsem byl potvrzen jako přidělený obranný personál České republiky u USSOCOM na základě dohody mezi Českou republiku, Ministerstvem obrany, Ředitelstvím speciálních sil a USSOCOM v souladu s Memorandem o dohodě (MOA) mezi Ministerstvem obrany Spojených států amerických (MO USA), zastoupeným USSOCOM, a Ministerstvem obrany (MO) České republiky, zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil o přidělování obranného personálu České republiky k USSOCOM. Dále potvrzuji, že jsem srozuměn s: (1) právním statusem svého potvrzení; (2) podmínkách svého potvrzení; a (3) působností svého potvrzení a byl jsem o nich poučen. Dále stvrzuji, že budu jednat v souladu s podmínkami a odpovědnostmi svého potvrzení.

(PODPIS OBRANNÉHO PERSONÁLU ČESKÉ REPUBLIKY)

(JMÉNO OBRANNÉHO PERSONÁLU ČESKÉ REPUBLIKY - HŮLKOVÝM PÍSMEM) (HODNOST A/NEBO TITUL)

(DATUM)

(PODPIS OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ POUČENÍ)

(JMÉNO OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ POUČENÍ - HŮLKOVÝM PÍSMEM) (DATUM)


PŘÍLOHA B

FORMÁT POPISUPOZICE OBRANNÉHO PERSONÁLU ČESKÉ REPUBLIKY PŘIDĚLENÉHO K USSOCOM

1. Funkce:

2. Popis pozice a vykonávaných povinností:

3. Délka přidělení:

4. Velitelství MO USA/Organizace MO USA/jednotka/místo:

5. Kvalifikace:

A. Bezpečnostní prověrka:

B. Hodnost/úroveň:

C. Požadovaná formální školení:

D. Poznámky:

6. Organizační složka hostitelské strany odpovědná za správní a operační dohled nad obranným personálem České republiky:

Přesunout nahoru