Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 18/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům

Datum vyhlášení 29.03.2018
Uzavření smlouvy 08.12.2014
Platnost od 01.01.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. prosince 2014 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. ledna 2018.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU

A

FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU

O

SPOLUPRÁCI V OBLASTI

PRŮZKUMU A VYUŽITÍ KOSMICKÉHO PROSTORU K MÍROVÝM ÚČELŮM

Česká republika a Francouzská republika, (dále jen „Vysoké smluvní strany“)

přejíce si rozvíjet mezi oběma státy vědecko-technickou spolupráci na vzájemně výhodném základě,

berouce v úvahu Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností podepsanou v Paříži 15. února 2005,

berouce v úvahu oddíl čtyři Strategického partnerství mezi Českou republikou a Francouzskou republikou podepsaného v Praze 16. června 2008, podle něhož Vysoké smluvní strany hodlají spolupracovat v oblasti kosmických aktivit,

vědomy si toho, že kosmické technologie a jejich aplikace přispívají k hospodářskému a vědeckému rozvoji a k blahobytu občanů,

přejíce si posilovat svou spolupráci v oblasti kosmických aktivit jak bilaterálně, tak v rámci mezinárodních organizací a vytvářet příznivé podmínky pro vědeckotechnickou a průmyslovou spolupráci,

berouce v úvahu ustanovení Smlouvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles z 27. ledna 1967, jakož i ostatní mnohostranné smlouvy o zásadách týkajících se činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru, jejímiž smluvními stranami jsou Česká republika a Francouzská republika,

uznávajíce své příslušné závazky týkající se nešíření zbraní hromadného ničení a kontroly vývozu, zejména své závazky jakožto signatářů Režimu kontroly raketových technologií (MTCR),

vyjadřujíce svůj společný zájem rozvíjet spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům,

se dohodly takto:

Článek 1

Předmět

1. Na základě této Smlouvy Vysoké smluvní strany posilují svou vědeckotechnickou spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům.

2. Spolupráce podle této Smlouvy probíhá v souladu se zákony a právními předpisy Vysokých smluvních stran při dodržování mezinárodního práva, a aniž by tím byla dotčena jejich práva a povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv a závazků, které uzavřely.

3. Spolupráce v rámci této Smlouvy se uskutečňuje na základě vzájemnosti.

Článek 2

Oblasti spolupráce

Spolupráce v rámci této Smlouvy probíhá v následujících oblastech:

- kosmický výzkum, včetně prohlubování znalostí o kosmickém prostoru a jeho využívání, zejména v oblasti kosmických věd, pozorování Země a mikrogravitace;

- vzdělávání studentů (na úrovni magisterského a doktorského studia) v technických a vědeckých oborech na vysokých školách;

- budování, provoz a využívání kosmických systémů a souvisejících infrastruktur;

- rozvoj kosmických aplikací a služeb využívajících kosmické systémy, jejichž výsledky jsou uplatnitelné zejména v oblasti pozorování Země, meteorologie, udržitelného rozvoje, telekomunikací, družicové navigace a inženýrství pozemního segmentu;

- rozšiřování povědomí o kosmickém prostoru, kosmických aktivitách a jejich přínosu pro společnost mezi širokou i odbornou veřejností.

Článek 3

Formy spolupráce

Spolupráce může probíhat v těchto formách:

- pravidelné konzultace o výhledech rozvoje oblasti kosmických aktivit,

- koordinace strategií a příslušných stanovisek Vysokých smluvních stran v oblasti kosmických aktivit,

- výměna informací a údajů,

- vypracování a provádění společných projektů,

- výměna studentů, technických a vědeckých odborníků, jakož i výzkumných pracovníků v oblasti kosmických aktivit,

- společné pořádaní seminářů, kolokvií a výstav,

- koordinace a provádění společných výzkumných a vývojových aktivit, a

- společné vypracovaní návrhů v rámci evropských programů.

Článek 4

Příslušné instituce Vysokých smluvních stran

1. „Příslušnými institucemi Vysokých smluvních stran“ pověřenými koordinovat vnitrostátní provádění spolupráce vyplývající z této Smlouvy v oblastech uvedených v článku 2 a určenými Vysokými smluvními stranami jsou:

- Za Českou republiku Ministerstvo dopravy (dále jen „Ministerstvo dopravy“)

- Za Francouzskou republiku Národní středisko pro kosmické studie (Centre national ď études spatiales) (dále jen „CNES“).

2. Každá z Vysokých smluvních stran vyrozumí druhou Vysokou smluvní stranu o jakékoli změně týkající se příslušných institucí.

Článek 5

Smíšený výbor

1. Pro koordinaci uplatňování této Smlouvy vytvářejí Vysoké smluvní strany Smíšený výbor, v němž zasedají:

- za českou Stranu zástupci Ministerstva dopravy a dalších českých zainteresovaných ministerstev a organizací,

- za francouzskou Stranu zástupci CNES a francouzských zainteresovaných ministerstev a organizací.

2. Smíšenému výboru spolupředsedají dva zástupci jmenovaní každou z Vysokých smluvních stran. Vysoké smluvní strany si vzájemně sdělí jméno a funkci spolupředsedy jmenovaného každou z nich. Ve Smíšeném výboru jsou rozhodnutí přijímána konsensem spolupředsedů.

3. Smíšený výbor je pověřen zejména těmito úkoly:

- stanovovat hlavní směry spolupráce,

- určovat způsoby provádění těchto hlavních směrů,

- posuzovat výsledky spolupráce,

- zabývat se i dalšími otázkami vyplývajícími z provádění této Smlouvy.

4. Smíšený výbor se schází střídavě v České republice a ve Francouzské republice, a to zpravidla jednou ročně nebo tak často, jak to Vysoké smluvní strany budou pokládat za nejvhodnější.

5. Pro provádění této Smlouvy může Smíšený výbor vytvářet smíšené pracovní skupiny.

Článek 6

Prováděcí dohody

V rámci hlavních směrů stanovených Smíšeným výborem mohou být podmínky a způsoby provádění činností v oblastech spolupráce dle článků 2 a 3 této Smlouvy předmětem zvláštních dohod o spolupráci mezi dotčenými institucemi.

Článek 7

Financování

1. Vysoké smluvní strany se dohodly na tom, že spolupráce uvedená v této Smlouvě bude probíhat v rámci a v mezích rozpočtových prostředků, jimiž disponují pro svůj běžný provoz, v souladu s jejich postupy pro financování.

2. Každá Vysoká smluvní strana financuje sama činnosti v oblastech spolupráce, které probíhají dle článku 2 této Smlouvy.

Článek 8

Výměna pracovníků

Při dodržování svých příslušných zákonů a právních předpisů usnadňují Vysoké smluvní strany výměnu pracovníků v rámci této Smlouvy.

Článek 9

Duševní vlastnictví

Systém ochrany vztahující se na práva duševního vlastnictví vzniklá nebo poskytnutá v rámci činností v oblastech spolupráce dle této Smlouvy, je vymezen v příloze této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

Článek 10

Ochrana informací

1. Informace a vědecké a technické údaje získávané nebo vyměňované na základě spolupráce probíhající dle této Smlouvy nemohou být předávány třetím stranám bez předchozího souhlasu příslušných institucí Vysokých smluvních stran.

2. Všechny utajované informace a všechny informace označené „DIFFUSION RESTREINTE“ vytvořené nebo vyměňované v rámci provádění této Smlouvy se používají, poskytují, ukládají, zpracovávají a chrání v souladu s ustanoveními Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností podepsané v Paříži dne 15. února 2005.

Článek 11

Odpovědnost

1. Vysoké smluvní strany a jejich příslušné instituce se navzájem vzdávají možnosti uplatnit mezi sebou nárok na náhradu škody způsobené jejich pracovníkům nebo na jejich majetku z důvodu provádění činností v oblastech spolupráce dle této Smlouvy.

2. Vzájemné vzdání nároku na náhradu škody se nevztahuje:

- na nároky ze škod způsobených úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti,

- na nároky ve věcech duševního vlastnictví,

- na nároky uplatněné fyzickou osobou nebo jejími právními nástupci z důvodu vážné újmy na zdraví nebo úmrtí této osoby.

Článek 12

Kontrola vývozu a ochrana majetku a technologií

Převody majetku, technologií, informací a údajů probíhají v souladu s příslušnými zákony a právními předpisy Vysokých smluvních stran použitelnými ve věci kontroly vývozu a při dodržování mezinárodních závazků v této oblasti.

Článek 13

Celní náležitosti

1. Při zachování svých vnitrostátních zákonů a právních předpisů, jakož i unijních právních předpisů, každá z Vysokých smluvních stran osvobodí od cla a poplatků vztahujících se na dovoz, vstup nebo odeslání vybavení a příslušenství nezbytných pro provádění činností podle této Smlouvy, jestliže tento dovoz, vstup nebo odeslání jsou prováděny příslušnou institucí Vysoké smluvní strany nebo na její účet.

2. Vybavení a příslušenství osvobozená od cla a poplatků v souladu s ustanoveními předcházejícího odstavce nesmí být prodána ani darována třetím osobám, pokud nebyl získán předchozí souhlas od celních orgánů Vysoké smluvní strany, která je dováží nebo umožňuje jejich vstup na území, nebo dokud nebyla uhrazena cla a poplatky.

Článek 14

Řešení sporů

Spory týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy budou řešeny vzájemnou dohodou mezi příslušnými institucemi Vysokých smluvních stran. Pokud nebudou takto vyřešeny, budou spory řešeny vyjednáváním mezi Vysokými smluvními stranami.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1. Vysoké smluvní strany si vzájemně oznámí splnění příslušných postupů požadovaných od každé z nich pro vstup této Smlouvy v platnost. Tato Smlouva vstoupí v platnost prvního dne čtvrtého měsíce následujícího po dni doručení posledního z těchto oznámení.

2. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá Vysoká smluvní strana může tuto Smlouvu kdykoli písemně diplomatickou cestou vypovědět. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná plynout ode dne následujícího po doručení oznámení o výpovědi druhé Vysoké smluvní straně.

3. Ukončením platnosti této Smlouvy nezanikají práva a povinnosti Vysokých smluvních stran, které jsou spojeny s činnostmi v oblastech spolupráce dle této Smlouvy, jejichž provádění již začalo.


Dáno v Praze, dne 8. prosince 2014, ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a francouzském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Bohuslav Sobotka
Předseda vlády

Za Francouzskou republiku
Manuel Valls
Předseda vlády


PŘÍLOHA

Vysoké smluvní strany se zavazují, že budou účinně chránit práva duševního vlastnictví vzniklá nebo poskytnutá v rámci činností probíhajících v oblastech spolupráce dle této Smlouvy.

Tato příloha nemá vliv na systém ochrany práv duševního vlastnictví vztahující se na Vysoké smluvní strany a na příslušné instituce, jenž je upraven právním řádem každé z nich, právem Evropské unie a vnitřními předpisy příslušných institucí, a nejsou jí dotčeny mezinárodní závazky uzavřené Vysokými smluvními stranami.

Pro účely této Smlouvy má pojem „duševní vlastnictví“ význam vymezený v článku 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu 14. července 1967.

Tato Smlouva nemá vliv na práva duševního vlastnictví nabytá každou z Vysokých smluvních stran nebo příslušných institucí před vstupem této Smlouvy v platnost nebo vyplývající z činností prováděných mimo rámec této Smlouvy.

Příslušné instituce Vysokých smluvních stran se navzájem bez zbytečného odkladu vyrozumí o všech výsledcích duševních činností prováděných v rámci této Smlouvy, které lze chránit prostřednictvím práv duševního vlastnictví, a přijímají přiměřená opatření na jejich ochranu.

Ustanovení této přílohy se vztahují na všechny činnosti prováděné v oblastech spolupráce dle této Smlouvy.

A) Publikace - autorské právo

1. Na publikace týkající se činností prováděných v oblastech spolupráce dle článku 2 této Smlouvy Vysokými smluvními stranami nebo jejich příslušnými institucemi se vztahuje autorské právo. Vysoké smluvní strany a jejich příslušné instituce mají nevýlučné a bezplatné právo na překlad, rozmnožování a rozšiřování publikací týkajících se činností prováděných v oblastech spolupráce dle článku 2 této Smlouvy a pocházejících od druhé Vysoké smluvní strany nebo její příslušné instituce, s výhradou zachování ustanovení uvedených v článku 10 této Smlouvy.

2. Ve všech výtiscích těchto publikací musí být uvedeno jméno autora. Pokud mu to právní řád příslušné Vysoké smluvní strany umožňuje, má autor právo výslovně odmítnout být v těchto publikacích jmenován.

B) Výzkumné činnosti - práva duševního vlastnictví

1. Výzkumné činnosti prováděné Vysokými smluvními stranami nebo jejich příslušnými institucemi jsou považovány za společné, pokud jsou výsledkem společných prací prováděných na základě této Smlouvy. V případě společných výzkumných činností vypracují Vysoké smluvní strany nebo jejich příslušné instituce společně plán zhodnocení výsledků, který jim má umožnit získat na základě dosažených výsledků finanční výhody. Tento plán bude vypracován bez zbytečného odkladu, jakmile se objeví nové výsledky, které by mohly být chráněny prostřednictvím práv duševního vlastnictví. Vysoké smluvní strany nebo jejich příslušné instituce se v rámci plánu zhodnocení výsledků dohodnou na způsobu ochrany dosažených výsledků, na rozdělení práv duševního vlastnictví vyplývajících ze společné výzkumné činnosti, jakož i na rozdělení nákladů spojených s ochranou duševního vlastnictví, přičemž zohlední jednotlivé příspěvky Vysokých smluvních stran a jejich příslušných institucí potřebné k dosažení těchto výsledků.

2. V případě výsledků dosažených společně v důsledku provádění jiných než společných výzkumných činností, které však pocházejí z činností prováděných dle této Smlouvy, Vysoké smluvní strany postupují stejně jako v případě výsledků pocházejících ze společných výzkumů.

3. V případě jiných než společných výzkumů prováděných dle této Smlouvy vedoucích k výsledkům, které nejsou společné, se o způsobech přístupu jedné Vysoké smluvní strany nebo jedné z příslušných institucí k duševnímu vlastnictví druhé Vysoké smluvní strany nebo druhé příslušné instituce rozhoduje případ od případu, podle dohody mezi Vysokými smluvními stranami nebo příslušnými institucemi.

4. Jestliže nelze vypracovat plán zhodnocení výsledků včas a hrozí nebezpečí z prodlení s přijetím náležitých opatření na ochranu výsledků prostřednictvím práv duševního vlastnictví, jedna z Vysokých smluvních stran nebo její příslušná instituce zajistí tuto ochranu jménem obou Vysokých smluvních stran nebo obou příslušných institucí. Vysoké smluvní strany nebo jejich příslušné instituce vypracují následně plán zhodnocení výsledků dle odstavce B)1. a zejména přistoupí k uspořádání vzájemných právních vztahů k právům duševního vlastnictví, berouce v úvahu odlišné příspěvky Vysokých smluvních stran a jejich příslušných institucí při dosažení těchto výsledků.

5. V případě, kdy nemůže být některý z výsledků duševních činností prováděných v rámci této Smlouvy ochráněn právními předpisy jedné z Vysokých smluvních stran, může Vysoká smluvní strana nebo příslušná instituce, pro niž právní řád takovou ochranu umožňuje, zajistit tuto ochranu jménem obou Vysokých smluvních stran nebo obou příslušných institucí, a to v souladu s plánem zhodnocení výsledků.

C) Výměna výzkumných pracovníků a vědeckých a technických odborníků

Výzkumní pracovníci a vědečtí a techničtí odborníci jedné z Vysokých smluvních stran, vyslaní k výkonu práce v příslušné instituci druhé Vysoké smluvní strany, podléhají v oblasti správy práv duševního vlastnictví vnitřním předpisům platným v této příslušné instituci, s výjimkou prémií nebo licenčních poplatků spojených s těmito právy.

D) Software

1. Vysoké smluvní strany nebo příslušné instituce vykonávají vůči softwaru, který sice vznikl v rámci činností v oblastech spolupráce dle této Smlouvy, ale který není výsledkem společných prací a který nebyl spolufinancován oběma Vysokými smluvními stranami či příslušnými institucemi, všechna majetková autorská práva, jež jim poskytuje právní řád dané Vysoké smluvní strany.

2. Pokud jde o software vyvinutý v rámci společných prací a spolufinancovaný oběma Vysokými smluvními stranami či příslušnými institucemi, je způsob jeho využití stanoven dohodou mezi Vysokými smluvními stranami či příslušnými institucemi, včetně rozdělení licenčních poplatků v případě jeho obchodního využití.

Přesunout nahoru