Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 17/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změnách prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Datum vyhlášení 23.03.2018
Platnost od 30.09.2014
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 2014 oznámila Česká republika generálnímu tajemníkovi Rady Evropy následující změny prohlášení:

- Prohlášení České republiky k článku 15 odst. 6 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, přijaté ve Štrasburku dne 20. dubna 19591:

V souladu s článkem 15 odst. 6 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních Česká republika prohlašuje, že

a) žádosti o pomoc vzešlé z přípravného řízení mají být zasílány Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky;

b) ostatní žádosti o pomoc mají být zasílány Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

Toto prohlášení nahrazuje prohlášení učiněné Českou republikou dne 16. března 1994 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 550/1992 Sb. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.

- Prohlášení České republiky k článku 13 Evropské úmluvy o předávání trestního řízení, přijaté ve Štrasburku dne 15. května 19722:

Žádosti České republiky uvedené v Evropské úmluvě o předávání trestního řízení jsou před podáním obžaloby zasílány Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky; ostatní žádosti České republiky uvedené v Evropské úmluvě o předávání trestního řízení jsou zasílány Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Žádosti ostatních smluvních stran uvedené v Evropské úmluvě o předávání trestního řízení mají být zasílány Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky.

Toto prohlášení nahrazuje prohlášení učiněné Českou republikou dne 16. března 1994 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 551/1992 Sb. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.

- Prohlášení České republiky k článku 4 Úmluvy o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami, přijaté ve Štrasburku dne 20. dubna 19893:

V souladu s článkem 4 Úmluvy o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami určuje Česká republika následující orgány jako odpovědné za odesílání a přijímání žádostí:

Česká národní banka

- adresa:

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Česká republika
- tel.: (+420)224411111
- fax: (+420)224412404
- e-mail: podatelna@cnb.cz

Ministerstvo financí České republiky

- adresa:

Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika
- tel.: (+420)257041111
- fax: (+420)257042788
- e-mail: podatelna@mfcr.cz

Nejvyšší státní zastupitelství České republiky

- adresa:

Jezuitská 4
66055 Brno
Česká republika
- tel.: (+420)542512330
- fax: (+420)542512350
- e-mail: podatelna@nsz.brn.justice.cz

pro žádosti o pomoc v trestních věcech vzešlé z přípravného řízení

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

- adresa:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2 Česká republika
- tel: (+420)221997435
- fax: (+420)221997986
- e-mail: mot@msp. justice.cz

pro ostatní žádosti o pomoc v trestních věcech.

Toto prohlášení nahrazuje prohlášení k článku 4 odst. 2 Úmluvy učiněné Českou republikou dne 8. září 2000 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 142/2000 Sb. m. s. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.

- Prohlášení České republiky k článku 23 odst. 1 Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, přijaté ve Štrasburku dne 8. listopadu 19904;

V souladu s článkem 23 odst. 1 Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu Česká republika určuje následující ústřední orgány:

1. pro účely trestního řízení:

a) Nejvyšší státní zastupitelství České republiky pro žádosti vzešlé z přípravného řízení;

b) Ministerstvo spravedlnosti České republiky pro ostatní žádosti;

2. pro všechny ostatní případy: Ministerstvo financí České republiky.4

Adresy výše uvedených ústředních orgánů:

Nejvyšší státní zastupitelství České republiky

- adresa:

Jezuitská 4
660 55 Brno Česká republika
-tel.: (+420)542512330
- fax: (+420)542512350
- e-mail: podatelna@nsz.brn.justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

- adresa:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2 Česká republika
- tel.: (+420)221997435
- fax: (+420)221997986
- e-mail: mot@msp. justice.cz

Ministerstvo financí České republiky

- adresa:

Letenská 15
118 10 Praha 1 Česká republika
- tel.: (+420)257041111
- fax: (+420)257042788
- e-mail: podatelna@mfcr.cz

Toto prohlášení nahrazuje prohlášení učiněné Českou republikou dne 19. listopadu 1996 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/1997 Sb. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.

- Prohlášení České republiky k článku 29 Trestněprávní úmluvy o korupci, přijaté ve Štrasburku dne 27. ledna 19995

V souladu s článkem 29 Trestněprávní úmluvy o korupci Česká republika určuje následující ústřední orgány:

a) Nejvyšší státní zastupitelství České republiky pro žádosti vzešlé z přípravného řízení;

b) Ministerstvo spravedlnosti České republiky pro ostatní žádosti.

- Toto prohlášení nahrazuje prohlášení k článku 29 Úmluvy učiněné Českou republikou dne 8. září 2000 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 70/2002 Sb. m. s. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.

Prohlášení České republiky k článku 15 odst. 8 písm. a) Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, přijaté ve Štrasburku dne 20. dubna 19596, ve znění čl. 4 Druhého dodatkového protokolu, přijatého ve Štrasburku dne 8. listopadu 20017

V souladu s článkem 15 odst. 8 písm. a) Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ve znění článku 4 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že kopie žádostí o právní pomoc musí být vždy zasílány ústřednímu orgánu, a to:

a) Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky v případě žádosti vzešlé z přípravného řízení;

b) Ministerstvu spravedlnosti České republiky v ostatních případech.

Toto prohlášení nahrazuje prohlášení k článku 15 odst. 8 písm. a) Úmluvy učiněné Českou republikou dne 1. března 2006 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2006 Sb. m. s. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.

- Prohlášení České republiky k článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání, přijaté v Paříži dne 13. prosince 19578

V souladu s článkem 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání Česká republika oznamuje, že s účinností od 1. ledna 2014 přijala novelizaci právních předpisů k provedení rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SW; dále jen „rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu“), které považuje za jednotné právní předpisy ve smyslu článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání a jež bude uplatňovat ve vztahu ke členským státům Evropské unie, které rovněž uplatňují právní předpisy k provedení rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu.

Česká republika nadále uplatňuje článek 3 Smlouvy mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech, sjednané v Praze dne 29. října 1992, a článek XV Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, sjednané ve Vídni dne 27. června 1994, na jejichž základě se evropské zatýkací rozkazy a další písemnosti zasílají bez překladů do úředního jazyka dožádaného státu.

Toto prohlášení nahrazuje prohlášení učiněné Českou republikou dne 9. června 2006 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 63/2006. Sb. m. s. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 2014 oznámila Česká republika generálnímu tajemníkovi Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj změnu prohlášení České republiky k článku 11 Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, přijaté v Paříži dne 17. prosince 19979:

1. Pro účely článku 4 odst. 3 Úmluvy, který se týká konzultací, budou odpovědnými orgány Nej vyšší státní zastupitelství České republiky a Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

2. Pro účely článku 9 Úmluvy, který se týká vzájemné právní pomoci, budou odpovědnými orgány Nejvyšší státní zastupitelství České republiky ve stadiu přípravného řízení trestního a Ministerstvo spravedlnosti České republiky v ostatních případech.

3. Pro účely článku 10 Úmluvy, který se týká vydávání, bude odpovědným orgánem Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Toto prohlášení nahrazuje prohlášení učiněné Českou republikou dne 21. ledna 2000 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 25/2000 Sb. m. s. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. října 2014 oznámila Česká republika generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů následující změny prohlášení:

- Prohlášení České republiky k článku 103 odst. 1 písm. a) Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatého v Římě dne 17. července 199810:

V souladu s článkem 103 odst. 1 písm. a) Římského statutu Mezinárodního trestního soudu Česká republika prohlašuje, že je ochotna přijímat

a) odsouzené, kteří jsou občany České republiky, anebo mají na území České republiky trvalý pobyt a

b) jiné odsouzené, pokud se Mezinárodní trestní soud zaváže uhradit náklady výkonu trestu.

Toto prohlášení nahrazuje prohlášení k článku 103 odst. 1 písm. a) Statutu učiněné Českou republikou dne 21. července 2009 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2009 Sb. m. s. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.

- Prohlášení České republiky k článku 46 odst. 13 Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci, přijaté v New Yorku dne 11. prosince 200311:

V souladu s článkem 46 odst. 13 Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci Česká republika prohlašuje, že ústředními orgány, které jsou povinny a zplnomocněny přijímat žádosti o poskytnutí právní pomoci, jsou:

a) Nejvyšší státní zastupitelství České republiky v případě žádosti vzešlé z přípravného řízení;

b) Ministerstvo spravedlnosti České republiky v ostatních případech.

Toto prohlášení nahrazuje prohlášení k článku 46 odst. 13 Úmluvy učiněné Českou republikou dne 29. listopadu 2013 a vyhlášené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 105/2013 Sb. m. s. Ostatní skutečnosti uvedené v tomto sdělení zůstávají nezměněny.

Poznámky pod čarou

1 č. 550/1992 Sb.

2 č. 551/1992 Sb.

3 č. 142/2000 Sb. m. s.

4 č. 33/1997 Sb.

5 č. 70/2002 Sb. m .s.
č. 43/2009 Sb. m. s.

6 č. 550/1992 Sb.

7 č. 48/2006 Sb. m. s.

8 č. 549/1992 Sb.

9 č. 25/2000 Sb. m. s.

10 č. 84/2009 Sb. m. s.

11 č. 105/2013 Sb. m. s.

Přesunout nahoru