Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé  

Datum vyhlášení 03.02.2017
Uzavření smlouvy 06.10.2010
Platnost od 13.12.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

KAPITOLA DVANÁCTÁ - TRANSPARENTNOST (Čl. 12.1 - Čl. 12.8)
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ - ŘEŠENÍ SPORŮ (Čl. 14.1 - Čl. 14.20)
PŘÍLOHA 2-B (Čl. 1 - Čl. 7)
ODDÍL C - OBECNÁ USTANOVENÍ (Čl. 7 - Čl. 10)
ODDÍL A - PRAVIDLA PŮVODU (Čl. 1 - Čl. 13)
ODDÍL C - CEUTA A MELILLA (Čl. 31 - Čl. 32)

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. října 2010 byla v Bruselu podepsána Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 13. září 2011.

Dohoda se na základě svého článku 15.10 odst. 5 předběžně prováděla od 1. července 2011 a na základě svého článku 15.10 odst. 1 vstoupila v platnost dne 13. prosince 2015.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


DOHODA O VOLNÉM OBCHODU

mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, dále jen „členské státy Evropské unie“,

a

EVROPSKÁ UNIE na jedné straně a

KOREJSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Korea“, na straně druhé:

UZNÁVAJÍCE své dlouhotrvající a silné partnerství založené na společných zásadách a hodnotách, jež se odrážejí v rámcové dohodě;

PŘEJÍCE si dále posílit své vzájemné úzké hospodářské vztahy jakožto součást celkových vztahů a v souladu s těmito vztahy a sdílejíce přesvědčení, že tato dohoda vytvoří nový prostor pro rozvoj obchodu a investic mezi oběma stranami;

PŘESVĚDČENY, že tato dohoda vytvoří rozšířený a bezpečný trh zboží a služeb a stabilní a předvídatelné prostředí pro investice, čímž se podnítí konkurenceschopnost jejich firem na globálních trzích;

POTVRZUJÍCE svůj závazek vůči Chartě Organizace spojených národů podepsané v San Franciscu dne 26. června 1945 a Všeobecné deklaraci lidských práv, již přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948;

POTVRZUJÍCE svůj závazek v souvislosti s udržitelným rozvojem a přesvědčeny o přínosu mezinárodního obchodu pro hospodářský, sociální a environmentální rozměr udržitelného rozvoje, včetně hospodářského rozvoje, pro snížení chudoby, plnou a produktivní zaměstnanost, slušnou práci pro všechny a ochranu a zachování životního prostředí a přírodních zdrojů;

UZNÁVAJÍCE právo obou stran přijmout nezbytná opatření k dosažení legitimních cílů v oblasti veřejné politiky na základě úrovně ochrany, již považují za přiměřenou, pokud taková opatření nepředstavují prostředek neoprávněné diskriminace nebo skrytá omezení mezinárodního obchodu, jak uvádí tato dohoda;

ODHODLÁNY podporovat transparentnost, pokud jde o všechny zainteresované strany, včetně soukromého sektoru a organizací občanské společnosti;

PŘEJÍCE SI zvýšit životní úroveň, podnítit hospodářský růst a stabilitu, vytvářet nové pracovní příležitosti a zlepšit obecnou kvalitu života liberalizací a rozšířením vzájemného obchodu a investic;

SNAŽÍCE SE stanovit jasná a vzájemně výhodná pravidla svého obchodu a investic a omezit či odstranit překážky vzájemného obchodu a investic;

ODHODLÁNY přispět k harmonickému rozvoji a rozšíření světového obchodu odstraněním překážek obchodu prostřednictvím této dohody a zabránit vytváření nových překážek obchodu nebo investic mezi svými územími, jež by mohly snížit prospěch plynoucí z této dohody;

PŘEJÍCE SI posílit vytváření a vymáhání právních předpisů a politik týkajících se práce a životního prostředí, podporovat základní práva pracovníků a udržitelný rozvoj a provádět tuto dohodu v souladu s těmito cíli a

VYCHÁZEJÍCE ze svých práv a povinností podle Dohody o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše, uzavřené dne 15. dubna 1994 (dále jen „Dohoda o WTO“), a jiných vícestranných, regionálních a dvoustranných dohod a ujednání, jichž jsou stranami,

SE DOHODLY TAKTO:

KAPITOLA PRVNÍ

CÍLE A OBECNÉ DEFINICE

Článek 1.1

Cíle

1. Strany zřizují oblast volného obchodu zbožím a službami a volného usazování a související pravidla v souladu s touto dohodou.

2. Cílem této dohody je

a) liberalizovat a zjednodušit obchod se zbožím mezi stranami v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dále jen „GATT 1994“);

b) liberalizovat obchod službami a investice mezi stranami v souladu s článkem V Všeobecné dohody o obchodu službami (dále jen „GATS“);

c) podporovat hospodářskou soutěž ve svých hospodářstvích, zejména pokud se týká hospodářských vztahů mezi stranami;

d) dále vzájemně liberalizovat trhy s veřejnými zakázkami stran;

e) přiměřeně a účinně chránit práva duševního vlastnictví;

f) prostřednictvím odstranění překážek obchodu a vytváření prostředí napomáhajícího zvýšení investičních toků přispět k harmonickému rozvoji a expanzi světového obchodu;

g) angažovat se v rozvoji mezinárodního obchodu tak, aby přispěla k cíli udržitelného rozvoje, vycházejíce z toho, že udržitelný rozvoj je rámcovým cílem, a snažit se zajistit, aby byl tento cíl obsažen a reflektován na všech úrovních obchodního vztahu stran; a

h) podporovat přímé zahraniční investice, aniž by se při používání a vymáhání právních předpisů stran v oblasti životního prostředí a zaměstnání snížily či omezily normy týkající se životního prostředí, práce nebo zdraví a bezpečnosti při práci.

Článek 1.2

Obecné definice

V celé této dohodě se rozumí:

stranami Evropská unie nebo její členské státy nebo Evropská unie a její členské státy v rámci svých příslušných oblastí pravomocí podle Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „strana EU“) na jedné straně a Korea na straně druhé;

rámcovou dohodou Rámcová dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, podepsaná v Lucemburku dne 28. října 1996, nebo jakákoli dohoda, která ji aktualizuje, mění nebo nahrazuje; a

celní dohodou Dohoda mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách, podepsaná v Bruselu dne 10. dubna 1997.

KAPITOLA DRUHÁ

NÁRODNÍ ZACHÁZENÍ A PŘÍSTUP ZBOŽÍ NA TRH

ODDÍL A

Společná ustanovení

Článek 2.1

Cíl

Strany během přechodného období počínaje vstupem této dohody v platnost postupně a oboustranně liberalizují obchod se zbožím v souladu s touto dohodou a s článkem XXIV GATT 1994.

Článek 2.2

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na obchod se zbožím (1) mezi stranami.

Článek 2.3

Clo

Pro účely této kapitoly zahrnuje clo jakákoli cla nebo poplatky jakéhokoli druhu, včetně jakékoli formy přirážky k dani nebo příplatku, jež se ukládají na dovoz zboží nebo v souvislosti s ním (2). Clo však nezahrnuje:

a) poplatky rovnající se vnitřní dani uložené v souladu s článkem 2.8 na obdobné domácí zboží nebo na výrobek, z něhož bylo dovezené zboží zcela nebo částečně zpracováno nebo vyrobeno;

b) cla uložená podle právních předpisů jedné strany v souladu s kapitolou třetí (Nápravná opatření);

c) poplatky nebo jiné dávky uložené podle právních předpisů jedné ze stran v souladu s článkem 2.10 nebo

d) cla uložená podle právních předpisů jedné ze stran v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství, která je obsažena v příloze 1A Dohody o WTO (dále jen „Dohoda o zemědělství“).

Článek 2.4

Zařazení zboží

Zařazení zboží v rámci obchodu mezi stranami odpovídá ustanovením celní nomenklatury každé strany vykládané v souladu s harmonizovaným systémem Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselném označování zboží, podepsané v Bruselu dne 14. června 1983.

ODDÍL B

Odstraňování cel

Článek 2.5

Odstraňování cel

1. Není-li v této dohodě stanoveno jinak, každá strana odstraní svá cla na zboží pocházející z druhé strany v souladu se seznamem v příloze 2-A.

2. Základní celní sazba pro každé zboží, na niž se mají uplatňovat postupná snížení podle odstavce 1, je stanovena v seznamu v příloze 2-A.

3. Pokud některá ze stran kdykoli po vstupu této dohody v platnost sníží svou uplatňovanou celní sazbu podle doložky nejvyšších výhod, uplatní se tato celní sazba na obchod, na nějž se vztahuje tato dohoda, pokud a dokud je nižší než celní sazba vypočtená v souladu s jejím seznamem v příloze 2-A.

4. Tři roky po vstupu této dohody v platnost spolu obě strany na žádost kterékoli z nich konzultují otázku zrychlení a rozšíření odstraňování cla z dovozu mezi sebou. Rozhodnutí stran ve Výboru pro obchod vyplývající z takových konzultací o zrychlení nebo rozšíření odstraňování cla na zboží nahrazují celní sazby nebo kategorii zavádění určené podle jejich seznamů v příloze 2-A pro dotčené zboží.

Článek 2.6

Zachování současného stavu

Není-li v této dohodě stanoveno jinak, včetně výslovného uvedení v seznamu každé ze stran v příloze 2-A, nesmí žádná ze stran zvýšit stávající clo ani zavést nové clo na zboží pocházející z druhé strany. To nebrání tomu, aby kterákoli ze stran mohla zvýšit clo na úroveň stanovenou v jejím seznamu v příloze 2-A po jednostranném snížení.

Článek 2.7

Správa a provádění celních kvót

1. Každá strana spravuje a provádí celní kvóty stanovené v dodatku 2-A-1 svého seznamu v příloze 2-A v souladu s článkem XIII GATT 1994, včetně vysvětlujících poznámek, a s Dohodou o dovozním licenčním řízení obsaženou v příloze 1A Dohody o WTO.

2. Každá strana zajistí, aby:

a) její postupy při správě celních kvót byly transparentní, dostupné veřejnosti, včasné, nediskriminační, odpovídající tržním podmínkám, co nejméně zatěžující obchod a reflektující preference konečného uživatele;

b) jakákoli osoba z jedné ze stran splňující právní a správní požadavky strany dovozu byla způsobilá k tomu, aby požádala o udělení celních kvót touto stranou a aby její žádost byla posouzena. Nedohodnou-li se strany jinak prostřednictvím rozhodnutí Výboru pro obchod se zbožím, je jakýkoli zpracovatel, maloobchodník, restaurace, hotel, poskytovatel stravovacích služeb nebo instituce nebo jakákoli jiná osoba způsobilá, aby požádala o udělení celní kvóty a aby byla její žádost posouzena. Veškeré poplatky účtované za služby související s žádostí o udělení celních kvót se omezí na skutečné náklady na poskytnuté služby;

c) kromě případů uvedených v dodatku 2-A-1 svého seznamu v příloze 2-A neudělovala žádnou část celních kvót seskupení producentů, nepodmiňovala přístup k udělení celních kvót nákupem domácí výroby ani neomezovala přístup k udělení celních kvót zpracovatelům a

d) udílela celní kvóty v obchodně přijatelných objemech dodávek a v co největší možné míře v množství, o něž dovozci žádají. Není-li dohodnuto jinak v ustanoveních pro každou celní kvótu a v použitelné celní položce v dodatku 2-A-1 seznamu dotčené strany v příloze 2-A, platí každé udělení celní kvóty pro jakoukoli položku nebo kombinaci položek, na něž se vztahuje zvláštní celní sazba, bez ohledu na specifikaci nebo typ položky nebo kombinace položek, a není podmíněno zamýšleným konečným využitím položky nebo kombinace položek ani velikostí balení.

3. Každá strana určí orgány příslušné pro správu svých celních kvót.

4. Každá strana vyvine co největší úsilí na správu svých celních kvót tak, aby mohli dovozci plně využít množství celních kvót.

5. Žádná ze stran nesmí podmínit žádost o udělení celních kvót nebo jejich využití zpětným vývozem zboží.

6. Strany se na písemnou žádost kterékoli z nich vzájemně konzultují ke správě svých celních kvót.

7. Není-li v dodatku 2-A-1 jejího seznamu v příloze 2-A stanoveno jinak, dá každá ze stran celé množství celních kvót stanovené v uvedeném dodatku k dispozici žadatelům počínaje dnem vstupu této dohody v platnost pro období prvního roku a ve dny výročí vstupu této dohody v platnost pro každý následující rok. Během každého roku zveřejňuje orgán spravující celní kvóty pro stranu dovozu včas na svých určených veřejně přístupných internetových stránkách míru využití a zbývající množství dostupná pro každou celní kvótu.

ODDÍL C

Nesazební opatření

Článek 2.8

Národní zacházení

Každá strana udělí národní zacházení zboží druhé strany v souladu s článkem III GATT 1994, včetně vysvětlujících poznámek. Za tímto účelem jsou článek III GATT 1994 a jeho vysvětlující poznámky obdobně začleněny do této dohody a jsou její součástí.

Článek 2.9

Dovozní a vývozní omezení

Žádná ze stran nesmí přijmout ani zachovat jiný zákaz či omezení než cla, daně nebo jiné poplatky vztahující se na dovoz jakéhokoli zboží z druhé strany nebo na vývoz nebo prodej na vývoz jakéhokoli zboží určeného pro území druhé strany v souladu s článkem XI GATT 1994 a jeho vysvětlujícími poznámkami. Za tímto účelem jsou článek XI GATT 1994 a jeho vysvětlující poznámky obdobně začleněny do této dohody a jsou její součástí.

Článek 2.10

Poplatky a jiné dávky související s dovozem

Každá ze stran zajistí, aby byla výše veškerých poplatků a jiných dávek jakéhokoli druhu (kromě cel a položek vyjmutých z definice cla podle čl. 2.3 písm. a), b) a d)) uložených na dovoz nebo v souvislosti s dovozem omezena na částku přibližných nákladů na poskytnuté služby, aby se nevypočítávaly valoricky a nepředstavovaly nepřímou ochranu domácího zboží nebo zdanění dovozu pro daňové účely.

Článek 2.11

Cla, daně nebo další poplatky a platby vztahující se na vývoz

Žádná ze stran nesmí zachovat ani zavést žádná cla, daně nebo jiné poplatky a dávky uložené na vývoz nebo v souvislosti s vývozem zboží do druhé strany ani žádné vnitřní daně nebo poplatky a dávky uložené na zboží vyvážené do druhé strany, jež převyšují cla, daně nebo jiné poplatky a dávky uložené na obdobné zboží určené k prodeji na vnitřním trhu.

Článek 2.12

Celní hodnota

Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 obsažená v příloze 1A Dohody o WTO (dále jen „Dohoda o celní hodnotě“) je obdobně začleněna do této dohody a je její součástí. Výhrady a možnosti uvedené v článku 20 a v příloze III odst. 2 až 4 Dohody o celní hodnotě se nepoužijí.

Článek 2.13

Státní obchodní podniky

1. Strany potvrzují svá stávající práva a povinnosti podle článku XVII GATT 1994, jeho vysvětlujících poznámek a Ujednání o výkladu článku XVII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 obsažených v příloze 1A Dohody o WTO, jež jsou obdobně začleněny do této dohody a jsou její součástí.

2. Požádá-li jedna strana druhou stranu o informace o zvláštních případech státních obchodních podniků, způsobu jejich činnosti a účinku jejich činnosti na dvoustranný obchod, přihlédne dožádaná strana k potřebě zajistit co největší možnou transparentnost, aniž by byl dotčen čl. XVII odst. 4 písm. d) GATT 1994 o důvěrných informacích.

Článek 2.14

Odstraňování odvětvových nesazebních opatření

1. Strany provádějí své závazky týkající se nesazebních opatření v konkrétních odvětvích na zboží v souladu se závazky stanovenými v přílohách 2-B až 2-E.

2. Tři roky po vstupu této dohody v platnost spolu obě strany na žádost kterékoli z nich konzultují otázku rozšíření svých závazků týkajících se nesazebních opatření na zboží v konkrétních odvětvích.

ODDÍL D

Zvláštní výjimky týkající se zboží

Článek 2.15

Obecné výjimky

1. Strany potvrzují, že jejich stávající práva a povinnosti podle článku XX GATT 1994 a jeho vysvětlujících poznámek, jež jsou začleněny do této dohody a jsou její součástí, se obdobně použijí na obchod se zbožím, jehož se týká tato dohoda.

2. Strany jsou srozuměny s tím, že dříve, než přijmou jakákoli opatření stanovená v písmenech i) a j) článku XX GATT 1994, předloží strana hodlající přijmout opatření druhé straně veškeré relevantní informace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany. Strany se mohou dohodnout na jakýchkoli prostředcích potřebných pro odstranění obtíží. Nedosáhnou-li strany dohody do 30 dnů od předložení uvedených informací, může strana na dotčené zboží použít opatření podle tohoto článku. Pokud podání informací předem nebo provedení posouzení znemožňují výjimečné a vážné okolnosti vyžadující okamžité jednání, může strana, která hodlá přijmout opatření, začít ihned uplatňovat preventivní opatření nezbytná k řešení situace a neprodleně o tom informuje druhou stranu.

ODDÍL E

Institucionální ustanovení

Článek 2.16

Výbor pro obchod se zbožím

1. Výbor pro obchod se zbožím ustavený podle čl. 15.2 odst. 1 (Specializované výbory) zasedne na žádost kterékoli ze stran nebo Výboru pro obchod a zváží jakékoli záležitosti, které nastanou v souvislosti s touto kapitolou, a je složen ze zástupců obou stran.

2. Mezi funkce výboru patří:

a) podpora obchodu zbožím mezi stranami, a to rovněž prostřednictvím konzultací ke zrychlení a rozšíření odstraňování cel a rozšíření závazků týkajících se nesazebních opatření podle této dohody a případně dalších otázek, a

b) řešení sazebních a nesazebních opatření pro obchod se zbožím mezi stranami a případně předání těchto záležitostí ke zvážení Výboru pro obchod,

pokud tyto otázky nebyly svěřeny příslušným pracovním skupinám zřízeným podle čl. 15.3 odst. 1 (Pracovní skupiny).

Článek 2.17

Zvláštní ustanovení o správní spolupráci

1. Strany souhlasí s tím, že pro provedení a kontrolu preferenčního sazebního zacházení přiznaného podle této kapitoly je nezbytná správní spolupráce, a zdůrazňují svůj závazek bojovat proti nesrovnalostem a podvodům v celní oblasti a v souvisejících oblastech.

2. Zjistí-li strana na základě objektivních informací nedostatky v poskytování správní spolupráce anebo nesrovnalosti či podvod, zasedne na žádost této strany do dvaceti dnů od jejího obdržení Celní výbor s cílem vyřešit danou situaci co nejrychleji. Má se za to, že konzultace vedené v rámci Celního výboru plní tutéž funkci jako konzultace podle článku 14.3 (Konzultace).

KAPITOLA TŘETÍ

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

ODDÍL A

Dvoustranná ochranná opatření

Článek 3.1

Použití dvoustranných ochranných opatření

1. Pokud se v důsledku snížení nebo odstranění cel podle této dohody zboží pocházející z jedné ze stran dováží na území druhé strany v takovém zvýšeném množství, v absolutních číslech nebo v poměru k domácí výrobě, a za takových podmínek, které by způsobily nebo hrozily způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví vyrábějícímu obdobné zboží nebo přímo soutěžící zboží, může strana dovozu přijmout opatření stanovená v odstavci 2 v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v tomto oddíle.

2. Strana dovozu může přijmout dvoustranné ochranné opatření, kterým se:

a) pozastavuje další snižování celní sazby na dotčené zboží stanovené touto dohodou, nebo

b) zvyšuje celní sazba na dané zboží na úroveň, která nepřesahuje nižší z následujících úrovní:

i) uplatňovaná celní sazba podle doložky nejvyšších výhod na zboží platná v době přijetí opatření, nebo

ii) základní celní sazba určená v seznamech v příloze 2-A (Odstraňování cel) podle čl. 2.5 odst. 2 (Odstraňování cel).

Článek 3.2

Podmínky a omezení

1. Kterákoli strana oznámí písemně druhé straně zahájení šetření popsaného v odstavci 2 a konzultuje s ní v co největším předstihu před uplatněním dvoustranného ochranného opatření s cílem přezkoumat informace plynoucí z šetření a vyměnit si stanoviska k danému opatření.

2. Kterákoli strana uplatní dvoustranné ochranné opatření pouze v návaznosti na šetření provedené jejími příslušnými orgány v souladu s článkem 3 a čl. 4 odst. 2 písm. c) Dohody o ochranných opatřeních obsažené v příloze 1A Dohody o WTO (dále jen „Dohoda o ochranných opatřeních“), a za tímto účelem jsou článek 3 a čl. 4 odst. 2 písm. c) Dohody o ochranných opatřeních obdobně začleněny do této dohody a jsou její součástí.

3. Při šetření popsaném v odstavci 2 plní daná strana požadavky čl. 4 odst. 2 písm. a) Dohody o ochranných opatřeních, a za tímto účelem je čl. 4 odst. 2 písm. a) Dohody o ochranných opatřeních obdobně začleněn do této dohody a je její součástí.

4. Každá strana zajistí, aby její příslušné orgány uzavřely každé takové šetření do jednoho roku od jeho zahájení.

5. Žádná ze stran neuplatní dvoustranné ochranné opatření:

a) v rozsahu a trvání větším, než může být nezbytné k tomu, aby se předešlo vážné újmě nebo aby byla napravena, a k usnadnění přizpůsobení se,

b) po dobu přesahující dva roky, kromě případů, kdy může být tato doba prodloužena až o dva roky, pokud příslušné orgány strany dovozu postupy uvedenými v tomto článku stanoví, že opatření je nadále nezbytné v zájmu předejití závažné újmě nebo její nápravy nebo v zájmu usnadnění přizpůsobení se a že existují důkazy o tom, že se průmyslové odvětví přizpůsobuje, za předpokladu, že celková doba, po niž se ochranné opatření uplatní, včetně období počátečního uplatňování a jakéhokoli jeho prodloužení, nepřesáhne čtyři roky, nebo

c) po uplynutí přechodného období, s výjimkou souhlasu druhé strany.

6. Ukončí-li strana dvoustranné ochranné opatření, je celní sazba taková, jaká by se podle jejího seznamu v příloze 2-A (Odstraňování cel) uplatňovala, nebyla-li by opatření přijata.

Článek 3.3

Prozatímní opatření

Za kritických okolností, kdy by prodlení mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, může strana uplatnit dvoustranné ochranné opatření na prozatímním základě poté, co je zjištěno, že existují jasné důkazy, že se dovoz zboží pocházejícího z druhé strany zvýšil v důsledku snížení či odstranění cla podle této dohody a že tento dovoz působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví. Trvání jakýchkoli prozatímních opatření nepřekročí 200 dní a během této doby musí dotčená strana splňovat požadavky čl. 3.2 odst. 2 a 3. Dotčená strana ihned zpětně uhradí veškeré zvýšení cel, pokud šetření popsané v čl. 3.2 odst. 2 nevede ke zjištění, že jsou splněny požadavky článku 3.1. Trvání jakýchkoli prozatímních opatření se považuje za součást doby popsané v čl. 3.2 odst. 5 písm. b).

Článek 3.4

Kompenzace

1. Strana uplatňující dvoustranné ochranné opatření konzultuje s druhou stranou v zájmu dosažení vzájemné dohody o vhodných kompenzacích liberalizujících obchod ve formě koncesí se zásadně rovnocennými účinky na obchod nebo rovnocenných hodnotě předpokládaného dodatečného cla, jež vyplyne z ochranného opatření. Strana poskytne příležitost k těmto konzultacím nejpozději 30 dní po uplatnění dvoustranného ochranného opatření.

2. Pokud konzultace podle odstavce 1 nevedou k dohodě o kompenzacích liberalizujících obchod do 30 dní od svého začátku, může strana, na jejíž zboží se vztahuje ochranné opatření, pozastavit uplatňování zásadně rovnocenných koncesí straně uplatňující ochranné opatření.

3. Právo na pozastavení uvedené v odstavci 2 se neuplatní během prvních 24 měsíců, kdy je dvoustranné ochranné opatření v platnosti, pokud dané ochranné opatření splňuje podmínky této dohody.

Článek 3.5

Definice

Pro účely tohoto oddílu se:

vážnou újmou a hrozbou vážné újmy rozumí totéž jako v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) Dohody o ochranných opatřeních. Za tímto účelem je čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) obdobně začleněn do této dohody a je její součástí; a

přechodným obdobím rozumí doba platná pro určité zboží ode dne vstupu této dohody v platnost do deseti let ode dne, k němuž bylo dokončeno snižování nebo odstraňování cel, podle druhu zboží.

ODDÍL B

Ochranná opatření v oblasti zemědělství

Článek 3.6

Ochranná opatření v oblasti zemědělství

1. Strana může v souladu s odstavci 2 až 8 uplatnit opatření ve formě vyššího cla na dovoz původního zemědělského zboží, jež je uvedeno v jejím seznamu v příloze 3, pokud celkový objem dovozu dotčeného zboží v kterémkoli roce přesáhne spouštěcí úroveň stanovenou v jejím seznamu v příloze 3.

2. Clo podle odstavce 1 nesmí přesáhnout nižší z běžně uplatňované celní sazby podle doložky nejvyšších výhod anebo uplatňované celní sazby podle doložky nejvyšších výhod platné v den bezprostředně předcházející dni vstupu této dohody v platnost nebo celní sazby stanovené v seznamu dotčené strany v příloze 3.

3. Cla, která každá strana uplatňuje podle odstavce 1, musí být stanovena v souladu s jejími seznamy v příloze 3.

4. Žádná ze stran nesmí uplatňovat nebo zachovat ochranné opatření v oblasti zemědělství podle tohoto článku a současně uplatňovat nebo zachovat v souvislosti se stejným zbožím:

a) dvoustranné ochranné opatření v souladu s článkem 3.1;

b) opatření podle článku XIX GATT 1994 a Dohody o ochranných opatřeních; nebo

c) zvláštní ochranné opatření podle článku 5 Dohody o zemědělství.

5. Každá strana uplatňuje veškerá ochranná opatření v oblasti zemědělství transparentně. Do 60 dní od uložení ochranných opatření v oblasti zemědělství strana uplatňující opatření písemně uvědomí druhou stranu a poskytne jí relevantní údaje týkající se opatření. Na písemnou žádost strany vývozu spolu strany konzultují použití opatření.

6. Provedení a použití tohoto článku může být předmětem diskuse a přezkumu ve Výboru pro obchod se zbožím uvedeném v článku 2.16 (Výbor pro obchod se zbožím).

7. Žádná ze stran nesmí použít ani zachovat ochranné opatření v oblasti zemědělství na původní zemědělské zboží:

a) pokud uplynulo období stanovené v ochranných ustanoveních pro oblast zemědělství v jejím seznamu v příloze 3, nebo

b) pokud opatření zvyšuje clo v kvótě na zboží, jež podléhá celním kvótám stanoveným v dodatku 2-A-1 jejího seznamu v příloze 2-A (Odstraňování cel).

8. Jakékoli dodávky dotčeného zboží, které byly na cestě na základě smlouvy uzavřené před uložením dodatečného cla podle odstavců 1 až 4, jsou osvobozeny od takového dodatečného cla za předpokladu, že mohou být pro účely zahájení uplatňování odstavce 1 v daném roce započítány do objemu dovozu dotčeného zboží během následujícího roku.

ODDÍL C

Souhrnná ochranná opatření

Článek 3.7

Souhrnná ochranná opatření

1. Každá strana zachovává svá práva a povinnosti podle článku XIX GATT 1994 a Dohody o ochranných opatření. Není-li v tomto článku stanoveno jinak, neposkytuje tato dohoda stranám žádná další práva ani jim neukládá žádné další povinnosti, pokud jde o opatření přijatá podle článku XIX GATT 1994 a Dohody a ochranných opatřeních.

2. Na žádost druhé strany, má-li na věci podstatný zájem, poskytne strana, která hodlá přijmout ochranná opatření, okamžitě ad hoc písemné oznámení všech důležitých informací o zahájení ochranného šetření, předběžných závěrů a konečných závěrů šetření.

3. Pro účely tohoto článku se má za to, že strana má podstatný zájem, pokud patří mezi pět největších dodavatelů dováženého zboží během posledního tříletého období, měřeno z hlediska buď absolutního objemu, nebo hodnoty.

4. Žádná ze stran nesmí současně uplatnit ve vztahu k témuž zboží:

a) dvoustranné ochranné opatření v souladu s článkem 3.1 a

b) opatření podle článku XIX GATT 1994 a Dohody o ochranných opatřeních.

5. Žádná ze stran nesmí ve věcech vyplývajících z tohoto oddílu použít kapitolu čtrnáctou (Řešení sporů).

ODDÍL D

Antidumpingová a vyrovnávací cla

Článek 3.8

Obecná ustanovení

1. Není-li v této kapitole stanoveno jinak, zachovávají strany svá práva a povinnosti podle článku VI GATT 1994, Dohody o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 obsažené v příloze 1A Dohody o WTO (dále jen „Dohoda o antidumpingu“) a Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních (dále jen „Dohoda o subvencích“) obsažené v příloze 1A Dohody o WTO.

2. Strany se dohodly, že antidumpingová a vyrovnávací cla by měla být využívána v plném souladu s příslušnými požadavky Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“) a měla by být založena na spravedlivém a transparentním systému, pokud jde o řízení o zboží pocházejícím z druhé strany. Za tímto účelem strany ihned po uložení prozatímních opatření a v každém případě před konečným rozhodnutím zajistí úplné a smysluplné zveřejnění všech zásadních skutečností a důvodů, z nichž rozhodnutí uplatnit opatření vychází, aniž by byl dotčen odstavec 5 článku 6 Dohody o antidumpingu a odstavec 4 článku 12 Dohody o subvencích. Zveřejnění musí být provedeno písemnou formou a poskytovat zainteresovaným stranám dostatek času k vyjádření připomínek.

3. V zájmu zajištění maximální účinnosti šetření vedoucího k případnému uložení antidumpingového nebo vyrovnávacího cla a zejména s ohledem na přiměřené právo na obranu se strany dohodly, že jazykem dokumentů předkládaných v rámci šetření vedoucího k případnému uložení antidumpingového nebo vyrovnávacího cla je angličtina. Tento odstavec nebrání Koreji, aby si vyžádala písemné vysvětlení v korejštině, pokud:

a) není význam předložených dokumentů pro korejské vyšetřovací orgány dostatečně jasný pro účely šetření antidumpingového nebo vyrovnávacího cla a

b) žádost se striktně omezuje na část, která není dostatečně jasná pro účely šetření antidumpingového nebo vyrovnávacího cla.

4. Nezdrží-li to zbytečně šetření, poskytne se zainteresovaným stranám během šetření vedoucího k případnému uložení antidumpingového nebo vyrovnávacího cla možnost slyšení, během něhož mohou vyjádřit svá stanoviska.

Článek 3.9

Oznámení

1. Poté, co příslušné orgány strany obdrží řádně doložené podání týkající se antidumpingu v souvislosti s dovozem z druhé strany, poskytne strana nejpozději patnáct dní před zahájením šetření písemné oznámení druhé straně, že žádost obdržela.

2. Poté, co příslušné orgány strany obdrží řádně doložené podání týkající se vyrovnávacího cla v souvislosti s dovozem z druhé strany, poskytne strana před zahájením šetření písemné oznámení druhé straně, že žádost obdržela, a nabídne druhé straně schůzku, na níž žádost konzultuje s jejími příslušnými orgány.

Článek 3.10

Přihlédnutí k veřejným zájmům

Strany se snaží přihlédnout před uložením antidumpingového nebo vyrovnávacího cla k veřejným zájmům.

Článek 3.11

Šetření po ukončení na základě přezkumu

Strany se dohodly, že zvláště pečlivě posoudí veškeré žádosti o zahájení antidumpingového šetření týkajícího se zboží pocházejícího z druhé strany, v souvislosti s nímž se v předchozích dvanácti měsících na základě přezkumu ukončila antidumpingová opatření. Neprokáže-li toto posouzení před zahájením, že došlo ke změně okolností, k šetření se nepřistoupí.

Článek 3.12

Kumulativní posouzení

Je-li předmětem šetření vedoucího k případnému uložení antidumpingového nebo vyrovnávacího cla současně dovoz z více než jedné země, posoudí strana zvláště pečlivě, zda je kumulativní posouzení účinků dovozu z druhé strany vhodné vzhledem k podmínkám hospodářské soutěže mezi dováženým zbožím a podmínkám hospodářské soutěže mezi dováženým zbožím a obdobným domácím zbožím.

Článek 3.13

Norma de minimis použitelná při přezkumu

1. Jakékoli opatření, jež je předmětem přezkumu podle článku 11 Dohody o antidumpingu, se ukončí, pokud je stanoveno, že dumpingové rozpětí, které se pravděpodobně bude opakovat, je nižší než práh de minimis stanovený v odstavci 8 článku 5 Dohody o antidumpingu.

2. Při stanovení individuálních rozpětí podle odstavce 5 článku 9 Dohody o antidumpingu se neuloží žádné clo vývozcům nebo výrobcům ze strany vývozu, pro něž je na základě reprezentativního vývozního prodeje stanoveno, že dumpingové rozpětí je nižší než práh de minimis stanovený v odstavci 8 článku 5 Dohody o antidumpingu.

Článek 3.14

Pravidlo nižšího cla

Rozhodne-li se strana uplatnit antidumpingové nebo vyrovnávací clo, nesmí jeho výše přesáhnout rozpětí dumpingu nebo napadnutelných subvencí a měla by být nižší než toto rozpětí, dostačuje-li takové nižší clo k odstranění újmy, jež vznikla domácímu průmyslovému odvětví.

Článek 3.15

Řešení sporů

Žádná ze stran nesmí ve věcech vyplývajících z tohoto oddílu použít kapitolu čtrnáctou (Řešení sporů).

ODDÍL E

Institucionální ustanovení

Článek 3.16

Pracovní skupina pro spolupráci v oblasti nápravných opatření

1. Pracovní skupina pro spolupráci v oblasti nápravných opatření zřízená podle čl. 15.3 odst. 1 (Pracovní skupiny) je fórem pro dialog v rámci spolupráce v oblasti nápravných opatření.

2. Pracovní skupina plní tyto funkce:

a) zvyšuje znalosti každé strany o zákonech, politikách a postupech v oblasti nápravných opatření druhé strany a zlepšuje porozumění jim;

b) dohlíží na provádění této kapitoly;

c) zlepšuje spolupráci mezi orgány stran příslušnými pro záležitosti týkající se nápravných opatření;

d) představuje fórum pro výměnu informací mezi stranami o otázkách týkajících se antidumpingu, subvencí a vyrovnávacích opatření a ochranných opatření;

e) představuje fórum k diskusi mezi stranami o dalších důležitých tématech oboustranného zájmu, včetně:

i) mezinárodních otázek souvisejících s nápravnými opatřeními, a to i otázek týkajících se jednání WTO z Dohá o pravidlech, a

ii) postupů příslušných orgánů stran v šetřeních vedoucích k případnému uložení antidumpingových a vyrovnávacích cel, jako je použití „dostupných faktů“ a postupy ověřování, a

f) spolupracuje v jakýchkoli dalších záležitostech, jež strany dohodou označí za nezbytné.

3. Pracovní skupina obvykle zasedá jednou ročně a v případě potřeby mohou být uspořádána další zasedání na žádost kterékoli ze stran.

KAPITOLA ČTVRTÁ

TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY OBCHODU

Článek 4.1

Potvrzení Dohody o technických překážkách obchodu

Strany potvrzují svá stávající práva a povinnosti, které pro ně vzájemně plynou z Dohody o technických překážkách obchodu obsažené v příloze 1A Dohody o WTO (dále jen „Dohoda WTO/TBT“), jež je obdobně začleněna do této dohody a je její součástí.

Článek 4.2

Oblast působnosti a definice

1. Tato kapitola se týká přípravy, přijímání a používání norem, technických předpisů a postupů posuzování shody, jak jsou definovány v Dohodě WTO/TBT, jež mohou ovlivnit obchod se zbožím mezi stranami.

2. Bez ohledu na odstavec 1 se tato kapitola nevztahuje na:

a) technické specifikace vypracované vládními orgány pro výrobní nebo spotřební požadavky těchto orgánů ani

b) sanitární a fytosanitární opatření tak, jak jsou definovaná v příloze A Dohody o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření obsažené v příloze 1A Dohody o WTO.

3. Pro účely této kapitoly se použijí definice uvedené v příloze 1 Dohody WTO/TBT.

Článek 4.3

Spolupráce

1. Strany posílí spolupráci v oblasti norem, technických předpisů a postupů posuzování shody za účelem zvýšení vzájemného porozumění svým příslušným systémům a usnadnění vzájemného přístupu na své trhy. Za tímto účelem mohou navázat dialog o regulaci, a to jak na horizontální, tak na odvětvové úrovni.

2. V rámci své dvoustranné spolupráce se strany snaží identifikovat, rozvíjet a podněcovat iniciativy vedoucí k usnadnění obchodu, mezi něž mohou patřit mimo jiné následující činnosti:

a) posilování regulační spolupráce, například prostřednictvím výměny informací, zkušeností a údajů a prostřednictvím vědecké a technické spolupráce za účelem zlepšení kvality a úrovně technických předpisů a účelného využívání regulačních zdrojů;

b) kde je to vhodné, zjednodušení technických předpisů, norem a postupů posuzování shody;

c) pokud strany souhlasí a je-li to vhodné, například neexistují-li mezinárodní normy, předcházení zbytečným rozdílům v přístupu k předpisům a v postupech posuzování shody a příprava možnosti sblížit nebo sjednotit technické požadavky; a

d) prosazování a podpora dvoustranné spolupráce mezi veřejnými nebo soukromými organizacemi stran příslušnými pro metrologii, normalizaci, zkoušení, certifikaci a akreditaci.

3. Na žádost věnuje strana patřičnou pozornost návrhům druhé strany na spolupráci podle této kapitoly.

Článek 4.4

Technické předpisy

1. Strany se dohodly, že budou co nejlépe využívat správné regulační praxe, jak je stanoveno v Dohodě WTO/TBT. Strany se dohodly, že zejména:

a) budou plnit povinnosti stran týkající se transparentnosti stanovené v Dohodě WTO/TBT;

b) budou používat příslušné mezinárodní normy jako základ pro technické předpisy, včetně postupů posuzování shody, s výjimkou případů, kdy tyto mezinárodní normy jsou neúčinné nebo nevhodné k dosažení oprávněných sledovaných cílů, a pokud by mezinárodní normy nebyly použity jako základ, vysvětlit na požádání druhé straně důvody, proč byly takové normy považovány za nevhodné nebo neúčinné pro dosažení sledovaného cíle;

c) pokud strana přijala nebo navrhuje přijetí technického předpisu, poskytne na požádání druhé straně dostupné informace o cíli, právním základu a zdůvodnění technického předpisu;

d) stanoví mechanismus pro poskytování kvalitnějších informací o technických předpisech (a to rovněž prostřednictvím veřejných internetových stránek) hospodářským subjektům druhé strany a zejména neprodleně předloží na požádání druhé straně nebo jejím hospodářským subjektům písemné informace a případně, je-li dostupný, písemný návod k dosažení souladu s technickými předpisy této strany;

e) náležitě zváží stanoviska druhé strany, pokud je část postupu tvorby technického předpisu otevřena veřejným konzultacím, a na požádání poskytne písemnou odpověď na připomínky druhé strany;

f) při podávání oznámení podle Dohody WTO/TBT poskytnou druhé straně lhůtu nejméně 60 dní po oznámení pro uplatnění písemných připomínek k návrhu a

g) ponechají dostatek času mezi zveřejněním technických předpisů a jejich vstupem v platnost, aby se hospodářské subjekty druhé strany mohly přizpůsobit, s výjimkou případů, kdy vzniknou nebo hrozí, že vzniknou, vážné problémy spojené s bezpečností, zdravím, ochranou životního prostředí nebo národní bezpečností, a pokud je to proveditelné, věnují náležitou pozornost odůvodněným žádostem o prodloužení lhůty pro předložení připomínek.

2. Každá strana zajistí, aby se hospodářské subjekty a jiné zainteresované osoby z druhé strany mohly účastnit všech formálních veřejných postupů konzultace týkajících se tvorby technických předpisů za podmínek nejméně tak výhodných, jaké mají právnické či fyzické osoby dané strany.

3. Každá strana usiluje o uplatňování technických předpisů jednotně a důsledně na celém svém území. Pokud Korea oznámí straně EU problém týkající se obchodu a zřejmě vyplývající z různosti právních předpisů členských států Evropské unie, kterou Korea považuje za neslučitelnou se Smlouvou o fungování Evropské unie, učiní strana EU vše pro to, aby byla záležitost co nejdříve vyřešena.

Článek 4.5

Normy

1. Strany potvrzují své závazky podle odstavce 1 článku 4 Dohody WTO/TBT, že zajistí, aby jejich normalizační orgány přijaly a postupovaly v souladu s Kodexem správné praxe pro přípravu, přijímání a uplatňování norem obsažený v příloze 3 Dohody WTO/TBT, a rovněž zohledňovaly zásady stanovené v rozhodnutích a doporučeních přijatých výborem ode dne 1. ledna 1995, G/TBT/1/rev.8, 23. května 2002, oddíl IX (Rozhodnutí výboru o zásadách pro tvorbu mezinárodních norem, pokynů a doporučení ve vztahu k článkům 2, 5 a příloze 3 dohody), jež vydal Výbor WTO pro technické překážky obchodu.

2. Strany se zavázaly, že si budou vyměňovat informace o:

a) tom, jak používají normy v souvislosti s technickými předpisy,

b) svých postupech tvorby norem a míře využití mezinárodních norem jakožto základu pro své národní a regionální normy a

c) dohodách o spolupráci v oblasti tvorby norem prováděných kteroukoli ze stran, například informace o otázkách souvisejících s tvorbou norem v dohodách o volném obchodu se třetími stranami.

Článek 4.6

Posuzování shody a akreditace

1. Strany uznávají, že existuje široká řada mechanismů k usnadnění přijetí výsledků postupů posuzování shody prováděných na území druhé strany, včetně:

a) dohod o vzájemném přijímání výsledků postupů posuzování shody se zvláštními technickými předpisy prováděných orgány se sídlem na území druhé strany;

b) postupů akreditace způsobilosti orgánů pro posuzování shody nacházejících se na území druhé strany;

c) určení orgánů pro posuzování shody nacházejících se na území druhé strany prováděných vládou;

d) uznávání jednou stranou výsledků postupů posuzování shody provedených na území druhé strany;

e) dobrovolných dohod mezi orgány posuzování shody na území každé strany a

f) přijetí prohlášení dodavatele o shodě stranou dovozu.

2. Se zvláštním zřetelem na tyto úvahy se strany zavazují k:

a) intenzivnější výměně informací o těchto a podobných mechanismech s cílem usnadnit přijímání výsledků posuzování shody;

b) výměně informací o postupech posuzování shody, a zejména o kritériích použitých k výběru vhodných postupů posuzování shody pro specifické výrobky;

c) výměně informací o akreditační politice a zvážení nejlepšího možného využití mezinárodních norem pro akreditaci a mezinárodních dohod, jichž stranami jsou akreditační orgány stran, například pomocí mechanismů Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří a Mezinárodního akreditačního fóra; a

d) tomu, že v souladu s odstavcem 1.2 článku 5 Dohody WTO/TBT nebudou požadovat přísnější postupy posuzování shody, než je nezbytné.

3. Zásady a postupy stanovené v souvislosti s tvorbou a přijímáním technických předpisů podle článku 4.4 s cílem vyhnout se zbytečným překážkám obchodu a zajistit transparentnost a nediskriminaci platí rovněž pro povinné postupy posuzování shody.

Článek 4.7

Dozor nad trhem

Strany se zavazují k výměně stanovisek k dozoru nad trhem a donucovacím činnostem.

Článek 4.8

Poplatky za posuzování shody

Strany potvrzují své závazky podle odstavce 2.5 článku 5 Dohody WTO/TBT, že poplatky za povinné posuzování shody dovážených produktů musí být spravedlivé v poměru k poplatkům, které jsou ukládány za posuzování shody obdobných výrobků domácího původu nebo pocházejících z jiných zemí, s přihlédnutím ke komunikačním, dopravním a jiným nákladům vyplývajícím z rozdílného umístění zařízení žadatele a orgánu pro posuzování shody, a zavazují se uplatňovat tuto zásadu v oblastech, na které se vztahuje tato kapitola.

Článek 4.9

Značení a označování

1. Strany berou na vědomí odstavec 1 přílohy 1 Dohody WTO/TBT, podle kterého technický předpis může zahrnovat nebo se výhradně týkat předpisů o značení nebo označování výrobku, a dohodly se, že pokud jejich technické předpisy stanoví povinné značení nebo označování, budou dodržovat zásady odstavce 2 článku 2 Dohody WTO/TBT, podle kterého technické předpisy nemají být připravovány s cílem nebo důsledkem vytvářet zbytečné překážky mezinárodního obchodu a nemají omezovat obchod více, než je třeba ke splnění oprávněného cíle.

2. Strany se zejména dohodly, že pokud jedna ze stran požaduje povinné značení nebo označování výrobků:

a) snaží se tato strana minimalizovat své požadavky na značení nebo označování jiné než relevantní pro spotřebitele nebo uživatele výrobku. Vyžaduje-li se označování za jinými účely, například daňovými, musí být tento požadavek formulován tak, aby neomezoval obchod více, než je třeba ke splnění oprávněného cíle;

b) tato strana může upřesnit formu etikety nebo značení, ale nesmí vyžadovat v tomto ohledu předchozí schválení, registraci nebo certifikaci. Tímto ustanovením není dotčeno právo strany požadovat předběžné schválení konkrétních informací, jež mají být na etiketě nebo značení uvedeny podle příslušných domácích právních předpisů;

c) požaduje-li tato strana, aby hospodářské subjekty používaly jedinečné identifikační číslo, vydává takové číslo hospodářským subjektům druhé strany bez zbytečného prodlení a bez diskriminace;

d) tato strana může nadále dle svého uvážení požadovat, aby byly informace na značkách nebo označení uvedeny v konkrétním jazyce. Existuje-li mezinárodní nomenklatura přijatá stranami, lze ji rovněž využít. Současné použití jiných jazyků nesmí být zakázáno, pokud jsou informace uvedené v jiných jazycích totožné s informacemi uváděnými ve stanoveném jazyce nebo pokud informace uváděné v dalším jazyce nepředstavují klamné tvrzení o výrobku; a

e) tato strana se v případech, kdy má za to, že to neohrožuje oprávněné cíle ve smyslu Dohody WTO/TBT, snaží přijímat dočasné nebo snímatelné etikety nebo značení či označení v doprovodné dokumentaci spíše než fyzicky připevněné k výrobku.

Článek 4.10

Mechanismy koordinace

1. Strany se dohodly, že jmenují koordinátory pro technické překážky obchodu a poskytnou si vzájemně příslušné informace, dojde-li ke změně těchto koordinátorů. Koordinátoři pracují společně v zájmu snadnějšího provádění této kapitoly a spolupráce mezi stranami ve všech záležitostech náležejících do této kapitoly.

2. Mezi funkce koordinátorů patří:

a) sledovat provádění a správu této kapitoly, řádně řešit veškeré otázky, jež vznese kterákoli ze stran a které se týkají vypracování, přijetí, použití nebo vymáhání norem, technických předpisů a postupů posuzování shody, a na žádost kterékoli ze stran vést konzultace o jakékoli záležitosti vyplývající z této kapitoly;

b) posilovat spolupráci při vypracovávání a zlepšování norem, technických předpisů a postupů posuzování shody;

c) připravit navázání dialogu o regulaci podle potřeby v souladu s článkem 4.3;

d) připravit ustavení pracovních skupin, v nichž mohou zasedat nevládní odborníci a zúčastněné strany nebo s nimi skupina může konzultovat, na základě vzájemné dohody stran;

e) vyměňovat si informace o vývoji na nevládních, regionálních a vícestranných fórech týkajících se norem, technických předpisů a postupů posuzování shody a

f) revidovat tuto kapitolu na základě vývoje v rámci Dohody WTO/TBT.

3. Koordinátoři spolu komunikují jakoukoli schválenou metodou vhodnou k účinnému a účelnému výkonu svých funkcí.

KAPITOLA PÁTÁ

SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ OPATŘENÍ

Článek 5.1

Cíl

1. Cílem této kapitoly je minimalizovat negativní dopady sanitárních a fytosanitárních opatření na obchod a současně chránit život a zdraví lidí, zvířat a rostlin na územích stran.

2. Vedle toho je cílem této kapitoly posílení spolupráce mezi stranami v otázkách dobrých životních podmínek zvířat s přihlédnutím k různým faktorům, jako jsou podmínky odvětví živočišné výroby stran.

Článek 5.2

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na všechna sanitární a fytosanitární opatření kterékoli strany, která mohou přímo nebo nepřímo ovlivňovat obchod mezi stranami.

Článek 5.3

Definice

Pro účely této kapitoly se sanitárními a fytosanitárními opatřeními rozumějí opatření definovaná v odstavci 1 přílohy A Dohody WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření.

Článek 5.4

Práva a povinnosti

Strany potvrzují svá stávající práva a povinnosti podle Dohody WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření.

Článek 5.5

Transparentnost a výměna informací

Strany:

a) usilují o transparentnost, pokud jde o sanitární a fytosanitární opatření použitelná v obchodě;

b) podporují vzájemné pochopení sanitárních a fytosanitárních opatření obou stran a jejich používání;

c) vyměňují si informace o otázkách souvisejících s rozvojem a použitím sanitárních a fytosanitárních opatření, jež ovlivňují nebo mohou ovlivnit obchod mezi stranami, s cílem minimalizovat jejich negativní dopad na obchod a

d) na žádost kterékoli z nich si vzájemně sdělují požadavky platné pro dovoz specifických produktů.

Článek 5.6

Mezinárodní normy

Strany:

a) na žádost kterékoli z nich spolupracují na vývoji společného výkladu použití mezinárodních norem v oblastech, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit obchod mezi nimi, s cílem minimalizovat negativní dopad na obchod mezi sebou a

b) spolupracují na rozvoji mezinárodních norem, pokynů a doporučení.

Článek 5.7

Dovozní požadavky

1. Obecné dovozní požadavky jedné strany se musí týkat celého území druhé strany.

2. Straně vývozu nebo jejím částem může strana dovozu na základě určení nákazového statusu a rostlinolékařského stavu dotyčné strany vývozu nebo jejích částí uložit další specifické dovozní požadavky v souladu s pokyny a normami stanovenými v Dohodě WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření, Komisí pro Codex Alimentarius, Mezinárodní organizací pro zdraví zvířat a v Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin.

Článek 5.8

Opatření týkající se zdraví zvířat a rostlin

1. Strany uznávají pojetí oblastí prostých škůdců nebo nákaz a oblastí s nízkým výskytem škůdců nebo nákaz v souladu s Dohodou WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření a standardy Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat a Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a zavedou vhodný postup pro uznávání takových oblastí s přihlédnutím k jakýmkoli relevantním mezinárodním normám, pokynům nebo doporučením.

2. Při určování těchto oblastí zváží strany takové faktory, jako je zeměpisné vymezení, ekosystémy, epidemiologický dohled a účinnost sanitárních nebo fytosanitárních kontrol v těchto oblastech.

3. Strany v úzké spolupráci stanoví oblasti prosté škůdců nebo nákaz a oblasti s nízkým výskytem škůdců nebo nákaz s cílem nastolit vzájemnou důvěru k postupům jednotlivých stran při určování takových území. Strany se budou snažit dokončit toto posilování vzájemné důvěry přibližně do dvou let od vstupu této dohody v platnost. Úspěšné ukončení spolupráce na posilování vzájemné důvěry potvrdí Výbor pro sanitární a fytosanitární opatření uvedený v článku 5.10.

4. Při určování takových oblastí vychází strana dovozu při vlastním určování nákazového statusu a rostlinolékařského stavu strany vývozu nebo jejích částí v zásadě z informací, jež poskytne strana vývozu v souladu s Dohodou o SFS a standardy Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat a Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, a přihlíží k tomu, které oblasti určila strana vývozu. V této souvislosti, pokud strana nepřijme určení druhé strany, vysvětlí své důvody pro tento krok a připraví se na zahájení konzultací.

5. Strana vývozu poskytne nezbytné důkazy, aby bylo straně dovozu objektivně prokázáno, že takové oblasti jsou a pravděpodobně zůstanou oblastmi prostými škůdců nebo nákaz či oblastmi s nízkým výskytem škůdců nebo nákaz. Za tím účelem straně dovozu na požádání umožní rozumný přístup k inspekci, provedení zkoušek nebo jiným příslušným krokům.

Článek 5.9

Spolupráce v oblasti dobrých životních podmínek zvířat

Strany:

a) si vyměňují informace, odborné znalosti a zkušenosti v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a přijmou pracovní plán pro tyto činnosti a

b) spolupracují na rozvoji norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na mezinárodních fórech, zejména pokud jde o omračování a porážku zvířat.

Článek 5.10

Výbor pro sanitární a fytosanitární opatření

1. Výbor pro sanitární a fytosanitární opatření zřízený podle čl. 15.2 odst. 1 (Specializované výbory) smí:

a) vytvářet nezbytné postupy nebo opatření pro provádění této kapitoly;

b) sledovat pokrok při provádění této kapitoly;

c) potvrdit úspěšné ukončení posilování vzájemné důvěry uvedeného v čl. 5.8 odst. 3;

d) vytvářet postupy pro schvalování provozů pro produkty živočišného původu a případně míst produkce pro produkty rostlinného původu a

e) sloužit jako fórum pro diskusi o problémech plynoucích z použití určitých sanitárních a fytosanitárních opatření s cílem dosáhnout vzájemně přijatelných alternativ. V této souvislosti bude výbor na žádost kterékoli strany naléhavě svolán, aby vedl konzultace.

2. Výbor je složen ze zástupců stran a zasedá jednou ročně v den určený vzájemnou dohodou. Místo zasedání se rovněž stanoví vzájemnou dohodou. Před zasedáním musí být schválen pořad jednání. Předsednictví vykonávají střídavě obě strany.

Článek 5.11

Řešení sporů

Žádná ze stran nesmí ve věcech vyplývajících z této kapitoly použít kapitolu čtrnáctou (Řešení sporů).

KAPITOLA ŠESTÁ

CELNÍ SPOLUPRÁCE A USNADNĚNÍ OBCHODU

Článek 6.1

Cíle a zásady

Strany se s ohledem na své cíle usnadnit obchod a podporovat celní spolupráci na dvoustranném a vícestranném základě dohodly, že budou spolupracovat a přijmou a budou uplatňovat požadavky a postupy týkající se dovozu, vývozu a tranzitu zboží na základě těchto cílů a zásad:

a) v zájmu zajištění toho, aby požadavky a postupy týkající se dovozu, vývozu a tranzitu zboží byly účinné a přiměřené:

i) každá strana přijme nebo zachová rychlé celní postupy a současně zachová přiměřené celní kontroly a postupy výběru;

ii) požadavky a postupy týkající se dovozu, vývozu a tranzitu zboží nesmějí být administrativně náročné nebo omezovat obchod více, než je třeba ke splnění oprávněných cílů;

iii) každá strana poskytuje k odbavení zboží minimální dokumentaci a zpřístupní elektronické systémy k využití celním orgánům;

iv) každá strana využívá informačních technologií urychlujících postupy propuštění zboží;

v) každá strana zajistí, aby její celní orgány a agentury zapojené do hraničních kontrol, včetně záležitostí dovozu, vývozu a tranzitu, spolupracovaly a své činnosti koordinovaly; a

vi) každá strana zajistí, aby využití celních agentů bylo dobrovolné;

b) požadavky a postupy týkající se dovozu, vývozu a tranzitu zboží musí být založeny na mezinárodních nástrojích a normách obchodu a cel, které strany přijaly:

i) mezinárodní nástroje a normy obchodu a cel jsou základem pro požadavky a postupy týkající se dovozu, vývozu a tranzitu, pokud takové nástroje a normy existují, kromě případů, kdy by byly nevhodným nebo neúčinným prostředkem ke splnění stanovených oprávněných cílů, a

ii) požadavky a postupy ve vztahu k údajům jsou postupně používány a uplatňovány v souladu s modelem celních údajů Světové celní organizace (dále jen „WCO“) a souvisejícími doporučeními a pokyny WCO;

c) požadavky a postupy musí být pro dovozce, vývozce a jiné zainteresované strany transparentní a předvídatelné;

d) každá strana vede včas konzultace se zástupci obchodní veřejnosti a jinými zúčastněnými stranami, a to i o významných nových nebo pozměněných požadavcích a postupech před jejich přijetím;

e) zásady nebo postupy řízení rizik jsou uplatňovány tak, aby se úsilí o soulad zaměřovalo na transakce, jež si zasluhují pozornost;

f) každá strana spolupracuje a účastní se výměny informací za účelem podpory používání a dodržování opatření na usnadnění obchodu přijatých podle této dohody a

g) opatření k usnadnění obchodu nesmějí bránit dosažení oprávněných politických cílů, jako je ochrana národní bezpečnosti, zdraví a životního prostředí.

Článek 6.2

Propuštění zboží

1. Každá strana přijme a uplatňuje zjednodušené a účinné požadavky a postupy týkající se cel a jiných záležitostí obchodu v zájmu usnadnění obchodu mezi stranami.

2. Podle odstavce 1 zajistí každá strana, aby její celní orgány, pohraniční orgány nebo jiné příslušné úřady uplatňovaly požadavky a postupy, jež:

a) stanoví propuštění zboží v době nepřesahující dobu nutnou pro zajištění souladu s jejich předpisy a formalitami v oblasti cel a jiných oblastech souvisejících s obchodem. Každá strana usiluje o další omezení doby potřebné k propuštění zboží;

b) umožní předchozí elektronické podání a případné zpracování informací dříve, než zboží bude fyzicky dopraveno na hranice, tzv. „zpracování před příjezdem“, aby mohlo být zboží po příjezdu na hranice propuštěno;

c) umožní dovozcům získat od celních orgánů propuštění zboží před vydáním a bez dotčení konečného rozhodnutí celních orgánů o použitelných clech, daních a poplatcích; (3) a

d) umožní, aby bylo zboží propuštěno do volného oběhu v místě příjezdu bez dočasného přemístění do skladiště nebo jiného zařízení.

Článek 6.3

Zjednodušený celní režim

Strany se pokusí uplatňovat zjednodušené dovozní a vývozní postupy pro obchodníky nebo hospodářské subjekty, již splňují zvláštní kritéria stanovená jednou ze stran, která umožňují zejména rychlejší propuštění a odbavení zboží, včetně předchozího elektronického podání a zpracování informací dříve, než zásilka bude fyzicky dopravena na hranice, nižší četnost fyzických kontrol a usnadnění obchodu s ohledem například na zjednodušená prohlášení s co nejmenším množstvím dokumentace.

Článek 6.4

Řízení rizik

Každá strana v co největší možné míře využívá elektronický systém řízení rizik pro provádění analýzy a zacílení rizik, který jejím celním orgánům umožní zaměřit se při kontrolách na vysoce rizikové zboží a zjednodušuje odbavení a pohyb zboží s nízkým rizikem. Každá strana čerpá při řízení rizik z revidované Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů z roku 1999 (dále jen „Kjótská úmluva“) a Pokynů WCO pro řízení rizik.

Článek 6.5

Transparentnost

1. Každá strana zajistí, aby její právní předpisy a obecné správní postupy a jiné požadavky, včetně poplatků a dávek, týkající se cel a jiných obchodních záležitostí byly bezprostředně k dispozici všem zainteresovaným stranám prostřednictvím úředně určeného média, a je-li to možné a proveditelné, na internetových stránkách.

2. Každá strana zřídí nebo zachová jedno nebo více míst pro dotazy nebo informačních míst, kam se mohou zájemci obracet s dotazy o celních a jiných obchodních záležitostech.

3. Každá strana vede konzultace se zástupci obchodní veřejnosti a s jinými zainteresovanými stranami a poskytuje jim informace. Tyto konzultace a informace se týkají významných nových nebo změněných požadavků a postupů a zainteresované strany musí mít možnost vyjádřit se k nim dříve, než jsou tyto požadavky a postupy přijaty.

Článek 6.6

Rozhodnutí vydané předem

1. Na písemnou žádost obchodníků každá strana písemně prostřednictvím svých celních orgánů vydá rozhodnutí před dovozem zboží na její území, v souladu se svými právními předpisy, o sazebním zařazení či původu daného zboží nebo jakýchkoli jiných podobných náležitostech podle vlastního rozhodnutí.

2. S výhradou požadavků na zachování důvěrnosti podle svých právních předpisů každá strana zveřejní, například na internetu, svá předem vydaná rozhodnutí o sazebním zařazení zboží a jakýchkoli jiných podobných záležitostech podle vlastního rozhodnutí. 3

3. V zájmu usnadnění obchodu strany do svých dvoustranných dialogů zařadí pravidelné aktualizace změn ve svých příslušných právních předpisech týkajících se záležitostí uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 6.7

Odvolací řízení

1. Každá strana zajistí, aby se proti jejím rozhodnutím o celních záležitostech a jiných požadavcích a postupech týkajících se dovozu, vývozu a tranzitu mohly osoby dotčené takovým rozhodnutím odvolat nebo podat podnět k jejich přezkumu. Strana může požadovat, aby o odvolání, dříve než ho přezkoumá vyšší nezávislý orgán, což může být obecný nebo správní soud, nejprve rozhodla stejná agentura, její nadřízený úřad nebo soud.

2. Výrobce nebo vývozce může na žádost orgánu, který provádí přezkum, poskytnout informace přímo straně, která provádí správní přezkum. Vývozce nebo výrobce poskytující informace může stranu, která provádí správní přezkum, požádat, aby informace považovala za důvěrné v souladu se svými právními předpisy.

Článek 6.8

Důvěrnost

1. S jakýmikoli informacemi poskytnutými osobami nebo orgány kterékoli strany orgánům druhé strany podle této kapitoly se nakládá jako s důvěrnými nebo vyhrazenými podle platných právních požadavků každé ze stran, a to i když se jedná o informace vyžádané podle článku 6.7. Vztahuje se na ně závazek úředního tajemství a požívají ochrany poskytované informacím stejného druhu podle příslušných právních předpisů strany, která je obdržela.

2. Osobní údaje lze poskytnout, pouze pokud se strana, která je obdrží, zaváže zajistit jejich ochranu způsobem alespoň rovnocenným způsobu ochrany, který se na daný případ vztahuje ve straně, která tyto údaje může poskytnout. Osoba poskytující informace nesmí stanovit přísnější požadavky, než jaké se na tyto údaje vztahují v její jurisdikci.

3. Informace uvedené v odstavci 1 nepoužijí orgány strany, která je získala, pro jiné účely, než pro které byly poskytnuty, bez výslovného souhlasu osoby nebo orgánu, jenž je poskytl.

4. Informace uvedené v odstavci 1 nesmějí být bez výslovného souhlasu osoby nebo orgánu, který je poskytl, zveřejněny nebo komukoli zpřístupněny, ledaže to vyžadují nebo umožňují právní předpisy strany, která je obdržela, v souvislosti se soudním řízením. Osoba nebo orgán, který informace poskytl, musí být o takovém zpřístupnění uvědomen, pokud možno s předstihem.

5. Pokud orgán některé strany žádá o informace podle této kapitoly, sdělí dožádaným osobám všechny možnosti zveřejnění v souvislosti se soudním řízením.

6. Pokud se žádající strana nedohodne s osobou poskytující informace jinak, použije vždy, když je to vhodné, všechna dostupná opatření podle svých platných právních předpisů v zájmu zachování důvěrnosti informací a ochrany osobních údajů, pokud jde o zpřístupnění dotyčných informací třetí osobou nebo jinými orgány.

Článek 6.9

Poplatky a platby

Pokud jde o veškeré poplatky a dávky jakékoli povahy jiné než cla a položky, jež jsou vyloučeny z definice cla podle článku 2.3 (Cla), jež se ukládají v souvislosti s dovozem nebo vývozem:

a) poplatky a dávky mohou být uloženy pouze na služby poskytované ve spojení s dotčeným dovozem nebo vývozem nebo na jakékoli formality vyžadované v souvislosti s takovým dovozem nebo vývozem;

b) poplatky a dávky nesmějí překročit přibližné náklady na poskytované služby;

c) poplatky a dávky nesmějí být vypočteny valoricky;

d) poplatky a dávky se neukládají za konzulární služby;

e) informace o poplatcích a dávkách se zveřejní prostřednictvím úředně určeného média, a je-li to možné a proveditelné, na internetových stránkách. Mezi tyto informace patří i zdůvodnění poplatků a dávek za poskytovanou službu, příslušný orgán, poplatky a dávky, které se uplatní, a kdy a jak se má platba provést; a

f) nové nebo pozměněné poplatky a dávky se neuloží, dokud nejsou informace v souladu s písmenem e) zveřejněny a přímo dostupné.

Článek 6.10

Kontrola před nakládkou

Žádná ze stran nevyžaduje provedení kontrol před nakládkou ani podobných postupů.

Článek 6.11

Audit po propuštění zboží

Každá strana dá obchodníkům příležitost využívat možnosti účinných auditů po propuštění zboží. Provádění auditů po propuštění zboží nesmí vést k bezdůvodným nebo neoprávněným požadavkům ani zátěži pro obchodníky.

Článek 6.12

Celní hodnota

Dohoda o celní hodnotě bez výhrad a možností uvedených v článku 20 a v příloze III odst. 2 až 4 uvedené dohody je obdobně začleněna do této dohody a je její součástí.

Článek 6.13

Celní spolupráce

1. Strany posílí svou spolupráci v celních a souvisejících záležitostech.

2. Strany se zavazují ke krokům v celních záležitostech usnadňujícím obchod s přihlédnutím k činnostem prováděným v této souvislosti mezinárodními organizacemi. To může zahrnovat testování nových celních režimů.

3. Strany stvrzují svůj závazek usnadňovat zákonný pohyb zboží a v souladu s touto dohodou si vyměňují odborné poznatky o opatřeních ke zlepšení celních technik a postupů a o automatizovaných počítačových systémech.

4. Strany se zavazují k:

a) pokračování v harmonizaci dokumentace a prvků údajů používaných v obchodu v souladu s mezinárodními normami pro účely usnadnění toku obchodu mezi sebou v záležitostech souvisejících se cly, pokud jde o dovoz, vývoz a tranzit zboží;

b) intenzivnější spolupráci mezi svými celními laboratořemi a vědeckými úseky a ke spolupráci na harmonizaci metod celních laboratoří;

c) vzájemné výměně zaměstnanců celních orgánů;

d) společné organizaci školicích programů o celních a souvisejících záležitostech pro úředníky, kteří se přímo podílejí na celních postupech;

e) rozvoji účinných mechanismů ke komunikaci s obchodní a podnikatelskou veřejností;

f) vzájemné pomoci v co nejširším možném rozsahu při stanovení celního zařazení, celní hodnoty a původu pro preferenční celní zacházení pro dovážené zboží;

g) podpoře silného a účinného vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány, pokud jde o dovoz, vývoz, zpětný vývoz, tranzit, překládku a jiné celní režimy, a zejména pokud jde o padělané zboží; a

h) zvýšení bezpečnosti námořních kontejnerů a jiných zásilek ze všech míst dovážených do strany, překládaných ve straně nebo procházejících tranzitem přes stranu při současném usnadnění obchodu. Strany se dohodly, že cíle posílené a rozšířené spolupráce zahrnují mimo jiné:

i) spolupráci na posílení celních aspektů při zajištění logistického řetězce mezinárodního obchodu a

ii) co největší koordinaci postojů na veškerých vícestranných fórech, kde se mohou vhodně nastolit a diskutovat otázky související s bezpečností kontejnerů.

5. Strany uznávají, že ke snazšímu plnění povinností stanovených touto dohodou a k dosažení co největšího usnadnění obchodu je zásadní jejich technická spolupráce. Strany se prostřednictvím svých celních správ dohodly, že vypracují program technické spolupráce na základě společně přijatých podmínek, pokud jde o rozsah, načasování a náklady na opatření v rámci spolupráce v celních a souvisejících oblastech.

6. Prostřednictvím svých celních správ a jiných pohraničních orgánů strany přezkoumají relevantní mezinárodní iniciativy pro usnadnění obchodu, mimo jiné včetně příslušných činností v rámci WTO a WCO, aby tak zjistily, v jakých oblastech by další společná snaha usnadnila obchod mezi stranami a podpořila společné vícestranné cíle. Strany spolupracují, kdykoli je to možné, v zájmu vypracování společných postojů v mezinárodních organizacích, zejména ve WTO a WCO, v otázkách cel a zjednodušení obchodu.

7. Strany si vzájemně pomáhají při provádění a prosazování této kapitoly, Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce a svých celních právních předpisů.

Článek 6.14

Vzájemná správní pomoc v celních záležitostech

1. Strany si poskytují vzájemnou správní pomoc v celních záležitostech v souladu s ustanoveními Protokolu o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech.

2. Strany nesmějí využívat kapitoly čtrnácté (Řešení sporů) podle této dohody v záležitostech, jichž se týká čl. 9 odst. 1 Protokolu o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech.

Článek 6.15

Kontaktní místa pro celní záležitosti

1. Strany si vymění seznam určených kontaktních míst pro záležitosti vyplývající z této kapitoly a Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce.

2. Kontaktní místa se snaží vyřešit provozní záležitosti, jichž se týká tato kapitola, prostřednictvím konzultací. Nemůže-li záležitost vyřešit kontaktní místo, bude předána Celnímu výboru uvedenému v této kapitole.

Článek 6.16

Celní výbor

1. Celní výbor stanovený podle čl. 15.2 odst. 1 (Zvláštní výbory) zajišťuje řádné fungování této kapitoly, Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce a Protokolu o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech a jedná o všech otázkách plynoucích z jejich použití. O záležitostech, jichž se týká tato dohoda, podává zprávy Výboru pro obchod zřízenému podle čl. 15.1 odst. 1 (Výbor pro obchod).

2. Celní výbor je složen ze zástupců celních a jiných příslušných orgánů stran příslušných pro celní záležitosti, zjednodušení obchodu a pro řízení Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce a Protokolu o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech.

3. Celní výbor přijme svůj jednací řád a zasedá každoročně střídavě na území jedné ze stran.

4. Na žádost kterékoli ze stran Celní výbor zasedne a projedná a snaží se vyřešit jakýkoli spor, jež by mohl vyvstat mezi stranami ohledně záležitostí, jichž se týká tato kapitola, Protokol o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce a Protokol o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech, včetně usnadnění obchodu, celního zařazení, původu zboží a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech, zejména pokud jde o články 7 a 8 Protokolu o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech.

5. Celní výbor může vydávat usnesení, doporučení nebo stanoviska, jež považuje za nezbytná pro dosažení společných cílů a řádného fungování mechanismů stanovených v této kapitole, Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce a Protokolu o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech.

KAPITOLA SEDMÁ

OBCHOD SLUŽBAMI, USAZOVÁNÍ A ELEKTRONICKÝ OBCHOD

ODDÍL A

Obecná ustanovení

Článek 7.1

Cíl a oblast působnosti

1. Strany, potvrzujíce svá práva a povinnosti podle Dohody o WTO, tímto stanoví nezbytná ustanovení pro postupnou vzájemnou liberalizaci obchodu službami a usazování a pro spolupráci v oblasti elektronického obchodu.

2. Žádné ustanovení této kapitoly nelze vykládat tak, že ukládá jakoukoli povinnost, pokud jde o veřejné zakázky.

3. Tato kapitola se nevztahuje na subvence ani podpory poskytované kteroukoli stranou, včetně úvěrů, záruk a pojištění podporovaných z veřejných prostředků.

4. V souladu s touto kapitolou si každá strana zachovává právo zachovávat a zavádět novou právní úpravu pro dosažení legitimních politických cílů.

5. Tato kapitola se nevztahuje na opatření týkající se fyzických osob usilujících o vstup na trh práce některé strany, ani na opatření týkající se občanství, trvalého pobytu nebo zaměstnání v trvalém pracovním poměru.

6. Žádné ustanovení této kapitoly nebrání kterékoli straně, aby uplatňovala opatření pro regulaci vstupu fyzických osob na své území nebo jejich dočasného pobytu, včetně opatření potřebných pro ochranu integrity jejích hranic a k zajištění spořádaného pohybu fyzických osob přes ně, pokud tato opatření nejsou uplatňována způsobem, který odstraňuje nebo narušuje přínosy, které druhá strana získává na základě podmínek specifického závazku v této kapitole a jejích přílohách (4).

Článek 7.2

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a) opatřením každé opatření strany, ať už ve formě právního předpisu, pravidla, postupu, rozhodnutí, správního aktu nebo v jakékoli jiné podobě;

b) opatřeními přijatými nebo zachovávanými stranou opatření přijatá:

i) ústředními, regionálními nebo místními orgány veřejné moci a

ii) nevládními subjekty při výkonu pravomocí přenesených na ně ústředními, regionálními nebo místními orgány veřejné moci;

c) osobou fyzická nebo právnická osoba;

d) fyzickou osobou státní příslušník Koreje nebo jednoho z členských států Evropské unie podle jejich právních předpisů;

e) právnickou osobou právní subjekt řádně založený nebo jinak organizovaný podle platného práva, za účelem zisku nebo z jiného důvodu, v soukromém nebo veřejném vlastnictví, včetně jakékoli korporace, trustu, partnerství, společného podniku, podniku jednotlivce nebo sdružení;

f) právnickou osobou strany:

i) právnická osoba zřízená podle práva jednoho z členských států Evropské unie nebo Koreje se sídlem, ústřední správou (5) nebo hlavní provozovnou na území, na něž se vztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nebo na území Koreje. Pokud má právnická osoba na území, na něž se vztahují Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nebo na území Koreje pouze sídlo nebo ústřední správu, je považována za právnickou osobu Evropské unie nebo Koreje, pouze pokud se účastní na podstatných obchodních operacích (6) na území, na něž se vztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nebo na území Koreje; nebo

ii) v případě usazování podle čl. 7.9 písm. a) právnická osoba, kterou vlastní či kontrolují fyzické osoby strany EU nebo Koreje nebo právnická osoba Evropské unie nebo Koreje uvedená v bodě i).

Právnická osoba je:

i) vlastněna osobami strany EU nebo Koreje, pokud osoby strany EU nebo Koreje skutečně vlastní více než 50 % základního kapitálu;

ii) kontrolována osobami strany EU nebo Koreje, jestliže tyto osoby mají právo jmenovat většinu jejích ředitelů nebo jinak právně řídit její činnost;

iii) ve spojení s jinou osobou, pokud tuto jinou osobu kontroluje nebo je jí kontrolována, nebo pokud jsou jak právnická osoba, tak uvedená jiná osoba kontrolovány stejnou osobou;

g) bez ohledu na písmeno f) se tato dohoda vztahuje rovněž na přepravní společnosti usazené mimo stranu EU nebo Koreu a kontrolované státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo Koreje, jsou-li jejich plavidla v souladu s příslušnými právními předpisy registrována v daném členském státě Evropské unie nebo v Koreji a plují-li pod vlajkou členského státu Evropské unie nebo Koreje; (7)

h) dohodou o hospodářské integraci dohoda podstatně liberalizující obchod službami a usazování podle Dohody o WTO, zejména článků V a V bis GATS;

i) službami v oblasti oprav a údržby letadel činnosti, které jsou prováděny na letadle nebo jeho části v době, kdy je staženo z provozu, a nezahrnují tzv. běžnou údržbu;

j) službami v oblasti počítačového rezervačního systému (dále jen „CRS“) služby poskytované prostřednictvím počítačových systémů, které obsahují informace o letových řádech leteckých dopravců, dostupnosti míst, tarifech a pravidlech tarifů, jejichž pomocí lze provést rezervaci nebo vystavit letenky;

k) prodejem leteckých dopravních služeb a obchodováním s nimi možnost pro dotyčného leteckého dopravce prodávat a nabízet volně své letecké dopravní služby, včetně všech aspektů obchodování, jako je průzkum trhu, inzerce a distribuce. Tyto činnosti nezahrnují tvorbu cen leteckých dopravních služeb ani příslušných podmínek; a

l) poskytovatelem služeb osoba, která poskytuje nebo usiluje o poskytování služby, včetně investora.

Článek 7.3

Výbor pro obchod službami, usazování a elektronický obchod

1. Výbor pro obchod službami, usazování a elektronický obchod zřízený podle čl. 15.2 odst. 1 (Specializované výbory) se skládá ze zástupců stran. Hlavním zástupcem stran ve výboru je úředník orgánu příslušného pro provádění této kapitoly v každé ze stran.

2. Výbor:

a) dohlíží nad prováděním této kapitoly a posuzuje je;

b) projednává otázky týkající se této kapitoly, které mu předloží kterákoli ze stran, a

c) poskytuje příslušným orgánům příležitost k výměně informací o obezřetnostních opatřeních s ohledem na článek 7.46.

ODDÍL B

Přeshraniční poskytování služeb

Článek 7.4

Oblast působnosti a definice

1. Tento oddíl se vztahuje na opatření stran ovlivňující přeshraniční poskytování všech odvětví služeb, kromě:

a) audiovizuálních služeb (8);

b) vnitrostátní námořní kabotáže a

c) vnitrostátních a mezinárodních leteckých přepravních služeb, pravidelných i nepravidelných, a služeb přímo spjatých s uplatňováním přepravních práv, kromě:

i) služeb spojených s údržbou a opravami letadel;

ii) prodeje a marketingu leteckých přepravních služeb;

iii) služeb CRS a

iv) jiných doplňkových služeb k leteckým přepravním službám, jako jsou pozemní odbavovací služby, pronájem letadel s posádkou a služby řízení letiště.

2. Opatření ovlivňující přeshraniční poskytování služeb zahrnují opatření, jež se týkají:

a) výroby, distribuce, uvádění na trh, prodeje a dodávání služby;

b) nákupu, placení nebo využívání služby;

c) přístupu k sítím a službám, u kterých strany požadují, aby se všeobecně nabízely veřejnosti, a jejich využívání v souvislosti s poskytováním služeb a

d) přítomnosti poskytovatele služeb jedné strany na území druhé strany.

3. Pro účely tohoto oddílu se rozumí:

a) přeshraničním poskytováním služby poskytování služby:

i) z území jedné strany na území druhé strany a

ii) na území jedné strany spotřebiteli služby pocházejícímu z druhé strany;

b) službou služba v jakémkoli odvětví kromě služeb poskytovaných při výkonu veřejné moci a

c) službou poskytovanou při výkonu veřejné moci služba, která není poskytována na obchodním základě, ani v rámci soutěže s jedním nebo více poskytovateli služeb.

Článek 7.5

Přístup na trh

1. Pokud jde o přístup na trh přeshraničním poskytováním služeb, poskytuje každá strana službám a poskytovatelům služeb druhé strany zacházení neméně příznivé, než jaké poskytuje podle požadavků, omezení a podmínek dohodnutých a stanovených ve specifických závazcích obsažených v příloze 7-A.

2. V odvětvích, kde jsou přijaty závazky týkající se přístupu na trh, jsou opatření, která strana nesmí přijmout nebo zachovávat, ať už v rámci regionálního členění nebo na celém svém území, není-li v příloze 7-A stanoveno jinak, vymezena jako:

a) omezení počtu poskytovatelů služeb, ať už formou početních kvót, monopolů, výhradních poskytovatelů služeb nebo požadavků na test ekonomické potřebnosti; (9)

b) omezení celkové hodnoty operací služeb nebo aktiv formou početních kvót nebo požadavkem na provedení testu ekonomické potřebnosti a

c) omezení celkového počtu operací služeb nebo celkového množství produkce vyjádřeného určenými číselnými jednotkami formou kvót nebo požadavku na provedení testu ekonomické potřebnosti (10).

Článek 7.6

Národní zacházení

1. V odvětvích, pro která jsou v příloze 7-A stanoveny závazky přístupu na trh, a při dodržení veškerých podmínek a omezení v ní stanovených poskytuje každá strana službám a poskytovatelům služeb druhé strany ve vztahu ke všem opatřením dotýkajícím se přeshraničního poskytování služeb zacházení neméně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním obdobným službám a poskytovatelům služeb.

2. Strana může splnit požadavek odstavce 1 tím, že poskytne službám nebo poskytovatelům služeb druhé strany buď formálně totožné zacházení, nebo formálně odlišné zacházení, než jaké poskytuje svým vlastním obdobným službám a poskytovatelům služeb.

3. Formálně totožné nebo formálně odlišné zacházení se považuje za méně příznivé, pokud mění podmínky hospodářské soutěže ve prospěch služeb nebo poskytovatelů služeb jedné strany ve srovnání s obdobnými službami nebo poskytovateli služeb druhé strany.

4. Konkrétní závazky podle tohoto článku nesmějí být vykládány tak, že vyžadují po kterékoli straně, aby vyrovnávala přirozené konkurenční znevýhodnění způsobené zahraniční povahou příslušných služeb nebo poskytovatelů služeb.

Článek 7.7

Seznam závazků

1. Odvětví liberalizovaná každou stranou podle tohoto oddílu a omezení přístupu na trh a národního zacházení na základě výhrad platná pro služby a poskytovatele služeb druhé strany v těchto odvětvích jsou uvedena v seznamu závazků v příloze 7-A.

2. Žádná ze stran nesmí přijmout nová nebo přísnější diskriminační opatření ve vztahu ke službám nebo poskytovatelům služeb druhé strany ve srovnání se zacházením uděleným podle specifických závazků přijatých v souladu s odstavcem 1.

Článek 7.8

Doložka nejvyšších výhod (11)

1. Pokud jde o jakákoli opatření, na něž se vztahuje tento oddíl a jež ovlivňují usazování, nestanoví-li tento článek jinak, poskytne každá strana službám a poskytovatelům služeb druhé strany zacházení neméně příznivé, než jaké poskytuje službám a poskytovatelům služeb kterékoli třetí země v rámci dohody o hospodářské integraci podepsané po vstupu této dohody v platnost.

2. Na zacházení vyplývající z regionální dohody o hospodářské integraci a poskytované kteroukoli stranou službám a poskytovatelům služeb třetí strany se nevztahuje povinnost podle odstavce 1, pouze pokud je poskytováno podle odvětvových či horizontálních závazků, pro něž regionální dohoda o hospodářské integraci stanoví podstatně vyšší úroveň povinností, než je tomu u závazků přijatých v rámci tohoto oddílu, jak je stanoveno v příloze 7-B.

3. Bez ohledu na odstavec 2 se povinnosti plynoucí z odstavce 1 nevztahují na zacházení poskytované:

a) na základě opatření zajišťujících uznávání kvalifikací, licencí nebo obezřetnostních opatření v souladu s článkem VII GATS nebo její přílohou o finančních službách;

b) na základě jakékoli mezinárodní dohody nebo opatření týkajících se zcela nebo převážně zdanění nebo

c) na základě opatření, na která se vztahují výjimky z doložky nejvyšších výhod uvedené v příloze 7-C.

4. Žádné ustanovení této kapitoly nelze vykládat tak, že brání kterékoli straně udělit nebo poskytnout výhody sousedním zemím k usnadnění obchodu službami omezeného na přilehlé pohraniční zóny, jsou-li tyto služby poskytovány i přijímány místně.

ODDÍL C

Usazení

Článek 7.9

Definice

Pro účely tohoto oddílu:

a) usazením se rozumí:

i) ustavení, nabytí nebo udržování právnické osoby (12) nebo

ii) vytvoření nebo udržování pobočky nebo zastoupení na území strany za účelem výkonu hospodářské činnosti.

b) investorem se rozumí osoba, která se snaží provádět či provádí hospodářskou činnost prostřednictvím zřízení provozovny; (13)

c) hospodářskou činností se rozumí veškerá činnost hospodářské povahy jiná než činnost prováděná při výkonu veřejné moci, tj. činnost neprováděná ani na obchodním základě, ani v rámci soutěže s jedním nebo více hospodářskými subjekty;

d) dceřinou společností právnické osoby strany se rozumí právnická osoba, která je skutečně řízena jinou právnickou osobou dotčené strany, a

e) pobočkou právnické osoby se rozumí místo podnikání, které nemá právní subjektivitu a má rys trvalosti, například odbočka mateřské organizace, má vlastní vedení a je hmotně vybaveno pro obchodní jednání se třetími osobami, takže tyto třetí osoby, i když vědí, že případně vznikne právní vztah s mateřskou organizací se sídlem v zahraničí, nemusí jednat přímo s touto mateřskou organizací, nýbrž mohou uzavírat obchody přímo v místě podnikání pobočky.

Článek 7.10

Oblast působnosti

S cílem zlepšit investiční prostředí, a zejména podmínky usazování, mezi stranami se tento oddíl vztahuje na opatření stran ovlivňující usazování (14) u všech hospodářských činností kromě:

a) těžby, výroby a zpracování (15) jaderného materiálu;

b) výroby zbraní, střeliva a válečného materiálu a obchodu s nimi (16);

c) audiovizuálních služeb (17);

d) vnitrostátní námořní kabotáže a

e) vnitrostátních a mezinárodních leteckých přepravních služeb, pravidelných i nepravidelných, a služeb přímo spjatých s uplatňováním přepravních práv, kromě:

i) služeb spojených s údržbou a opravami letadel;

ii) prodeje a marketingu leteckých přepravních služeb;

iii) služeb CRS a

iv) jiných doplňkových služeb k leteckým přepravním službám, jako jsou pozemní odbavovací služby, pronájem letadel s posádkou a služby řízení letiště.

Článek 7.11

Přístup na trh

1. Pokud jde o přístup na trh prostřednictvím usazení, poskytuje každá strana provozovnám a investorům druhé strany zacházení neméně příznivé, než jaké poskytuje podle požadavků, omezení a podmínek dohodnutých a stanovených ve specifických závazcích obsažených v příloze 7-A.

2. V odvětvích, pro která byly přijaty závazky týkající se přístupu na trh, jsou opatření, která strana nesmí přijmout ani zachovávat, ať už v rámci regionálního členění nebo na celém svém území, není-li v příloze 7-A stanoveno jinak, vymezena jako:

a) omezení počtu usazení, ať už formou číselných kvót, monopolů, výhradních práv nebo jiných požadavků na usazování, jako jsou testy ekonomické potřebnosti;

b) omezení celkové hodnoty transakcí nebo aktiv formou číselných kvót nebo požadavkem na provedení testu ekonomické potřebnosti;

c) omezení celkového počtu operací nebo celkového množství produkce vyjádřeného určenými číselnými jednotkami formou kvót nebo požadavku na provedení testu ekonomické potřebnosti; (18)

d) omezení účasti zahraničního kapitálu ve formě maximální procentní výše držby akcií či podílů cizinci nebo celkové hodnoty výše jednotlivých nebo úhrnných zahraničních investic;

e) opatření, která omezují nebo vyžadují specifické typy právnické osoby nebo společné podniky, jejichž prostřednictvím může investor druhé strany vykonávat hospodářskou činnost, a

f) omezení celkového počtu fyzických osob jiných než klíčových zaměstnanců a stážistů-absolventů definovaných v článku 7.17, jež mohou být zaměstnány v konkrétním odvětví nebo jež může zaměstnat investor a které jsou nezbytné pro výkon hospodářské činnosti a jsou s ní přímo spojeny, formou kvót nebo požadavku na provedení testu ekonomické potřebnosti.

Článek 7.12

Národní zacházení (19)

1. V odvětvích zapsaných v příloze 7-A a při dodržení veškerých podmínek a omezení v ní stanovených poskytuje každá strana provozovnám a investorům druhé strany ve vztahu ke všem opatřením ovlivňujícím usazování zacházení neméně příznivé, než jaké poskytuje vlastním obdobným provozovnám a investorům.

2. Strana může splnit požadavek odstavce 1 tím, že poskytne podnikům a investorům druhé strany buď formálně totožné zacházení, nebo formálně odlišné zacházení, než jaké poskytuje svým vlastním obdobným provozovnám a investorům.

3. Formálně totožné nebo formálně odlišné zacházení se považuje za méně příznivé, pokud mění podmínky hospodářské soutěže ve prospěch provozoven nebo investorů jedné strany ve srovnání s obdobnými provozovnami nebo investory druhé strany.

4. Konkrétní závazky přijaté podle tohoto článku nesmějí být vykládány tak, že vyžadují po kterékoli straně, aby vyrovnávala přirozené konkurenční znevýhodnění způsobené zahraniční povahou příslušných provozoven nebo investorů.

Článek 7.13

Seznam závazků

1. Odvětví liberalizovaná každou stranou podle tohoto oddílu a omezení přístupu na trh a národního zacházení na základě výhrad platná pro provozovny a investory druhé strany v těchto odvětvích jsou uvedena v seznamu závazků v příloze 7-A.

2. Žádná ze stran nesmí přijmout nová nebo přísnější diskriminační opatření ve vztahu k provozovnám a investorům druhé strany ve srovnání se zacházením udíleným podle specifických závazků přijatých v souladu s odstavcem 1.

Článek 7.14

Doložka nejvyšších výhod (20)

1. Pokud jde o jakákoli opatření, na něž se vztahuje tento oddíl a jež ovlivňují usazování, nestanoví-li tento článek jinak, poskytne každá strana provozovnám a investorům druhé strany zacházení neméně příznivé, než jaké poskytuje obdobným provozovnám a investorům kterékoli třetí země v rámci dohody o hospodářské integraci podepsané po vstupu této dohody v platnost (21).

2. Na zacházení vyplývající z regionální dohody o hospodářské integraci a poskytované kteroukoli stranou podnikům a investorům třetí strany se nevztahuje povinnost podle odstavce 1, pouze pokud je poskytováno podle odvětvových či horizontálních závazků, pro něž regionální dohoda o hospodářské integraci stanoví podstatně vyšší úroveň povinností, než je tomu u závazků přijatých v rámci tohoto oddílu, jak je stanoveno v příloze 7-B.

3. Bez ohledu na odstavec 2 se povinnosti stanovené v odstavci 1 nevztahují na zacházení poskytované:

a) na základě opatření zajišťujících uznávání kvalifikací, licencí nebo obezřetnostních opatření v souladu s článkem VII GATS nebo její přílohy o finančních službách;

b) na základě jakékoli mezinárodní dohody nebo opatření týkajících se zcela nebo převážně zdanění nebo

c) na základě opatření, na která se vztahuje výjimka z doložky nejvyšších výhod uvedená v příloze 7-C.

4. Žádné ustanovení této kapitoly nelze vykládat tak, že brání kterékoli straně udělit nebo poskytnout výhody sousedním zemím k usnadnění obchodu službami omezeného na přilehlé pohraniční zóny, jsou-li tyto služby poskytovány i přijímány místně.

Článek 7.15

Jiné dohody

Žádné ustanovení této kapitoly nelze vykládat tak, že:

a) omezuje právo investorů stran využívat jakékoli příznivější zacházení poskytované na základě jakékoli stávající nebo budoucí mezinárodní dohody týkající se investic, jíž jsou některý členský stát Evropské unie a Korea stranou, a

b) odchyluje se od mezinárodních právních závazků stran v rámci uvedených dohod, jež poskytují investorům stran příznivější zacházení než tato dohoda.

Článek 7.16

Přezkum právního rámce pro investice

1. S cílem postupné liberalizace investic strany přezkoumají, zda je právní rámec pro investice (22), investiční prostředí a tok investic mezi nimi v souladu s jejich závazky v mezinárodních dohodách, a to do tří let od vstupu této dohody v platnost a poté v pravidelných odstupech.

2. V rámci přezkumu uvedeného v odstavci 1 strany posoudí veškeré zjištěné překážky investicím a zahájí jednání o řešení těchto překážek s cílem prohloubit ustanovení této kapitoly, a to rovněž pokud jde o obecné zásady ochrany investic.

ODDÍL D

Dočasná přítomnost fyzických osob za účelem podnikání

Článek 7.17

Oblast působnosti a definice

1. Tento oddíl se vztahuje na opatření stran týkající se vstupu a dočasného pobytu klíčových zaměstnanců, stážistů-absolventů, prodejců podnikatelských služeb, smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků na jejich území, v souladu s čl. 7.1 odst. 5.

2. Pro účely tohoto oddílu se rozumí:

a) klíčovými zaměstnanci fyzické osoby, které zaměstnává právnická osoba strany jiná než nezisková organizace a které jsou odpovědné za zřízení nebo řádnou kontrolu, správu a provoz provozovny. Ke klíčovým zaměstnancům patří obchodní návštěvy odpovědné za zřízení provozovny a osoby převedené v rámci společnosti;

i) obchodní návštěvou se rozumějí fyzické osoby, které pracují jako vedoucí pracovníci odpovědní za zřízení provozovny. Nevykonávají žádné přímé transakce se širokou veřejností a nedostávají odměnu ze zdroje nacházejícího se uvnitř hostitelské strany, a

ii) osobami převedenými v rámci společnosti se rozumějí fyzické osoby zaměstnávané právnickou osobou strany nebo působící v ní jako partneři (kromě většinových akcionářů nebo podílníků) nejméně jeden rok, které jsou dočasně převedeny do provozovny na území druhé strany (včetně dceřiných společností, přidružených společností a poboček). Dotyčná fyzická osoba musí náležet k jedné z těchto kategorií:

Manažeři

Fyzické osoby, které právnická osoba zaměstnává jako vedoucí pracovníky a které v první řadě vykonávají vedení provozovny, dostávají pokyny zejména od správní rady nebo od akcionářů podniku nebo od jim rovnocenných osob a jsou pod jejich obecným dohledem, včetně osob, které:

A) řídí provozovnu nebo její oddělení nebo nižší útvar,

B) vykonávají dohled a kontrolu nad ostatními kontrolními, odbornými nebo vedoucími zaměstnanci a

C) mají pravomoc osobně přijímat a propouštět zaměstnance nebo doporučovat jejich přijetí a propuštění nebo provádět jiné personální záležitosti.

Odborníci

Fyzické osoby, které zaměstnává právnická osoba a které mají neobvyklé znalosti zásadního významu pro provozovnu týkající se výroby, výzkumného vybavení, technologií nebo řízení. Při hodnocení takových znalostí se přihlíží nejen ke znalostem specifickým pro danou provozovnu, ale také k tomu, zda má tato osoba vysokou úroveň kvalifikace pro práci nebo živnost, která vyžaduje specifické technické znalosti, včetně příslušnosti k akreditované profesi;

b) stážisty-absolventy fyzické osoby zaměstnávané právnickou osobou strany nejméně jeden rok, mající vysokoškolské vzdělání a dočasně převedené do provozovny na území druhé strany za účelem rozvoje kariéry nebo pro zaškolení v oblasti obchodních technik nebo metod; (23)

c) prodejci podnikatelských služeb fyzické osoby, které zastupují poskytovatele služby strany a usilují o dočasný vstup na území druhé strany za účelem jednání o prodeji služeb nebo uzavření dohod o prodeji služeb pro uvedeného poskytovatele služeb. Neangažují se v přímém prodeji široké veřejnosti a nedostávají odměnu ze zdroje nacházejícího se uvnitř hostitelské strany;

d) smluvními poskytovateli služeb fyzické osoby zaměstnávané právnickou osobou strany, které nemají provozovnu na území druhé strany a které s konečným spotřebitelem z druhé strany uzavřely v dobré víře smlouvu o poskytování služeb, která vyžaduje dočasnou přítomnost jejích zaměstnanců na území dané strany za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb (24), a

e) nezávislými odborníky fyzické osoby podílející se na poskytnutí služby a registrované jako osoby samostatně výdělečně činné na území strany, které nemají provozovnu na území druhé strany a které s konečným spotřebitelem z druhé strany uzavřely v dobré víře smlouvu o poskytování služeb, která vyžaduje jejich dočasnou přítomnost na území této strany za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb (25).

Článek 7.18

Klíčoví zaměstnanci a stážisté-absolventi

1. Pro každé odvětví liberalizované v souladu s oddílem C, s ohledem na veškeré výhrady uvedené v příloze 7-A, umožní každá strana investorům druhé strany převést do jejich provozovny fyzické osoby této druhé strany za předpokladu, že tito zaměstnanci jsou klíčovými zaměstnanci nebo stážisty-absolventy, jak je vymezuje článek 7.17. Dočasný vstup a pobyt klíčových zaměstnanců a stážistů-absolventů bude povolen na dobu až tří let v případě převedení v rámci společnosti (26), devadesáti dnů v kterémkoli dvanáctiměsíčním období v případě obchodních návštěv (27) a jednoho roku v případě stážistů-absolventů.

2. Pro každé odvětví liberalizované v souladu s oddílem C jsou opatření, která strana nesmí zachovávat nebo přijímat, není-li v příloze 7-A stanoveno jinak, vymezena jako omezení celkového počtu fyzických osob, které může investor převést jako klíčové zaměstnance nebo stážisty-absolventy v daném odvětví, formou početních kvót nebo požadavku provedení testu ekonomické potřebnosti a jako diskriminační omezení (28).

Článek 7.19

Prodejci podnikatelských služeb

Pro každé odvětví liberalizované v souladu s oddílem B nebo C, s ohledem na veškeré výhrady uvedené v příloze 7-A, povolí každá strana dočasný vstup a pobyt prodejcům podnikatelských služeb na dobu až 90 dnů v jakémkoli dvanáctiměsíčním období (29).

Článek 7.20

Smluvní poskytovatelé služeb a nezávislí odborníci

1. Strany potvrzují své povinnosti vyplývající z jejich závazků podle GATS, pokud jde o dočasný vstup a pobyt smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků.

2. Nejpozději dva roky po uzavření jednání podle článku XIX GATS a po ministerské deklaraci konference ministrů WTO přijaté dne 14. listopadu 2001 přijme Výbor pro obchod rozhodnutí o seznamu závazků týkajících se přístupu smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků jedné strany na území druhé strany. S ohledem na výsledky těchto jednání podle GATS musí být tyto závazky vzájemně prospěšné a obchodně významné.

ODDÍL E

Předpisový rámec

Pododdíl A

Obecně použitelná ustanovení

Článek 7.21

Vzájemné uznávání

1. Žádné ustanovení této kapitoly nebrání straně požadovat, aby fyzické osoby měly potřebnou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti stanovené pro dotčenou oblast činnosti na území, kde je služba poskytována.

2. Strany vyzvou příslušné zastupitelské profesní organizace na svých územích, aby společně vypracovaly a Výboru pro obchod poskytly doporučení ke vzájemnému uznávání, díky nimž by poskytovatelé služeb a investoři v plném rozsahu nebo částečně splnili kritéria, která každá ze stran uplatňuje v oblasti provozování služeb a udělování povolení, licencí a osvědčení poskytovatelů služeb a investorů v oblasti služeb, zejména u odborných služeb, včetně dočasného udělování licencí.

3. Po obdržení doporučení uvedeného v odstavci 2 Výbor pro obchod v přiměřené lhůtě doporučení přezkoumá, aby určil, zda je v souladu s touto dohodou.

4. Pokud se postupem stanoveným v odstavci 3 dospěje k závěru, že doporučení podle odstavce 2 je v souladu s touto dohodou a existuje dostatečná míra souladu mezi příslušnými právními předpisy stran, sjednají strany prostřednictvím svých příslušných orgánů dohodu o vzájemném uznávání požadavků, kvalifikací, licencí a dalších právních předpisů s cílem zavést uvedené doporučení.

5. Jakákoli taková dohoda musí být v souladu s příslušnými ustanoveními Dohody o WTO, a zejména s článkem VII GATS.

6. Pracovní skupina pro dohodu o vzájemném uznávání zřízená podle čl. 15.3 odst. 1 (Pracovní skupiny) funguje v rámci Výboru pro obchod a je složena ze zástupců stran. S ohledem na usnadnění činností podle odstavce 2 zasedne pracovní skupina do jednoho roku od vstupu této dohody v platnost, nedohodnou-li se strany jinak.

a) Pracovní skupina by měla posuzovat následující záležitosti s ohledem na služby obecně a případně na jednotlivé služby:

i) postupy podněcování příslušných zastupujících subjektů k tomu, aby v rámci svých území zvážily svůj zájem na vzájemném uznávání, a

ii) postupy pro vytváření doporučení ke vzájemnému uznávání příslušnými zastupujícími subjekty.

b) Pracovní skupina funguje jako kontaktní místo pro záležitosti týkající se vzájemného uznávání, které jí předloží příslušné profesní sdružení kterékoli ze stran.

Článek 7.22

Transparentnost a důvěrné informace

1. Strany prostřednictvím mechanismů zřízených podle kapitoly dvanácté (Transparentnost) bezprostředně reagují na všechny žádosti druhé strany o specifické informace:

a) o mezinárodních dohodách anebo ujednáních, včetně dohod o vzájemném uznávání, které se týkají záležitostí upravovaných touto kapitolou nebo je ovlivňují, a

b) o normách a kritériích pro udělování licencí a osvědčení poskytovatelům služeb, včetně informací o vhodném regulačním nebo jiném orgánu, který je třeba konzultovat v souvislosti s takovými normami a kritérii. Mezi takové normy a kritéria patří požadavky na vzdělávání, zkoušení, zkušenosti, chování a etiku, profesní rozvoj a opětovné osvědčování, rozsah praxe, místní znalosti a ochrana spotřebitele.

2. Žádné ustanovení této dohody nevyžaduje od žádné strany, aby poskytla důvěrné informace, jejichž zveřejnění by narušilo vymáhání zákonů nebo by bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem nebo by bylo na újmu oprávněným obchodním zájmům jednotlivých veřejných či soukromých podniků.

3. Regulační orgány každé strany veřejně zpřístupní požadavky pro podání žádostí týkajících se poskytování služeb, včetně jakékoli požadované dokumentace.

4. Regulační orgán strany uvědomí žadatele na jeho přání o stavu žádosti. Požaduje-li tento orgán od žadatele dodatečné informace, oznámí to žadateli bez zbytečného prodlení.

5. Na přání neúspěšného žadatele regulační orgán, jenž jeho žádost zamítl, jej informuje v co největší míře o důvodech zamítnutí žádosti.

6. Regulační orgán strany přijímá správní rozhodnutí o podaných žádostech investora nebo přeshraničního poskytovatele služby druhé strany v souvislosti s poskytováním služby do 120 dní a o svém rozhodnutí bezodkladně vyrozumí žadatele. Řízení o žádosti se považuje za uzavřené až po všech příslušných slyšeních a po obdržení všech nezbytných informací. Není-li možné přijmout rozhodnutí do 120 dní, oznámí to regulační orgán žadateli bez zbytečného odkladu a pokusí se přijmout rozhodnutí v jiné přiměřené lhůtě.

Článek 7.23

Domácí právní předpisy

1. V případech, kdy se vyžaduje povolení pro dodávku služby nebo pro usazení, na něž byl učiněn specifický závazek, příslušné orgány strany v přiměřené lhůtě po podání žádosti považované za úplnou podle domácích právních předpisů oznámí žadateli rozhodnutí o žádosti. Na žádost žadatele mu příslušné orgány strany poskytnou bez zbytečného odkladu informace o stavu žádosti.

2. Každá strana ustaví nebo bude udržovat soudy, též rozhodčí nebo správní, anebo soudní, rozhodčí nebo správní řízení, která umožní na žádost dotčeného investora nebo poskytovatele služby bezodkladně přezkoumat správní rozhodnutí týkající se usazování, přeshraničního poskytování služeb nebo dočasné přítomnosti fyzických osob za účelem podnikání a v odůvodněných případech přijmout přiměřená opatření k nápravě. Nejsou-li tato řízení nezávislá na orgánu pověřeném přijmout příslušné správní rozhodnutí, strany zajistí, aby tato řízení skutečně skýtala možnost objektivního a nestranného přezkoumání.

3. S cílem zajistit, aby opatření vztahující se ke kvalifikačním požadavkům a řízením, technickým normám a licenčním předpisům nevytvářela zbytečné překážky obchodu službami a současně bylo zachováno právo regulovat a zavádět nové předpisy upravující poskytování služeb v zájmu dosažení cílů veřejné politiky, zajistí každá strana, v případě potřeby pro jednotlivé odvětví, aby taková opatření:

a) byla založena na objektivních a transparentních kritériích, jako je oprávněnost a způsobilost poskytovat službu, a

b) nebyla, v případě licenčního řízení, sama omezením pro poskytování služby.

4. Tento článek bude podle potřeby pozměněn po konzultacích mezi stranami, aby se v této dohodě odrazily výsledky jednání podle čl. VI odst. 4 GATS nebo výsledky podobných jednání vedených na jiných vícestranných fórech, jichž se obě strany účastní, poté co vstoupí v platnost.

Článek 7.24

Řízení

Každá strana v co největší proveditelné míře zajistí, aby byly na jejím území zavedeny a uplatňovány mezinárodně dohodnuté standardy pro regulaci a dohled v sektoru finančních služeb a pro boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům. Takovými mezinárodně dohodnutými standardy jsou mimo jiné Základní zásady pro účinný bankovní dohled Basilejského výboru pro bankovní dohled, Základní zásady a metodika pojišťovnictví schválené v Singapuru dne 3. října 2003 Mezinárodní asociací orgánů pro dozor v pojišťovnictví, Cíle a principy regulace cenných papírů Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry, Dohoda o výměně informací o daňových záležitostech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“), Prohlášení o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely G20 a Čtyřicet doporučení pro boj proti praní peněz a Devět zvláštních doporučení pro boj proti financování terorismu Finančního akčního výboru.

Pododdíl B

Počítačové služby

Článek 7.25

Počítačové služby

1. Při liberalizaci obchodu počítačovými službami v souladu s oddíly B až D strany souhlasí s ujednáním stanoveným v následujících odstavcích.

2. CPC (30) 84, kód Organizace spojených národů pro charakteristiku počítačových a souvisejících služeb, pokrývá základní funkce používané pro poskytování všech počítačových a souvisejících služeb, včetně počítačových programů vymezených jako soubor instrukcí potřebných pro chod a komunikaci počítačů (včetně jejich vývoje a zavádění), zpracování a ukládání dat a souvisejících služeb, jako je poradenství a školení pro pracovníky zákazníků. Technologický pokrok přinesl zvýšenou nabídku těchto služeb jakožto souboru nebo balíčku souvisejících služeb, který může obsahovat některé nebo všechny tyto základní funkce. Například web-hostingové služby nebo hosting domény, služby vytěžování dat (data mining) a výpočetního gridu (grid computing) jsou tvořeny kombinací základních funkcí počítačových služeb.

3. Počítačové a související služby, bez ohledu na to, zda jsou poskytovány po síti, včetně internetu, zahrnují všechny služby, které poskytují:

a) poradenství, strategie, analýzu, plánování, specifikaci, navrhování, vývoj, instalaci, zavádění, integraci, testování, ladění, aktualizaci, podporu, technickou pomoc nebo správu počítačů nebo počítačových systémů;

b) počítačové programy plus poradenství, strategie, analýzu, plánování, specifikaci, navrhování, vývoj, instalaci, zavádění, integraci, testování, ladění, aktualizaci, údržbu, podporu, technickou pomoc, správu nebo použití počítačových programů;

c) zpracování dat, ukládání dat, hostování dat nebo databázové služby;

d) služby oprav a údržby kancelářské techniky a zařízení včetně počítačů nebo

e) služby odborného vzdělávání pro pracovníky zákazníků týkající se počítačových programů, počítačů nebo počítačových systémů, jinde nezařazené.

4. Počítačové a související služby umožňují poskytování jiných služeb, například bankovnictví, jak elektronickými, tak jinými prostředky. Strany uznávají, že existuje důležitý rozdíl mezi umožňující službou, jako je web-hosting nebo aplikační hosting, a obsahovou nebo základní službou, která se poskytuje elektronickým způsobem, jako je například bankovnictví, a že v takových případech se na obsahovou nebo základní službu nevztahuje CPC 84.

Pododdíl C

Poštovní a kurýrní služby

Článek 7.26

Regulační zásady

Nejpozději tři roky po vstupu této dohody v platnost stanoví Výbor pro obchod zásady předpisového rámce platného pro poštovní a kurýrní služby s cílem zajistit hospodářskou soutěž v těchto službách, jež nejsou v ani jedné ze stran vyhrazeny monopolu. Tyto zásady musí řešit otázky, jako jsou postupy narušující hospodářskou soutěž, univerzální služby, individuální licence a povaha regulačního orgánu (31).

Pododdíl D

Telekomunikační služby

Článek 7.27

Oblast působnosti a definice

1. Tento pododdíl stanoví zásady předpisového rámce pro základní telekomunikační služby (32) jiné než vysílání, liberalizované v souladu s oddíly B až D této kapitoly.

2. Pro účely tohoto pododdílu se rozumí:

a) telekomunikačními službami všechny služby, jejichž předmětem je vysílání a příjem elektromagnetických signálů; nezahrnují hospodářskou činnost, jejímž předmětem je poskytování obsahu, k jehož přepravě jsou nutné telekomunikační služby;

b) veřejnými telekomunikačními službami telekomunikační služby, které musí být na základě výslovného nebo faktického požadavku strany všeobecně nabízeny veřejnosti;

c) veřejnou telekomunikační sítí veřejná telekomunikační infrastruktura, která dovoluje poskytovat telekomunikační služby mezi dvěma nebo více stanovenými koncovými body sítě;

d) regulačním orgánem v odvětví telekomunikací orgán nebo orgány pověřené regulací telekomunikací uvedených v tomto pododdíle;

e) základními zařízeními zařízení veřejné telekomunikační sítě nebo služby, která:

i) jsou výhradně či převážně poskytována jediným poskytovatelem nebo omezeným počtem poskytovatelů a

ii) za účelem poskytování služby není ekonomicky ani technicky možné nahradit;

f) hlavním poskytovatelem v odvětví telekomunikací poskytovatel, který je schopen podstatně ovlivnit podmínky účasti (pokud jde o cenu a nabídku) na příslušném trhu s telekomunikačními službami v důsledku kontroly nad základním zařízením nebo využívání svého postavení na trhu;

g) propojením spojování s poskytovateli veřejných telekomunikačních sítí nebo služeb, která mají uživatelům jednoho poskytovatele umožnit komunikaci s uživateli jiného poskytovatele a přístup ke službám jiného poskytovatele, jsou-li přijaty specifické závazky;

h) univerzální službou soubor služeb, které musí být zpřístupněny všem uživatelům na území strany za dostupné ceny bez ohledu na jejich zeměpisné umístění; (33)

i) koncovým uživatelem konečný spotřebitel nebo předplatitel veřejné telekomunikační služby, včetně poskytovatele jiných než veřejných telekomunikačních služeb;

j) nediskriminačním zacházením zacházení neméně příznivé, než jaké je poskytováno kterémukoli jinému uživateli obdobných veřejných telekomunikačních sítí nebo služeb za obdobných okolností; a

k) přenositelností čísel možnost koncových uživatelů veřejných telekomunikačních služeb ponechat si na tomtéž místě stejná telefonní čísla, pokud změní poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb v rámci stejné kategorie, aniž by došlo ke snížení kvality, spolehlivosti nebo pohodlí.

Článek 7.28

Regulační orgán

1. Regulační orgán pro telekomunikační služby musí být právně odlišen od jakéhokoli poskytovatele telekomunikačních služeb a být na něm funkčně nezávislý.

2. Regulační orgán musí mít dostatečnou pravomoc pro regulaci odvětví telekomunikačních služeb. Úkoly, které má regulační orgán plnit, se zveřejní ve snadno přístupné a jasné formě, zejména pokud jsou tyto úkoly uloženy více než jednomu orgánu.

Článek 7.29

Oprávnění k poskytování telekomunikačních služeb

1. Poskytování služeb musí být v co největší proveditelné míře povolováno ve zjednodušeném povolovacím řízení.

2. Pro řešení otázek přidělování kmitočtů, čísel a věcných břemen může být požadována licence. Podmínky pro udělení takové licence musí být veřejně přístupné.

3. Tam, kde se vyžaduje licence:

a) veškerá licenční kritéria a přiměřená doba, jíž je běžně třeba k rozhodnutí o žádosti o licenci, musí být veřejně přístupné;

b) důvody zamítnutí žádosti o licenci musí být žadateli na požádání písemně sděleny a

c) poplatky (34) požadované stranou za udělení licence nesmějí přesahovat správní náklady obvykle vynakládané na správu, kontrolu a prosazování dodržování příslušných licencí (35).

Článek 7.30

Opatření na ochranu hospodářské soutěže týkající se velkých poskytovatelů

Ve snaze zabránit poskytovatelům, kteří, ať už sami nebo společně, jsou v postavení velkého poskytovatele, v zavádění či dalším používání praktik narušujících hospodářskou soutěž musí být uplatňována vhodná opatření. Praktiky narušující hospodářskou soutěž zahrnují zejména:

a) křížové financování narušující hospodářskou soutěž (36);

b) využívání informací získaných od konkurentů pro účely narušující hospodářskou soutěž a

c) neposkytnutí technických informací o základních zařízeních a obchodně významných informací, které jsou pro poskytování služeb nezbytné, včas ostatním poskytovatelům služeb.

Článek 7.31

Propojení

1. Každá strana zajistí, aby poskytovatelé veřejných telekomunikačních sítí nebo služeb na jejím území poskytovali, ať již přímo či nepřímo na tomtéž území, poskytovatelům telekomunikačních služeb druhé strany možnost sjednávat propojení. Propojení by mělo být v zásadě sjednáno na základě obchodního jednání mezi dotčenými společnostmi.

2. Regulační orgány zajistí, aby poskytovatelé, kteří získají informace od jiných podniků během sjednávání dohod o propojování, využívali tyto informace výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a aby vždy respektovali důvěrnost sdělovaných nebo uchovávaných informací.

3. Propojení s velkým poskytovatelem musí být zajištěno v jakémkoli bodě sítě, kde je to technicky proveditelné. Propojení musí být zajištěno:

a) za nediskriminačních podmínek (včetně technických norem a specifikací), za nediskriminační ceny a v kvalitě, jež nesmí být nižší, než jaká je poskytována pro vlastní obdobné služby, pro obdobné služby poskytovatelů služeb, kteří nejsou ve spojení, nebo pro obdobné služby jejich dceřiných společností či jiných přidružených subjektů;

b) včas za podmínek (včetně technických norem a specifikací) a za nákladově stanovené ceny, jež jsou průhledné a přiměřené, zohledňují kritérium ekonomické proveditelnosti a jsou dostatečně oddělené, aby poskytovatel nemusel platit za síťové prvky nebo zařízení, které za účelem poskytování služby nepotřebuje; a

c) na žádost i v jiných bodech sítě než v koncových, jež jsou nabízené většině uživatelů, za poplatky odrážející náklady na vybudování dalších nezbytných zařízení.

4. Postupy týkající se propojení s hlavním poskytovatelem musí být veřejně přístupné.

5. Hlavní poskytovatelé veřejně zpřístupní buď své dohody o propojení, nebo své referenční nabídky na propojení (37).

Článek 7.32

Přenositelnost čísel

Každá strana zajistí, aby poskytovatelé veřejných telekomunikačních služeb, kromě poskytovatelů hlasových služeb přes internetový protokol, na svém území umožnili v co největší technicky proveditelné míře a za rozumných podmínek přenositelnost čísel.

Článek 7.33

Přidělování a využívání omezených zdrojů

1. Všechny způsoby přidělování a využívání omezených zdrojů, včetně kmitočtů, čísel a věcných břemen, musí být prováděny objektivně, včas, průhledně a nediskriminujícím způsobem.

2. Současný stav přidělených kmitočtových pásem musí být zveřejněn, ale podrobná identifikace kmitočtů přidělených pro zvláštní státní účely není požadována.

Článek 7.34

Univerzální služba

1. Každá strana má právo vymezit druh povinností univerzální služby, které si přeje zachovat.

2. Takové povinnosti nejsou samy o sobě považovány za narušující hospodářskou soutěž za předpokladu, že jsou plněny průhledným, objektivním a nediskriminačním způsobem. Plnění těchto povinností musí rovněž probíhat z hlediska hospodářské soutěže neutrálním způsobem a nesmí zatěžovat více, než je nezbytné pro druh univerzální služby vymezené každou stranou.

Článek 7.35

Důvěrnost informací

Každá strana zajistí důvěrný charakter sdělení přenášených pomocí veřejné telekomunikační sítě a veřejně dostupných telekomunikačních služeb a s nimi souvisejících provozních údajů, aniž tím je omezen obchod službami.

Článek 7.36

Řešení sporů v oblasti telekomunikací

Řešení sporů

1. Každá strana zajistí, aby:

a) se poskytovatelé služeb mohli obrátit na regulační orgán nebo jiný příslušný subjekt strany se žádostí o řešení sporů mezi poskytovateli služeb nebo mezi poskytovateli služeb a uživateli, pokud jde o záležitosti stanovené v tomto pododdíle, a

b) dojde-li ke sporu mezi poskytovateli veřejných telekomunikačních sítí nebo služeb v souvislosti s právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto pododdílu, dotčený regulační orgán na žádost některé ze stran sporu vydal závazné rozhodnutí řešící tento spor co nejdříve a v každém případě v přiměřené lhůtě.

Odvolání a soudní přezkum

2. Každý poskytovatel služeb, jehož zájmy chráněné zákonem jsou nepříznivě dotčeny zjištěním nebo rozhodnutím regulačního orgánu:

a) má právo odvolat se proti zjištění nebo rozhodnutí k odvolacímu orgánu (38). Pokud odvolací orgán nemá povahu soudu, odůvodní vždy svá zjištění nebo rozhodnutí písemně a jeho zjištění nebo rozhodnutí rovněž podléhají přezkumu nestranným a nezávislým soudem. Zjištění nebo rozhodnutí přijatá odvolacími orgány musí být účinně prosazována a

b) může dosáhnout přezkumu zjištění nebo rozhodnutí nestranným a nezávislým soudem strany. Žádná ze stran nesmí povolit, aby využívání soudního přezkumu zakládalo důvod k nedodržení zjištění nebo rozhodnutí regulačního orgánu, ledaže příslušný soud výkon takového zjištění nebo rozhodnutí pozastaví.

Pododdíl E

Finanční služby

Článek 7.37

Oblast působnosti a definice

1. Tento pododdíl stanoví zásady předpisového rámce pro všechny finanční služby liberalizované podle oddílů B až D.

2. Pro účely tohoto pododdílu se rozumí:

finanční službou služba finanční povahy nabízená poskytovatelem finančních služeb některé strany. Mezi finanční služby patří tyto činnosti:

a) pojišťovací služby a služby související s pojištěním:

i) přímé pojištění (včetně spolupojištění):

A) životní pojištění;

B) jiné než životní pojištění;

ii) zajištění a retrocese;

iii) zprostředkování pojištění, například makléřství a agentury, a

iv) pomocné pojišťovatelské služby, například služby v oblasti poradenství, pojistné matematiky, ocenění rizik a řešení pojistných nároků, a

b) bankovní a ostatní finanční služby (kromě pojištění):

i) přijímání vkladů a jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti;

ii) půjčky všech druhů, včetně spotřebitelského úvěru, hypotečního úvěru, faktoringu a financování obchodních transakcí;

iii) finanční leasing;

iv) veškeré služby týkající se plateb a peněžních převodů, včetně kreditních, charge a debetních karet, cestovních šeků a bankovních směnek;

v) záruky a závazky;

vi) obchodování na vlastní účet nebo na účet zákazníků, ať už na burze, na přepážkovém trhu nebo jinak:

A) s nástroji peněžního trhu (včetně šeků, směnek a vkladových certifikátů);

B) s peněžními prostředky v cizích měnách;

C) s deriváty, včetně termínovaných a opčních obchodů (futures);

D) s nástroje využívajícími směnných kurzů a úrokových sazeb, včetně takových produktů jako swapy a dohody o termínování kurzů;

E) s převoditelnými cennými papíry a

F) s ostatními obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy, včetně drahých kovů;

vii) účast na vydávání všech druhů cenných papírů, včetně upisování a umisťování jako zástupce (veřejně i soukromě), a poskytování služeb souvisejících s takovými emisemi;

viii) peněžní makléřství;

ix) správa aktiv, například správa hotovosti nebo portfolia, všechny formy správy kolektivního investování, správa penzijních fondů, správcovské, depozitní a svěřenecké služby;

x) platební a clearingové služby týkající se finančních aktiv, včetně cenných papírů, derivátů a jiných obchodovatelných nástrojů;

xi) poskytování a přenos finančních informací a zpracování finančních dat a souvisejícího programového vybavení a

xii) poradenské, zprostředkovatelské a jiné pomocné finanční služby ve vztahu ke všem činnostem

uvedeným v seznamu v bodech i) až xi), včetně úvěrových referencí a rozborů, výzkumu a poradenství v oblasti investic a portfolia, poradenství v oblasti akvizic a podnikové restrukturalizace a strategie;

poskytovatelem finančních služeb fyzická nebo právnická osoba strany usilující o poskytování finančních služeb nebo poskytující finanční služby, jiná než veřejný subjekt;

veřejným subjektem:

a) vláda, centrální banka nebo měnová instituce strany nebo subjekt vlastněný nebo kontrolovaný stranou, který se především zabývá výkonem funkcí veřejné moci nebo činnostmi pro veřejné účely, což nezahrnuje subjekt, který se především zabývá poskytováním finančních služeb na obchodním základě, nebo

b) soukromý subjekt vykonávající funkce, které obvykle vykonává centrální banka nebo měnová instituce při výkonu těchto funkcí;

novou finanční službou služba finanční povahy, včetně poradenství, týkající se stávajících nebo nových produktům anebo způsobu, jakým je produkt poskytován, která není poskytována žádným jiným poskytovatelem finančních služeb na území strany, ale která je poskytována na území druhé strany.

Článek 7.38

Výjimka pro obezřetnostní opatření (39)

1. Každá strana může přijmout nebo zachovat opatření z obezřetnostních důvodů (40), včetně:

a) ochrany investorů, vkladatelů, pojistníků nebo osob, vůči nimž má poskytovatel finančních služeb fiduciární povinnost, a

b) zajištění integrity a stability finančního systému strany.

2. Tato opatření nesmějí být více zatěžující, než je nezbytné k dosažení jejich cíle, a pokud neodpovídají ostatním ustanovením této dohody, nesmějí být použita jako prostředek k nedodržení závazků či povinností žádné strany podle takových ustanovení.

3. Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že je kterákoli ze stran povinna zveřejnit informace o obchodech a účetnictví jednotlivých zákazníků nebo jakékoli důvěrné nebo vlastnické informace v držení veřejných subjektů.

4. Aniž jsou dotčeny ostatní způsoby obezřetnostní regulace přeshraničního obchodu finančními službami, může strana požadovat registraci poskytovatelů přeshraničních finančních služeb druhé strany a registraci finančních nástrojů.

Článek 7.39

Transparentnost

Strany uznávají, že transparentní předpisy a politiky, jimiž se řídí činnosti poskytovatelů finančních služeb, jsou důležité pro usnadnění vzájemného přístupu zahraničních poskytovatelů finančních služeb na trh druhé strany a jejich operace na tomto trhu. Každá strana se zavazuje k podpoře transparentních předpisů upravujících finanční služby.

Článek 7.40

Samosprávné organizace

Jestliže strana vyžaduje členství či účast nebo přístup k jakékoli samosprávné organizaci, k burze nebo k trhu cenných papírů nebo termínových obchodů, k zúčtovací agentuře nebo jakékoli jiné organizaci či sdružení k tomu, aby poskytovatelé finančních služeb druhé strany dodávali finanční služby na rovnocenném základě s poskytovateli finančních služeb strany, nebo jestliže strana poskytuje přímo nebo nepřímo takovým subjektům výsady nebo výhody při dodávání finančních služeb, zabezpečí strana, aby taková samosprávná organizace dodržovala povinnosti uvedené v článcích 7.6, 7.8, 7.12 a 7.14.

Článek 7.41

Platební a zúčtovací systémy

Za podmínek, které odpovídají národnímu zacházení, uděluje každá strana poskytovatelům finančních služeb druhé strany, kteří jsou usazeni na jejím území, přístup k platebním a zúčtovacím systémům, které provozují veřejné subjekty, a k oficiálním možnostem financování a refinancování, které jsou dostupné v normálním průběhu běžného podnikání. Cílem tohoto článku není poskytnout přístup k metodám financování strany určeným pro případy nouze.

Článek 7.42

Nové finanční služby

Každá strana povolí poskytovateli finančních služeb druhé strany usazenému na jejím území poskytovat jakékoli nové finanční služby, jejichž poskytování by strana povolila svým vlastním poskytovatelům finančních služeb podle vnitrostátního práva za obdobných okolností, pod podmínkou, že zavedení nové finanční služby nevyžaduje nový zákon nebo změnu stávajícího zákona. Strana může určit institucionální a právní formu, jejímž prostřednictvím může být služba poskytována, a může poskytování služby podmínit udělením oprávnění. Vyžaduje-li se takové oprávnění, musí být o jeho udělení rozhodnuto v přiměřené době a může být odmítnuto jen z obezřetnostních důvodů.

Článek 7.43

Zpracování údajů

Nejpozději dva roky po vstupu této dohody v platnost a v žádném případě ne později než v den nabytí účinku podobných závazků plynoucích z jiných dohod o hospodářské integraci:

a) povolí každá strana poskytovateli finančních služeb druhé strany usazenému na jejím území, aby přenášel informace v elektronické nebo jiné formě na její území a z něj za účelem zpracování údajů, pokud je toto zpracování zapotřebí k obvyklé podnikatelské činnosti tohoto poskytovatele finančních služeb, a

b) každá strana potvrdí své závazky (41) týkající se ochrany základních práv a svobody jednotlivců a přijme dostatečná ochranná opatření na ochranu soukromí, zejména pokud jde o přenos osobních údajů.

Článek 7.44

Zvláštní výjimky

1. Žádné ustanovení této kapitoly nelze vykládat tak, že brání kterékoli straně, včetně jejích veřejných subjektů, na svém území výhradně provádět činnosti nebo poskytovat služby tvořící součást veřejných důchodových plánů nebo zákonného systému sociálního zabezpečení, kromě případů, kdy tyto činnosti mohou být prováděny, jak stanoví domácí předpisy strany, poskytovateli finančních služeb v soutěži s veřejnými subjekty nebo soukromými institucemi.

2. Žádné ustanovení této dohody se nevztahuje na činnosti vykonávané centrální bankou nebo měnovým orgánem nebo jakýmkoli jiným veřejným subjektem při provádění měnové nebo devizové politiky.

3. Žádné ustanovení této kapitoly nelze vykládat tak, že brání kterékoli straně, včetně jejích veřejných subjektů, na svém území výhradně provádět činnosti nebo poskytovat služby na účet nebo se zárukou strany nebo za použití finančních zdrojů strany, včetně jejích veřejných subjektů, kromě případů, kdy tyto činnosti mohou být prováděny, jak stanoví domácí předpisy strany, poskytovateli finančních služeb v soutěži s veřejnými subjekty nebo soukromými institucemi.

Článek 7.45

Řešení sporů

1. Kapitola čtrnáctá (Řešení sporů) se použije na řešení sporů týkajících se finančních služeb plynoucích výhradně z této kapitoly, nestanoví-li tento článek jinak.

2. Výbor pro obchod nejpozději šest měsíců od vstupu této dohody v platnost sestaví seznam patnácti osob. Každá strana navrhne pět osob a strany rovněž vyberou pět osob, které nejsou státními příslušníky ani jedné z nich a které budou zastávat funkci předsedy rozhodčího soudu. Tyto osoby musí mít odbornou kvalifikaci nebo zkušenosti v právu nebo praxi v oblasti finančních služeb, což může zahrnovat řízení poskytovatelů finančních služeb, a dodržovat ustanovení přílohy 14-C (Kodex chování pro rozhodce a mediátory).

3. Jsou-li rozhodci vybíráni losem podle čl. 14.5 odst. 3 (Ustavení rozhodčího soudu), čl. 14.9 odst. 3 (Přiměřená lhůta pro splnění požadavků rozhodnutí), čl. 14.10 odst. 3 (Přezkum opatření přijatých ke splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího soudu), čl. 14.11 odst. 4 (Dočasná nápravná opatření v případě nesplnění požadavků rozhodnutí), čl. 14.12 odst. 3 (Přezkum opatření přijatých ke splnění požadavků po pozastavení závazků), článků 6.1, 6.3 a 6.4 (Výměna) přílohy 14-B (Jednací řád pro rozhodčí řízení), provede se výběr ze seznamu sestaveného podle odstavce 2.

4. Bez ohledu na článek 14.11, shledá-li rozhodčí soud, že určité opatření není v souladu s touto dohodou, a má-li sporné opatření vliv na odvětví finančních služeb a jakékoli jiné odvětví, může žalující strana pozastavit výhody v odvětví finančních služeb, jež mají stejný účinek jako opatření v jejím odvětví finančních služeb. Pokud má takové opatření vliv pouze na jiné odvětví než odvětví finančních služeb, nesmí žalující strana pozastavit výhody v odvětví finančních služeb.

Článek 7.46

Uznávání

1. Strana může uznat opatření učiněná z důvodu obezřetnosti druhé strany tím, že určí, jakým způsobem se uplatní opatření strany vztahující se k finančním službám. Toto uznání, jehož lze dosáhnout prostřednictvím harmonizace nebo jinak, může být založeno na dohodě nebo ujednání mezi stranami nebo může být uděleno samostatně.

2. Strana, která je smluvní stranou dohody nebo ujednání typu uvedeného v odstavci 1 se třetí stranou, ať již v době vstupu této dohody v platnost nebo později, poskytne druhé straně vhodnou příležitost ke sjednání jejího přístupu k těmto dohodám nebo ujednáním nebo ke sjednání podobných dohod nebo ujednání s ní za okolností, za kterých vznikne rovnocenná regulace, dohled, provádění této regulace a případně rovnocenné postupy týkající se sdílení informací mezi stranami dohody nebo ujednání. Pokud strana uděluje uznání samostatně, poskytne druhé straně vhodnou příležitost k tomu, aby prokázala, že takové okolnosti existují.

Pododdíl F

Služby v mezinárodní námořní dopravě

Článek 7.47

Oblast působnosti, definice a zásady

1. Tento pododdíl stanoví zásady liberalizace služeb v mezinárodní námořní dopravě podle oddílů B až D.

2. Pro účely tohoto pododdílu:

a) mezinárodní námořní doprava zahrnuje dopravní operace typu „z domu do domu“, tj. přepravu zboží, při níž je použito více než jednoho způsobu dopravy pod jedním přepravním dokladem a která zahrnuje námořní úsek, a v tomto smyslu zahrnuje právo přímo uzavírat smlouvy s poskytovateli jiných způsobů dopravy;

b) službami při manipulaci s nákladem se rozumějí činnosti vykonávané dokařskými společnostmi, včetně terminálových operací, ale mimo přímé činnosti dokařů, pokud je tato pracovní síla organizována nezávisle na dokařských nebo terminálových společnostech. K zahrnutým činnostem patří organizace a dohled nad:

i) nakládkou a vykládkou nákladu z lodi a na loď,

ii) uvazováním a odvazováním nákladu a

iii) přijetím či dodáním a úschovou nákladu před odesláním nebo po vyložení;

c) službami celního odbavení (též „služby celních agentů“) se rozumějí činnosti, které spočívají v provádění celních formalit týkajících se dovozu, vývozu nebo tranzitu nákladů na účet jiné strany, ať už je tato činnost hlavní činností poskytovatele služeb nebo je běžným doplňkem jeho hlavní činnosti;

d) službami skladování a úschovy kontejnerů se rozumějí činnosti spočívající ve skladování kontejnerů v přístavních oblastech s ohledem na jejich nakládání či vykládání, opravy a přípravu pro nalodění a

e) službami námořních agentur se rozumějí činnosti spočívající v zastupování obchodních zájmů jedné nebo více lodních linek nebo rejdařství v určité zeměpisné oblasti, a to za tímto účelem:

i) marketing a prodej námořní dopravy a s ní souvisejících služeb od cenových nabídek po fakturaci a vystavování konosamentů na účet společností, získávání a opětovný prodej nezbytných souvisejících služeb, příprava dokumentace a poskytování informací, a

ii) jednání na účet společností, organizování připlutí lodě nebo převzetí nákladu, je-li to vyžadováno.

3. S ohledem na stávající úrovně liberalizace mezi stranami v oblasti mezinárodní námořní dopravy:

a) strany účinně uplatňují zásadu neomezeného přístupu na mezinárodní námořní trh a k mezinárodní námořní dopravě na obchodním a nediskriminačním základě a

b) každá strana poskytuje plavidlům, která plují pod vlajkou druhé strany nebo která provozují poskytovatelé služeb druhé strany, zacházení neméně příznivé, než jaké poskytuje vlastním plavidlům, mimo jiné pokud jde o přístup do přístavů, využití infrastruktury a pomocné námořní služby v přístavech a rovněž o související platby a poplatky, celní služby a přidělení prostoru pro kotvení a vybavení pro nakládku a vykládku.

4. Při používání těchto zásad strany:

a) nezačlení do budoucích dvoustranných dohod o službách v námořní dopravě s třetími stranami ustanovení o vzájemném rozdělení množství přepravovaného nákladu, včetně suchého sypkého a kapalného nákladu a pravidelné námořní dopravy, a v případě, že taková ustanovení existují v předchozích dvoustranných dohodách, je neaktivují, a

b) při vstupu této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření a správní, technické a ostatní překážky, které by mohly omezit volnou a spravedlivou soutěž nebo mít omezující nebo diskriminační účinky na svobodné poskytování služeb v mezinárodní námořní dopravě, a upustí od jejich zavádění.

5. Každá strana povolí poskytovatelům služeb mezinárodní námořní dopravy druhé strany, aby měli provozovny na jejím území za podmínek usazování a provozování neméně příznivých, než jaké poskytuje svým poskytovatelům služeb nebo poskytovatelům z kterékoli třetí strany, podle toho, co je výhodnější, v souladu s podmínkami zaznamenanými v jejím seznamu závazků.

6. Každá strana zpřístupní poskytovatelům mezinárodní námořní přepravy druhé strany za přiměřených a nediskriminačních podmínek tyto služby v přístavech:

a) lodivodství;

b) pomoc při vlečení a tažení lodí;

c) zásobování;

d) dodávky paliva a vody;

e) odstraňování odpadů a balastní vody z vypouštění nádrží;

f) služby kapitána přístavu;

g) navigační pomoc a

h) provozní služby na pobřeží nezbytné pro provoz plavidla, včetně komunikace, dodávek vody a elektřiny, zařízení pro nouzové opravy, kotvení a kotvicí služby.

ODDÍL F

Elektronický obchod

Článek 7.48

Cíl a zásady

1. Strany uznávají, že elektronický obchod je zdrojem hospodářského růstu a obchodních příležitostí, že je důležité odstraňovat překážky jeho použití a rozvoji a že se na opatření, jež mají vliv na elektronický obchod, vztahuje Dohoda o WTO, a současně se dohodly na podpoře rozvoje elektronického obchodu mezi sebou, zejména prostřednictvím spolupráce v otázkách souvisejících s elektronickým obchodem podle této kapitoly.

2. Strany uznávají, že rozvoj elektronického obchodu musí být plně slučitelný s mezinárodními normami pro ochranu údajů, aby byla zaručena ochrana soukromí uživatelů elektronického obchodu.

3. Strany se dohodly, že nebudou ukládat clo na dodávky elektronickou cestou (42).

Článek 7.49

Spolupráce na otázkách regulace

1. Strany povedou dialog o regulaci v souvislosti s elektronickým obchodem, které se budou mimo jiné týkat těchto oblastí:

a) uznávání certifikátů elektronických podpisů vydaných veřejnosti a usnadnění přeshraničních certifikačních služeb;

b) odpovědnost zprostředkujících poskytovatelů služeb, pokud jde o přenos nebo ukládání údajů;

c) nakládání s nevyžádanými elektronickými obchodními sděleními;

d) ochrana spotřebitelů ve sféře elektronického obchodování;

e) rozvoj elektronického obchodování a

f) jakékoli další otázky související s rozvojem elektronického obchodu.

2. Dialog lze vést i na téma výměny informací o právních předpisech stran upravujících tyto otázky a o uplatňování takových právních předpisů.

ODDÍL G

Výjimky

Článek 7.50

Výjimky

Za podmínky, že se taková opatření neuplatňují způsobem, který by vytvářel nástroj svévolné nebo neoprávněné diskriminace mezi zeměmi, kde panují podobné podmínky, nebo skryté omezení usazování nebo přeshraničního poskytování služeb, nelze žádné ustanovení této kapitoly vykládat tak, že kterékoli straně brání v přijetí nebo uplatňování opatření:

a) nezbytných pro ochranu veřejné bezpečnosti nebo veřejné mravnosti nebo pro udržení veřejného pořádku (43);

b) nutných k ochraně života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin;

c) vztahujících se k ochraně vyčerpatelných přírodních zdrojů, jsou-li tato opatření uplatňována ve spojení s omezením domácích investic nebo domácího poskytování nebo spotřeby služeb;

d) nezbytných k ochraně národních památek umělecké, historické nebo archeologické hodnoty;

e) nezbytných k zajištění souladu s právními předpisy, které nejsou neslučitelné s touto kapitolou, včetně opatření týkajících se:

i) předcházení klamavým a podvodným praktikám nebo následkům neplnění smluvních závazků;

ii) ochrany soukromí jednotlivců, pokud jde o zpracování a šíření osobních údajů, a ochrany důvěrné povahy záznamů a účtů jednotlivých osob;

iii) bezpečnosti;

f) v rozporu s články 7.6 a 7.12, je-li cílem rozdílného zacházení zajištění nestranného a účinného (44) ukládání nebo vybírání přímých daní v případě ekonomických činností, investorů nebo poskytovatelů služeb druhé strany.

KAPITOLA OSMÁ

PLATBY A POHYB KAPITÁLU

Článek 8.1

Běžné platby

Strany se zavazují neukládat žádná omezení a povolovat veškeré platby a převody na běžném účtu platební bilance mezi rezidenty stran ve volně směnitelné měně v souladu se Stanovami Mezinárodního měnového fondu.

Článek 8.2

Pohyb kapitálu

1. Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu a finanční operace platební bilance, strany se zavazují neomezovat volný pohyb kapitálu související s přímými investicemi prováděnými v souladu s právními předpisy hostitelské země, s investicemi a jinými transakcemi liberalizovanými v souladu s kapitolou sedmou (Obchod službami, usazování a elektronický obchod) a s likvidací či repatriací těchto investic a veškerých z nich plynoucích zisků.

2. Aniž jsou dotčena jiná ustanovení této dohody, zajistí strany, pokud jde o transakce, na něž se nevztahuje odstavec 1 o kapitálovém účtu a finančních operacích platební bilance, v souladu s právními předpisy hostitelské země, volný pohyb kapitálu investorů druhé strany vztahující se mimo jiné na:

a) úvěry spojené s obchodními transakcemi, včetně poskytování služeb, jichž se účastní rezident jedné ze stran;

b) finanční půjčky a úvěry nebo

c) kapitálovou účast na právnické osobě bez záměru vytvořit nebo udržovat trvalé hospodářské vazby.

3. Aniž jsou dotčena jiná ustanovení této dohody, strany nezavedou žádná nová omezení pohybu kapitálu mezi rezidenty stran a nezpřísní stávající úpravu.

4. Strany mohou vést konzultace s cílem dále usnadnit pohyb kapitálu mezi sebou za účelem podpory cílů této dohody.

Článek 8.3

Výjimky

Za podmínky, že se taková opatření neuplatňují způsobem, který by vytvářel nástroj svévolné nebo neoprávněné diskriminace mezi zeměmi, kde panují podobné podmínky, nebo skryté omezení pohybu kapitálu, nelze žádné ustanovení této kapitoly vykládat tak, že kterékoli straně brání v přijetí nebo vymáhání opatření:

a) nezbytných pro ochranu veřejné bezpečnosti a veřejné mravnosti nebo pro udržení veřejného pořádku nebo

b) nezbytných k zajištění souladu s právními předpisy, které nejsou neslučitelné s touto kapitolou, včetně opatření, která:

i) se týkají předcházení trestným činům, klamavým a podvodným praktikám nebo se zabývají dopady neplnění smluvních závazků (úpadek, insolventnost a ochrana práv věřitelů);

ii) jsou přijata či zachována k zajišťování integrity a stability finančního systému strany;

iii) se týkají vydávání, obchodování nebo nakládání s cennými papíry, opcemi, termínovanými obchody (futures) nebo jinými deriváty;

iv) se týkají účetního výkaznictví nebo vedení záznamů o převodech v zájmu pomoci orgánům činným v trestním řízení nebo finančním regulačním orgánům v případě potřeby nebo

v) se týkají zajištění souladu s příkazy nebo rozsudky vydanými v soudním nebo správním řízení.

Článek 8.4

Ochranná opatření

1. Pokud ve výjimečných případech pohyb plateb a kapitálu mezi stranami způsobuje nebo hrozí způsobit závažné potíže provádění měnové politiky nebo devizové politiky (45) v Koreji nebo v jednom či více členských státech Evropské unie, mohou dotčené strany (46) na dobu nepřesahující šest měsíců (47) přijmout ochranná opatření týkající se pohybu kapitálu, jež jsou nezbytně nutná (48).

2. Výbor pro obchod musí být okamžitě informován o přijetí jakýchkoli ochranných opatření a co nejdříve i o časovém plánu jejich zrušení.

KAPITOLA DEVÁTÁ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Článek 9.1

Obecná ustanovení

1. Strany potvrzují svá práva a povinnosti podle Dohody o vládních zakázkách obsažené v příloze 4 Dohody o WTO (dále jen „GPA 1994“) a svůj zájem na dalším rozšíření dvoustranných obchodních příležitostí na trhu s veřejnými zakázkami obou stran.

2. Strany uznávají svůj společný zájem na podpoře mezinárodní liberalizace trhů s veřejnými zakázkami v souvislosti s mezinárodním systémem obchodování založeným na pravidlech. Strany budou nadále spolupracovat na přezkumu podle čl. XXIV odst. 7 GPA 1994 a na jiných vhodných mezinárodních fórech.

3. Žádné ustanovení této kapitoly nelze vykládat tak, že se odchyluje od práv nebo povinností stran podle GPA 1994 nebo jakékoli dohody, která ji nahradí.

4. Na všechny zakázky, jichž se týká tato kapitola, strany uplatňují prozatímně schválenou revizi znění Dohody o vládních zakázkách (49) (dále jen „revidovaná GPA“), s výjimkou:

a) zacházení nejvyšších výhod pro zboží, služby a poskytovatele jakékoli jiné strany (čl. IV odst. 1 písm. b) a čl. IV odst. 2 revidované GPA);

b) zvláštního a rozdílného zacházení pro rozvojové země (článek V revidované GPA);

c) podmínek účasti (čl. VIII odst. 2 revidované GPA), jež se nahradí slovy: „strana nesmí účast dodavatele v zadávacím řízení nebo uzavření smlouvy s dodavatelem podmínit dřívějším zadáním jedné nebo více zakázek zadavatelem druhé strany nebo předchozími pracovními zkušenostmi dodavatele na území dotčené strany, kromě případů, kdy jsou předchozí pracovní zkušenosti nezbytné ke splnění požadavků veřejné zakázky“;

d) institucí (článek XXI revidované GPA) a

e) závěrečných ustanovení (článek XXII revidované GPA).

5. Pro účely použití revidované GPA podle odstavce 4 se:

a) „dohodou“ v revidované GPA rozumí „kapitola“, kromě toho, že „zeměmi, jež nejsou stranami této dohody“ se rozumějí „země, jež nejsou stranami“ a „stranou této dohody“ se rozumí „strana“;

b) „jinými stranami“ v revidované GPA rozumí „druhá strana“ a

c) „výborem“ v revidované GPA rozumí „pracovní skupina“.

Článek 9.2

Oblast působnosti a rozsah

1. Zakázky, jichž se týká tato kapitola, jsou veškeré zakázky, jichž se týkají přílohy GPA 1994 pro jednotlivé strany a veškeré k nim připojené poznámky, včetně jejich změn či nahrazení.

2. Pro účely této dohody se na smlouvy o výstavbě, provozu a převodu a koncese na stavební práce definované v příloze 9 vztahuje příloha 9.

Článek 9.3

Pracovní skupina pro veřejné zakázky

Pracovní skupina pro veřejné zakázky zřízená podle čl. 15.3 odst. 1 (Pracovní skupiny) zasedá na základě vzájemné dohody nebo na žádost stran, aby:

a) posoudila záležitosti veřejných zakázek a smluv o výstavbě, provozu a převodu nebo koncesí na stavební práce, jež jí strana předloží;

b) vyměňovala si informace týkající se příležitostí v souvislosti s veřejnými zakázkami a smlouvami o výstavbě, provozu a převodu nebo koncesemi na stavební práce každé strany a

c) projednala jakékoli jiné záležitosti související s uplatňováním této kapitoly.

KAPITOLA DESÁTÁ

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

ODDÍL A

Obecná ustanovení

Článek 10.1

Cíle

Cílem této kapitoly je:

a) usnadňovat výrobu inovativních a tvořivých produktů a jejich uvádění na trh ve stranách a

b) dosáhnout přiměřené a účinné úrovně ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví.

Článek 10.2

Povaha a rozsah povinností

1. Strany zajistí přiměřené a účinné provádění mezinárodních smluv týkajících se duševního vlastnictví, jichž jsou smluvními stranami, včetně Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví obsažené v příloze 1C Dohody o WTO (dále jen „dohoda TRIPS“). Tato kapitola doplňuje a upřesňuje vzájemná práva a povinnosti stran podle dohody TRIPS.

2. Pro účely této kapitoly zahrnují práva duševního vlastnictví:

a) autorské právo, včetně autorského práva k počítačovým programům a databázím, a související práva;

b) práva související s patenty;

c) ochranné známky;

d) servisní známky;

e) (průmyslové) vzory;

f) topografie integrovaných obvodů;

g) zeměpisná označení;

h) odrůdy rostlin a

i) ochranu neveřejných informací.

3. Ochrana práv duševního vlastnictví zahrnuje ochranu proti nekalé soutěži, jak je uvedena v článku 10 bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (1967) (dále jen „Pařížská úmluva“).

Článek 10.3

Převod technologií

1. Strany se dohodly na výměně stanovisek a informací o svých postupech a politikách ovlivňujících převod technologií jak na svých územích, tak se třetími zeměmi. To zahrnuje zejména opatření pro usnadnění informačních toků, obchodních partnerství, udělování licencí a subdodávek. Zvláštní pozornost je věnována podmínkám nezbytným pro vytvoření patřičného prostředí umožňujícího převod technologií v hostitelských zemích, včetně otázek, jako je rozvoj lidského kapitálu a právního rámce.

2. Každá strana přijme vhodná opatření pro prevenci či kontrolu praktik udělování licencí nebo podmínek týkajících se práv duševního vlastnictví, které by mohly nepříznivě ovlivnit mezinárodní převod technologií a které představují zneužívání práv duševního vlastnictví nositeli práv.

Článek 10.4

Vyčerpání práva

Strany mohou zřídit vlastní režim pro vyčerpání práv duševního vlastnictví.

ODDÍL B

Standardy týkající se práv duševního vlastnictví

Pododdíl A

Autorské právo a práva příbuzná

Článek 10.5

Poskytovaná ochrana

Strany budou dodržovat:

a) články 1 až 22 Mezinárodní úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (1961) (dále jen „Římská úmluva“);

b) články 1 až 18 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl (1971) (dále jen „Bernská úmluva“);

c) články 1 až 14 Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském (1996) (WCT) a

d) články 1 až 23 Smlouvy WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (1996) (WPPT).

Článek 10.6

Trvání autorského práva

Každá strana stanoví, že je-li doba ochrany díla počítána na základě života fyzické osoby, nesmí být doba ochrany kratší než život autora a 70 let po autorově smrti.

Článek 10.7

Vysílací organizace

1. Práva vysílacích organizací uplynou nejdříve za 50 let ode dne prvního vysílání, ať již jde o vysílání po drátě nebo bezdrátové vysílání, pomocí kabelu nebo prostřednictvím družice.

2. Žádná ze stran nesmí povolit další přenos televizního vysílání (ať již pozemní, kabelem nebo přes družici) na internetu bez povolení případného nositele nebo nositelů práv k obsahu vysílání a k vysílání. (50)

Článek 10.8

Spolupráce v oblasti kolektivní správy práv

Strany budou usilovat o usnadnění přijímání opatření mezi svými kolektivními správci práv za účelem vzájemného zajištění snadnějšího přístupu a poskytování obsahu mezi stranami a také zajištění vzájemného převodu odměn za užití děl nebo jiných předmětů ochrany stran chráněných autorským právem a právy souvisejícími. Strany se pokusí dosáhnout vysoké úrovně racionalizace a větší transparentnosti v plnění úkolů jejich kolektivních správců práv.

Článek 10.9

Vysílání a sdělování veřejnosti

1. Pro účely tohoto článku se rozumí:

a) vysíláním šíření zvuků nebo obrazů a zvuků, anebo jejich vyjádření, bezdrátovými prostředky k příjmu veřejností; takové šíření pomocí družice je rovněž „vysíláním"; šíření zakódovaných signálů je vysíláním, jestliže jsou vysílající organizací nebo s jejím souhlasem poskytnuty veřejnosti prostředky k dekódování; a

b) sdělováním veřejnosti šíření zvuků výkonu nebo zvuků anebo vyjádření zvuků zaznamenaných na zvukovém záznamu, uskutečňované pro veřejnost jakýmkoli jiným způsobem než vysíláním. Pro účely odstavce 5 zahrnuje „sdělování veřejnosti“ zpřístupňování zvuků nebo vyjádření zvuků zaznamenaných na zvukovém záznamu k poslechu veřejnosti.

2. Každá strana stanoví výlučné právo výkonných umělců udělovat svolení nebo zakázat bezdrátové vysílání a sdělování jejich výkonů veřejnosti, s výjimkou případů, kdy výkon sám je již výkonem vysílaným nebo kdy se tak děje ze záznamu.

3. Každá strana poskytne výkonným umělcům a výrobcům zvukových záznamů právo na jednu přiměřenou odměnu, pokud je zvukový záznam zveřejněn pro komerční účely nebo je reprodukce takového zvukového záznamu použita k bezdrátovému vysílání nebo k jakémukoli sdělování veřejnosti.

4. Každá strana stanoví ve svých právních předpisech, že výkonní umělci, výrobci zvukových záznamů nebo oba mohou po uživatelích požadovat jednu přiměřenou odměnu. Strany mohou ve svých právních předpisech pro případ, že neexistuje dohoda mezi výkonnými umělci a výrobci zvukového záznamu, stanovit pravidla, podle nichž se výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů o jednu přiměřenou odměnu dělí.

5. Každá strana poskytne vysílacím organizacím výlučné právo povolit nebo zakázat:

a) opakované vysílání jejich vysílání;

b) záznam jejich vysílání a

c) sdělování jejich televizního vysílání veřejnosti, pokud je takové sdělování prováděno na místech dostupných veřejnosti oproti zaplacení vstupného. V domácím právu státu, kde se uplatňuje ochrana tohoto práva, musí být stanoveny podmínky, podle nichž může být toto právo vykonáváno.

Článek 10.10

Právo umělců na opětovný prodej uměleckého díla

Strany se dohodly, že si budou vyměňovat stanoviska a informace o postupech a politikách týkajících se práv umělců na opětovný prodej. Do dvou let od vstupu této dohody v platnost zahájí strany konzultace a přezkoumají, zda je vhodné a proveditelné zavést právo umělců na opětovný prodej uměleckých děl v Koreji.

Článek 10.11

Omezení a výjimky

Strany mohou ve svých právních předpisech stanovit omezení nebo výjimky z práv přiznaných nositelům práv podle článků 10.5 až 10.10 v určitých zvláštních případech, které nejsou v rozporu s obvyklým využíváním díla a nezpůsobují neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům nositelů práv.

Článek 10.12

Ochrana technologických prostředků

1. Každá strana poskytuje přiměřenou právní ochranu před obcházením jakýchkoli účinných technologických prostředků, které dotyčná osoba provádí vědomě nebo s dostatečnými důvody vědět, že takový cíl sleduje.

2. Každá strana poskytuje přiměřenou právní ochranu před výrobou, dovozem, rozšiřováním, prodejem, pronájmem, reklamou týkající se prodeje nebo pronájmu nebo před držbou pro komerční účely zařízení, výrobků nebo součástek nebo před poskytováním služeb, jestliže tyto služby:

a) jsou nabízeny, inzerovány nebo uváděny na trh za účelem obcházení účinných technologických prostředků;

b) mají pouze omezený obchodně významný účel nebo užití jiné, než je obcházení účinných technologických prostředků; nebo

c) jsou přednostně určeny, vyrobeny, upraveny nebo prováděny za účelem umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technologických prostředků.

3. Pro účely této dohody se technologickými prostředky rozumí jakákoli technologie, zařízení nebo součástka, které jsou při své obvyklé funkci určeny k tomu, aby zabraňovaly úkonům nebo omezovaly úkony ve vztahu k dílům nebo jiným předmětům ochrany, ke kterým nebylo uděleno svolení nositele jakýchkoli autorských práv nebo práv s nimi souvisejících stanovených právními předpisy každé strany. Technologické prostředky se považují za účinné, pokud je použití chráněného díla nebo jiného předmětu ochrany kontrolováno nositeli práv uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu, jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo jiného předmětu ochrany, nebo mechanismu kontroly rozmnožování, který dosahuje cíle ochrany.

4. Každá strana může stanovit výjimky a omezení pro opatření provádějící odstavce 1 a 2 v souladu se svými právními předpisy a příslušnými mezinárodními dohodami uvedenými v článku 10.5.

Článek 10.13

Ochrana informací týkajících se správy práv

1. Každá strana poskytuje přiměřenou právní ochranu proti každé osobě, která vědomě bez svolení:

a) odstraňuje nebo pozměňuje jakékoli elektronické informace týkající se správy práv nebo

b) rozšiřuje, dováží za účelem rozšiřování, vysílá, sděluje nebo zpřístupňuje veřejnosti díla nebo jiné předměty ochrany chráněné podle této dohody, ze kterých byly bez svolení odstraněny nebo na nichž byly bez svolení pozměněny elektronické informace týkající se správy práv,

pokud taková osoba ví nebo má dostatečné důvody vědět, že takovým jednáním způsobuje, umožňuje, usnadňuje nebo zatajuje porušování jakéhokoli autorského práva nebo jakýchkoli práv s ním souvisejících podle právních předpisů dotčené strany.

2. Pro účely této dohody se informacemi týkajícími se správy práv rozumějí jakékoli informace poskytnuté nositeli práv, které identifikují dílo nebo jiný předmět ochrany zmíněný v této dohodě, autora nebo jiného nositele práv, nebo informace o podmínkách použití díla nebo jiného předmětu ochrany a jakákoli čísla nebo kódy, které takovou informaci reprezentují.

3. Odstavec 2 se použije, pokud jakákoli taková informace souvisí s kopií díla nebo jiného předmětu ochrany zmíněného v této dohodě nebo se objeví v souvislosti se sdělením veřejnosti tohoto díla nebo tohoto předmětu ochrany.

Článek 10.14

Přechodná ustanovení

Korea plně uplatní povinnosti podle článků 10.6 a 10.7 do dvou let od vstupu této dohody v platnost.

Pododdíl B

Ochranné známky

Článek 10.15

Zápisné řízení

Evropská unie a Korea zavedou systém zápisu ochranných známek, který bude zahrnovat písemné sdělení důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky, jež může být žadateli poskytnuto rovněž elektronicky; žadatel musí mít možnost podat odpor vůči zamítnutí zápisu ochranné známky

a napadnout konečné zamítnutí před soudem. Evropská unie a Korea rovněž zavedou možnost, aby zainteresované strany podaly námitky proti přihlášce ochranné známky. Evropská unie a Korea zpřístupní veřejnosti elektronické databáze přihlášek ochranných známek a jejich zápisu.

Článek 10.16

Mezinárodní dohody

Evropská unie a Korea dodržují Smlouvu o známkovém právu (1994) a vynaloží veškeré možné úsilí k dosažení souladu se Singapurskou smlouvu o známkovém právu (2006).

Článek 10.17

Výjimky z práv udělených ochranné známce

Každá strana zavede spravedlivé užití popisných výrazů jako omezenou výjimku z práv udělených ochranné známce a může poskytnout další omezené výjimky za předpokladu, že budou brát zřetel na oprávněné zájmy majitele ochranné známky a třetích osob.

Pododdíl C

Zeměpisná označení (51), (52)

Článek 10.18

Uznávání zeměpisných označení zemědělských produktů, potravin a vín

1. Evropská unie přezkoumala zákon o kontrole kvality zemědělských produktů a prováděcí předpisy k němu, pokud jde o registraci, kontrolu a ochranu zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin v Koreji, a došla k závěru, že tento právní předpis obsahuje náležitosti stanovené v odstavci 6.

2. Korea přezkoumala nařízení Rady (ES) č. 510/2006 a prováděcí předpisy k němu, pokud jde o registraci, kontrolu a ochranu zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin v Evropské unii, a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 o společné organizaci trhu s vínem a došla k závěru, že tyto právní předpisy obsahují náležitosti stanovené v odstavci 6.

3. Evropská unie přezkoumala přehled specifikací zemědělských produktů a potravin odpovídajících zeměpisným označením Koreje uvedeným v příloze 10-A, jež byla registrována v Koreji podle právního předpisu uvedeného v odstavci 1, a zavazuje se chránit zeměpisná označení Koreje uvedená v příloze 10-A v souladu s úrovní ochrany stanovenou v této kapitole.

4. Korea přezkoumala přehled specifikací zemědělských produktů a potravin odpovídajících zeměpisným označením Evropské unie uvedeným v příloze 10-A, jež byla registrována v Evropské unii podle právních předpisů uvedených v odstavci 2, a zavazuje se chránit zeměpisná označení Evropské unie uvedená v příloze 10-A v souladu s úrovní ochrany stanovenou v této kapitole.

5. Odstavec 3 se použije na zeměpisná označení vín, pokud jde o zeměpisná označení dodaná podle článku 10.24.

6. Evropská unie a Korea se shodly na následujících náležitostech pro registraci a kontrolu zeměpisných označení uvedených v odstavcích 1 a 2:

a) rejstřík obsahující seznam zeměpisných označení chráněných na jejich územích;

b) správní postup pro ověření, zda zeměpisné označení identifikuje zboží jakožto pocházející z území, regionu nebo lokality některé ze stran, jestliže lze danou jakost, pověst nebo jiné charakteristické znaky zboží připsat v podstatě jeho zeměpisnému původu;

c) požadavek, aby zapsaný název odpovídal specifickému produktu nebo produktům, pro něž je stanovena specifikace produktu, kterou lze změnit pouze řádným správním postupem;

d) kontrolní ustanovení platná pro výrobu;

e) právní ustanovení, jež určují, že registrovaný název může použít každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh zemědělské produkty nebo potraviny, jež jsou v souladu s odpovídající specifikací, a

f) řízení o námitce, jež umožňuje vzít v úvahu legitimní zájmy předchozích uživatelů názvu, ať jsou již tyto názvy chráněny jako forma duševního vlastnictví či nikoli.

Článek 10.19

Uznávání specifických zeměpisných označení vín (53), aromatizovaných vín (54) a destilátů (55)

1. V Koreji jsou zeměpisná označení Evropské unie uvedená v seznamu v příloze 10-B chráněna u těch produktů, jež takových zeměpisných označení využívají v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie o zeměpisných označeních.

2. V Evropské unii jsou zeměpisná označení Koreje uvedená v seznamu v příloze 10-B chráněna u těch produktů, jež takových zeměpisných označení využívají v souladu s příslušnými právními předpisy Koreje o zeměpisných označeních.

Článek 10.20

Užívací právo

Název chráněný podle tohoto pododdílu může použít každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh zemědělské produkty, potraviny, vína, aromatizovaná vína nebo destiláty, jež jsou v souladu s odpovídající specifikací.

Článek 10.21

Rozsah ochrany

1. Zeměpisná označení uvedená v článcích 10.18 a 10.19 jsou chráněna proti:

a) užívání jakýchkoli způsobů označení nebo obchodní úpravy zboží, které uvádějí nebo naznačují, že dotyčné zboží pochází z jiné zeměpisné oblasti, než je skutečné místo původu, způsobem, který uvádí veřejnost v omyl, pokud jde o zeměpisný původ zboží;

b) užívání zeměpisných označení identifikujících zboží pro obdobné zboží (56), které nepochází z místa udaného v daném zeměpisném označení, a to i v případě, že je uveden skutečný původ zboží nebo je zeměpisné označení použito v překladu nebo v transkripci nebo společně s výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „imitace“ nebo podobnými výrazy; a

c) jakémukoli jinému užívání, které představuje akt nekalé soutěže ve smyslu článku 10 bis Pařížské úmluvy.

2. Touto dohodou nejsou nijak dotčena práva jakékoli osoby na obchodní použití vlastního jména nebo jména jejího předchůdce v podnikání, není-li toto jméno použito způsobem, který by mohl spotřebitele uvést v omyl.

3. Jsou-li zeměpisná označení stran homonymní, vztahuje se ochrana na každé z těchto označení za předpokladu, že se používá v dobré víře. Pracovní skupina pro zeměpisná označení stanoví praktické podmínky používání, za nichž budou homonymní zeměpisná označení od sebe rozlišována, s přihlédnutím k potřebě zajistit, aby bylo s příslušnými výrobci zacházeno spravedlivě a aby spotřebitelé nebyli uváděni v omyl. Je-li zeměpisné označení chráněné prostřednictvím této dohody homonymní se zeměpisným označením třetí země, stanoví každá strana praktické podmínky používání, za nichž budou homonymní zeměpisná označení od sebe rozlišována, s přihlédnutím k potřebě zajistit, aby bylo s příslušnými výrobci zacházeno spravedlivě a aby spotřebitelé nebyli uváděni v omyl.

4. Tato dohoda nezavazuje Evropskou unii ani Koreu chránit zeměpisné označení, které není nebo přestalo být chráněno ve své zemi původu nebo se v této zemi již nepoužívá.

5. Ochranou zeměpisného označení podle tohoto článku není dotčeno pokračující používání ochranné známky, která byla přihlášena, zapsána nebo zavedena používáním, pokud tuto možnost dovolují dotčené právní předpisy na území strany přede dnem podání žádosti o ochranu nebo uznání daného zeměpisného označení, za předpokladu, že v právních předpisech dotčené strany neexistují žádné důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo pro její zrušení. Datum podání žádosti o ochranu nebo uznání zeměpisného označení se stanoví v souladu s čl. 10.23 odst. 2.

Článek 10.22

Vymáhání ochrany

Strany vymáhají ochranu stanovenou v článcích 10.18 až 10.23 z vlastního podnětu vhodným zásahem svých orgánů. Tuto ochranu vymáhají rovněž na žádost zainteresované strany.

Článek 10.23

Vztah k ochranným známkám

1. Zápis ochranné známky odpovídající některé ze situací popsané v čl. 10.21 odst. 1 ve vztahu ke chráněnému zeměpisnému označení obdobných produktů strany odmítnou nebo prohlásí za neplatný, pokud je žádost o něj podána po dni podání žádosti o ochranu nebo uznání daného zeměpisného označení na dotčeném území.

2. Pro účely odstavce 1:

a) pro zeměpisná označení uvedená v článcích 10.18 a 10.19 se za den podání žádosti o ochranu nebo uznání považuje den vstupu této dohody v platnost a

b) pro zeměpisná označení uvedená v článku 10.24 se dnem podání žádosti o ochranu nebo uznání rozumí den, kdy jedna strana obdrží žádost druhé strany o ochranu nebo uznání daného zeměpisného označení.

Článek 10.24

Přidání zeměpisných označení, jež mají být chráněna (57)

1. Evropská unie a Korea se dohodly, že budou přidávat zeměpisná označení, jež mají být chráněna, do příloh 10-A a 10-B postupem stanoveným v článku 10.25.

2. Evropská unie a Korea se dohodly na bezodkladném vyřizování žádosti druhé strany o přidání zeměpisných označení, jež mají být chráněna, do příloh.

3. Název nesmí být zapsán jako zeměpisné označení, pokud se shoduje s názvem odrůdy rostlin, včetně odrůdy hroznů, nebo plemene zvířat, a v důsledku toho by mohl uvést spotřebitele v omyl co do skutečného původu produktu.

Článek 10.25

Pracovní skupina pro zeměpisná označení

1. Pracovní skupina pro zeměpisná označení zřízená podle čl. 15.3 odst. 1 (Pracovní skupiny) zasedá po vzájemné dohodě nebo na žádost jedné ze stran pro účely zesílení spolupráce stran a dialogu o zeměpisných označeních. Pracovní skupina může podávat doporučení a přijímat rozhodnutí na základě obecné shody.

2. Pracovní skupina zasedá střídavě na území obou stran. Zasedá v den, na místě a způsobem dohodnutými stranami včetně videokonference, avšak nejpozději 90 dní od podání žádosti.

3. Pracovní skupina může rozhodnout:

a) o změně příloh 10-A a 10-B přidáním jednotlivých zeměpisných označení Evropské unie nebo Koreje, která v případě, že je to vhodné, prošla příslušným postupem stanoveným v čl. 10.18 odst. 3 a čl. 10.18 odst. 4 a poté o nich druhá strana rozhodla, že tvoří zeměpisná označení a budou chráněna na území této druhé strany;

b) o změně (58) příloh uvedených v písmeni a) odstraněním jednotlivých zeměpisných označení, která již nejsou na území strany původu (59) chráněna nebo která v souladu s platnými právními předpisy již nesplňují požadavky, na jejichž základě byla ve druhé straně pokládána za zeměpisná označení; a

c) že odkaz na právní předpisy v této dohodě by měl být chápán jako odkaz na uvedené právní předpisy ve znění platném v konkrétní datum po vstupu této dohody v platnost.

4. Pracovní skupina rovněž zajistí řádné fungování tohoto pododdílu a může posuzovat veškeré otázky související s jeho prováděním a fungováním. Zejména je příslušná pro:

a) výměnu informací o vývoji právních předpisů a politik týkajících se zeměpisných označení;

b) výměnu informací o jednotlivých zeměpisných označeních pro účely posouzení jejich ochrany v souladu s touto dohodou a

c) výměnu informací v zájmu co nejlepšího fungování této dohody.

5. Pracovní skupina může projednat libovolnou otázku společného zájmu v oblasti zeměpisných označení.

Článek 10.26

Jednotlivé žádosti o ochranu zeměpisných označení

Tímto pododdílem není dotčeno právo žádat o uznání a ochranu zeměpisného označení podle příslušných právních předpisů Evropské unie nebo Koreje.

Pododdíl D

(Průmyslové) vzory

Článek 10.27

Ochrana zapsaných (průmyslových) vzorů

1. Evropská unie a Korea poskytují ochranu nezávisle vytvořených (průmyslových) vzorů, které jsou nové nebo původní nebo mají jedinečnou povahu (60).

2. Tato ochrana je zajišťována zápisem a uděluje výlučná práva jejich nositelům v souladu s tímto pododdílem.

Článek 10.28

Práva udělená zápisem

Majitel chráněného (průmyslového) vzoru musí mít alespoň právo zabránit třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby vyráběly, nabízely, prodávaly, dovážely, vyvážely nebo využívaly výrobky, které nesou nebo zahrnují chráněný (průmyslový) vzor, pokud se taková jednání uskutečňují pro obchodní účely nebo nenáležitě ohrožují normální využívání (průmyslového) vzoru nebo nejsou v souladu s postupy spravedlivého obchodování.

Článek 10.29

Ochrana udílená nezapsanému vzhledu

Evropská unie a Korea stanoví právní prostředky, jimiž zabrání využití nezapsaného vzhledu produktu, pouze pokud napadené užití vyplývá z kopírování nezapsaného vzhledu takového produktu (61). Takové užití se týká přinejmenším poskytování (62), dovozu nebo vývozu zboží.

Článek 10.30

Doba ochrany

1. Trvání ochrany dostupné ve stranách po zápisu činí nejméně patnáct let.

2. Trvání ochrany dostupné v Evropské unii a Koreji pro nezapsaný vzhled činí nejméně tři roky.

Článek 10.31

Výjimky

1. Evropská unie a Korea mohou poskytovat omezené výjimky z ochrany (průmyslových) vzorů za předpokladu, že tyto výjimky nejsou nepřiměřeně v rozporu s běžným využíváním chráněných (průmyslových) vzorů a že nejsou nepřiměřeně na úkor oprávněných zájmů majitele chráněného (průmyslového) vzoru při zohlednění oprávněných zájmů třetích osob.

2. Ochrana (průmyslového) vzoru se nevztahuje na vzory v zásadě vynucené technickými nebo funkčními hledisky.

3. Právo k (průmyslovému) vzoru nevznikne, pokud by byl v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.

Článek 10.32

Vztah k autorskému právu

(Průmyslový) vzor chráněný právem k (průmyslovému) vzoru, který je v Evropské unii nebo v Koreji zapsán v souladu s tímto pododdílem, může požívat ochrany také podle úpravy autorského práva platné na území stran, a to ode dne, kdy byl vytvořen nebo v jakékoli podobě zachycen (63).

Pododdíl E

Patenty

Článek 10.33

Mezinárodní dohoda

Strany vyvinou co největší úsilí k dosažení souladu s články 1 až 16 Smlouvy o patentovém právu (2000).

Článek 10.34

Patenty a veřejné zdraví

1. Strany uznávají důležitost Prohlášení o dohodě TRIPS a veřejném zdraví přijatého dne 14. listopadu 2001 (dále jen „prohlášení z Dohá“) na ministerské konferenci WTO. Při výkladu a provádění práv a povinností podle tohoto pododdílu mají strany právo vycházet z prohlášení z Dohá.

2. Každá strana přispívá k provádění Rozhodnutí Generální rady WTO ze dne 30. srpna 2003 o odstavci 6 prohlášení z Dohá a Protokolu, kterým se mění dohoda TRIPS, sjednaného v Ženevě dne 6. prosince 2005 a dodržuje je.

Článek 10.35

Prodloužení trvání práv patentové ochrany

1. Strany uznávají, že farmaceutické výrobky (64) a přípravky na ochranu rostlin (65) chráněné na jejich příslušných územích patentem podléhají správnímu postupu povolování či registrace dříve, než jsou uvedeny na jejich trhy.

2. Strany na žádost majitele patentu prodlouží trvání práv patentové ochrany s cílem kompenzovat majiteli patentu zkrácení účinné životnosti patentu v důsledku prvního povolení uvést produkt na jejich příslušné trhy. Prodloužení trvání práv patentové ochrany nesmí překročit pět let (66).

Článek 10.36

Ochrana údajů předkládaných k získání registrace farmaceutických (67) výrobků

1. Strany zaručí, že údaje předkládané pro účely získání registrace farmaceutických výrobků zůstanou důvěrné a nebudou zveřejněny a že se nepoužijí pro jiné účely.

2. Za tímto účelem strany ve svých právních předpisech zajistí, aby údaje podle článku 39 dohody TRIPS, jež se týkají bezpečnosti a účinnosti a které žadatel předkládá poprvé s cílem získat registraci nového farmaceutického výrobku na území příslušných stran, nebyly použity pro udělení jiné registrace farmaceutického výrobku, není-li k využití těchto údajů prokázán výslovný souhlas držitele registrace.

3. Doba ochrany údajů by měla být alespoň pět let ode dne udělení první registrace na území příslušných stran.

Článek 10.37

Ochrana údajů předkládaných k získání registrace přípravků na ochranu rostlin

1. Strany stanoví požadavky na bezpečnost a účinnost, dříve než povolí uvést na své trhy přípravky na ochranu rostlin.

2. Strany zajistí, aby třetí osoby nebo příslušné orgány nevyužívaly zkoušky, zprávy o studiích a informace, které žadatel předkládá poprvé s cílem získat registraci přípravku na ochranu rostlin, ve prospěch jakékoli jiné osoby, která hodlá získat registraci přípravku na ochranu rostlin, není-li k využití těchto údajů prokázán výslovný souhlas držitele registrace. Tato ochrana se dále označuje jako ochrana údajů.

3. Doba ochrany údajů by měla být alespoň deset let ode dne obdržení první registrace na území příslušných stran.

Článek 10.38

Provádění

Strany přijmou nezbytná opatření k zajištění plně účinné ochrany, která je stanovena v tomto pododdíle, a aktivně spolupracují a angažují se v konstruktivním dialogu v tomto ohledu.

Pododdíl F

Jiná ustanovení

Článek 10.39

Odrůdy rostlin

Každá strana poskytne ochranu odrůdám rostlin a splňuje požadavky Mezinárodní úmluvy na ochranu nových odrůd rostlin (1991).

Článek 10.40

Genetické zdroje, tradiční vědomosti a folklor

1. Strany v mezích svých právních předpisů respektují, chrání a udržují poznatky, inovace a postupy domorodých a místních společenství ztělesňujících tradiční životní styl vhodný pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti, podporují jejich širší užívání se zapojením a souhlasem vlastníků takových poznatků, inovací a postupů a zasazují se o spravedlivé rozdělování přínosů vyplývajících z využívání takových poznatků, inovací a postupů.

2. Strany se dohodly, že si budou pravidelně vyměňovat stanoviska a informace o relevantních mnohostranných jednáních:

a) ve WIPO o otázkách projednávaných v rámci mezivládního výboru pro genetické zdroje, tradiční vědomosti a folklor;

b) ve WTO o otázkách týkajících se vztahu mezi dohodou TRIPS a Úmluvou o biologické rozmanitosti, ochranou tradičních vědomostí a folklorem a

c) v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti o otázkách týkajících se mezinárodního režimu pro přístup ke genetickým zdrojům a pro rozdělení zisku, pokud jde o tyto zdroje.

3. Strany se dohodly, že po vydání závěrů mnohostranných jednání zmiňovaných v odstavci 2 a na žádost kterékoli ze stran přezkoumají tento článek v rámci Výboru pro obchod s ohledem na výsledky a závěry těchto mnohostranných jednání. Výbor pro obchod přijme rozhodnutí nezbytné k uvedení výsledků přezkumu v účinnost.

ODDÍL C

Vymáhání práv duševního vlastnictví

Článek 10.41

Obecné povinnosti

1. Strany potvrzují své závazky podle dohody TRIPS, a zejména podle části III uvedené dohody, a zajistí, aby byla v jejich právních předpisech stanovena možnost využití níže uvedených doplňkových opatření, postupů a nápravných opatření umožňujících účinné kroky proti jakémukoli porušení práv duševního vlastnictví (68), jichž se týká tato dohoda.

2. Tato opatření, postupy a nápravná opatření:

a) musí zahrnovat urychlená opatření k nápravě, která by zabránila porušování, a nápravná opatření, která mají odrazující účinek vůči dalšímu porušování;

b) musí být spravedlivá a nestranná;

c) nesmějí být nadměrně složitá nebo nákladná, obsahovat nepřiměřené lhůty ani mít za následek bezdůvodná zdržení a

d) musí být účinná, přiměřená a odrazující a být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití.

Článek 10.42

Způsobilí navrhovatelé

Každá strana uznává jako osoby způsobilé navrhovat použití opatření, řízení a nápravných opatření uvedených v tomto oddíle a části III dohody TRIPS:

a) nositele práv duševního vlastnictví v souladu s ustanoveními platného práva;

b) všechny ostatní osoby oprávněné užívat tato práva, zejména držitele licence, v rozsahu povoleném ustanoveními platného práva a v souladu s nimi;

c) kolektivní správce práv duševního vlastnictví, kteří jsou řádně uznáváni jako oprávnění zastupovat nositele práv duševního vlastnictví, v rozsahu povoleném ustanoveními platného práva a v souladu s nimi; a

d) federace nebo sdružení, které má právní postavení a pravomoc prosazovat tato práva v rozsahu povoleném ustanoveními platného práva a v souladu s nimi.

Pododdíl A

Občanskoprávní opatření, řízení a nápravná opatření

Článek 10.43

Důkazy

Každá strana přijme opatření nezbytná k tomu, aby v případě porušení práva duševního vlastnictví spáchaného v obchodním měřítku mohl příslušný soud tam, kde je to vhodné, a na návrh strany nařídit předložení bankovních, finančních nebo obchodních dokumentů, které jsou v držení protistrany, s výhradou ochrany důvěrných informací.

Článek 10.44

Předběžná opatření k zajištění důkazů

1. Každá strana zajistí, aby příslušný soud mohl i před zahájením řízení ve věci na návrh strany, která předložila přiměřeně dostupné důkazy podporující její tvrzení, že bylo porušeno její právo duševního vlastnictví nebo že toto porušení hrozí, nařídit okamžitá a účinná předběžná opatření k zajištění významných důkazů ve vztahu k údajnému porušování, s výhradou ochrany důvěrných informací.

2. Každá strana může stanovit, že taková opatření zahrnují podrobný popis, včetně odebrání vzorků nebo bez něj, či fyzické zabavení zboží porušujícího právo, a ve vhodných případech i materiálů a nástrojů použitých k výrobě nebo distribuci tohoto zboží a dokumentů vztahujících se k tomuto zboží. Tato opatření se přijmou i bez vyslechnutí druhé strany, je-li to nezbytné, zvláště když by jakýkoli odklad pravděpodobně způsobil nenapravitelnou újmu nositeli práv nebo když hrozí prokazatelné nebezpečí, že důkazní prostředek bude zničen.

Článek 10.45

Právo na informace

1. Každá strana zajistí, aby v průběhu občanského soudního řízení o porušení práva duševního vlastnictví mohl příslušný soud na základě odůvodněného a přiměřeného návrhu žalobce nařídit, že porušitel práva a/nebo jakákoli jiná osoba, jež je stranou sporu nebo svědkem, musí poskytnout informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví.

a) Jakoukoli jinou osobou se v tomto odstavci rozumí osoba, která:

i) prokazatelně v obchodním měřítku držela zboží porušující právo;

ii) prokazatelně v obchodním měřítku užívala služby porušující právo;

iii) prokazatelně v obchodním měřítku poskytovala služby využívané při činnostech porušujících právo nebo

iv) byla označena osobou uvedenou v tomto písmeni jako účastník na výrobě, zpracování, nebo distribuci zboží či poskytování služeb.

b) Informace případně obsahují:

i) jména a adresy producentů, výrobců, distributorů, dodavatelů a jiných předchozích držitelů zboží nebo služeb, jakož i zamýšlených velkoobchodníků a maloobchodníků nebo

ii) informace o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží nebo služby.

2. Tímto článkem nejsou dotčeny jiné právní předpisy, které:

a) přiznávají nositeli práv právo na získání plnějších informací;

b) upravují použití informací poskytnutých na základě tohoto článku v občanském soudním řízení či trestním řízení;

c) upravují odpovědnost za zneužití práva na informace;

d) povolují odepřít poskytnutí informací, které by nutily osobu uvedenou v odstavci 1 přiznat svou účast nebo účast osoby sobě blízké na porušení práva duševního vlastnictví; nebo

e) upravují ochranu důvěrnosti informačních zdrojů nebo zpracování osobních údajů.

Článek 10.46

Předběžná a preventivní opatření

1. Každá strana zajistí, aby soud na návrh žalobce mohl vydat vůči údajnému porušiteli práv předběžné soudní opatření s cílem zamezit hrozícímu porušení práva duševního vlastnictví nebo mu předběžně zakázat, v případě potřeby pod pokutou, pokud to její právní předpisy umožňují, pokračování v údajném porušování tohoto práva nebo podmínit takové pokračování složením záruky k zajištění odškodnění nositele práva. Předběžné soudní opatření lze vydat i vůči zprostředkovateli (69), jehož služeb využívá třetí osoba k porušování autorských práv, souvisejících práv, ochranných známek a zeměpisných označení.

2. Předběžným soudním opatřením lze rovněž nařídit zabavení zboží, u kterého je podezření, že jsou jím porušována práva duševního vlastnictví, aby se zabránilo jeho vstupu do obchodních kanálů nebo oběhu v nich.

3. Každá strana zajistí, aby v případě porušení, ke kterému došlo v obchodním měřítku, prokáže-li žadatel okolnosti, které by mohly ohrozit náhradu škody, mohl soud nařídit preventivní zabavení movitého a nemovitého majetku údajného porušitele práv, včetně zmrazení jeho bankovních účtů nebo jiných aktiv.

Článek 10.47

Nápravná opatření

1. Každá strana zajistí, aby příslušný soud mohl na návrh žalobce, a aniž je dotčena náhrada škody, která vznikla nositeli práv porušením práv, a bez jakéhokoli odškodnění nařídit zničení zboží, u něhož bylo prokázáno, že porušuje právo duševního vlastnictví, nebo jakákoli jiná opatření ke konečnému odstranění tohoto zboží z obchodních kanálů. Příslušný soud může rovněž, je-li to vhodné, nařídit zničení materiálu a nástrojů použitých hlavně při vytváření nebo výrobě tohoto zboží.

2. Soud nařídí, aby tato opatření byla provedena na náklady porušitele práv, ledaže jsou uplatněny zvláštní důvody, pro které tak nemá učinit.

3. Při rozhodování o návrzích na nápravná opatření musí být brán zřetel na nutnost úměrnosti mezi závažností porušení práv a nařízeným nápravným opatřením, jakož i na zájmy třetích osob.

Článek 10.48

Soudní zákazy

1. Každá strana zajistí, aby v případě vydání soudního rozhodnutí shledávajícího porušení práva duševního vlastnictví mohl soud porušiteli práv zakázat další porušování práva.

2. Stanoví-li tak právní předpisy, může být za nedodržení tohoto zákazu případně uložena opakovaná pokuta k zajištění jeho dodržování. Každá strana rovněž zajistí, aby nositelé práv měli možnost navrhnout soudní zákaz vůči zprostředkovateli (70), jehož služeb využívá třetí osoba k porušování autorských práv, souvisejících práv, ochranných známek a zeměpisných označení.

Článek 10.49

Alternativní opatření

Každá strana může stanovit, že příslušný soud může ve vhodných případech a na návrh osoby, na niž se vztahují opatření uvedená v článku 10.47 nebo 10.48, nařídit zaplacení peněžitého vyrovnání poškozené straně namísto použití opatření uvedených v článku 10.47 nebo 10.48, pokud tato osoba nejednala úmyslně ani z nedbalosti, výkon dotyčných opatření by jí způsobil nepřiměřenou újmu a pokud se peněžité vyrovnání poškozenému jeví přiměřeně dostatečným.

Článek 10.50

Náhrada škody

1. Každá strana zajistí, aby soudy při stanovení náhrady škody:

a) přihlížely ke všem patřičným okolnostem, jako jsou nežádoucí hospodářské důsledky, včetně ztráty zisku, kterou poškozený utrpěl, k neoprávněným ziskům porušitele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je morální újma způsobená nositeli práv jejich porušitelem, nebo

b) jako alternativu k písmenu a) mohly ve vhodných případech stanovit náhradu škody jako paušální částku na základě takových hledisek, jako je alespoň výše licenčních poplatků nebo poplatků, které by musely být zaplaceny, kdyby porušitel práv požádal o udělení oprávnění k užívání příslušných práv duševního vlastnictví.

2. Jestliže porušitel práv při výkonu činností nevěděl ani rozumně nemohl vědět, že dochází k porušení práv, mohou strany stanovit, že soud může nařídit náhradu zisku nebo škody, které mohou být předem stanoveny.

3. V občanském soudním řízení může každá strana, alespoň pokud jde o díla, zvukové záznamy a výkony chráněné autorskými právy nebo souvisejícími právy a v případě padělání ochranné známky, zřídit nebo zachovat předem stanovenou náhradu škod, která bude nositeli práv k dispozici podle jeho volby.

Článek 10.51

Náklady řízení

Každá strana zajistí, aby odpovídající a přiměřené náklady na řízení a jiné náklady, jež vznikly straně, jež ve sporu uspěla, byly v zásadě uhrazeny stranou, která ve sporu neuspěla, je-li to spravedlivé.

Článek 10.52

Zveřejnění soudních rozhodnutí

V případě porušení práva duševního vlastnictví každá strana zajistí, aby mohl soud případně na návrh žalobce a na náklady porušitele práv nařídit vhodná opatření k rozšíření informací týkajících se rozhodnutí, včetně zveřejnění celého rozhodnutí nebo jeho části. Každá strana může stanovit další opatření týkající se zveřejnění, která odpovídají zvláštním okolnostem, včetně inzerce.

Článek 10.53

Domněnka autorství nebo vlastnictví

V občanském soudním řízení týkajícím se autorského práva nebo souvisejících práv stanoví každá strana domněnku, že není-li prokázán opak, je osoba nebo subjekt, jehož jméno je uvedeno obvyklým způsobem jako autor díla nebo jiného předmětu ochrany nebo jako nositel souvisejících práv k dílu nebo jinému předmětu ochrany, považován za nositele práv k takovému dílu nebo předmětu ochrany.

Pododdíl B

Trestněprávní ochrana

Článek 10.54

Rozsah trestněprávní ochrany

Každá strana zajistí, aby přinejmenším v případech úmyslného padělání ochranné známky a porušení autorského práva a souvisejících práv (71) v komerčním měřítku bylo zavedeno trestní řízení a tresty.

Článek 10.55

Padělání zeměpisných označení a (průmyslových) vzorů

V závislosti na svých vnitrostátních právních předpisech zváží každá strana přijetí opatření k zavedení trestní odpovědnosti za padělání zeměpisných označení a (průmyslových) vzorů.

Článek 10.56

Odpovědnost právnických osob

1. Každá strana přijme nezbytná opatření, jež jsou v souladu s jejími právními zásadami, k zavedení odpovědnosti právnických osob za trestné činy uvedené v článku 10.54.

2. Touto odpovědností není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob, jež spláchaly trestné činy.

Článek 10.57

Pomoc a účastenství

Tento pododdíl se použije na pomoc a účastenství na trestných činech uvedených v článku 10.54.

Článek 10.58

Zabavení

Ve vztahu k trestným činům uvedeným v článku 10.54 udělí každá strana svým příslušným orgánům pravomoc nařídit zabavení podezřelého zboží s padělanými ochrannými známkami nebo porušenými autorskými právy, jakýchkoli souvisejících materiálů a nástrojů používaných převážně k páchání údajného trestného činu, dokladů o údajném trestném činu a jakéhokoli zisku plynoucího nebo přímo či nepřímo získaného z porušení práv.

Článek 10.59

Tresty

Za trestné činy uvedené v článku 10.54 stanoví každá strana tresty, včetně odnětí svobody a/nebo účinného, přiměřeného a odrazujícího peněžitého trestu.

Článek 10.60

Propadnutí věci

1. V případě trestných činů uvedených v článku 10.54 stanoví každá strana, aby její příslušné orgány měly pravomoc nařídit propadnutí a/nebo zničení veškerého zboží s padělanými ochrannými známkami nebo porušenými autorskými právy, souvisejících materiálů a nástrojů používaných převážně k vytváření zboží s padělanými ochrannými známkami nebo porušenými autorskými právy a zisku plynoucího nebo přímo či nepřímo získaného z porušování práv.

2. Každá strana zajistí, aby zboží s padělanými ochrannými známkami a zboží s porušenými autorskými právy, jež propadlo podle tohoto článku, nebylo-li zničeno, bylo odstraněno z obchodní sítě, není-li takové zboží nebezpečné pro zdraví a bezpečnost osob.

3. Každá strana dále zajistí, aby propadnutí a zničení podle tohoto článku proběhlo bez jakékoli náhrady pro obžalovaného.

4. Každá strana může zajistit, aby její soudy měly pravomoc nařídit propadnutí zisku, jehož hodnota odpovídá hodnotě zisku plynoucího nebo přímo či nepřímo získaného z porušování práv.

Článek 10.61

Práva třetích osob

Každá strana zajistí, aby byla řádně chráněna a zaručena práva třetích osob.

Pododdíl C

Odpovědnost poskytovatelů služeb přes internet

Článek 10.62

Odpovědnost poskytovatelů služeb přes internet (72)

Strany uznávají, že zprostředkovatelské služby mohou být využívány třetími osobami při činnostech porušujících práva. V zájmu zajištění volného pohybu informačních služeb a současně v zájmu prosazování práv duševního vlastnictví v digitálním prostředí přijme každá strana opatření stanovená v článcích 10.63 až 10.66 pro zprostředkující poskytovatele služeb, nejsou-li žádným způsobem spojeni s přenášenou informací.

Článek 10.63

Odpovědnost poskytovatelů služeb přes internet: „prostý přenos“

1. Strany zajistí, aby v případě, kdy služba informační společnosti spočívá v přenosu informací poskytnutých příjemcem služby komunikační sítí nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti, nebyl poskytovatel služby odpovědný za přenášené informace, pokud poskytovatel služby:

a) nezahajuje přenos;

b) nevolí příjemce přenosu a

c) nevolí a nemění přenášené informace.

2. Přenos informací a zprostředkování přístupu podle odstavce 1 zahrnuje automatické přechodné a dočasné ukládání přenášených informací, pokud toto ukládání slouží výhradně pro uskutečnění přenosu v komunikační síti a pokud jeho délka nečiní více, než je pro přenos rozumně nezbytné.

3. Tímto článkem není dotčena možnost, aby soud nebo správní orgán, v souladu s právními řády stran, požadoval, aby poskytovatel služby ukončil protiprávní jednání nebo mu zabránil.

Článek 10.64

Odpovědnost poskytovatelů služeb přes internet: „ukládání do vyrovnávací paměti (caching)“

1. Strany zajistí, aby v případě, kdy služba informační společnosti spočívá v přenosu informací v komunikační síti poskytovaných příjemcem služby, nebyl poskytovatel služby odpovědný za automatické přechodné a dočasné ukládání informací, které slouží pouze pro účinnější následný přenos informace jiným příjemcům služby na jejich žádost, pokud poskytovatel služby:

a) informaci nezmění;

b) splní podmínky přístupu k informaci;

c) dodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou stanovena způsobem obecně uznávaným a používaným v průmyslu;

d) nepřekračuje povolené používání technologie obecně uznávané a používané v průmyslu s cílem získat údaje o užívání informace a

e) ihned přijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nebo správní orgán nařídil odstranění této informace nebo znemožnění přístupu k ní.

2. Tímto článkem není dotčena možnost, aby soud nebo správní orgán, v souladu s právními řády stran, požadoval, aby poskytovatel služby ukončil protiprávní jednání nebo mu zabránil.

Článek 10.65

Odpovědnost poskytovatelů služeb přes internet: „hosting“

1. Strany zajistí, aby v případě, kdy služba informační společnosti spočívá v ukládání informací poskytovaných příjemcem služby, nebyl poskytovatel služby odpovědný za informace ukládané na žádost příjemce, pokud:

a) neví o protiprávní činnosti nebo informaci a ani s ohledem na nárok na náhradu škody si není vědom skutečností nebo okolností, z nichž by byla zjevná protiprávní činnost nebo informace; nebo

b) jakmile se o protiprávní činnosti nebo informaci dozvěděl, okamžitě jednal s cílem odstranit dotyčné informace nebo k nim znemožnit přístup.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud příjemce služby jedná z pověření poskytovatele nebo podléhá jeho dohledu.

3. Tímto článkem není dotčena možnost, aby soud nebo správní orgán, v souladu s právním řádem stran, požadovat, aby poskytovatel služby ukončil protiprávní jednání nebo mu zabránil, ani možnost stran zavést postupy upravující odstranění informace nebo znemožní přístup k ní.

Článek 10.66

Neexistence obecné povinnosti dohledu

1. Strany neukládají poskytovatelům služeb uvedených v článcích 10.63 až 10.65 obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané informace ani obecnou povinnost aktivně vyhledávat skutečnosti nebo okolnosti poukazující na protiprávní činnost.

2. Strany mohou zavést pro poskytovatele služeb informační společnosti povinnost neprodleně informovat příslušné orgány o údajných protiprávních činnostech uskutečněných nebo informacích poskytnutých příjemci jeho služby, nebo příslušným orgánům na jejich žádost sdělit informace umožňující identifikaci příjemců jeho služby, s nimiž uzavřel dohody o ukládání.

Pododdíl D

Jiná ustanovení

Článek 10.67

Opatření na hranicích

1. Každá strana, není-li v tomto oddíle uvedeno jinak, přijme postupy (73), které umožní nositeli práv, který má oprávněné důvody se domnívat, že zboží porušující práva duševního vlastnictví (74) může být dovezeno, vyvezeno, zpětně vyvezeno, nacházet se v celním tranzitu, přeloženo,propuštěno do svobodného pásma (75), propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od cla (76) nebo umístěno do zajištěného skladu, podat příslušnému soudu nebo správnímu orgánu písemnou žádost, aby celní orgány pozastavily propuštění do volného oběhu nebo toto zboží zadržely.

2. Strany stanoví, že pokud celní orgány během své činnosti a dříve, než nositel práv podá žádost nebo než je jeho žádost vyřízena, mají oprávněné důvody domnívat se, že zboží porušuje práva duševního vlastnictví, mohou pozastavit propuštění zboží nebo je zadržet tak, aby měl nositel práv možnost podat žádost o přijetí opatření v souladu s odstavcem 1.

3. Všechna práva a povinnosti ustavené při provádění oddílu 4 části III dohody TRIPS týkající se dovozu se uplatní rovněž na vývozce nebo, je-li to nezbytné, na držitele (77) zboží.

4. Korea do dvou let od vstupu této dohody v platnost plně uplatní povinnost podle odstavců 1 a 2, pokud jde o písm. c) bod i) a písm. c) bod iii) poznámky pod čarou 27.

Článek 10.68

Kodexy chování

Strany podpoří:

a) vypracování kodexů chování obchodními nebo profesními sdruženími nebo organizacemi, s cílem přispět k vymáhání práv duševního vlastnictví, zejména doporučením použití kódu na optických discích, jenž umožní identifikovat, kde byly vyrobeny, a

b) předání předloh kodexů chování a veškerých hodnocení jejich používání příslušným orgánům stran.

Článek 10.69

Spolupráce

1. Strany se dohodly, že budou spolupracovat, aby podpořily provádění závazků a povinností podle této kapitoly. Mezi oblasti spolupráce patří mimo jiné tyto činnosti:

a) výměna informací o právním rámci týkajícím se práv duševního vlastnictví a příslušných pravidel jejich ochrany a vymáhání; výměna zkušeností s legislativním procesem;

b) výměna zkušeností s prosazováním práv duševního vlastnictví;

c) výměna zkušeností s prosazováním práv na ústřední a nižší úrovni celními orgány, policií, správními orgány a soudy; koordinace v zájmu předcházení vývozu padělaného zboží, a to i s jinými zeměmi;

d) vytváření kapacit a

e) podpora a šíření informací o právech duševního vlastnictví mimo jiné v podnikatelských kruzích a v občanské společnosti; podpora veřejného povědomí spotřebitelů a nositelů práv.

2. Jako doplnění odstavce 1, aniž by byl uvedený odstavec dotčen, se Evropská unie a Korea dohodly zavést a udržovat účinný dialog o záležitostech duševního vlastnictví k řešení témat týkajících se ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví, jež jsou předmětem této kapitoly, a o jakýchkoli jiných relevantních záležitostech.

KAPITOLA JEDENÁCTÁ

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

ODDÍL A

Hospodářská soutěž

Článek 11.1

Zásady

1. Strany uznávají důležitost volné a nerušené hospodářské soutěže ve svých obchodních vztazích. Strany se zavazují uplatňovat své předpisy o hospodářské soutěži tak, aby se vyvarovaly toho, že protisoutěžní obchodní jednání nebo protisoutěžní transakce omezí nebo odstraní výhody procesu liberalizace obchodu zbožím a službami a usazování.

2. Strany na svých územích zachovají komplexní předpisy o hospodářské soutěži, jež účinně řeší restriktivní dohody, jednání ve vzájemné shodě (78) a zneužívání dominantního postavení jednoho nebo více podniků a jež stanoví účinnou kontrolu spojování podniků.

3. Strany se dohodly, že následující činnosti omezující hospodářskou soutěž jsou neslučitelné s řádným fungováním této dohody, a to do té míry, v níž by mohly ovlivnit obchod mezi nimi:

a) dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě, jejichž cílem či výsledkem je znemožnění, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na celém území kterékoli strany nebo na jeho podstatné části;

b) jakékoli zneužívání dominantního postavení jedním nebo více podniky na území kterékoli strany jako celku nebo na jeho podstatné části nebo

c) spojování podniků, jež významně brání účinné hospodářské soutěži a jež jsou zejména výsledkem vytváření nebo posilování dominantního postavení na území kterékoli strany jako celku nebo na jeho podstatné části.

Článek 11.2

Definice

Pro účely tohoto oddílu se předpisy o hospodářské soutěži rozumějí:

a) za Evropskou unii články 101, 102 a 106 Smlouvy o fungování Evropské unie, nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků a jejich prováděcí předpisy a změny;

b) za Koreu zákon o regulaci monopolů a spravedlivém obchodu a jeho prováděcí předpisy a změny a

c) veškeré změny aktů zmíněných v tomto článku provedené po vstupu této dohody v platnost.

Článek 11.3

Uplatňování

1. Strany zachovají orgán nebo orgány, které jsou příslušné pro uplatňování předpisů o hospodářské soutěži podle článku 11.2 a jsou k tomu vhodně vybavené.

2. Strany uznávají význam uplatňování svých předpisů o hospodářské soutěži transparentně, včas a nediskriminačně, za dodržování zásad procesní spravedlnosti a práv dotčených osob na obhajobu.

3. Na žádost kterékoli strany jí druhá strana zpřístupní veřejné informace o prosazování svých předpisů o hospodářské soutěži a o právních předpisech týkajících se závazků zahrnutých v tomto oddíle.

Článek 11.4

Veřejné podniky a podniky se zvláštními právy (79) nebo výlučnými právy

1. Pokud jde o veřejné podniky a podniky se zvláštními nebo výlučnými právy:

a) žádná ze stran nepřijme nebo nezachová žádné opatření v rozporu se zásadami uvedenými v článku 11.1 a

b) strany zajistí, aby takové podniky podléhaly předpisům o hospodářské soutěži uvedeným v článku 11.2,

pokud použití těchto zásad a předpisů o hospodářské soutěži právně ani fakticky nebrání ve výkonu konkrétních, jim svěřených úkolů.

2. Žádné ustanovení odstavce 1 nelze vykládat tak, že brání straně zřídit nebo zachovat veřejný podnik anebo udělit podnikům zvláštní nebo výlučná práva nebo tato práva zachovat.

Článek 11.5

Státní monopoly

1. Každá strana upraví státní monopoly obchodní povahy tak, aby byla vyloučena jakákoli diskriminační opatření (80) mezi fyzickými a právnickými osobami stran, pokud jde o podmínky nákupu a odbytu zboží.

2. Žádná ustanovení odstavce 1 nelze vykládat tak, že brání straně zřídit či zachovat státní monopol.

3. Tímto článkem nejsou dotčena práva a povinnosti stanovené v kapitole deváté (Státní zakázky).

Článek 11.6

Spolupráce

1. Strany uznávají důležitost spolupráce a koordinace svých orgánů pro hospodářskou soutěž pro další podporu účinného prosazování předpisů o hospodářské soutěži a pro splnění cílů této dohody prostřednictvím podpory hospodářské soutěže a zamezení protisoutěžnímu obchodnímu jednání nebo proti-soutěžním transakcím.

2. Strany spolupracují v oblasti svých politik prosazování právních předpisů a při prosazování svých předpisů o hospodářské soutěži, a to i prostřednictvím spolupráce, oznamování, konzultací a výměny informací, jež nejsou důvěrné povahy, o prosazování právních předpisů na základě Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Korejské republiky o spolupráci ve věci protisoutěžních jednání podepsané dne 23. května 2009.

Článek 11.7

Konzultace

1. Nejsou-li v dohodě uvedené v čl. 11.6 odst. 2 stanovena přesnější pravidla, zahájí strana na žádost druhé strany konzultace k připomínkám druhé strany v zájmu posílení vzájemného porozumění nebo v zájmu řešení konkrétních záležitostí vyplývajících z tohoto oddílu. Ve své žádosti druhá strana uvede, je-li to podstatné, jak dotčená záležitost ovlivňuje obchod mezi stranami.

2. Strany na žádost jedné z nich urychleně projednají jakékoli otázky vyplývající z výkladu nebo použití tohoto oddílu.

3. V zájmu usnadnění diskuse o záležitosti, jež je předmětem konzultací, se každá strana vynasnaží poskytnout druhé straně příslušné informace, jež nejsou důvěrné povahy.

Článek 11.8

Řešení sporů

Žádná ze stran nesmí v žádné záležitosti vyplývající z tohoto oddílu využít kapitoly čtrnácté (Řešení sporů).

ODDÍL B

Subvence

Článek 11.9

Zásady

Strany se dohodly, že vyvinou veškeré úsilí k předcházení, nápravě nebo odstranění narušování hospodářské soutěže způsobeného subvencemi, pokud mají vliv na mezinárodní obchod, za použití svých předpisů o hospodářské soutěži nebo jinak.

Článek 11.10

Definice subvence a specifičnost

1. Subvence je opatření, jež splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 článku 1 Dohody o subvencích.

2. Subvence je specifická, pokud odpovídá smyslu článku 2 Dohody o subvencích. Subvence podléhá tomuto oddílu, pouze pokud je specifická ve smyslu článku 2 Dohody o subvencích.

Článek 11.11

Zakázané subvence (81), (82)

Následující subvence se za podmínek stanovených v článku 2 Dohody o subvencích považují za specifické a pro účely této dohody jsou zakázány, pokud nepříznivě ovlivňují mezinárodní obchod stran (83):

a) subvence udělené podle jakékoli právní úpravy, jež zavazuje vládu nebo jakýkoli orgán veřejné moci k pokrytí dluhů nebo závazků určitých podniků ve smyslu odstavce 1 článku 2 Dohody o subvencích bez právního či faktického omezení, pokud jde o výši těchto dluhů nebo závazků nebo trvání této odpovědnosti, a

b) subvence (jako jsou půjčky a záruky, příspěvky vyplacené v hotovosti, kapitálové vklady, poskytnutí majetku pod tržní cenou nebo osvobození od daní) insolventním nebo nezdravým podnikům bez důvěryhodného restrukturalizačního plánu založeného na realistických předpokladech s cílem zajištění návratu insolventního nebo nezdravého podniku v rozumné lhůtě k dlouhodobé životaschopnosti a bez významného přispění podniku na náklady spojené s restrukturalizací. To stranám nebrání poskytovat subvence prostřednictvím dočasné podpory likvidity ve formě záruky půjček nebo půjček omezených na částku potřebnou k pouhému udržení nezdravého podniku v chodu po dobu nezbytnou k vypracování restrukturalizačního nebo likvidačního plánu.

Toto písmeno se nevztahuje na subvence udílené jako náhrada za výkon povinností veřejné služby a na uhelný průmysl.

Článek 11.12

Transparentnost

1. Každá strana zajistí v oblasti subvencí transparentnost. Za tímto účelem každá strana podává každoročně druhé straně zprávu o celkové výši, typech a odvětvovém rozdělení subvencí, jež jsou specifické a mohou mít vliv na mezinárodní obchod. Ve zprávě by měly být obsaženy informace o cíli, formě, výši nebo rozpočtu a je-li to možné o příjemci subvence udělené orgánem veřejné moci nebo veřejným subjektem.

2. Tato zpráva se považuje za předloženou, pokud je druhé straně zaslána nebo jsou-li relevantní informace z ní zveřejněny na veřejně přístupných internetových stránkách do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

3. Na žádost jedné ze stran poskytne druhá strana další informace o veškerých subvenčních režimech a zejména o jednotlivých případech subvencí, jež jsou specifické. Strany si tyto informace vyměňují s přihlédnutím k omezením, jež ukládají požadavky na profesní a obchodní tajemství.

Článek 11.13

Vztah s Dohodou o WTO

Tímto oddílem nejsou dotčena práva strany podle příslušných ustanovení Dohody o WTO uplatnit nápravná opatření nebo využít řešení sporů nebo jiného vhodného opatření proti subvenci poskytnuté druhou stranou.

Článek 11.14

Monitorování a přezkum

Strany neustále přezkoumávají záležitosti, na něž se v tomto oddíle odkazuje. Každá strana může tyto záležitosti předat Výboru pro obchod. Strany se dohodly, že každé dva roky po vstupu této dohody v platnost bude přezkoumán pokrok při provádění tohoto oddílu, pokud se nedohodnou jinak.

Článek 11.15

Oblast působnosti

1. Články 11.9 až 11.14 se použijí na subvence na zboží s výjimkou subvencí na produkty rybolovu, subvencí souvisejících s produkty, jichž se týká příloha 1 Dohody o zemědělství, a jiných subvencí, jichž se týká Dohoda o zemědělství.

2. Strany vyvinou co největší úsilí, aby vytvořily pravidla použitelná pro subvence na služby s přihlédnutím k pokroku na mnohostranné úrovni a aby si na žádost kterékoli strany vyměňovaly informace. Strany se dohodly, že k první výměně stanovisek k subvencím pro služby přistoupí do tří let od vstupu této dohody v platnost.

KAPITOLA DVANÁCTÁ

TRANSPARENTNOST

Článek 12.1

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

obecně použitelným opatřením obecný nebo abstraktní předpis, postup, výklad nebo jiný požadavek, včetně nezávazných opatření. Nezahrnuje rozhodnutí, jež se vztahuje na konkrétní osobu, a

zainteresovanou osobou fyzická nebo právnická osoba, které mohou vyplývat jakákoli práva nebo povinnosti z obecně použitelných opatření ve smyslu článku 12.2.

Článek 12.2

Cíl a oblast působnosti

Strany uznávají dopad, jež mohou mít jejich příslušná právní prostředí na obchod mezi nimi, a snaží se proto dosáhnout účinného a předvídatelného právního prostředí pro hospodářské subjekty, zejména malé subjekty, podnikající na jejich území. Strany potvrzují své závazky podle Dohody o WTO a stanoví tímto vysvětlení a zdokonalenou úpravu pro transparentnost, konzultace a lepší správu obecně použitelných opatření, pokud mohou mít dopad na jakoukoli záležitost, jíž se týká tato dohoda.

Článek 12.3

Zveřejnění

1. Každá strana zajistí, aby obecně použitelná opatření, jež mohou mít dopad na jakoukoli záležitost, jíž se týká tato dohoda:

a) byla pohotově a nediskriminačně k dispozici všem zainteresovaným osobám prostřednictvím úředně stanoveného média, a je-li to proveditelné a možné, elektronicky tak, aby se s nimi mohly zainteresované osoby a druhá strana seznámit;

b) obsahovala vysvětlení cíle a důvody takových opatření a

c) poskytovala dostatek času mezi svým zveřejněním a vstupem v platnost, s řádným přihlédnutím k požadavkům na právní jistotu, legitimní očekávání a přiměřenost.

2. Každá strana:

a) se snaží zveřejnit v předstihu každé obecně použitelné opatření, které navrhuje přijmout nebo změnit, včetně vysvětlení cíle a odůvodnění návrhu;

b) poskytuje zainteresovaným osobám po dostatečnou dobu vhodné příležitosti k připomínkám k navrženým opatřením a

c) snaží se přihlížet k připomínkám obdrženým k navrhovanému opatření od zainteresovaných osob.

Článek 12.4

Informační a kontaktní místa

1. Každá strana zavede nebo zachová vhodné mechanismy pro odpovědi na dotazy zainteresovaných osob týkající se navržených nebo platných obecně použitelných opatření, jež mohou mít dopad na záležitosti, jichž se týká tato dohoda, a toho, jak mají být uplatňována. Dotazy mohou být adresovány prostřednictvím informačních nebo kontaktních míst zřízených podle této dohody nebo případně prostřednictvím jiného mechanismu.

2. Strany uznávají, že odpověď uvedená v odstavci 1 nemůže být definitivní, ani právně závazná, nýbrž pouze pro informaci, nestanoví-li jejich právní a správní předpisy jinak.

3. Na žádost jedné strany poskytne druhá strana okamžitě informace a odpoví na otázky, jež vyvstanou k jakémukoli konkrétnímu nebo navrženému obecně použitelnému opatření, o němž se žádající strana domnívá, že by mohlo mít vliv na provádění této dohody, bez ohledu na to, zda byla žádající strana o dotčeném opatření dříve uvědomena.

4. Každá strana usiluje o určení nebo vytvoření informačních nebo kontaktních míst pro zainteresované osoby druhé strany, jejichž úkolem je hledání účinného řešení problémů, jež mohou vyvstat při uplatňování obecně použitelných opatření. Takové postupy by měly být snadno dostupné, časově ohraničené, zaměřené na výsledky a transparentní. Neměly by jimi být dotčeny postupy pro odvolání nebo přezkum, jež strany zřídí nebo zachovají. Nejsou jimi rovněž dotčena práva a povinnosti stran podle kapitoly čtrnácté (Řešení sporů) a přílohy 14-A (Mechanismus zprostředkování pro nesazební opatření).

Článek 12.5

Správní postupy

S cílem soustavného, nestranného a přiměřeného provádění veškerých obecně použitelných opatření, jež mohou mít vliv na záležitosti upravované touto dohodou, každá strana, jež taková opatření ve zvláštních případech uplatňuje na konkrétní osoby, zboží nebo služby druhé strany:

a) se snaží poskytnout zainteresovaným osobám druhé strany, jichž se řízení přímo týká, vhodné oznámení v souladu se svými postupy, když je řízení zahájeno, včetně popisu povahy řízení, určení právního základu, na němž je řízení zahájeno, a obecný popis veškerých sporných otázek;

b) poskytuje takovým zainteresovaným osobám vhodnou příležitost k předložení skutečností a argumentace na podporu jejich stanoviska dříve, než se přistoupí ke konečnému správnímu aktu, umožní-li to čas, povaha řízení a veřejný zájem, a

c) zajistí, aby se její řízení zakládala na jejím právu a byla s ním v souladu.

Článek 12.6

Přezkum a odvolání

1. Každá strana zřídí nebo zachová soudní, kvazisoudní nebo správní tribunály nebo řízení pro účely rychlého přezkumu a v odůvodněných případech nápravy správního aktu týkajícího se záležitostí této dohody. Tyto tribunály musí být nestranné a nezávislé na úřadu nebo orgánu pověřeném vymáháním správních předpisů a nesmějí mít žádný podstatný zájem na výsledku řízení.

2. Každá strana zajistí, aby strany řízení měly před takovými tribunály nebo v takových řízeních právo:

a) na vhodnou příležitost podpořit nebo obhajovat svá příslušná stanoviska a

b) na rozhodnutí založené na důkazech a předaných záznamech nebo, vyžaduje-li to její právo, záznamech sestavených správním orgánem.

3. Každá strana zajistí, s výhradou odvolání nebo dalšího přezkumu podle svého práva, aby toto rozhodnutí vykonal úřad nebo orgán, o jehož správní akt se jednalo, a aby se tímto rozhodnutím v praxi řídil.

Článek 12.7

Regulační kvalita a výkonnost a řádná správní praxe

1. Strany se dohodly, že budou spolupracovat při podpoře regulační kvality a výkonnosti, a to rovněž prostřednictvím výměny informací a osvědčených postupů týkajících se jejich reforem právních předpisů a hodnocení jejich dopadu.

2. Strany se zavazují k uplatňování zásad řádné správní praxe a dohodly se, že budou spolupracovat při podpoře těchto zásad, a to i prostřednictvím výměny informací a osvědčených postupů.

Článek 12.8

Nediskriminace

Každá strana používá vůči zainteresovaným osobám druhé strany standardy transparentnosti neméně příznivé, než jaké používá vůči svým vlastním zainteresovaným osobám nebo zainteresovaným osobám kterékoli třetí země nebo vůči kterékoli třetí zemi, podle toho, co je příznivější.

KAPITOLA TŘINÁCTÁ

OBCHOD A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Článek 13.1

Souvislosti a cíle

1. Strany se odvolávají na Agendu 21 o životním prostředí a rozvoji z roku 1992, Johannesburský prováděcí plán o udržitelném rozvoji z roku 2002 a Ministerské prohlášení hospodářské a sociální rady OSN o plné zaměstnanosti a důstojné práci z roku 2006 a potvrzují své závazky podporovat rozvoj mezinárodního obchodu tak, aby přispěly k cíli udržitelného rozvoje, a budou se snažit zajistit, aby byl tento cíl začleněn a zohledněn na všech úrovních jejich obchodního vztahu.

2. Strany uznávají, že hospodářský a sociální rozvoj a ochrana životního prostředí jsou vzájemně závislé a posilující se součásti udržitelného rozvoje. Zdůrazňují příznivý účinek spolupráce v oblasti sociálních a environmentálních záležitostí souvisejících s obchodem jako součásti globálního přístupu k obchodu a udržitelnému rozvoji.

3. Strany uznávají, že v této kapitole není jejich záměrem harmonizovat pracovní nebo environmentální normy stran, nýbrž posílit jejich obchodní vazby a spolupráci v zájmu podpory udržitelného rozvoje v souvislosti s odstavci 1 a 2.

Článek 13.2

Oblast působnosti

1. Není-li v této kapitole stanoveno jinak, použije se tato kapitola na opatření, jež strany přijaly nebo zachovaly a která mají vliv na aspekty pracovních (84) a environmentálních záležitostí souvisejících s obchodem v souvislosti s čl. 13.1 odst. 1 a čl. 13.1 odst. 2.

2. Strany zdůrazňují, že by environmentální a pracovní normy neměly být užívány k protekcionistickým účelům v oblasti obchodu. Strany poukazují na to, že by se v žádném případě neměla zpochybňovat jejich komparativní výhoda.

Článek 13.3

Právo regulace a úrovně ochrany

Uznávajíc právo každé strany určit vlastní úrovně ochrany životního prostředí a ochrany práce a odpovídajícím způsobem přijímat nebo měnit své právní předpisy a politiky, snaží se každá strana zajistit, aby tyto právní předpisy a politiky stanovily a podporovaly vysokou úroveň ochrany životního prostředí a ochrany práce v souladu s mezinárodně uznávanými normami nebo dohodami uvedenými v článcích 13.4 a 13.5, a usiluje o průběžné zdokonalování těchto právních předpisů a politik.

Článek 13.4

Mnohostranné pracovní normy a dohody

1. Strany uznávají hodnotu mezinárodní spolupráce a dohod o zaměstnanosti a pracovních záležitostech jako odpovědi mezinárodního společenství na hospodářské, zaměstnanecké a sociální výzvy a příležitosti plynoucí z globalizace. Zavazují se k případným konzultacím a spolupráci v otázkách týkajících se práce a zaměstnanosti souvisejících s obchodem, na nichž mají zájem obě strany.

2. Strany potvrzují svůj závazek podle ministerského prohlášení Hospodářské a sociální rady OSN o plné zaměstnanosti a důstojné práci z roku 2006 uznávat plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny jako klíčový prvek udržitelného rozvoje všech zemí a jako prioritní cíl mezinárodní spolupráce a podporovat rozvoj mezinárodního obchodu způsobem, který vede k plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práci pro všechny, včetně mužů, žen a mladých lidí.

3. Strany se v souladu se svými povinnostmi plynoucími z členství v MOP a z Deklarace MOP o základních principech a právech v práci a jejího následného dokumentu přijatých Mezinárodní konferencí práce na jejím 86. zasedání v roce 1998 zavazují respektovat, podporovat a uplatňovat ve svých právních předpisech a postupech zásady týkající se základních práv, zejména:

a) svobodu sdružování a účinné uznání práva na kolektivní vyjednávání;

b) odstranění všech forem nucené nebo povinné práce;

c) účinné odstranění dětské práce a

d) odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

Strany potvrzují svůj závazek účinně provádět úmluvy MOP, které Korea a členské státy Evropské unie ratifikovaly. Strany vynaloží trvalé udržitelné úsilí k ratifikaci základních úmluv MOP a také dalších úmluv, jež MOP klasifikuje jako aktuální.

Článek 13.5

Mnohostranné environmentální dohody

1. Strany uznávají hodnotu mezinárodního řízení a dohod v oblasti životního prostředí jakožto reakci mezinárodního společenství na globální nebo regionální environmentální problémy a zavazují se k případným konzultacím a spolupráci, pokud jde o jednání o záležitostech společného zájmu týkajících se životního prostředí souvisejících s obchodem.

2. Strany potvrzují své závazky účinně provádět ve svých právních předpisech a postupech vícestranné environmentální dohody, jichž jsou stranami.

3. Strany potvrzují svůj závazek dosáhnout konečného cíle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu. Zavazují se ke spolupráci při rozvoji budoucího mezinárodního rámce pro klimatickou změnu v souladu s Balijským akčním plánem (85).

Článek 13.6

Obchod podporující udržitelný rozvoj

1. Strany potvrzují, že obchod by měl ve všech svých aspektech podporovat udržitelný rozvoj. Strany uznávají příznivý vliv, který mohou mít základní pracovní normy a důstojná práce na hospodářskou efektivitu, inovace a produktivitu, a vyzdvihují hodnotu větší koherence obchodních politik na jedné straně a politiky zaměstnanosti a práce na straně druhé.

2. Strany se snaží usnadňovat a podporovat obchod s ekologickými produkty a službami, včetně environmentálních technologií, udržitelnými obnovitelnými zdroji energie, energeticky účinnými produkty a službami a zbožím s ekoznačkou, jakož i přímé zahraniční investice do nich, a to rovněž prostřednictvím řešení souvisejících nesazebních překážek. Strany se snaží usnadňovat a podporovat obchod se zbožím, který přispívá k udržitelnému rozvoji, včetně zboží v režimech, jako jsou spravedlivý a etický obchod a režimy týkající se sociální odpovědnosti podniků.

Článek 13.7

Zachování úrovní ochrany při provádění a vynucování právních předpisů a norem

1. Každá strana účinně prosazuje své právní předpisy týkající se životního prostředí a práce prostřednictvím udržitelného nebo opakujícího se postupu činnosti či nečinnosti způsobem, jenž má vliv na obchod nebo investice mezi stranami.

2. Žádná ze stran neoslabí ani neomezí ochranu v oblasti životního prostředí nebo práce, jíž dosáhla ve svých právních předpisech k podpoře obchodu nebo investic, upuštěním nebo jiným odchýlením od svých právních a správních předpisů nebo norem nebo nabídnutím takového upuštění nebo odchýlení, způsobem, jenž má vliv na obchod nebo investice mezi stranami.

Článek 13.8

Vědecké informace

Strany uznávají význam důležitost zohlednění vědeckých a technických informací a příslušných mezinárodních norem, pokynů a doporučení při přípravě a provádění opatření zaměřených na ochranu životního prostředí a sociálních podmínek, které ovlivňují obchod mezi stranami.

Článek 13.9

Transparentnost

Strany se v souladu se svými domácími právními předpisy dohodly, že budou připravovat, zavádět a provádět veškerá opatření zaměřená na ochranu životního prostředí a pracovních podmínek, která ovlivňují obchod mezi nimi, transparentním způsobem, budou je náležitě oznamovat a předkládat k veřejným konzultacím a budou je náležitě a včas sdělovat nestátním subjektům včetně soukromého sektoru a s těmito subjekty konzultovat.

Článek 13.10

Přezkum dopadů na udržitelnost

Strany se zavazují k přezkumu, monitorování a posuzování dopadu provádění této dohody na udržitelný rozvoj, včetně podpory důstojné práce, prostřednictvím svých participačních procesů a institucí a rovněž procesů, které jsou vymezeny v této dohodě, například prostřednictvím posouzení s obchodem souvisejících dopadů na udržitelnost.

Článek 13.11

Spolupráce

Strany uznávají důležitost spolupráce v aspektech sociálních a evironmentálních politik souvisejících s obchodem pro dosažení cílů této dohody a zavazují se k zahájení činností spolupráce stanovených v příloze 13.

Článek 13.12

Institucionální mechanismus

1. Každá ze stran určí v rámci svých správních orgánů úřad, který bude sloužit jako kontaktní místo pro druhou stranu pro účely provádění této kapitoly.

2. Výbor pro obchod a udržitelný rozvoj zřízený podle čl. 15.2 odst. 1 (Specializované výbory) zahrnuje vysoké úředníky ze správních orgánů jednotlivých stran.

3. Výbor zasedne během prvního roku od vstupu této dohody v platnost a poté vždy, když to bude nezbytné, s cílem dohlížet na provádění této kapitoly, včetně kooperativních činností podle přílohy 13.

4. Každá strana zřídí jednu nebo více domácích poradních skupin pro udržitelný rozvoj v oblasti životního prostředí a práce s úkolem poskytovat poradenství k provádění této kapitoly.

5. Domácí poradní skupiny se skládají z nezávislých organizací zastupujících občanskou společnost, přičemž jsou vyváženě zastoupeny organizace věnující se životnímu prostředí, pracovním záležitostem a podnikání, a také jiné důležité zúčastněné strany.

Článek 13.13

Mechanismus dialogu s občanskou společností

1. Členové domácích poradních skupin každé strany se scházejí na Fóru občanské společnosti s cílem vést dialog o aspektech udržitelného rozvoje v obchodních vztazích mezi stranami. Fórum občanské společnosti zasedá jednou za rok, nedohodnou-li se strany jinak. Strany se dohodnou na fungování Fóra občanské společnosti rozhodnutím Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj nejpozději jeden rok od vstupu této dohody v platnost.

2. Domácí poradní skupiny vyberou mezi svými členy zástupce při zachování vyváženého zastoupení důležitých zúčastněných stran, jak je stanoveno v čl. 13.12 odst. 5.

3. Strany mohou Fóru občanské společnosti předložit aktuální informace o provádění této kapitoly. Svá stanoviska, názory a zjištění předkládá Fórum občanské společnosti stranám buď přímo, nebo prostřednictvím domácích poradních skupin.

Článek 13.14

Vládní konzultace

1. Strany mohou požádat o konzultaci s druhou stranou, pokud jde o jakoukoli záležitost společného zájmu plynoucí z této kapitoly, včetně sdělení domácích poradních skupin uvedených v článku 13.12, podáním písemné žádosti na kontaktním místě druhé strany. Konzultace budou zahájeny okamžitě poté, co o ně strana požádá.

2. Strany vynaloží veškeré úsilí, aby záležitost vyřešily k vzájemné spokojenosti. Strany zajistí, aby usnesení reflektovalo činnosti MOP nebo příslušných vícestranných environmentálních organizací nebo subjektů, v zájmu podpory větší spolupráce a koherence mezi prací stran a těchto organizací. Kde to bude na místě a shodnou-li se na tom, mohou strany tyto organizace nebo subjekty požádat o poradenství.

3. Domnívá-li se některá strana, že je o záležitosti třeba dále diskutovat, může požádat, aby Výbor pro obchodu a udržitelný rozvoj zasedl a záležitost zvážil, a to písemnou žádostí podanou kontaktnímu místu druhé strany. Výbor neprodleně zasedne a vynasnaží se dohodnout se na řešení dané záležitosti. Usnesení výboru se zveřejní, nerozhodne-li výbor jinak.

4. Výbor pro obchod a udržitelný rozvoj může požádat o radu domácí poradní skupinu (skupiny) kterékoli ze stran nebo obou stran a každá strana si může vyžádat poradenství své domácí poradní skupiny (svých domácích poradních skupin). Kterákoli domácí poradní skupina kterékoli strany může rovněž dotčené straně nebo výboru předložit sdělení z vlastního podnětu.

Článek 13.15

Odborná komise

1. Nedohodnou-li se strany jinak, může strana 90 dnů po předložení žádosti o konzultace podle čl. 13.14 odst. 1 požádat, aby zasedla odborná komise a přezkoumala záležitost, jež nebyla uspokojivě vyřešena během vládních konzultací. Strany mohou odborné komisi činit podání. Odborná komise by si měla od kterékoli strany, domácí poradní skupiny nebo mezinárodní organizace podle článku 13.14 vyžádat informace a doporučení, považuje-li to za nezbytné. Odborná komise zasedne do dvou měsíců od podání žádosti stranou.

2. Odborná komise, jež je vybrána postupy stanovenými v odstavci 3, poskytuje odborné poradenství při provádění této kapitoly. Nedohodnou-li se strany jinak, předloží odborná komise stranám zprávu do 90 dní ode dne, kdy byl vybrán její poslední člen. Strany vynaloží veškeré úsilí, aby se při provádění této kapitoly přizpůsobily radám nebo doporučením odborné komise. Provádění doporučení odborné komise monitoruje Výbor pro obchod a udržitelný rozvoj. Odborná komise zpřístupní svou zprávu domácím poradním skupinám stran. Pokud jde o důvěrné informace, použijí se zásady přílohy 14-B (Jednací řád pro rozhodčí řízení).

3. Po vstupu této dohody v platnost strany schválí seznam nejméně patnácti osob s odbornými znalostmi problematiky, které se tato kapitola týká, přičemž alespoň pět těchto osob nesmí být státními příslušníky žádné ze stran a mohou odborné komisi předsedat. Odborníci musí být nezávislí na obou stranách nebo organizacích zastoupených v domácích poradních skupinách, nesmějí s nimi být spojeni ani od nich přijímat pokyny. Každá strana vybere jednoho odborníka ze seznamu odborníků do 30 dní od obdržení žádosti o zřízení odborné komise. Pokud některá strana v této lhůtě svého odborníka nevybere, vybere ho ze seznamu odborníků, kteří jsou státními příslušníky této strany, druhá strana. Oba vybraní odborníci rozhodnou o předsedovi, jenž nesmí být státním příslušníkem žádné ze stran.

Článek 13.16

Řešení sporů

Pokud jde o veškeré záležitosti plynoucí z této kapitoly, mohou strany využít pouze postupů stanovených v článcích 13.14 a 13.15.

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

ŘEŠENÍ SPORŮ

ODDÍL A

Cíl a oblast působnosti

Článek 14.1

Cíl

Cílem této kapitoly je předcházet sporům mezi stranami o použití této dohody v dobré víře a urovnávat je za účelem dosažení pokud možno vzájemně dohodnutého řešení.

Článek 14.2

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na jakýkoli spor týkající se výkladu a použití ustanovení této dohody, není-li stanoveno jinak (86).

ODDÍL B

Konzultace

Článek 14.3

Konzultace

1. Strany se snaží veškeré spory týkající se výkladu a použití ustanovení uvedených v článku 14.2 řešit v dobré víře konzultacemi s cílem dosáhnout vzájemně dohodnutého řešení.

2. Strana, která si přeje zahájit konzultaci, podá druhé straně písemnou žádost, ve které uvede všechna sporná opatření a ustanovení dohody, jež považuje za použitelná. Kopii žádosti o konzultace zašle Výboru pro obchod.

3. Konzultace se uskuteční do 30 dnů ode dne podání žádosti a probíhají na území žádané strany, pokud se strany nedohodnou jinak. Konzultace se považují za ukončené 30 dnů po podání žádosti, pokud se strany nedohodnou, že v nich budou pokračovat déle. Veškeré informace sdělené během konzultací zůstávají důvěrné.

4. V naléhavých záležitostech, zejména těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží (87), se konzultace zahájí do patnácti dnů ode dne podání žádosti a považují se za ukončené patnáct dnů po podání žádosti.

5. Pokud se konzultace neuskuteční ve lhůtách stanovených v odstavci 3 nebo odstavci 4 nebo pokud se konzultace uskuteční, ale strany nedosáhnou vzájemně dohodnutého řešení, může žádající strana požádat o ustavení rozhodčího soudu podle článku 14.4.

ODDÍL C

Postupy řešení sporů

Pododdíl A

Rozhodčí řízení

Článek 14.4

Zahájení rozhodčího řízení

1. Pokud se stranám nepodaří vyřešit spor na základě konzultací podle článku 14.3, může žalující strana požádat o ustavení rozhodčího soudu.

2. Písemná žádost o ustavení rozhodčího soudu se zašle žalované straně a Výboru pro obchod. Žalující strana ve své žádosti uvede konkrétní sporné opatření a vysvětlí, jakým způsobem toto opatření porušuje ustanovení uvedená v článku 14.2.

Článek 14.5

Ustavení rozhodčího soudu

1. Rozhodčí soud se skládá ze tří rozhodců.

2. Do deseti dnů ode dne podání žádosti o ustavení rozhodčího soudu Výboru pro obchod se strany konzultují s cílem dohodnout se na složení rozhodčího soudu.

3. Pokud strany nejsou schopny dohodnout se na složení rozhodčího soudu ve lhůtě stanovené v odstavci 2, může kterákoli strana požádat předsedu Výboru pro obchod nebo jeho zástupce, aby byli všichni tři rozhodci vybráni losem ze seznamu uvedeného v článku 14.18, a to jeden z osob navržených žalující stranou, jeden z osob navržených žalovanou stranou a jeden z osob, které obě strany navrhly na funkci předsedy. V případě, že se strany dohodnou na jednom či více rozhodcích, zbývající rozhodce či rozhodci se vyberou stejným postupem.

4. Za den ustavení rozhodčího soudu se považuje den, kdy byli vybráni všichni tři rozhodci.

Článek 14.6

Předběžná zpráva rozhodčího soudu

1. Rozhodčí soud předloží stranám předběžnou zprávu obsahující zjištěný skutkový stav, použitelnost příslušných ustanovení a základní zdůvodnění zjištění a učiněných doporučení do 90 dnů ode dne ustavení rozhodčího soudu. Pokud rozhodčí soud usoudí, že tuto lhůtu není možno dodržet, vyrozumí o tom jeho předseda písemně strany a Výbor pro obchod s uvedením důvodů zpoždění a dne předpokládaného vydání předběžné zprávy. Za žádných okolností nesmí být předběžná zpráva vydána později než 120 dnů ode dne ustavení rozhodčího soudu.

2. Kterákoli strana může podat písemnou žádost, aby rozhodčí soud přezkoumal určitý aspekt předběžné zprávy, do čtrnácti dnů od jejího vydání.

3. V naléhavých případech, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží, vynaloží rozhodčí soud veškeré úsilí, aby vydal svou předběžnou zprávu, a kterákoli strana může podat písemnou žádost, aby rozhodčí soud přezkoumal konkrétní aspekty předběžné zprávy v polovičních lhůtách, než jaké jsou stanoveny v odstavcích 1 a 2.

4. Rozhodčí soud posoudí písemná vyjádření stran k předběžné zprávě a poté může svou zprávu změnit a provést jakékoli další šetření, které považuje za nezbytné. Konečné rozhodnutí rozhodčího soudu bude zahrnovat argumenty vznesené v průběhu fáze předběžného přezkoumání.

Článek 14.7

Rozhodnutí rozhodčího soudu

1. Rozhodčí soud vydá rozhodnutí stranám a Výboru pro obchod do 120 dnů ode dne svého ustavení. Pokud rozhodčí soud usoudí, že tuto lhůtu není možno dodržet, vyrozumí o tom jeho předseda písemně obě strany a Výbor pro obchod s uvedením důvodů zpoždění a dne předpokládaného vydání rozhodnutí. Za žádných okolností nesmí být rozhodnutí vydáno později než 150 dnů ode dne ustavení rozhodčího soudu.

2. V naléhavých případech, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží, vyvine rozhodčí soud veškeré úsilí, aby bylo rozhodnutí vydáno do 60 dnů ode dne jeho ustavení. Rozhodnutí rozhodčího soudu nesmí být v žádném případě přijato později než 75 dnů od jeho ustavení. Pokud se rozhodčí soud domnívá, že jde o naléhavý případ, může vydat předběžné rozhodnutí do deseti dnů ode dne svého ustavení.

Pododdíl B

Splnění požadavků

Článek 14.8

Splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího soudu

Každá strana přijme veškerá opatření nezbytná ke splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího soudu v dobré víře a obě strany usilují o dohodu o lhůtě pro splnění požadavků dotyčného rozhodnutí.

Článek 14.9

Přiměřená lhůta pro splnění požadavků rozhodnutí

1. Do 30 dnů od vydání rozhodnutí rozhodčího soudu stranám oznámí žalovaná strana žalující straně a Výboru pro obchod, jakou lhůtu potřebuje ke splnění požadavků rozhodnutí.

2. Pokud se strany nedohodnou na přiměřené lhůtě ke splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího soudu, požádá žalující strana do dvaceti dnů od oznámení učiněného žalovanou stranou podle odstavce 1 písemně původní rozhodčí soud, aby délku přiměřené lhůty určil. Tato žádost musí být oznámena druhé straně a Výboru pro obchod. Rozhodčí soud vydá rozhodnutí stranám a Výboru pro obchod do dvaceti dnů ode dne podání žádosti.

3. Není-li již některý člen původního rozhodčího soudu k dispozici, použijí se postupy podle článku 14.5. Rozhodčí soud vydá rozhodnutí do 35 dnů ode dne podání žádosti uvedené v odstavci 2.

4. Žalovaná strana písemně informuje žalující stranu o vývoji v plnění požadavků rozhodnutí rozhodčího soudu nejméně jeden měsíc před uplynutím přiměřené lhůty.

5. Přiměřenou lhůtu lze na základě dohody stran prodloužit.

Článek 14.10

Přezkum opatření přijatých ke splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího soudu

1. Žalovaná strana oznámí žalující straně sporu a Výboru pro obchod před uplynutím přiměřené lhůty opatření, která přijala s cílem splnit požadavky rozhodnutí rozhodčího soudu.

2. Neshodnou-li se strany na existenci opatření nebo na souladu jakéhokoli opatření oznámeného podle odstavce 1 s ustanoveními uvedenými v článku 14.2, může žalující strana písemně požádat původní rozhodčí soud o rozhodnutí v této věci. Tato žádost musí obsahovat konkrétní sporné opatření a vysvětlovat, jakým způsobem porušuje ustanovení uvedená v článku 14.2. Rozhodčí soud vydá rozhodnutí do 45 dnů od podání žádosti.

3. Není-li již některý člen původního rozhodčího soudu k dispozici, použijí se postupy podle článku 14.5. Rozhodčí soud vydá rozhodnutí do 60 dnů ode dne podání žádosti uvedené v odstavci 2.

Článek 14.11

Dočasná nápravná opatření v případě nesplnění požadavků rozhodnutí

1. Pokud žalovaná strana neoznámí opatření přijatá ke splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího soudu před uplynutím přiměřené lhůty nebo pokud rozhodčí soud rozhodne, že nebylo přijato žádné opatření ke splnění požadavků nebo že opatření oznámené podle čl. 14.10 odst. 1 je v rozporu s povinnostmi strany podle ustanovení uvedených v článku 14.2, žalovaná strana na žádost žalující strany předloží nabídku dočasného vyrovnání.

2. Pokud není dohody o vyrovnání dosaženo do 30 dnů po uplynutí přiměřené lhůty po přijetí rozhodnutí rozhodčího soudu podle článku 14.10, že nebylo přijato žádné opatření ke splnění požadavků nebo že opatření oznámené podle čl. 14.10 odst. 1 porušuje ustanovení uvedená v článku 14.2, je žalující strana oprávněna po oznámení žalované straně a Výboru pro obchod pozastavit provádění závazků vyplývajících z ustanovení uvedených v článku 14.2 na úrovni odpovídající zrušení nebo omezení způsobenému nesplněním požadavků. V oznámení musí být upřesněna úroveň provádění závazků, které žalující strana hodlá pozastavit. Žalující strana může uplatnit pozastavení deset dnů po oznámení, pokud žalovaná strana nepožádala o rozhodčí řízení podle odstavce 4.

3. Při pozastavení závazků se může žalující strana rozhodnout zvýšit své celní sazby na úroveň uplatňovanou vůči jiným členům WTO na objem obchodu, jež musí být stanoven tak, aby se objem obchodu násobený zvýšenou celní sazbou rovnal hodnotě zrušení nebo omezení způsobeného nesplněním požadavků.

4. Domnívá-li se žalovaná strana, že úroveň pozastavení není úměrná zrušení nebo omezení způsobenému nesplněním požadavků, může písemně požádat původní rozhodčí soud o přijetí rozhodnutí v této věci. Tato žádost se oznámí žalující straně a Výboru pro obchod před uplynutím desetidenní lhůty uvedené v odstavci 2. Původní rozhodčí soud vydá rozhodnutí o úrovni pozastavení závazků stranám a Výboru pro obchod do 30 dnů ode dne podání žádosti. Závazky nesmějí být pozastaveny do té doby, než původní rozhodčí soud vydá rozhodnutí, a všechna pozastavení musí být v souladu s rozhodnutím rozhodčího soudu.

5. Není-li již některý člen původního rozhodčího soudu k dispozici, použijí se postupy podle článku 14.5. Rozhodčí soud vydá rozhodnutí do 45 dnů ode dne podání žádosti uvedené v odstavci 4.

6. Pozastavení závazků musí být dočasné a použije se pouze do doby, než je opatření porušující ustanovení uvedená v článku 14.2 zrušeno či změněno tak, aby bylo s uvedenými ustanoveními v souladu, jak stanoví článek 14.12, nebo dokud se strany nedohodnou na urovnání sporu.

Článek 14.12

Přezkum opatření přijatých ke splnění požadavků po pozastavení závazků

1. Žalovaná strana oznámí žalující straně a Výboru pro obchod veškerá opatření, která přijme s cílem splnit požadavky rozhodnutí rozhodčího soudu, a svou žádost o ukončení pozastavení závazků uplatňovaných žalující stranou.

2. Pokud strany nedospějí k dohodě o souladu oznámeného opatření s ustanoveními uvedenými v článku 14.2 do 30 dnů ode dne oznámení, požádá žalující strana písemně původní rozhodčí soud o přijetí rozhodnutí v této věci. Tato žádost musí být oznámena žalované straně a Výboru pro obchod. Rozhodčí soud vydá rozhodnutí stranám a Výboru pro obchod do 45 dnů ode dne podání žádosti. Pokud rozhodčí soud rozhodne, že je opatření přijaté ke splnění požadavků v souladu s ustanoveními uvedenými v článku 14.2, je pozastavení závazků ukončeno.

3. Není-li již některý člen původního rozhodčího soudu k dispozici, použijí se postupy podle článku 14.5. Rozhodčí soud vydá rozhodnutí do 60 dnů ode dne podání žádosti uvedené v odstavci 2.

Pododdíl C

Společná ustanovení

Článek 14.13

Vzájemně dohodnuté řešení

Strany se mohou kdykoli dohodnout na vzájemně přijatelném řešení sporu podle této kapitoly. Toto řešení oznámí Výboru pro obchod. Oznámením vzájemně dohodnutého řešení řízení končí.

Článek 14.14

Jednací řád

1. Postupy řešení sporů podle této kapitoly se řídí přílohou 14-B.

2. Veškerá slyšení rozhodčího soudu jsou veřejná v souladu s přílohou 14-B.

Článek 14.15

Informace a technické poradenství

Na žádost některé ze stran nebo z vlastního podnětu může rozhodčí soud získat informace z jakéhokoli zdroje, včetně účastníků sporu, považuje-li to vhodné pro účely rozhodčího řízení. Rozhodčí soud má také právo si vyžádat znalecké posudky, považuje-li to za vhodné. Informace získané tímto způsobem musí být zpřístupněny oběma stranám, které se k nim mohou vyjádřit. Zainteresované fyzické nebo právnické osoby stran jsou oprávněny předložit rozhodčímu soudu stanoviska amicus curiae v souladu s přílohou 14-B.

Článek 14.16

Pravidla výkladu

Rozhodčí soud vykládá ustanovení uvedená v článku 14.2 podle obvyklých pravidel výkladu mezinárodního práva veřejného, včetně pravidel kodifikovaných Vídeňskou úmluvou o smluvním právu. Je-li některý závazek podle této dohody totožný se závazkem podle Dohody o WTO, přijme rozhodčí soud výklad, který je v souladu s příslušným výkladem stanoveným v rozhodnutích orgánu WTO pro řešení sporů. Rozhodnutím rozhodčího soudu nelze rozšířit ani omezit práva a povinnosti vymezené v ustanoveních uvedených v článku 14.2.

Článek 14.17

Rozhodnutí a nález rozhodčího soudu

1. Rozhodčí soud se snaží rozhodnutí dosáhnout cestou konsensu. Pokud však není k rozhodnutí možné dospět cestou konsensu, rozhodne o sporné záležitosti většinovým hlasováním. Nesouhlasná stanoviska rozhodců nejsou v žádném případě zveřejňována.

2. Rozhodnutí rozhodčího soudu je závazné pro strany a nezakládá práva nebo povinnosti pro fyzické nebo právnické osoby. Nález musí obsahovat zjištěný skutkový stav, použitelnost příslušných ustanovení této dohody a odůvodnění zjištění a učiněných závěrů. Výbor pro obchod zveřejní úplné znění nálezu rozhodčího soudu, nerozhodne-li jinak.

ODDÍL D

Obecná ustanovení

Článek 14.18

Seznam rozhodců

1. Výbor pro obchod do šesti měsíců ode dne vstupu této dohody v platnost sestaví seznam patnácti osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci rozhodce. Každá ze stran navrhne na funkci rozhodce pět osob. Strany rovněž vyberou pět osob, které nejsou státními příslušníky žádné z nich a které mohou zastávat funkci předsedy rozhodčího soudu. Výbor pro obchod odpovídá za udržování seznamu na výše uvedené úrovni.

2. Rozhodci musí mít odborné znalosti a zkušenosti v oblasti práva a mezinárodního obchodu. Musí být nezávislí a zastávat tuto funkci jako soukromé osoby, nesmějí jednat podle pokynů žádné organizace nebo vlády, pokud jde o záležitosti související se sporem, ani nesmějí být spojeni s vládou žádné ze stran a musí jednat v souladu s přílohou 14-C.

Článek 14.19

Vztah k závazkům v rámci WTO

1. Uplatněním ustanovení této kapitoly o řešení sporů není dotčeno žádné opatření v rámci WTO, včetně opatření pro řešení sporů.

2. Pokud však některá ze stran ve vztahu ke konkrétnímu opatření zahájila řízení o urovnání sporu podle této kapitoly nebo podle Dohody o WTO, nesmí zahájit řízení o urovnání sporu týkající se téhož opatření na jiném fóru, dokud nebude uzavřeno první řízení. Dále strana nesmí požádat o kompenzaci závazku, který je totožný v rámci této dohody a v rámci Dohody o WTO, na obou fórech. V takovém případě po zahájení postupu řešení sporu nevznese strana požadavek na kompenzaci téhož závazku v rámci druhé dohody druhému fóru, ledaže by vybrané fórum z procesních nebo jurisdikčních důvodů o žádosti o kompenzaci dotčeného závazku nerozhodlo.

3. Pro účely odstavce 2 se:

a) postup řešení sporů podle Dohody o WTO považuje za zahájený žádostí strany o ustavení skupiny odborníků podle článku 6 Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů obsaženého v příloze 2 Dohody o WTO a za uzavřený, když orgán pro řešení sporů přijme zprávu odborné komise nebo případně zprávu odvolacího orgánu podle článků 16 a 17.14 Ujednání WTO o pravidlech a řízení při řešení sporů, a

b) postup řešení sporu podle této kapitoly považuje za zahájený žádostí strany o ustavení rozhodčího soudu podle čl. 14.4 odst. 1 a za uzavřený, když rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí stranám a Výboru pro obchod podle článku 14.7.

4. Žádné ustanovení této dohody nebrání straně, aby mohla uplatnit pozastavení závazků schválených orgánem pro řešení sporů. Dohoda o WTO se nepoužije s cílem zabránit jedné straně v pozastavení závazků podle této kapitoly.

Článek 14.20

Lhůty

1. Veškeré lhůty stanovené v této kapitole, včetně lhůt pro vydání nálezů rozhodčích soudů, se počítají v kalendářních dnech ode dne následujícího po úkonu nebo události, které se týkají.

2. Veškeré lhůty uvedené v této kapitole mohou být prodlouženy vzájemnou dohodou stran.

KAPITOLA PATNÁCTÁ

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15.1

Výbor pro obchod

1. Strany ustavují Výbor pro obchod (88) složený ze zástupců strany EU a zástupců Koreje.

2. Výbor pro obchod zasedá střídavě v Bruselu a v Soulu jednou ročně nebo jindy na žádost kterékoli ze stran. Výboru pro obchod spolupředsedá ministr obchodu Korejské republiky a člen Evropské komise příslušný pro obchod nebo jimi jmenované osoby. Výbor pro obchod se dohodne na harmonogramu zasedání a stanoví pořad jednání.

3. Výbor pro obchod:

a) zajišťuje řádné fungování této dohody;

b) dohlíží na provádění a používání této dohody a usnadňuje je a podporuje obecné cíle této dohody;

c) dohlíží na práci všech specializovaných výborů, pracovních skupin a jiných orgánů zřízených podle této dohody;

d) posuzuje způsoby, jak dále posílit obchodní vztahy mezi stranami;

e) aniž jsou dotčena práva stanovená v kapitole čtrnácté (Řešení sporů) a v příloze 14-A (Mechanismus mediace pro nesazební opatření), hledá vhodné způsoby a metody předcházení problémům, jež by mohly nastat v oblastech upravovaných touto dohodou nebo řešení sporů, k nimž může dojít, pokud jde o výklad nebo použití této dohody;

f) studuje rozvoj obchodu mezi stranami a

g) projednává jakékoli další záležitosti týkající se oblastí zahrnutých v této dohodě.

4. Výbor pro obchod může:

a) rozhodnout o zřízení specializovaných výborů, pracovních skupin a jiných orgánů a přenést na ně pravomoci;

b) komunikovat se všemi zúčastněnými stranami včetně soukromého sektoru a organizací občanské společnosti;

c) projednávat změny této dohody nebo měnit její ustanovení v případech výslovně stanovených v této dohodě;

d) přijímat výklad ustanovení této dohody;

e) vydávat doporučení nebo přijímat rozhodnutí, pokud tak tato dohoda stanoví;

f) přijmout svůj jednací řád a

g) přijímat v rámci výkonu svých funkcí jakákoli jiná opatření, na nichž se strany dohodnou.

5. Výbor pro obchod předkládá smíšenému výboru na každém jeho pravidelném zasedání zprávu o své činnosti a o činnosti svých specializovaných výborů, pracovních skupin a jiných orgánů.

6. Aniž jsou dotčena práva stanovená v kapitole čtrnácté (Řešení sporů) a v příloze 14-A (Mechanismus mediace pro nesazební opatření), může kterákoli strana Výboru pro obchod předložit jakoukoli záležitost spojenou s výkladem nebo používáním této dohody.

7. Předloží-li některá strana Výboru pro obchod, specializovaným výborům, pracovním skupinám nebo jakýmkoli jiným orgánům informace, jež považuje za důvěrné podle svých právních předpisů, musí druhá strana s těmito informacemi nakládat jako s důvěrnými.

8. Uznávajíce význam transparentnosti a otevřenosti, potvrzují strany své postupy pro zohledňování názorů veřejnosti, aby mohly při provádění této dohody čerpat z široké škály stanovisek.

Článek 15.2

Specializované výbory

1. Při Výboru pro obchod se zřizují tyto specializované výbory:

a) Výbor pro obchod se zbožím v souladu s článkem 2.16 (Výbor pro obchod se zbožím);

b) Výbor pro sanitární a fytosanitární opatření v souladu s článkem 5.10 (Výbor pro sanitární a fytosanitární opatření);

c) Celní výbor v souladu s článkem 6.16 (Celní výbor). V záležitostech, na něž se výlučně vztahuje celní dohoda, jedná Celní výbor jako Smíšený výbor pro celní spolupráci zřízený podle uvedené dohody;

d) Výbor pro obchod službami, usazování a elektronický obchod v souladu s článkem 7.3 (Výbor pro obchod službami, usazování a elektronický obchod);

e) Výbor pro obchod a udržitelný rozvoj v souladu s článkem 13.12 (Institucionální mechanismus) a

f) Výbor pro zóny pasivního zušlechťovacího styku na Korejském poloostrově v souladu s přílohou IV Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce.

Působnost a úkoly zřízených specializovaných výborů jsou definovány v příslušných kapitolách a protokolech této dohody.

2. Výbor pro obchod může rozhodnout o zřízení jiných specializovaných výborů, které mu budou pomáhat při plnění jeho úkolů. Výbor pro obchod stanoví složení, povinnosti a funkce specializovaných výborů zřízených podle tohoto článku.

3. Není-li v této dohodě stanoveno jinak, zasedají specializované výbory jednou za rok na vhodné úrovni střídavě v Bruselu a v Soulu nebo jindy na žádost kterékoli strany nebo Výboru pro obchod a spolupředsedají jim zástupci Koreje a Evropské unie. Specializované výbory se dohodnou na harmonogramu zasedání a stanoví pořad jednání.

4. Specializované výbory informují Výbor pro obchod o harmonogramu a pořadu jednání s dostatečným předstihem před svým zasedáním. Podávají Výboru pro obchod zprávu o své činnosti na každém jeho pravidelném zasedání. Zřízení nebo existence specializovaného výboru nebrání žádné ze stran, aby předložila jakoukoli záležitost přímo Výboru pro obchod.

5. Výbor pro obchod může rozhodnout, že změní nebo převezme úkol zadaný specializovanému výboru, nebo může jakýkoli specializovaný výbor rozpustit.

Článek 15.3

Pracovní skupiny

1. Při Výboru pro obchod se zřizují tyto pracovní skupiny:

a) Pracovní skupina pro motorová vozidla a jejich části a součásti v souladu s článkem 9.2 (Pracovní skupina pro motorová vozidla a jejich části a součásti) přílohy 2-C (Motorová vozidla a jejich části a součásti);

b) Pracovní skupina pro farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky v souladu s článkem 5.3 (Spolupráce v oblasti právních předpisů) přílohy 2-D (Farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky);

c) Pracovní skupina pro chemické látky v souladu s odstavcem 4 přílohy 2-E (Chemické látky);

d) Pracovní skupina pro spolupráci v oblasti nápravných opatření v souladu s čl. 3.16 odst. 1 (Pracovní skupina pro spolupráci v oblasti nápravných opatření);

e) Pracovní skupina pro dohodu o vzájemném uznávání v souladu s čl. 7.21 odst. 6 (Vzájemné uznávání);

f) Pracovní skupina pro veřejné zakázky v souladu s článkem 9.3 (Pracovní skupina pro veřejné zakázky) a

g) Pracovní skupina pro zeměpisná označení v souladu s článkem 10.25 (Pracovní skupina pro zeměpisná označení).

2. Výbor pro obchod může rozhodnout o zřízení dalších pracovních skupin pro specifické úkoly či záležitosti. Výbor pro obchod stanoví složení, povinnosti a fungování pracovních skupin. Za pracovní skupiny ve smyslu tohoto článku se považují jakékoli pravidelné či ad hoc uskutečněné schůze mezi stranami, které se věnují záležitostem upravovaným touto dohodou.

3. Není-li v této dohodě stanoveno jinak, scházejí se pracovní skupiny na vhodné úrovni vždy, kdy to okolnosti vyžadují, nebo na žádost kterékoli ze stran či Výboru pro obchod. Spolupředsedají jim zástupci Koreje a Evropské unie. Pracovní skupiny se dohodnou na harmonogramu zasedání a stanoví pořad jednání.

4. Pracovní skupiny informují Výbor pro obchod o harmonogramu a pořadu jednání s dostatečným předstihem před svým zasedáním. Podávají Výboru pro obchod zprávu o své činnosti na každém jeho pravidelném zasedání. Zřízení nebo existence pracovní skupiny nebrání žádné ze stran, aby předložila jakoukoli záležitost přímo Výboru pro obchod.

5. Výbor pro obchod může rozhodnout, že změní nebo převezme úkol zadaný pracovní skupině, nebo může jakoukoli pracovní skupinu rozpustit.

Článek 15.4

Přijímání rozhodnutí

1. Výbor pro obchod je oprávněn za účelem dosažení cílů této dohody přijímat rozhodnutí ve všech záležitostech v případech stanovených v této dohodě.

2. Přijatá rozhodnutí jsou závazná pro obě strany; ty podniknou opatření nezbytná k jejich provedení. Výbor pro obchod může také vydávat vhodná doporučení.

3. Svá rozhodnutí a doporučení přijímá Výbor pro obchod na základě dohody obou stran.

Článek 15.5

Změny

1. Strany se mohou písemně dohodnout na změnách této dohody. Jakákoli změna vstoupí v platnost poté, co si strany navzájem písemná oznámí, že splnily své platné právní požadavky a postupy, v den, na němž se strany dohodnou.

2. Bez ohledu na odstavec 1 může Výbor pro obchod rozhodnout o změnách příloh, dodatků, protokolů a poznámek k této dohodě. Strany mohou přijmout rozhodnutí s výhradou svých platných právních požadavků a postupů.

Článek 15.6

Kontaktní místa

1. V zájmu usnadnění komunikace a zajištění účinného provádění této dohody jmenuje každá strana po vstupu této dohody v platnost své koordinátory. Jmenováním koordinátorů není dotčeno konkrétní určení příslušných orgánů na základě zvláštních kapitol této dohody.

2. Na žádost kterékoli strany poskytne koordinátor druhé strany informace o úřadu nebo úředníkovi příslušných pro jakoukoli záležitost týkající se provádění této dohody a poskytne potřebnou podporu pro usnadnění komunikace s žádající stranou.

3. Každá strana v míře možné v rámci svých právních předpisů poskytne prostřednictvím svých koordinátorů informace na žádost druhé strany a bezodkladně odpovídá na jakékoli dotazy druhé strany týkající se konkrétních či navrhovaných opatření, jež mohou mít dopad na obchod mezi stranami.

Článek 15.7

Daně

1. Tato dohoda se vztahuje na daňová opatření, pouze pokud je takové použití nezbytné pro uvedení jejích ustanovení v účinnost.

2. Žádným ustanovením této dohody nejsou dotčena práva a povinnosti obou stran podle jakékoli daňové úmluvy mezi Koreou a příslušným členským státem Evropské unie. V případě jakéhokoli rozporu mezi touto dohodou a jakoukoli takovou úmluvou má v rozporné otázce přednost dotčená úmluva. V případě daňové úmluvy mezi Koreou a příslušným členským státem Evropské unie nesou odpovědnost za společné určení, zda existuje rozpor mezi touto dohodou a dotčenou úmluvou, výhradně příslušné orgány podle dotčené úmluvy.

3. Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že brání stranám rozlišovat při používání příslušných ustanovení svých daňových předpisů mezi plátci daně, kteří nejsou ve stejné situaci, zejména s ohledem na jejich postavení daňového rezidenta nebo s ohledem na místo, kde je investován jejich kapitál.

4. Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že brání stranám přijímat nebo prosazovat jakákoli opatření, jejichž cílem je zabránit daňovým únikům nebo vyhýbání se daňové povinnosti podle daňových ustanovení dohod o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových opatření nebo domácích daňových předpisů.

Článek 15.8

Výjimky týkající se platební bilance

1. Má-li kterákoli strana vážné potíže s platební bilancí nebo s vnější finanční situací nebo hrozí-li jí tyto potíže, může přijmout nebo zachovat omezující opatření týkající se obchodu zbožím a službami a usazování.

2. Strany se snaží vyhýbat uplatňování omezujících opatření uvedených v odstavci 1.
Veškerá omezující opatření přijatá nebo zachovaná podle tohoto článku musí být nediskriminující, mít omezenou dobu trvání a nesmějí přesahovat to, co je nezbytné pro vyřešení situace v oblasti platební bilance a vnější finanční situace. Musí být v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o WTO a případně v souladu se Stanovami Mezinárodního měnového fondu, pokud jsou použitelné.

3. Kterákoli strana, která zachovává nebo přijímá omezující opatření nebo jakékoli změny těchto opatření, je musí neprodleně oznámit druhé straně a co nejdříve předložit časový plán jejich zrušení.

4. Jsou-li přijata nebo zachována omezení, zahájí Výbor pro obchod okamžitě konzultace. V rámci těchto konzultací se hodnotí situace platební bilance dotyčné strany a omezení přijatá nebo zachovávaná podle tohoto článku, přičemž jsou mimo jiné zohledněny tyto okolnosti:

a) povaha a rozsah potíží s platební bilancí a s vnější finanční situací;

b) vnější hospodářské a obchodní prostředí nebo

c) alternativní nápravná opatření, která by bylo možné využít.

V rámci konzultací se posuzuje soulad omezujících opatření s odstavci 3 a 4. Jsou přijímána veškerá zjištění statistických a jiných skutečností, která předloží Mezinárodní měnový fond (dále jen „MMF“) a která se týkají deviz, měnových rezerv a platební bilance, a závěry se opírají o hodnocení platební bilance a vnější finanční situace dotčené strany provedené MMF.

Článek 15.9

Bezpečnostní výjimky

Žádná ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že:

a) vyžaduje od kterékoli strany podávat jakékoli informace, jejichž sdělení je podle ní v rozporu s jejími základními bezpečnostními zájmy;

b) kterékoli straně brání učinit jakékoli opatření, které považuje za potřebné pro ochranu svých zásadních bezpečnostních zájmů:

i) týkající se výroby zbraní, střeliva nebo válečného materiálu nebo obchodem s nimi nebo souvisejících hospodářských činností prováděných přímo nebo nepřímo pro účely zásobování vojenských sil,

ii) vztahující se ke štěpným a termonukleárním materiálům nebo materiálům, které slouží k jejich výrobě, nebo

iii) přijaté v době války nebo jiné mimořádné situace v mezinárodních vztazích; nebo

c) kterékoli straně brání přijmout opatření ve snaze dostát svým mezinárodním závazkům za účelem zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

Článek 15.10

Vstup v platnost

1. Strany schválí tuto dohodu v souladu se svými vlastními postupy.

2. Tato dohoda vstupuje v platnost 60 dní ode dne, kdy si strany navzájem písemně oznámí, že splnily své platné právní požadavky a postupy, nebo v jiný den, na němž se strany dohodnou.

3. Bez ohledu na odstavce 2 a 5 budou strany používat Protokol o kulturní spolupráci od prvního dne třetího měsíce po dni, kdy Korea uloží v sekretariátu UNESCO v Paříži listiny o ratifikaci Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, která byla přijata v Paříži dne 20. října 2005 (dále jen „úmluva UNESCO“), pokud Korea listiny o ratifikaci úmluvy UNESCO neuloží před výměnou oznámení uvedených v odstavcích 2 nebo 5.

4. Oznámení se zašlou generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie a ministrovi zahraničních věcí a obchodu Koreje nebo jeho nástupci.

5.

a) Tato dohoda se uplatňuje prozatímně od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si strana EU a Korea vzájemně oznámí dokončení svých postupů.

b) V případě, že určitá ustanovení této dohody nemohou být uplatňována předběžně, oznámí je strana, jež je nemůže předběžně uplatňovat, druhé straně. Bez ohledu na písmeno a), pokud druhá strana dokončila nezbytné postupy a nevysloví námitky proti prozatímnímu uplatňování do deseti dnů od oznámení, že určitá ustanovení nemohou být prozatímně uplatňována, jsou ustanovení této dohody, jež nebyla oznámena, prozatímně uplatňována od prvního dne měsíce následujícího po tomto oznámení.

c) Strana může ukončit prozatímní uplatňování písemným oznámením druhé straně. Takové ukončení nabývá účinku prvním dnem měsíce následujícího po oznámení.

d) Uplatňuje-li se tato dohoda nebo určitá její ustanovení prozatímně, rozumí se „vstupem této dohody v platnost“ počátek prozatímního uplatňování.

Článek 15.11

Doba platnosti

1. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

2. Každá strana může podat druhé straně písemné oznámení o svém záměru tuto dohodu vypovědět.

3. Vypovězení dohody nabývá účinku šest měsíců poté, co je oznámeno podle odstavce 2.

Článek 15.12

Plnění povinností

1. Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná pro plnění svých závazků vyplývajících z této dohody. Dohlížejí na to, aby bylo dosaženo cílů stanovených v této dohodě.

2. Kterákoli strana může okamžitě přijmout vhodná opatření v souladu s mezinárodním právem v případě vypovězení této dohody, jež by bylo v rozporu s obecnými pravidly mezinárodního práva.

Článek 15.13

Přílohy, dodatky, protokoly a poznámky

Přílohy, dodatky, protokoly a poznámky k této dohodě tvoří její nedílnou součást.

Článek 15.14

Vztahy s jinými dohodami

1. Není-li stanoveno jinak, nejsou předchozí dohody mezi členskými státy Evropské unie a/nebo Evropským společenstvím a/nebo Evropskou unií a Koreou touto dohodou nahrazeny ani ukončeny.

2. Tato dohoda je nedílnou součástí celkových dvoustranných vztahů, jak je spravuje rámcová dohoda. Je zvláštní dohodou, jíž se provádějí obchodní ustanovení, ve smyslu rámcové dohody.

3. Protokol o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech nahrazuje celní dohodu, pokud jde o ustanovení týkající se vzájemné správní pomoci.

4. Strany se dohodly, že žádné ustanovení této dohody nevyžaduje, aby jednaly způsobem, který by byl v rozporu s jejich závazky v rámci Dohody o WTO.

Článek 15.15

Územní působnost

1. Tato dohoda se vztahuje jednak na území, na které se vztahují Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a to za podmínek jimi stanovených, a jednak na území Koreje. Odkazy na „území“ v této dohodě je nutno chápat v tomto smyslu, není-li výslovně stanoveno jinak.

2. Ustanovení této dohody o sazebním zacházení pro zboží se vztahují rovněž na oblasti celního území EU, na něž se nevztahuje odstavec 1.

Článek 15.16

Platná znění

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a korejském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.


Съставено в Брюксел на шести октомври две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el seis de octubre de dos mil diez.

V Bruselu dne šestého října dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette oktober to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Oktober zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta oktoobrikuu kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the sixth day of October in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le six octobre deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì sei ottobre duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų spalio šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év október hatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de zesde oktober tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego października roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em seis de Outubro de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la şase octombrie două mii zece.

V Bruseli dňa šiesteho októbra dvetisícdesať.

V Bruslju, dne šestega oktobra leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den sjätte oktober tjugohundratio.

2010년 10월 6일 브퀴셀에서 작성되었다.

Voor het Koninkrijk

België Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

obr.002

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република Ъьлгария

obr. 003

Za Českou republiku

obr.004

På Kongeriget Danmarks vegne

obr.005

Für die Bundesrepublik Deutschland

obr. 006

Eesti Vabariigi nimel

obr. 007

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

obr. 008

Για την Ελληνική Δημοκρατία

obr. 009

Por el Reino de España

obr. 010

Pour la République française

obr. 011

Per la Repubblica italiana

obr. 012

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

obr. 013

Latvijas Republikas vārdā -

obr. 014

Lietuvos Respublikos vardu

obr. 015

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

obr. 016

A Magyar Köztársaság részéről

obr. 017

Ghal Malta

obr. 018

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

obr. 019

Für die Republik Österreich

obr. 020

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

obr. 021

Pela República Portuguesa

obr. 022

Pentru România

obr. 023

Za Republiko Slovenijo

obr. 024

Za Slovenskú republiku

obr. 025

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

obr. 026

För Konungariket Sverige

obr. 027

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

obr. 028

За Европейския сьюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európske úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

대한민국을 위하여

obr. 029

obr. 030

obr. 031

Poznámky pod čarou

(1) Pro účely této dohody se zbožím rozumějí produkty, jak jsou chápány v GATT 1994, není-li v této dohodě stanoveno jinak.

(2) Strany berou na vědomí, že touto definicí není dotčeno zacházení, které mohou strany v souladu s Dohodou o WTO udělit obchodu vedenému na základě doložky nejvyšších výhod.

(3) Strana může dovozce požádat, aby poskytl dostatečnou záruku ve formě jistoty, zálohy nebo jiného vhodného nástroje, jež by pokryla konečnou platbu cel, daní a poplatků v souvislosti s dovozem zboží.

(4) Pouhý vízový požadavek pro fyzické osoby z některých zemí a nikoli pro fyzické osoby z jiných zemí se nepovažuje za opatření, jež odstraňuje nebo narušuje výhody vyplývající z podmínek specifického závazku podle této kapitoly a jejích příloh.

(5) Ústřední správou se rozumí hlavní sídlo, kde se přijímají konečná rozhodnutí.

(6) V souladu se svým oznámením Světové obchodní organizaci (dokument WT/REG39/1) o Smlouvě o založení Evropského společenství strana EU vyvozuje, že pojem „skutečná a trvalá vazba“ s hospodářstvím členského státu Evropské unie popsaná v článku 48 Smlouvy je rovnocenný pojmu „podstatná obchodní operace“ uvedenému v čl. V odst. 6 GATS. Proto pokud jde o právnické osoby zřízené v souladu s právními předpisy Koreje, které mají na území Koreje pouze sídlo nebo ústřední správu, rozšíří strana EU výhody této dohody, pouze pokud taková právnická osoba má trvalou a skutečnou vazbu s korejským hospodářstvím.

(7) Toto písmeno se nevztahuje na usazování.

(8) Vynětím audiovizuálních služeb z oblasti působnosti tohoto oddílu nejsou dotčena práva a povinnosti plynoucí z Protokolu o kulturní spolupráci.

(9) Toto písmeno zahrnuje opatření, jež jako podmínku pro přeshraniční poskytování služeb vyžadují, aby poskytovatel služby druhé strany byl usazen ve smyslu čl. 7.9 písm. a) nebo aby byl rezidentem na území strany.

(10) Toto písmeno se netýká opatření strany, která omezují vstupy pro přeshraniční poskytování služeb.

(11) Žádné ustanovení tohoto článku nelze vykládat jako rozšíření oblasti působnosti tohoto oddílu.

(12) „Ustavením“ a „nabytím“ právnické osoby se rozumí též vložení kapitálové účasti do právnické osoby s cílem vytvořit nebo udržovat dlouhodobé hospodářské vztahy.

(13) Pokud není hospodářská činnost prováděna přímo právnickou osobou, ale prostřednictvím jiných forem usazení, jako je pobočka nebo obchodní zastoupení, poskytne se investorovi, včetně právnické osoby, prostřednictvím takové provozovny přesto zacházení poskytované investorům podle této dohody. Takové zacházení se rozšíří na provozovnu, jehož prostřednictvím se provádí hospodářská činnost, a nemusí být rozšířeno na žádné jiné části investora nacházející se mimo území, kde je vykonávána hospodářská činnost.

(14) Tato kapitola se netýká ochrany investic jiné než zacházení plynoucího z článku 7.12, včetně postupů pro řešení sporů mezi investory a státem.

(15) Pro upřesnění je třeba uvést, že zpracování jaderného odpadu zahrnuje všechny činnosti obsažené v Mezinárodní standardní klasifikaci všech ekonomických činností stanovené Statistickým oddělením OSN, Statistical Papers, řada M, č. 4, ISIC Rev. 3.1, 2002, kód 2330.

(16) Válečný materiál je omezen na veškeré produkty, jež jsou určeny a vyrobeny výhradně pro vojenské použití ve spojení s vedením válečných či obranných akcí.

(17) Vynětím audiovizuálních služeb z oblasti působnosti tohoto oddílu nejsou dotčena práva a povinnosti plynoucí z Protokolu o kulturní spolupráci.

(18) Písmena a) až c) se nevztahují na opatření přijatá za účelem omezení produkce zemědělského výrobku.

(19) Tento článek se vztahuje na opatření, jimiž se řídí složení správních rad provozovny, jako jsou požadavky na státní příslušnost nebo na trvalý pobyt.

(20) Žádné ustanovení tohoto článku nelze vykládat jako rozšíření oblasti působnosti tohoto oddílu.

(21) Povinnost obsažená v tomto odstavci se nevztahuje na ustanovení o ochraně investic, jichž se tato kapitola netýká, včetně ustanovení o postupů řešení sporů mezi investory a státem.

(22) Zahrnuje tuto kapitolu a přílohy 7-A a 7-C.

(23) Přijímající provozovna může být povinna předložit program školení pro dobu pobytu ke schválení předem a doložit tak, že účelem pobytu je zaškolení odpovídající úrovni vysokoškolského vzdělání.

(24) Smlouva o poskytování služeb, na kterou se odkazuje v tomto písmeni, musí být v souladu s právními a správními předpisy a požadavky strany, kde se smlouva provádí.

(25) Smlouva o poskytování služeb, na kterou se odkazuje v tomto písmeni, musí být v souladu s právními a správními předpisy a požadavky strany, kde se smlouva provádí.

(26) Strana může povolit prodloužení na období, jež připouští právní a správní předpisy platné na jejím území.

(27) Tímto odstavcem nejsou dotčena práva a povinnosti plynoucí z dvoustranných dohod o bezvízovém styku mezi Koreou a jedním z členských států Evropské unie.

(28) Není-li v příloze 7-A stanoveno jinak, nesmí žádná ze stran požadovat, aby podnik na vyšší vedoucí místa jmenoval fyzické osoby jakékoli konkrétní státní příslušnosti nebo osoby s bydlištěm na jejím území.

(29) Tímto článkem nejsou dotčena práva a povinnosti plynoucí z dvoustranných dohod o bezvízovém styku mezi Koreou a jedním z členských států Evropské unie.

(30) CPC se rozumí centrální klasifikace produkce (Central Products Classification) Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC prov, 1991.

(31) Pro upřesnění je třeba uvést, že žádné ustanovení tohoto článku nelze vykládat jako pokus o změnu předpisového rámce stávajícího regulačního orgánu v Koreji, který reguluje soukromé poskytovatele dodavatelských služeb před vstupem této dohody v platnost.

(32) Mezi ně patří služby uvedené v písmenech a) až g) v oddíle C -Telekomunikační služby v sektoru 2 - Komunikační služby v MTN/GNS/W/120.

(33) O rozsahu a provádění univerzálních služeb rozhodne každá strana.

(34) Licenční poplatky nezahrnují platby za aukce, tendry nebo jiné nediskriminační způsoby udělování oprávnění nebo povinné příspěvky na poskytování univerzální služby.

(35) Toto písmeno nabude účinku nejpozději pět let po vstupu této dohody v platnost. Každá strana zajistí, aby byly poplatky za licence po vstupu této dohody v platnost ukládány a uplatňovány nediskriminačně.

(36) Nebo zmenšení marže pro stranu EU.

(37) Každá strana provede tuto povinnost v souladu se svými právními předpisy.

(38) Odvolací orgán pro spory mezi poskytovateli služeb nebo mezi poskytovateli služeb a uživateli musí být nezávislý na stranách sporu.

(39) Veškerá opatření platná pro poskytovatele finančních služeb usazené na území jedné strany, nad nimiž neprovádí regulaci a dohled orgán finančního dohledu uvedené strany, by měla být pro účely této dohody považována za obezřetnostní opatření. Pro upřesnění je třeba uvést, že jakákoli taková opatření musí být přijata v souladu s tímto článkem.

(40) Rozumí se, že pojem „obezřetnostní opatření" může zahrnovat zachování bezpečnosti, dobrého stavu, integrity nebo finanční odpovědnosti jednotlivých poskytovatelů finančních služeb.

(41) Pro upřesnění je třeba uvést, že tento závazek označuje práva a povinnosti stanovené ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Směrnici o automatizovaných souborech s osobními údaji (přijaté rezolucí Valného shromáždění OSN 45/95 ze dne 14. prosince 1990) a ve Směrnici OECD pro ochranu soukromí a přeshraniční toky osobních údajů (přijaté Radou dne 23. září 1980).

(42) Zahrnutím ustanovení o elektronickém obchodě do této kapitoly není dotčeno stanovisko Koreje, zda mají být dodávky elektronickou cestou kategorizovány jako obchod službami nebo zbožím.

(43) Výjimku týkající se veřejného pořádku lze uplatnit, pouze pokud je skutečně a dostatečně závažně ohrožen některý ze základních zájmů společnosti.

(44) Opatření, která jsou zaměřena na zajištění nestranného nebo účinného ukládání nebo vybírání přímých daní, zahrnují opatření, která přijala strana v rámci svých daňových systémů a která:
a) se vztahují na investory a poskytovatele služeb - nerezidenty, při uznání skutečnosti, že daňová povinnost nerezidentů je určena s ohledem na daňové položky pořizované nebo umístěné na území strany;
b) platí pro nerezidenty v zájmu zajištění uložení nebo výběru daní na území strany;
c) se vztahují na nerezidenty nebo rezidenty s cílem zamezit vyhýbání se daňové povinnosti nebo daňovým úniků, včetně opatření pro zajištění shody;
d) se vztahují na spotřebitele služeb dodaných na území nebo z území druhé strany s cílem zajistit uložení nebo výběr daní od těchto spotřebitelů pocházejících ze zdrojů na území strany;
e) rozlišují investory a poskytovatele služeb podléhající zdanění u celosvětově zdanitelných položek od jiných investorů a poskytovatelů služeb, při uznání rozdílného charakteru jejich daňového základu, nebo
f) stanoví, vyměřují nebo rozdělují příjem, zisk, výnos, ztrátu, srážky nebo pohledávku osob nebo poboček, které jsou rezidenty, nebo mezi osobami ve spojení nebo pobočkami stejné osoby s cílem zachovat základ daně strany.
Výrazy nebo pojmy z oblasti daní uvedené v tomto odstavci a v této poznámce pod čarou se stanoví podle definic nebo pojmů z oblasti daní podle domácího práva strany přijímající toto opatření nebo podle rovnocenných či podobných definic nebo pojmů.

(45) Mezi „závažné problémy pro provádění měnové politiky nebo devizové politiky“ patří mimo jiné závažné potíže s platební bilancí nebo s vnější finanční situací a ochranná opatření podle tohoto článku se nepoužijí, pokud jde o přímé zahraniční investice.

(46) Evropská unie nebo členské státy Evropské unie nebo Korea.

(47) Dokud trvají okolnosti, jež byly přítomny v době původního přijetí ochranných opatření nebo jejich jakýkoli ekvivalent, může být použití ochranných opatření dotčenou stranou jednou prodlouženo o dalších šest měsíců. Vyvstanou-li však extrémně výjimečné podmínky, kvůli nimž musí strana přistoupit k dalšímu prodloužení ochranných opatření, v předstihu s druhou stranou koordinuje záležitosti týkající se provádění jakéhokoli navrženého prodloužení.

(48) Ochranná opatření podle tohoto článku by měla být zejména používána tak, aby:
a) neměla povahu konfiskace;
b) nevytvářela dvojí nebo násobné směnné kurzy;
c) jinak nezasahovala do schopnosti investorů dosáhnout tržní míry návratnosti na území strany, která přijala ochranná opatření pro jakákoli omezená aktiva;
d) se vyhnula zbytečnému poškození obchodních, hospodářských a finančních zájmů druhé strany;
e) byla dočasná a postupně rušena podle toho, jak se zlepšuje situace vyžadující jejich přijetí, a
f) byla ihned zveřejněna příslušným orgánem odpovědným za devizovou politiku.

(49) Nachází se v dokumentu WTO „Negs 268 (Job No[1].8274)“ ze dne 19. listopadu 2007.

(50) Pro účely tohoto odstavce se za další přenos na internetu nepovažuje další přenos na území strany prostřednictvím uzavřené a definované předplatitelské sítě, která není dostupná mimo území strany.

(51) „Zeměpisným označením“ v tomto pododdíle se rozumějí:
a) zeměpisná označení, označení původu, jakostní vína vyráběná ve stanovené pěstitelské oblasti a stolní vína se zeměpisným označením, jak je uvedeno v nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008, nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991, nařízení Rady (Es) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 nebo v ustanoveních, jež tato nařízení nahrazují, a
b) zeměpisná označení zahrnutá v korejském zákoně o kontrole kvality zemědělských produktů (zákon č. 9759 ze dne 9. června 2009) a zákoně o dani z destilátů (zákon č. 8852 ze dne 29. února 2008).

(52) Ochranou zeměpisných označení v tomto pododdíle nejsou dotčena jiná ustanovení této dohody.

(53) Vína ve smyslu tohoto pododdílu jsou produkty čísla 22.04 harmonizovaného systému, které:
a) jsou v souladu s nařízením Rady (ES) 1234/2007 ze dne 22. října 2007, nařízením Komise (ES) 606/2009 ze dne 10. července 2009 a nařízením Komise (ES) 607/2009 ze dne 14. července 2009 nebo s právními předpisy, které je nahrazují, nebo
b) jsou v souladu s korejským zákonem o kontrole kvality zemědělských produktů (zákon č. 9759 ze dne 9. června 2009) a zákonem o dani z destilátů (zákon č. 8852 ze dne 29. února 2008).

(54) Aromatizovaná vína ve smyslu tohoto pododdílu jsou produkty čísla 22.05 harmonizovaného systému, které:
a) jsou v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991 nebo s právními předpisy, které ho nahrazují, nebo
b) jsou v souladu s korejským zákonem o kontrole kvality zemědělských produktů (zákon č. 9759 ze dne 9. června 2009) a zákonem o dani z destilátů (zákon č. 8852 ze dne 29. února 2008).

(55) Destiláty ve smyslu tohoto pododdílu jsou produkty čísla 22.08 harmonizovaného systému, které:
a) jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 a nařízením Komise (EHS) č. 1014/90 ze dne 24. dubna 1990 nebo s právními předpisy, které je nahrazují, nebo
b) jsou v souladu s korejským zákonem o kontrole kvality zemědělských produktů (zákon č. 9759 ze dne 9. června 2009) a zákonem o dani z destilátů (zákon č. 8852 ze dne 29. února 2008).

(56) U veškerého zboží se výraz „obdobné zboží“ vykládá v souladu s čl. 23 odst. 1 dohody TRIPS o užívání zeměpisného označení identifikujícího vína pro vína, která nepocházejí z místa uvedeného v dotyčném zeměpisném označení, nebo identifikujícího lihoviny pro lihoviny, které nepocházejí z místa uvedeného v příslušném zeměpisném označení.

(57) Podává-li:
a) Korea pro původní produkt spadající do působnosti právních předpisů Evropské unie stanovených v čl. 10.18 odst. 2 a poznámkách pod čarou k článku 10.19 nebo
b) Evropská unie pro původní produkt spadající do působnosti právních předpisů Koreje stanovených v čl. 10.18 odst. 1 a poznámkách pod čarou k článku 10.19 návrh přidat k této dohodě název původu, který uznala některá ze stran jako zeměpisné označení ve smyslu čl. 22 odst. 1 dohody TRIPS prostřednictvím právních předpisů některé ze stran jiných než právních předpisů uvedených v čl. 10.18 odst. 1 a čl. 10.18 odst. 2 a poznámkách pod čarou k článku 10.19, dohodly se strany, že přezkoumají, zda lze dané zeměpisné označení přidat k této dohodě podle tohoto pododdílu.

(58) To se týká změn zeměpisného označení jako takového, včetně názvu a kategorie produktu. Změny specifikací uvedené v čl. 10.18 odst. 3 a čl. 10.18 odst. 4 nebo změny odpovědných kontrolních subjektů uvedené v čl. 10.18 odst. 6 písm. d) zůstávají ve výhradní pravomoci strany původu zeměpisného označení. Takové změny lze oznámit pro informaci.

(59) Rozhodnutí ukončit ochranu zeměpisného označení zůstává ve výhradní pravomoci strany původu zeměpisného označení.

(60) Korea nepokládá (průmyslový) vzor za nový, pokud byl před podáním přihlášky (průmyslového) vzoru zveřejněn nebo veřejně vypracován totožný nebo podobný (průmyslový) vzor. Korea nepokládá (průmyslové) vzory za původní, pokud mohly být snadno vytvořeny kombinací vzorů, jež byly před podáním přihlášky (průmyslového) vzoru zveřejněny nebo veřejně vypracovány. Evropská unie nepokládá (průmyslový) vzor za nový, pokud byl totožný (průmyslový) vzor zveřejněn před podáním přihlášky (průmyslového) vzoru nebo přede dnem zveřejnění nezapsaného vzoru. Evropská unie nepokládá (průmyslový) vzor za vzor, jenž má jedinečnou povahu, pokud se celkový dojem, který vyvolá u informovaného uživatele, neliší od celkového dojmu vyvolaného u tohoto uživatele jakýmkoli (průmyslovým) vzorem, který byl zveřejněn.

(61) Pro účely tohoto článku se Evropská unie a Korea domnívají, že „nezapsaný vzor“ a „nezapsaný vzhled“ mají podobný význam. Podmínky ochrany „nezapsaného vzoru“ nebo „nezapsaného vzhledu“ stanoví:
a) Korea zákonem o předcházení nekalé soutěži a ochraně obchodního tajemství (zákon č. 8767 ze dne 21. prosince 2007) a
b) Evropská unie nařízením Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství naposledy pozměněným nařízením Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006.

(62) Pro účely tohoto článku pokládá Evropská unie „poskytování“ za „nabízení“ nebo „uvádění na trh“ a Korea pokládá „poskytování“ za „udělení, půjčování nebo vystavení k udělení nebo půjčování“.

(63) Ochrana (průmyslového) vzoru podle úpravy autorského práva se neudílí automaticky, nýbrž pouze pokud vzor splňuje podmínky pro ochranu podle úpravy autorského práva.

(64) Jak jsou definovány v příloze 2-D (Farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky).

(65) Přípravky na ochranu rostlin v podobě, v níž jsou dodávány uživateli, obsahují účinné látky, safenery nebo synergenty nebo jsou z nich složeny a jsou určeny pro některé z těchto použití:
a) ochrana rostlin či rostlinných produktů před všemi škodlivými organismy či ochrana před působením těchto organismů, ledaže jsou hlavním důvodem použití těchto přípravků spíše hygienické účely než ochrana rostlin a rostlinných produktů;
b) ovlivňování životních procesů rostlin, například jako látky ovlivňující růst, avšak jinak než jako živiny;
c) konzervace rostlinných produktů, pokud se na tyto látky nebo produkty nevztahují zvláštní předpisy Evropské unie o konzervantech;
d) ničení nežádoucích rostlin či částí rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou použity v půdě nebo ve vodě k ochraně rostlin, nebo
e) kontrola nežádoucího růstu rostlin nebo zamezení nežádoucímu růstu rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou použity v půdě nebo ve vodě k ochraně rostlin.

(66) Tímto ustanovením není dotčeno možné prodloužení pro pediatrické použití, stanoví-li tak strany.

(67) Jak jsou definovány v příloze 2-D (Farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky).

(68) Jak jsou definována v čl. 10.2 odst. 2 písm. a) až h).

(69) Pro účely tohoto odstavce je rozsah pojmu „zprostředkovatel“ stanoven právními předpisy každé strany, avšak zahrnuje osoby, jež dodávají nebo distribuují zboží, které porušuje právo, a také případně zahrnuje poskytovatele služeb po internetu.

(70) Pro účely tohoto odstavce je rozsah pojmu „zprostředkovatel“ stanoven právními předpisy každé strany, avšak zahrnuje osoby, jež dodávají nebo distribuují zboží, které porušuje právo, a také případně zahrnuje poskytovatele služeb po internetu.

(71) Pojem „související práva“ definuje každá strana v souladu se svými mezinárodními závazky.

(72) Pro účely funkce uvedené v článku 10.63 se poskytovatelem služeb rozumí poskytovatel přenosu, směrování nebo spojení digitálních komunikací přes internet beze změny jejich obsahu mezi body určenými uživatelem materiálu podle jeho výběru a pro účely funkcí uvedených v článcích 10.64 a 10.65 se poskytovatelem služeb rozumí poskytovatel nebo operátor zařízení pro služby přes internet nebo síťový přístup.

(73) Rozumí se, že nebude platit žádná povinnost použít takové postupy v případě dovozu zboží uváděného na trh v jiné zemi nebo se souhlasem držitele práv.

(74) Pro účely tohoto článku se zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví rozumí:
a) padělané zboží, kterým je/jsou:
i) zboží, včetně obalů, označené neoprávněně ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný druh zboží nebo která nemůže být ve svých podstatných znacích od takové ochranné známky odlišena, a tím porušuje práva držitele ochranné známky;
ii) jakýkoli symbol ochranné známky (logo, etiketa, nálepka, leták, návod k použití nebo záruční list), a to i tehdy, je-li předkládán samostatně, za stejných podmínek jako zboží zmíněné v písm. a) bodě i), nebo
iii) obalové materiály padělaného zboží označené ochrannými známkami uvedenými samostatně, za stejných podmínek jako zboží uvedené v písm. a) bodě i);
b) zboží porušující autorská práva, které je kopií nebo obsahuje kopie vytvořené bez souhlasu držitele autorského nebo souvisejícího práva nebo osoby řádně oprávněné držitelem těchto práv v zemi výroby, bez ohledu na to, zda je zapsáno podle právních předpisů každé strany, nebo
c) zboží, které podle právních předpisů strany, v níž je podána žádost o přijetí opatření celních orgánů, porušuje:
i) patent;
ii) odrůdové právo;
iii) zapsaný (průmyslový) vzor nebo
iv) zeměpisné označení.

(75) „Celní tranzit, překládka a umístění do svobodného pásma“ podle definic v Kjótské úmluvě.

(76) Pro Koreu zahrnuje „propuštění do režimu s podmíněným osvobozením od cla“ dočasný dovoz a továrnu s celním dozorem. Pro Evropskou unii zahrnuje „propuštění do režimu s podmíněným osvobozením od cla“ dočasný dovoz, aktivní zušlechťovací styk a zpracování pod celním dohledem.

(77) Přinejmenším včetně osoby, která je vlastníkem zboží, nebo osoby, která má podobné právo nakládat s ním.

(78) Použití tohoto článku na jednání ve vzájemné shodě stanoví předpisy o hospodářské soutěži každé strany.

(79) Zvláštní práva strana udílí, když stanoví nebo omezí počet podniků, jež mohou poskytovat zboží nebo služby, na dva nebo více, jinak než podle objektivních, přiměřených a nediskriminačních kritérií, nebo když podnikům svěří výhody zajištěné právními předpisy, jež se podstatně dotýkají schopnosti jiného podniku poskytovat totéž zboží nebo služby.

(80) Diskriminačním opatřením se rozumí opatření, které není v souladu s národním zacházením, jak je stanoveno v příslušných ustanoveních této dohody, včetně podmínek stanovených v jejích příslušných přílohách.

(81) Strany se dohodly, že tento článek platí pouze pro subvence obdržené po datu vstupu této dohody v platnost.

(82) Pro účely této dohody se tento článek nevztahuje na subvence pro malé a střední podniky, jež byly uděleny v souladu s objektivními kritérii nebo podmínkami stanovenými v pododstavci b) odstavce 1 článku 2 a v související poznámce pod čarou 2 Dohody o subvencích.

(83) K mezinárodnímu obchodu stran patří jak domácí trh, tak vývozní trh.

(84) Odkazuje-li tato kapitola na práci, patří k ní záležitosti spadající do Agendy důstojné práce schválené Mezinárodní organizací práce (dále jen „MOP“) a v Ministerském prohlášení hospodářské a sociální rady OSN o plné zaměstnanosti a důstojné práci z roku 2006.

(85) Rozhodnutí UNFCCC 1/CP.13 přijaté na třináctém zasedání konference stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.

(86) Ve sporech týkajících se Protokolu o kulturní spolupráci se všechny odkazy učiněné v této kapitole na Výbor pro obchod chápou jako odkazy na Výbor pro kulturní spolupráci.

(87) Sezónní zboží je zboží, jehož dovoz během reprezentativního období není rozložen v průběhu celého roku, ale je koncentrován do specifických ročních období v důsledku sezónních faktorů.

(88) Jak je stanoveno v Protokolu o kulturní spolupráci, Výbor pro obchod nemá ve vztahu k uvedenému protokolu žádné pravomoci a všechny funkce Výboru pro obchod, pokud jde o uvedený protokol, vykonává Výbor pro kulturní spolupráci, jsou-li tyto funkce relevantní pro účely provádění uvedeného protokolu.


SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 ke kapitole první Záměrně ponechána prázdná
Příloha 2-A ke kapitole druhé Odstranění cel
Příloha 2-B ke kapitole druhé Elektronika
Příloha 2-C ke kapitole druhé Motorová vozidla a jejich části a součásti
Příloha 2-D ke kapitole druhé Farmaceutické přípravky a zdravotnické prostředky
Příloha 2-E ke kapitole druhé Chemické látky
Příloha 3 ke kapitole třetí Ochranná opatření v oblasti zemědělství
Příloha 4 ke kapitole čtvrté Koordinátor pro technické překážky obchodu
Příloha 5 ke kapitole páté Záměrně ponechána prázdná
Příloha 6 ke kapitole šesté Záměrně ponechána prázdná
Příloha 7-A ke kapitole sedmé Seznam závazků
Příloha 7-B ke kapitole sedmé Výjimky ze zacházení podle doložky nejvyšších výhod
Příloha 7-C ke kapitole sedmé Seznam výjimek z doložky nejvyšších výhod
Příloha 7-D ke kapitole sedmé Dodatečné závazky v oblasti finančních služeb
Příloha 8 ke kapitole osmé Záměrně ponechána prázdná
Příloha 9 ke kapitole deváté Smlouvy o výstavbě, provozu a převodu a koncese na stavební práce
Příloha 10-A ke kapitole desáté Zeměpisná označení zemědělských produktů a potravin
Příloha 10-B ke kapitole desáté Zeměpisná označení vín, aromatizovaných vín a destilátů
Příloha 11 ke kapitole jedenácté Záměrně ponechána prázdná
Příloha 12 ke kapitole dvanácté Záměrně ponechána prázdná
Příloha 13 ke kapitole třinácté Spolupráce v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje
Příloha 14-A ke kapitole čtrnácté Mechanismus zprostředkování pro nesazební opatření
Příloha 14-B ke kapitole čtrnácté Jednací řád pro rozhodčí řízení
Příloha 14-C ke kapitole čtrnácté Kodex chování pro rozhodce a prostředníky
Příloha 15 ke kapitole patnácté Záměrně ponechána prázdná

PŘÍLOHA 1

Záměrně ponecháno prázdné

PŘÍLOHA 2-A

ODSTRANĚNÍ CEL

1. Není-li v sazebníku příslušné strany uvedeném v této příloze stanoveno jinak, použije každá strana při odstraňování cel podle čl. 2.5 odst. 1 tyto kategorie fáze:

a) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „0“ v sazebníku dotyčné strany se zcela odstraní a takové zboží bude ode dne vstupu této dohody v platnost zcela beze cla;

b) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „2“ v sazebníku dotyčné strany se odstraní ve třech shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost a takové zboží bude potom zcela beze cla;

c) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „3“ v sazebníku dotyčné strany se odstraní ve čtyřech shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této smlouvy v platnost a takové zboží bude potom zcela beze cla (1);

d) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „5“ v sazebníku dotyčné strany se odstraní v šesti shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost a takové zboží bude potom zcela beze cla;

e) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „6“ v sazebníku dotyčné strany se odstraní v sedmi shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost a takové zboží bude potom zcela beze cla;

f) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „7“ v sazebníku dotyčné strany se odstraní v osmi shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost a takové zboží bude potom zcela beze cla;

g) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „10“ v sazebníku dotyčné strany se odstraní v jedenácti shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost a takové zboží bude potom zcela beze cla;

h) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „12“ v sazebníku dotyčné strany se odstraní ve třinácti shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost a takové zboží bude potom zcela beze cla;

i) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „13“ v sazebníku dotyčné strany se odstraní ve čtrnácti shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost a takové zboží bude potom zcela beze cla;

j) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „15“ v sazebníku dotyčné strany se odstraní v šestnácti shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost a takové zboží bude potom zcela beze cla;

k) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „18“ v sazebníku dotyčné strany se odstraní v devatenácti shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost a takové zboží bude potom zcela beze cla;

l) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „20“ v sazebníku dotyčné strany se odstraní v jednadvaceti shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost a takové zboží bude potom zcela beze cla;

m) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „10-A“ v sazebníku dotyčné strany se sníží o pět procent ze základní sazby v den vstupu této dohody v platnost, o dalších pět procent ze základní sazby k prvnímu dni roku tři, o dalších sedm procent ze základní sazby k prvnímu dni roku čtyři, o dalších sedm procent ze základní sazby každý následující rok až do roku šest, o dalších deset procent ze základní sazby k prvnímu dni roku sedm, o dalších deset procent ze základní sazby k prvnímu dni roku osm, o dalších dvanáct procent k prvnímu dni roku devět, o dalších sedmnáct procent ze základní sazby k prvnímu dni roku deset a o dalších dvacet procent ze základní sazby k prvnímu dni roku jedenáct a takové zboží bude potom zcela beze cla;

n) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „10-B“ v sazebníku dotyčné strany se sníží na dvacet procent ad valorem v den vstupu této dohody v platnost a zůstanou na úrovni dvacet procent ad valorem až do konce roku dva. Počínaje prvním dnem roku tři se cla postupně odstraní v devíti shodných ročních fázích a takové zboží bude potom zcela beze cla;

o) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „12-A“ v sazebníku dotyčné strany zůstanou na úrovni základní sazby během let jedna až devět. Počínaje prvním dnem roku deset se cla postupně odstraní ve čtyřech shodných ročních fázích a takové zboží bude potom zcela beze cla;

p) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „16-A“ v sazebníku dotyčné strany se sníží na třicet procent ad valorem v šestnácti shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost a takové zboží bude zcela beze cla od prvního dne roku sedmnáct;

q) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „S-A“ podléhají těmto ustanovením:

i) u zboží vstupujícího na území Koreje od 1. května do 15. října se cla odstraní v osmnácti shodných ročních fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost a takové zboží bude potom zcela beze cla; a

ii) u zboží vstupujícího na území Koreje od 16. října do 30. dubna se cla sníží na dvacet čtyři procent ad valorem v den vstupu této dohody v platnost a zůstanou na úrovni dvacet čtyři procent ad valorem až do konce roku dva. Počínaje prvním dnem roku tři se cla postupně odstraní ve čtyřech shodných ročních fázích a takové zboží bude potom zcela beze cla;

r) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „S-B“ podléhají těmto ustanovením:

i) u zboží vstupujícího na území Koreje od 1. září do konce února zůstávají cla na úrovni základní sazby; a

ii) u zboží vstupujícího na území Koreje od 1. března do 31. srpna se cla sníží na třicet procent ad valorem v den vstupu této dohody v platnost a zůstanou na úrovni třicet procent ad valorem až do konce roku dva. Počínaje prvním dnem roku tři se cla postupně odstraní v šesti shodných ročních fázích a takové zboží bude potom zcela beze cla;

s) cla na původní zboží stanovená v položkách kategorie fáze „E“ zůstanou na úrovni základní sazby;

t) na položky kategorie fáze „X“ se nevztahují žádné závazky, pokud jde o cla v této dohodě. Nic v této dohodě nemá vliv na práva a povinnosti Koreje v souvislosti s prováděním jejích závazků stanovených v dokumentu WTO WT/Let/492 (Certifikace úprav a oprav sazebníku LX-Korejská republika) ze dne 13. dubna 2005 ani v jakýchkoli dokumentech jej pozměňujících.

2. Základní sazba cla a kategorie fáze pro stanovení prozatímní celní sazby v každé fázi jejího snížení pro určitou položku jsou u příslušné položky uvedeny v sazebníku každé smluvní strany.

3. Celní sazby v mezifázích se zaokrouhlují dolů nejméně na nejbližší desetinu procentního bodu, nebo je-li celní sazba vyjádřená v měnových jednotkách, nejméně na nejbližší desetinu jednoho eurocentu v případě strany EU a na nejbližší korejský won v případě Koreje.

4. Pro účely této přílohy a sazebníků stran nabývá každé roční snížení účinnosti v první den příslušného roku, jak je definován v odstavci 5.

5. Pro účely této přílohy a přílohy 2-A-1:

a) rokem jedna se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem vstupu této dohody v platnost;

b) rokem dva se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem prvního výročí vstupu této dohody v platnost;

c) rokem tři se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem druhého výročí vstupu této dohody v platnost;

d) rokem čtyři se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem třetího výročí vstupu této dohody v platnost;

e) rokem pět se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem čtvrtého výročí vstupu této dohody v platnost;

f) rokem šest se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem pátého výročí vstupu této dohody v platnost;

g) rokem sedm se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem šestého výročí vstupu této dohody v platnost;

h) rokem osm se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem sedmého výročí vstupu této dohody v platnost;

i) rokem devět se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem osmého výročí vstupu této dohody v platnost;

j) rokem deset se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem devátého výročí vstupu této dohody v platnost;

k) rokem jedenáct se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem desátého výročí vstupu této dohody v platnost;

l) rokem dvanáct se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem jedenáctého výročí vstupu této dohody v platnost;

m) rokem třináct se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem dvanáctého výročí vstupu této dohody v platnost;

n) rokem čtrnáct se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem třináctého výročí vstupu této dohody v platnost;

o) rokem patnáct se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem čtrnáctého výročí vstupu této dohody v platnost;

p) rokem šestnáct se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem patnáctého výročí vstupu této dohody v platnost;

q) rokem sedmnáct se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem šestnáctého výročí vstupu této dohody v platnost;

r) rokem osmnáct se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem sedmnáctého výročí vstupu této dohody v platnost;

s) rokem devatenáct se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem osmnáctého výročí vstupu této dohody v platnost;

t) rokem dvacet se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem devatenáctého výročí vstupu této dohody v platnost a

u) rokem dvacet jedna se rozumí období dvanácti měsíců počínající dnem dvacátého výročí vstupu této dohody v platnost.

CELNÍ SAZEBNÍK KOREJE

Obecné poznámky

1. Vztah k harmonizovanému celnímu sazebníku Koreje (Harmonized Tariff Schedule of Korea, HSK). Položky tohoto sazebníku jsou zpravidla vyjádřeny v termínech HSK a jejich výklad, včetně výkladu obsahu podpoložek, se řídí obecnými poznámkami HSK a poznámkami k jeho jednotlivým třídám a kapitolám. Položky tohoto sazebníku, které jsou shodné s odpovídajícími položkami HSK, mají stejný význam jako odpovídající položky HSK.

2. Základní sazby cel Základní sazby cel stanovené v tomto sazebníku odpovídají celním sazbám poskytovaným v korejském režimu nejvyšších výhod platném k 6. květnu 2007.

Celní sazebník Koreje

HSK 2007 Popis zboží Základní sazba Kategorie fáze Ochranná opatření
0101101000 Koně (k farmovému chovu) 0 0
0101109000 Ostatní 8 5
0101901010 Dostihoví koně 8 5
0101901090 Ostatní 8 5
0101909000 Ostatní 8 10
0102101000 Dojnice 89,1 0
0102102000 89,1 0
0102109000 Ostatní 89,1 0
0102901000 Dojnice 40 15
0102902000 Skot na výkrm 40 15
0102909000 Ostatní 0 0
0103100000 Plemenná čistokrevná zvířata 18 0
0103910000 O hmotnosti nižší než 50 kg 18 10
0103920000 O hmotnosti 50 kg nebo více 18 10
0104101000 Plemenná čistokrevná zvířata 0 0
0104109000 Ostatní 8 0
0104201000 Kozy chované na mléko 8 10
0104209000 Ostatní 8 0
0105111000 Plemenná čistokrevná zvířata 9 0
0105119000 Ostatní 9 0
0105120000 Krocani a krůty 9 0
0105191010 Plemenná čistokrevná zvířata 0 0
0105191090 Ostatní 18 0
0105199000 Ostatní 9 0
0105941000 Plemenná čistokrevná zvířata 9 0
0105949000 Ostatní 9 3
0105991010 Plemenná čistokrevná zvířata 0 0
0105991090 Ostatní 18 0
0105992000 Krocani a krůty 9 0
0105999000 Ostatní 9 0
0106110000 Primáti 8 0
0106120000 Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu kytovci - Cetacea);
kapustňáci a dugongové (savci řádu sirény - Sirenia)
8 0
0106191000 Psi 8 3
0106192010 Plemenná čistokrevná zvířata 0 0
0106192090 Ostatní 8 0
0106193000 Jelenovití 8 10
0106194000 Medvědi 8 0
0106195010 Plemenná čistokrevná zvířata 0 0
0106195090 Ostatní 8 0
0106196010 Plemenná čistokrevná zvířata 0 0
0106196090 Ostatní 8 0
0106199000 Ostatní 8 0
0106201000 Hadi 8 0
0106202000 Sladkovodní želvy 8 3
0106203000 Želvy 8 0
0106209000 Ostatní 8 0
0106310000 Draví ptáci 8 5
0106320000 Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků
s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)
8 5
0106390000 Ostatní 8 0
0106901000 Obojživelníci 8 0
0106902010 Včely 8 5
0106902090 Ostatní 8 0
0106903010 Pískovník rybářský 8 0
0106903020 Nitěnka obecná (Tubifex tubifex) 8 0
0106903090 Ostatní 8 0
0106909000 Ostatní 8 3
0201100000 Maso v celku a půlené 40 15 Viz příloha 3
0201200000 Ostatní nevykostěné 40 15 Viz příloha 3
0201300000 Vykostěné 40 15 Viz příloha 3
0202100000 Maso v celku a půlené 40 15 Viz příloha 3
0202200000 Ostatní nevykostěné 40 15 Viz příloha 3
0202300000 Vykostěné 40 15 Viz příloha 3
0203110000 Maso v celku a půlené 22,5 5
0203120000 Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné 22,5 5
0203191000 Prorostlé vepřové maso 22,5 10 Viz příloha 3
0203199000 Ostatní 22,5 10 Viz příloha 3
0203210000 Maso v celku a půlené 25 5
0203220000 Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné 25 5
0203291000 Prorostlé vepřové maso 25 10
0203299000 Ostatní 25 5
0204100000 Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené 22,5 10
0204210000 Maso v celku a půlené 22,5 10
0204220000 Ostatní nevykostěné 22,5 10
0204230000 Vykostěné 22,5 10
0204300000 Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené 22,5 10
0204410000 Maso v celku a půlené 22,5 10
0204420000 Ostatní nevykostěné 22,5 10
0204430000 Vykostěné 22,5 10
0204501000 Čerstvé nebo chlazené 22,5 10
0204502000 Zmrazené 22,5 10
0205001000 Čerstvé nebo chlazené 27 10
0205002000 Zmrazené 27 10
0206100000 Hovězí, čerstvé nebo chlazené 18 15
0206210000 Jazyky 18 15
0206220000 Játra 18 15
0206291000 Oháňky 18 15
0206292000 Nohy 18 15
0206299000 Ostatní 18 15
0206300000 Vepřové, čerstvé nebo chlazené 18 7
0206410000 Játra 18 5
0206491000 Nožičky 18 6
0206499000 Ostatní 18 5
0206800000 Ostatní, čerstvé nebo chlazené 18 15
0206900000 Ostatní, zmrazené 18 15
0207111000 O hmotnosti nejvýše 550 g 18 12
0207119000 Ostatní 18 12
0207121000 O hmotnosti nejvýše 550 g 20 12
0207129000 Ostatní 20 10
0207131010 Stehna 18 10
0207131020 Prsa 18 10
0207131030 Křídla 18 10
0207131090 Ostatní 18 10
0207132010 Játra 22,5 10
0207132090 Ostatní 27 10
0207141010 Stehna 20 10
0207141020 Prsa 20 13
0207141030 Křídla 20 13
0207141090 Ostatní 20 10
0207142010 Játra 22,5 10
0207142090 Ostatní 27 10
0207240000 Nedělené, čerstvé nebo chlazené 18 10
0207250000 Nedělené, zmrazené 18 7
0207261000 Dělené maso 18 10
0207262010 Játra 22,5 10
0207262090 Ostatní 27 10
0207271000 Dělené maso 18 7
0207272010 Játra 22,5 10
0207272090 Ostatní 27 10
0207320000 Nedělené, čerstvé nebo chlazené 18 10
0207330000 Nedělené, zmrazené 18 13
0207340000 Tučná játra, čerstvá nebo chlazená 22,5 10
0207351000 Dělené maso 18 10
0207352010 Játra 22,5 10
0207352090 Ostatní 27 10
0207361000 Dělené maso 18 13
0207362010 Játra 22,5 7
0207362090 Ostatní 27 10
0208100000 Králičí nebo zaječí 22,5 10
0208300000 Z primátů 18 5
0208400000 Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu kytovci - Cetacea);
kapustňáků a moronů (savců řádu sirény - Sirenia)
30 3
0208500000 Z plazů (včetně hadů a želv) 18 0
0208901000 Z jelenovitých 27 10
0208909010 Z mořských zvířat 30 3
0208909090 Ostatní 18 10
0209001000 Vepřový tuk 3 0
0209002000 Drůbeží tuk 3 0
0210110000 Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné 25 5
0210120000 Bůčky (prorostlé) a kusy z nich 30 5
0210190000 Ostatní 25 5
0210201000 Sušené nebo uzené 27 15
0210209000 Ostatní 27 15
0210910000 Z primátů 22,5 10
0210920000 Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu kytovci - Cetacea);
kapustňáků a moronů (savců řádu sirény - Sirenia)
22,5 10
0210930000 Z plazů (včetně hadů a želv) 22,5 10
0210991010 Hovězí 22,5 15
0210991020 Vepřové 22,5 5
0210991030 Drůbeží 22,5 10
0210991090 Ostatní 22,5 10
0210999010 Skopové a kozí maso 22,5 10
0210999020 Drůbežní maso 22,5 10
0210999090 Ostatní 22,5 10
0301101000 Okrasní kapři (gold carp) 10 0
0301102000 Tropické ryby 10 3
0301109000 Ostatní 10 3
0301911000 Pstruh obecný (Salmo trutta), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss),
pstruh žlutohrdlý (Oncorhynchus clarki), pstruh aguabonita
(Oncorhynchus aguabonita), pstruh gilský (Oncorhynchus gilae)
10 7
0301912000 Pstruh apačský (Oncorhynchus apache) a pstruh mexický
(Oncorhynchus chrysogaster)
10 7
0301921000 Monté (pro akvakulturu) 0 0
0301929000 Ostatní 30 % nebo 1 908
won/kg podle
toho, co je větší
10
0301930000 Kapři 10 0
0301940000 Tuňák obecný (Thunnus thynnus) 10 3
0301950000 Tuňák modroploutvý (Thunnus maccoyii) 10 3
0301992000 Kranasi 10 3
0301994010 Rybí násady (pro akvakulturu) 0 0
0301994090 Ostatní 40 % nebo 2 781
won/kg podle
toho, co je větší
10
0301995000 Úhořovec mořský (Conger conger) 10 5
0301996000 Murény 10 5
0301997000 Pasliznatka Burgerova (Eptatretus burgeri) 10 3
0301998000 Platýsovité ryby 10 10
0301999010 Kanic sedmipruhý (Epinephelus septemfasciatus) 10 3
0301999020 Čtverzubci 10 5
0301999030 Tilápie 10 0
0301999040 Okouníci - Sebastidae (včetně okouníka ohnivého Sebastes alutus) 10 5
0301999051 Rybí násady (pro akvakulturu) 0 0
0301999059 Ostatní 38 5
0301999060 Cípal hlavatý (Mugil cephalus) 10 5
0301999070 Sekavcovití - Cobitidae 10 3
0301999080 Sumci 10 3
0301999091 Hřebeníci rodů Hexagrammos a Agrammus 10 3
0301999092 Karasi 10 3
0301999093 Lososi 10 5
0301999094 Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 10 0
0301999095 Smuhovití - Sciaenidae 36 10
0301999099 Ostatní 10 10
0302111000 Pstruh obecný (Salmo trutta), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss),
pstruh žlutohrdlý (Oncorhynchus clarki), pstruh aguabonita
(Oncorhynchus aguabonita), pstruh gilský (Oncorhynchus gilae)
20 10
0302112000 Pstruh apačský (Oncorhynchus apache)
a pstruh mexický (Oncorhynchus chrysogaster)
20 10
0302120000 Losos nerka (Oncorhynchus nerka), losos gorbuša (Oncorhynchus gorbuscha),
losos keta (Oncorhynchus keta), losos čavyča (Oncorhynchus tschawytscha),
losos kisuč (Oncorhynchus kisutch), losos masu (Oncorhynchus masou),
losos biwamasu (Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar)
a hlavatka obecná (Hucho hucho)
20 5
0302190000 Ostatní 20 5
0302210000 Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides), platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus),
platýs tichooceánský (Hippoglossus stenolepis)
20 10
0302220000 Platýs evropský (Pleuronectes platessa) 20 10
0302230000 Jazyky rodu Solea 20 10
0302290000 Ostatní 20 10
0302310000 Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga) 20 3
0302320000 Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) 20 3
0302330000 Tuňák pruhovaný (Katsuwonus pelamis) 20 3
0302340000 Tuňák velkooký (Thunnus obesus) 20 3
0302350000 Tuňák obecný (Thunnus thynnus) 20 0
0302360000 Tuňák modroploutvý (Thunnus maccoyii) 20 0
0302390000 Ostatní 20 3
0302400000 Sleď obecný (Clupea harengus) a sleď tichomořský (Clupea pallasii),
kromě jater, jiker a mlíčí
20 5
0302500000 Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac),
treska velkohlavá (Gadus macrocephalus), kromě jater, jiker a mlíčí
20 10
0302610000 Sardinka obecná (Sardina pilchardus), sardinky rodů Sardinops a Sardinella,
šprot obecný (Sprattus sprattus)
20 5
0302620000 Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) 20 5
0302630000 Treska tmavá (Pollachius virens) 20 0
0302640000 Makrela obecná (Scomber scombrus), makrela modravá (Scomber australasicus),
makrela japonská (Scomber japonicus)
20 10
0302650000 Ostrouni, máčky a ostatní žraloci 20 3
0302660000 Úhoři rodu Anguilla 20 10
0302670000 Mečoun obecný (Xiphias gladius) 20 3
0302680000 Ledovky rodu Dissostichus 20 5
0302691000 Treska pestrá (Theragra chalcogramma) 20 10
0302692000 Limanda žlutoocasá (Limanda ferruginea) 20 5
0302693000 Tkaničnice 20 10
0302694000 Mořani 20 10
0302695000 Úhořovec mořský (Conger conger) 20 10
0302696000 Murény 20 5
0302697000 Kranas obecný (Trachurus trachurus) 20 10
0302698000 Polozobánka japonská (Hyporhamphus sajori) 20 0
0302699010 Makrela japonská (Scomber japonicus) 20 10
0302699020 Čtverzubci 20 7
0302699030 Pražmy 20 5
0302699040 Mořští ďasové 20 10
0302699090 Ostatní 20 10
0302701000 Játra 20 3
0302702000 Jikry a mlíčí 20 3
0303110000 Losos nerka (Oncorhynchus nerka) 10 5
0303190000 Ostatní 10 5
0303210000 Pstruh obecný (Salmo trutta), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss),
pstruh žlutohrdlý (Oncorhynchus clarki), pstruh aguabonita (Oncorhynchus aguabonita),
pstruh gilský (Oncorhynchus gilae), pstruh apačský (Oncorhynchus apache)
a pstruh mexický (Oncorhynchus chrysogaster)
10 10
0303220000 Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka obecná (Hucho hucho) 10 5
0303290000 Ostatní 10 5
0303310000 Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides), platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus),
platýs tichooceánský (Hippoglossus stenolepis)
10 10
0303320000 Platýs evropský (Pleuronectes platessa) 10 10
0303330000 Jazyky rodu Solea 10 10
0303390000 Ostatní 10 Viz odstavec 5
přílohy 2-A-1
0303410000 Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga) 10 3
0303420000 Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) 10 3
0303430000 Tuňák pruhovaný (Katsuwonus pelamis) 10 3
0303440000 Tuňák velkooký (Thunnus obesus) 10 3
0303450000 Tuňák obecný (Thunnus thynnus) 10 0
0303460000 Tuňák modroploutvý (Thunnus maccoyii) 10 3
0303490000 Ostatní 10 3
0303510000 Sleď obecný (Clupea harengus) a sleď tichomořský (Clupea pallasii) 10 7
0303520000 Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac),
treska velkohlavá (Gadus macrocephalus)
10 10
0303610000 Mečoun obecný (Xiphias gladius) 10 3
0303620000 Ledovky rodu Dissostichus 10 3
0303710000 Sardinka obecná (Sardina pilchardus), sardinky rodů Sardinops a Sardinella,
šprot obecný (Sprattus sprattus)
10 10
0303720000 Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) 10 5
0303730000 Treska tmavá (Pollachius virens) 10 0
0303740000 Makrela obecná (Scomber scombrus), makrela modravá (Scomber australasicus),
makrela japonská (Scomber japonicus)
10 12-A
0303750000 Ostrouni, máčky a ostatní žraloci 10 5
0303760000 Úhoři rodu Anguilla 10 10
0303770000 Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax), mořčák tečkovaný (Dicentrarchus punctatus) 10 10
0303780000 Štikozubci rodů Merluccius a Urophycis 10 10
0303791000 Treska pestrá (Theragra chalcogramma) 30 E
0303792000 Chmurnatka tmavá (Anoplopoma fimbria) 10 5
0303793000 Tkaničnice 10 10
0303794010 Štíhlíce japonská (Branchiostegus japonicus) 10 5
0303794090 Ostatní 10 10
0303795000 Úhořovec mořský (Conger conger) 10 10
0303796000 Smuhy druhu Larimichthys polyactis 10 10
0303797000 Kranas obecný (Trachurus trachurus) 10 10
0303798000 Polozobánka japonská (Hyporhamphus sajori) 34 10
0303799010 Makrela japonská (Scomber japonicus) 10 10
0303799020 Čtverzubci 10 10
0303799030 Koruška severoatlantská (Osmerus mordax) 10 5
0303799040 Sebastolobus macrochir 10 0
0303799050 Pilobřich ostnitý (Zeus faber) 10 3
0303799060 Hřebeník severní (Pleurogrammus monopterygius) 10 3
0303799070 Okouníci - Sebastidae (včetně okouníka ohnivého Sebastes alutus) 10 10-A
0303799080 Treskovník novozélandský (Macruronus novaezelandiae) 10 7
0303799091 Mořští ďasové 10 10
0303799092 Sliznatky a pasliznatky 10 7
0303799093 Rejnoci 10 10
0303799094 Chanos stříbřitý (Chanos chanos) 10 0
0303799095 Smuhovití - Sciaenidae 57 E
0303799096 Rejnoci rodu Bathyraja 10 10
0303799097 Smáčci 10 10
0303799098 Ledovky, jiné než rodu Dissostichus 10 3
0303799099 Ostatní 10 10
0303801000 Játra 10 5
0303802010 Z tresky pestré 10 5
0303802090 Ostatní 10 5
0304111000 Filé 20 3
0304112000 Rybí surimi 20 3
0304119000 Ostatní 20 3
0304121000 Filé 20 5
0304122000 Rybí surimi 20 5
0304129000 Ostatní 20 5
0304191010 Filé 20 10
0304191020 Rybí surimi 20 5
0304191090 Ostatní 20 5
0304192010 Filé 20 10
0304192020 Rybí surimi 20 3
0304192090 Ostatní 20 3
0304193010 Filé 20 0
0304193020 Rybí surimi 20 3
0304193090 Ostatní 20 3
0304199010 Filé 20 5
0304199020 Rybí surimi 20 5
0304199090 Ostatní 20 5
0304210000 Mečoun obecný (Xiphias gladius) 10 3
0304220000 Ledovky rodu Dissostichus 10 3
0304291000 Z tresky pestré 10 10
0304292000 Z úhořovce mořského (Conger conger) 10 10
0304293000 Z tresky 10 10
0304294000 Z platýse 10 10
0304295000 Z tuňáka obecného (Thunnus thynnus) 10 3
0304296000 Z ledovek jiných než rodu Dissostichus 10 3
0304297000 Z tilápie 10 0
0304298000 Z ryb čeledi Monacanthidae 10 3
0304299000 Ostatní 10 5
0304911000 Zmrazené rybí surimi 10 3
0304919000 Ostatní 10 3
0304921000 Zmrazené rybí surimi 10 5
0304929000 Ostatní 10 5
0304991010 Zmrazené rybí surimi 10 3
0304991090 Ostatní 10 3
0304999010 Zmrazené rybí surimi 10 5
0304999090 Ostatní 10 5
0305100000 Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání 20 3
0305201000 Játra 20 3
0305202000 Jikry a mlíčí, sušené 20 3
0305203000 Jikry a mlíčí, uzené 20 3
0305204010 Z tresky pestré (Theragra chalcogramma) 20 5
0305204020 Ze smuh druhu Larimichthys polyactis 20 3
0305204030 Ze sleďů 20 5
0305204090 Ostatní 20 3
0305301000 Sušené 20 3
0305302000 Solené nebo ve slaném nálevu 20 3
0305410000 Losos nerka (Oncorhynchus nerka), losos gorbuša (Oncorhynchus gorbuscha),
losos keta (Oncorhynchus keta), losos čavyča (Oncorhynchus tschawytscha),
losos kisuč (Oncorhynchus kisutch), losos masu (Oncorhynchus masou),
losos biwamasu (Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar)
a hlavatka obecná (Hucho hucho)
20 5
0305420000 Sleď obecný (Clupea harengus) a sleď tichomořský (Clupea pallasii) 20 3
0305491000 Ančovičky 20 5
0305492000 Treska pestrá (Theragra chalcogramma) 20 3
0305499000 Ostatní 20 3
0305510000 Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac),
treska velkohlavá (Gadus macrocephalus)
20 10
0305591000 Žraločí ploutve 20 5
0305592000 Sardele 20 10
0305593000 Treska pestrá (Theragra chalcogramma) 20 3
0305594000 Smuhy druhu Larimichthys polyactis 20 10
0305595000 Čtverzubci 20 0
0305596000 Murény 20 3
0305597000 Smáčci 20 5
0305598000 Mečitka obláčková (Enedrias nebulosus), včetně mladých ryb 20 0
0305599000 Ostatní 20 5
0305610000 Sleď obecný (Clupea harengus) a sleď tichomořský (Clupea pallasii) 20 3
0305620000 Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac),
treska velkohlavá (Gadus macrocephalus)
20 5
0305631000 Solí fermentované sardele 20 10
0305639000 Ostatní 20 5
0305691000 Lososi 20 5
0305692000 Pstruzi 20 10
0305693000 Tkaničnice 20 5
0305694000 Sardinky 20 3
0305695000 Makrely 20 10
0305696000 Smuhy druhu Larimichthys polyactis 20 10
0305697000 Kranas obecný (Trachurus trachurus) 20 10
0305698000 Polozobánka japonská (Hyporhamphus sajori) 20 0
0305699000 Ostatní 20 3
0306110000 Langusty a jiní mořští raci rodů Palinurus, Panulirus, Jasus 20 3
0306120000 Humři rodu Homarus 20 3
0306131000 Loupaní 20 5
0306139000 Ostatní 20 10
0306141000 Krabí maso 20 10
0306142000 Krabi čeledi Lithodidae 20 3
0306143000 Krab modrý 14 10
0306149000 Ostatní 14 10
0306190000 Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů, způsobilých
k lidskému požívání
20 10
0306210000 Langusty a jiní mořští raci rodů Palinurus, Panulirus, Jasus 20 3
0306220000 Humři rodu Homarus 20 3
0306231000 Živí, čerství nebo chlazení 20 3
0306232000 Sušení 20 3
0306233000 Solení nebo ve slaném nálevu 50 % nebo 363 won/kg
podle toho, co je větší
10
0306241010 Krab modrý 20 10
0306241020 Krab sněžný 20 10
0306241090 Ostatní 20 10
0306242000 Sušení 20 5
0306243000 Solení nebo ve slaném nálevu 20 10
0306291000 Živí, čerství nebo chlazení 20 10
0306292000 Sušení 20 10
0306293000 Solení nebo ve slaném nálevu 20 5
0307101011 K vysazování 0 0
0307101019 Ostatní 5 3
0307101090 Ostatní 20 5
0307102000 Zmrazené 20 5
0307103000 Sušené 20 5
0307104000 Solené nebo ve slaném nálevu 20 3
0307210000 Živé, čerstvé nebo chlazené 20 10
0307291000 Zmrazené 20 10
0307292000 Sušené 20 10
0307293000 Solené nebo ve slaném nálevu 20 3
0307310000 Živé, čerstvé nebo chlazené 20 7
0307391000 Zmrazené 20 10
0307392000 Sušené 20 10
0307399000 Ostatní 20 5
0307411000 Sépie 10 5
0307412000 Olihně 10 10
0307491010 Sépie 10 10
0307491020 Olihně 22 E
0307492000 Solené nebo ve slaném nálevu 10 10
0307493000 Sušené 10 10
0307511000 Olihně (poulp squid) 20 7
0307512000 Chobotnice druhu Octopus membranaceus 20 10
0307519000 Ostatní 20 10
0307591010 Chobotnice 20 10
0307591020 Olihně (poulp squid) 20 10
0307591030 Chobotnice druhu Octopus membranaceus 20 10
0307591090 Ostatní 20 3
0307592000 Sušené 20 10
0307599000 Ostatní 20 5
0307600000 Hlemýždi, jiní než mořští plži 20 0
0307911110 Chionky (hard clam spat) 20 3
0307911190 Ostatní 20 5
0307911200 Ušeň 20 7
0307911300 Kaliostoma 20 10
0307911410 K vysazování 0 0
0307911490 Ostatní 20 3
0307911510 K vysazování 0 0
0307911590 Ostatní 20 7
0307911600 Srdcovky 20 10
0307911700 Přitahovače mořských měkkýšů 20 10
0307911800 Mladé škeble (baby clams) 20 10
0307911910 Mlži čeledi Corbiculidae (marsh clams) 20 3
0307911990 Ostatní 20 10
0307919010 Ježovky 20 5
0307919020 Mořské okurky 20 3
0307919031 K vysazování 0 0
0307919039 Ostatní 20 5
0307919040 Medúzy 20 5
0307919090 Ostatní 20 10
0307991110 Srdcovky 20 10
0307991120 Dížovka jedlá (Spisula solidissima) 20 10
0307991130 Mladé škeble (baby clams) 20 10
0307991140 Přitahovače mořských měkkýšů 20 10
0307991150 Návkovití (ark shells) 20 7
0307991160 Kaliostoma (zmrazená) 20 10
0307991190 Ostatní 20 10
0307991910 Mořské okurky 20 3
0307991920 Pláštěnci (sea-squirts) 20 7
0307991990 Ostatní 20 10
0307992110 Dížovka jedlá (Spisula solidissima) 20 10
0307992120 Přitahovače mořských měkkýšů 20 10
0307992130 Mladé škeble (baby clams) 20 10
0307992190 Ostatní 20 7
0307992920 Mořské okurky 20 3
0307992930 Pláštěnci (sea-squirts) 20 5
0307992990 Ostatní 20 5
0307993110 Dížovka jedlá (Spisula solidissima) 20 5
0307993120 Mladé škeble (baby clams) 20 10
0307993130 Kaliostoma (solená nebo ve slaném nálevu) 20 3
0307993190 Ostatní 20 10
0307993910 Ježovky 20 3
0307993920 Mořské okurky 20 3
0307993930 Medúzy 20 0
0307993990 Ostatní 20 5
0401100000 O obsahu tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní 36 15
0401200000 O obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostní,
avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních
36 15
0401301000 Zmrazená smetana 36 10
0401309000 Ostatní 36 13
0402101010 Odstředěné mléko, sušené 176 Viz odstavec 6
přílohy 2-A-1
0402101090 Ostatní 176 Viz odstavec 6
přílohy 2-A-1
0402109000 Ostatní 176 Viz odstavec 6
přílohy 2-A-1
0402211000 Plnotučné mléko, sušené 176 Viz odstavec 6
přílohy 2-A-1
0402219000 Ostatní 176 Viz odstavec 6
přílohy 2-A-1
0402290000 Ostatní 176 Viz odstavec 6
přílohy 2-A-1
0402911000 Zahuštěné mléko 89 Viz odstavec 6
přílohy 2-A-1
0402919000 Ostatní 89 Viz odstavec 6
přílohy 2-A-1
0402991000 Zahuštěné mléko, slazené 89 Viz odstavec 6
přílohy 2-A-1
0402999000 Ostatní 89 Viz odstavec 6
přílohy 2-A-1
0403101000 Tekuté 36 10
0403102000 Zmrazené 36 10
0403109000 Ostatní 36 10
0403901000 Podmáslí 89 Viz odstavec 6
přílohy 2-A-1
0403902000 Kyselé mléko a smetana 36 10
0403903000 Kefír 36 10
0403909000 Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana 36 10
0404101010 Sušená syrovátka 49,5
- Určená ke krmení 49,5 0
- Ostatní 49,5 Viz odstavec 7
přílohy 2-A-1
0404101090 Ostatní 49,5
- Určené ke krmení 49,5 0
- Ostatní 49,5 Viz odstavec 7
přílohy 2-A-1
0404102110 Bez obsahu laktózy 49,5
- Určené ke krmení 49,5 0
- Ostatní 49,5 Viz odstavec 7
přílohy 2-A-1
0404102120 Demineralizované 49,5
- Určené ke krmení 49,5 0
- Ostatní 49,5 Viz odstavec 7
přílohy 2-A-1
0404102130 Koncentráty syrovátkových proteinů 49,5
- Určené ke krmení 49,5 0
- Ostatní 49,5 Viz odstavec 7
přílohy 2-A-1
0404102190 Ostatní 49,5
- Určené ke krmení 49,5 0
- Ostatní 49,5 Viz odstavec 7
přílohy 2-A-1
0404102900 Ostatní 49,5
- Určené ke krmení 49,5 0
- Ostatní 49,5 Viz odstavec 7
přílohy 2-A-1
0404900000 Ostatní 36 10
0405100000 Máslo 89 Viz odstavec 8
přílohy 2-A-1
0405200000 Mléčné pomazánky 8 0
0405900000 Ostatní 89 Viz odstavec 8
přílohy 2-A-1
0406101000 Čerstvé sýry 36 Viz odstavec 9
přílohy 2-A-1
0406102000 Tvaroh 36 10
0406200000 Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů 36 Viz odstavec 9
přílohy 2-A-1
0406300000 Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové 36 Viz odstavec 9
přílohy 2-A-1
0406400000 Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou
pomocí Penicillium roqueforti
36 10
0406900000 Ostatní sýry 36
- Čedar 36 Viz odstavec 9
přílohy 2-A-1
- Ostatní 36 Viz odstavec 9
přílohy 2-A-1
0407001010 Vajíčka čistokrevných plemenných zvířat 27 10
0407001090 Ostatní 27 15
0407009000 Ostatní 27 10
0408110000 Sušená 27 13
0408190000 Ostatní 27 13
0408910000 Sušená 27 10
0408991000 Z kohoutů nebo slepic druhu kur domácí
(Gallus domesticus)
41,6 15
0408999000 Ostatní 27 10
0409000000 Přírodní med 243 % nebo 1 864
won/kg podle
toho, co je větší
Viz odstavec 10 přílohy 2-A-1
0410001000 Želví vejce 8 0
0410002000 Jedlá „ptačí hnízda“ 8 0
0410003000 Mateří kašička 8 10
0410009000 Ostatní 8 0
0501000000 Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad
z lidských vlasů
3 0
0502100000 Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad
z těchto štětin nebo chlupů
3 0
0502902000 Kozí chlupy 3 0
0502909000 Ostatní 3 0
0504001010 Hovězí 27 15
0504001090 Ostatní 27 13
0504002000 Měchýře 27 10
0504003000 Žaludky 27 15
0505100000 Peří používané k vycpávání; prachové peří 3 5
0505901000 Prachové peří 5 0
0505909000 Ostatní 5 5
0506100000 Ossein a kosti upravené kyselinou 3 0
0506901010Tygří 3 0
0506901020 Z hovězího dobytka 9 0
0506901090 Ostatní 3 0
0506902000 Prášek z kostí 25,6 10
0506909000 Ostatní 3 0
0507101000 Slonovina 8 0
0507102000 Kly nosorožce 8 0
0507109000 Ostatní 8 0
0507901110 V celku 20 15
0507901190 Ostatní 20 15
0507901200 Parohy 20 15
0507902010 Želvovina 8 0
0507902020 Kostice a srst velryb 8 0
0507902030 Šupiny z luskouna 8 0
0507902040 Kopyta a paznehty (včetně drápů) 8 0
0507902090 Ostatní 8 0
0508001000 Korály 8 0
0508002010 Perleť 8 0
0508002020 Lastury ušní 8 0
0508002030 Lastury ústřic 8 0
0508002040 Hlemýždí ulity 8 0
0508002050 Lastury kotoučů 8 0
0508002060 Lastury Agaya 8 0
HSK 2007 Popis zboží Základní sazba Kategorie fáze Ochranná opatření
0508002070 Sladkovodní škeble (Megalonaiasnervosa, Amblemaplicata,
Quadrula quadrula spp.)
8 0
0508002090 Ostatní 8 0
0508009000 Ostatní 8 0
0510001000 Ambra šedá 8 0
0510002000 Kastoreum 8 0
0510003000 Pižmo 8 0
0510004000 Žlučový kámen 8 0
0510005000 Trus kaloňů 8 0
0510009010 Slinivka 8 0
0510009020 Žluč 8 0
0510009030 Gekon 8 0
0510009090 Ostatní 8 0
0511100000 Býčí sperma 0 0
0511911010 Vajíčka krevet ve slaném nálevu 8 0
0511911090 Ostatní 8 0
0511912000 Odpad z ryb 5 3
0511919000 Ostatní 8 5
0511991000 Zvířecí krev 8 0
0511992010 Sperma vepřů 0 0
0511992090 Ostatní 0 0
0511993010 Hovězího dobytka 18 0
0511993020 Prasat 18 0
0511993090 Ostatní 0 0
0511994000 Šlachy 18 10
0511995011 Upravené 3 0
0511995019 Ostatní 3 0
0511995020 Odpad z žíní 3 0
0511996000 Přírodní houby živočišného původu 8 0
0511999010 Vajíčka bource morušového 18 0
0511999020 Kukly bource morušového 8 0
0511999030 Mrtvá zvířata, jiná než výrobky z mrtvých zvířat kapitoly 3 8 0
0511999040 Odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo kožek 8 0
0511999090 Ostatní 8 0
0601101000 Tulipánů 8 0
0601102000 Lilií 4 0
0601103000 Jiřin 8 0
0601104000 Hyacintů 8 0
0601105000 Gladiol 8 0
0601106000 Kosatců 8 0
0601107000 Frézií 8 0
0601108000 Narcisů 8 0
0601109000 Ostatní 8 0
0601201000 Tulipánů 8 0
0601202000 Lilií 8 0
0601203000 Jiřin 8 0
0601204000 Hyacintů 8 0
0601205000 Gladiol 8 0
0601206000 Sazenice, rostliny a kořeny čekanky 8 0
0601207000 Kosatců 8 0
0601208000 Frézií 8 0
0601209010 Narcisů 8 0
0601209090 Ostatní 8 0
0602101000 Ovocných stromů 8 0
0602109000 Ostatní 8 5
0602201000 Jabloně 18 0
0602202000 Hrušně 18 0
0602203000 Broskvoně 18 0
0602204000 Vinná réva 8 0
0602205000 Tomel 8 0
0602206000 Citrusové keře 18 0
0602207010 Kaštanovníky 8 10
0602207020 Ořešáky 8 10
0602207030 Korejské borovice 8 10
0602209000 Ostatní 8 10
0602300000 Rododendrony a azalky, též roubované 8 10
0602400000 Růže, též roubované 8 0
0602901010 Orchideje nebo vstavače 8 0
0602901020 Karafiáty 8 0
0602901030 Guzmánie 8 0
0602901040 Šatery 8 0
0602901050 Chryzantémy 8 0
0602901060 Kaktusy 8 0
0602901090 Ostatní 8 0
0602902011 Pro bonsaje 8 10
0602902019 Ostatní 8 10
0602902020 Modříny 8 10
0602902030 Kryptomerie 8 10
0602902040 Kryptomerie japonská 8 10
0602902050 Borovice rigi-taeda 8 10
0602902061 Pro bonsaje 8 10
0602902069 Ostatní 8 10
0602902071 Pro bonsaje 8 10
0602902079 Ostatní 8 10
0602902081 Pro bonsaje 8 10
0602902089 Ostatní 8 10
0602902091 Pro bonsaje 8 10
0602902099 Ostatní 8 10
0602909010 Pivoňky 8 10
0602909020 Kamélie 8 10
0602909030 Morušovníky 18 0
0602909040 Podhoubí 8 0
0602909090 Ostatní 8 0
0603110000 Růže 25 0
0603120000 Karafiáty 25 0
0603131000 Člunatce 25 0
0603132000 Falenopsis 25 5
0603139000 Ostatní 25 5
0603140000 Chryzantémy 25 0
0603191000 Tulipány 25 0
0603192000 Gladioly 25 0
0603193000 Lilie 25 0
0603194000 Šatery 25 0
0603199000 Ostatní 25 5
0603900000 Ostatní 25 5
0604100000 Mechy a lišejníky 8 10
0604911010 Listy jinanu dvojlaločného 8 10
0604911090 Ostatní 8 10
0604919000 Ostatní 8 0
0604990000 Ostatní 8 0
0701100000 Pro osivo 304 10
0701900000 Ostatní 304 E
0702000000 Rajčata, čerstvá nebo chlazená 45 7
0703101000 Cibule 135 % nebo
180 won/kg
podle toho,
co je větší
E
0703102000 Šalotka 27 0
0703201000 Loupané 360 % nebo
1 800 won/kg
podle toho,
co je větší
E
0703209000 Ostatní 360 % nebo
1 800 won/kg
podle toho,
co je větší
E
0703901000 Pór 27 0
0703909000 Ostatní 27 0
0704100000 Květák 27 5
0704200000 Růžičková kapusta 27 10
0704901000 Zelí 27 0
0704902000 Zelí čínské 27 5
0704909000 Ostatní 27 0
0705110000 Hlávkový salát 45 10
0705190000 Ostatní 45 10
0705210000 Čekanka salátová (Cichorium intybus varfoliosum) 8 0
0705290000 Ostatní 8 0
0706101000 Mrkev 30 % nebo
134 won/kg
podle toho,
co je větší
5
0706102000 Vodnice 27 0
0706901000 Ředkvičky 30 10
0706902000 Wasabi a křen 27 0
0706903000 Codonopsis 27 5
0706904000 Boubelka velkokvětá 27 5
0706909000 Ostatní 27 5
0707000000 Okurky salátové a okurky nakládačky, čerstvé nebo chlazené 27 0
0708100000 Hrách (Pisum sativum) 27 5
0708200000 Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) 27 5
0708900000 Ostatní luštěniny 27 5
0709200000 Chřest 27 0
0709300000 Lilek 27 0
0709400000 Celer, jiný než bulvový 27 0
0709517000 Žampiony pěstované (Agaricus bisporus) 30 10
0709519000 Ostatní 30 10
0709591000 Čirůvka matsutake 30 10
0709592000 Houževnatec jedlý - šitake 45 % nebo
1 625 won/kg
podle toho,
co je větší
15
0709593000 Houby ling chiu 30 10
0709594000 Hlíva ústřičná 30 10
0709595000 Penízovka zimní 30 10
0709596000 Lanýže 27 10
0709599000 Ostatní 30 10
0709601000 Sladká paprika (typ „bell“) 270 % nebo
6 210 won/kg
podle toho,
co je větší
E
0709609000 Ostatní 270 % nebo
6 210 won/kg
podle toho,
co je větší
E
0709700000 Špenát, novozélandský špenát a špenát zahradní 27 0
0709901000 Hasivka (Pteridium) 30 10
0709902000 Helminthostachys 27 10
0709903000 Dýně 27 0
0709909000 Ostatní 27 10
0710100000 Brambory 27 5
0710210000 Hrách (Pisum sativum) 27 5
0710220000 Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) 27 5
0710290000 Ostatní 27 5
0710300000 Špenát, novozélandský špenát a špenát zahradní 27 0
0710400000 Kukuřice cukrová 30 5
0710801000 Cibule 27 12
0710802000 Česnek 27 15
0710803000 Bambusové výhonky 27 10
0710804000 Mrkev 27 5
0710805000 Pteridium 30 10
0710806000 Čirůvka matsutake 27 12
0710807000 Plody rodu Capsicum nebo Pimenta 27 15
0710809000 Ostatní 27 0
0710900000 Zeleninové směsi 27 0
0711200000 Olivy 27 0
0711400000 Okurky salátové a okurky nakládačky 30 10
0711510000 Houby rodu Agaricus (žampiony) 30 10
0711591000 Lanýže 27 10
0711599000 Ostatní 30 10
0711901000 Česnek 360 % nebo
1 800 won/kg
podle toho,
co je větší
E
0711903000 Bambusové výhonky 27 10
0711904000 Mrkev 30 10
0711905010 Pteridium 30 12
0711905020 Helminthostachys 27 10
0711905091 Plody rodu Capsicum nebo Pimenta 270 % nebo
6 210 won/kg
podle toho,
co je větší
E
0711905099 Ostatní 27 0
0711909000 Zeleninové směsi 27 0
0712200000 Cibule 135 % nebo
180 won/kg
podle toho,
co je větší
E
0712311000 Žampiony pěstované (Agaricus bisporus) 30 5
0712319000 Ostatní 30 % nebo
1 218 won/kg
podle toho,
co je větší
5
0712320000 Ucho Jidášovo (Auricularia spp.) 30 % nebo
1 218 won/kg
podle toho,
co je větší
10
0712330000 Rosolovka (Tremella spp.) 30 % nebo
1 218 won/kg
podle toho,
co je větší
10
0712391010 Čirůvka matsutake 30 12
0712391020 Houževnatec jedlý - šitake 45 % nebo
1 625 won/kg
podle toho,
co je větší
15
0712391030 Lesklokorka lesklá (ling chiu) 30 % nebo
842 won/kg
podle toho,
co je větší
10
0712391040 Hlíva ústřičná 30 10
0712391050 Penízovka zimní 30 10
0712391090 Ostatní 30 % nebo
1 218 won/kg
podle toho,
co je větší
0
0712392000 Lanýže 27 10
0712901000 Česnek 360 % nebo
1 800 won/kg
podle toho,
co je větší
E
0712902010 Pteridium 30 % nebo
1 807 won/kg
podle toho,
co je větší
10
0712902020 Ředkvičky 30 7
0712902030 Cibule zimní 30 % nebo
1 159 won/kg
podle toho,
co je větší
7
0712902040 Mrkev 30 % nebo
864 won/kg
podle toho,
co je větší
7
0712902050 Dýně 30 10
0712902060 Zelí 30 10
0712902070 Taro, stonky 30 10
0712902080 Sladké brambory, stonky 30 7
0712902091 Kukuřice cukrová k setí 370 5
0712902092 Kukuřice cukrová, jiná než určená k setí 370 13
0712902093 Brambory 27 5
0712902094 Helminthostachys 30 % nebo
1 446 won/kg
podle toho,
co je větší
10
0712902095 Codonopsis 30 7
0712902099 Ostatní 30 7
0712909000 Zeleninové směsi 27 0
0713101000 Pro osivo 27 5
0713102000 Určené ke krmení 0 0
0713109000 Ostatní 27 0
0713200000 Cizrna (garbanzos) 27 5
0713311000 K setí/sadbě 607,5 5
0713319000 Ostatní 607,5 15
0713321000 K setí/sadbě 420,8 5
0713329000 Ostatní 420,8 15
0713331000 K setí/sadbě 27 5
0713339000 Ostatní 27 10
0713390000 Ostatní 27 7
0713400000 Čočka 27 5
0713500000 Boby (Vicia faba var. major) a koňské boby
(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
27 5
0713900000 Ostatní 27 5
0714101000 Čerstvé 887,4 15
0714102010 Řízky 887,4 13
0714102020 Pelety 887,4 10
0714102090 Ostatní 887,4 15
0714103000 Chlazené 887,4 15
0714104000 Zmrazené 45 5
0714201000 Čerstvé 385 % nebo
338 won/kg
podle toho,
co je větší
13
0714202000 Sušené 385 13
0714203000 Chlazené 385 13
0714204000 Zmrazené 45 10
0714209000 Ostatní 385 13
0714901010 Zmrazené 45 10
0714901090 Ostatní 18 10
0714909010 Zmrazené 45 5
0714909090 Ostatní 385 13
0801110000 Sušené 30 0
0801190000 Ostatní 30 0
0801210000 Ve skořápce 30 0
0801220000 Bez skořápky 30 0
0801310000 Ve skořápce 8 0
0801320000 Bez skořápky 8 0
0802110000 Ve skořápce 8 0
0802120000 Bez skořápky 8 0
0802210000 Ve skořápce 8 7
0802220000 Bez skořápky 8 10
0802310000 Ve skořápce 45 15
0802320000 Bez skořápky 30 6
0802401000 Ve skořápce 219,4 % nebo
1 470 won/kg
podle toho,
co je větší
15
0802402000 Bez skořápky 219,4 % nebo
1 470 won/kg
podle toho,
co je větší
15
0802500000 Pistácie 30 0
0802600000 Makadamia ořechy 30 7
0802901010 Ve skořápce 566,8 % nebo
2 664 won/kg
podle toho,
co je větší
15
0802901020 Bez skořápky 566,8 % nebo
2 664 won/kg
podle toho,
co je větší
15
0802902010 Ve skořápce 27,0 % nebo
803 won/kg
podle toho,
co je větší
10
0802902020 Bez skořápky 27,0 % nebo
803 won/kg
podle toho,
co je větší
10
0802909000 Ostatní 30 7
0803000000 Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé
nebo sušené
30 5
0804100000 Datle 30 10
0804200000 Fíky 30 7
0804300000 Ananas 30 10
0804400000 Avokádo 30 2
0804501000 Kvajávy 30 5
0804502000 Mango 30 10
0804503000 Mangostany 30 10
0805100000 Pomeranče 50 Viz odstavec 11
přílohy 2-A-1
0805201000 (1) Korejské citrusy 144 E
0805209000 (2) Ostatní 144 15
0805400000 Grapefruity, včetně pomel (šedoků) 30 5
0805501000 Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) 30 2
0805502010 Citrus aurantifolia 30 10
0805502020 Citrus latifolia 144 0
0805900000 Ostatní 144 E
0806100000 Čerstvé 45 S-A
0806200000 Sušené 21 0
0807110000 Melouny vodní 45 12
0807190000 Ostatní 45 12
0807200000 Papáje 30 0
0808100000 Jablka 45
- odrůda Fuji 45 20 Viz příloha 3
- Ostatní 45 10 Viz příloha 3
0808201000 Hrušky 45
- asijské odrůdy 45 20
- Ostatní 45 10
0808202000 Kdoule 45 0
0809100000 Meruňky 45 7
0809200000 Třešně a višně 24 0
0809300000 Broskve, včetně nektarinek 45 10
0809401000 Švestky 45 10
0809402000 Trnky 45 0
0810100000 Jahody 45 10
0810200000 Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny 45 12
0810400000 Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium 45 10
0810500000 Kiwi 45 15
0810600000 Duriany 45 0
0810901000 Tomely 50 10
0810902000 Tomely sladké 45 10
0810903000 Jujuby 611,5 % nebo
5 800 won/kg
podle toho,
co je větší
15
0810905000 Meruňka japonská (Prunus mume) 50 10
0810909000 Ostatní 45 10
0811100000 Jahody 30 5
0811200000 Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý,
bílý nebo červený rybíz a angrešt
30 5
0811901000 Jedlé kaštany 30 15
0811902000 Jujuby 30 13
0811903000 Piniové oříšky 30 15
0811909000 Ostatní 30 5
0812100000 Třešně a višně 30 0
0812901000 Jahody 30 0
0812909000 Ostatní 30 0
0813100000 Meruňky 45 0
0813200000 Švestky 18 2
0813300000 Jablka 45 7
0813401000 Tomely 50 10
0813402000 Jujuby 611,5 % nebo
5 800 won/kg
podle toho,
co je větší
15
0813409000 Ostatní 45 0
0813500000 Směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly 45 0
0814001000 Kůra citrusových plodů 30 0
0814002000 Slupka melounů (včetně melounů vodních) 30 0
0901110000 S kofeinem 2 0
0901120000 Dekofeinovaná 2 0
0901210000 S kofeinem 8 5
0901220000 Dekofeinovaná 8 5
0901901000 Kávové slupky a pulpy 3 0
0901902000 Kávové náhražky obsahující kávu 8 5
0902100000 Zelený čaj (nefermentovaný), v bezprostředním obalu
o obsahu nepřesahujícím 3 kg
513,6 18
0902200000 Ostatní zelený čaj (nefermentovaný) 513,6 18
0902300000 Černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný,
v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3 kg
40 0
0902400000 Ostatní černý čaj (fermentovaný) a ostatní částečně
fermentovaný čaj
40 0
0903000000 Maté 25 5
0904110000 Nedrcené ani nemleté 8 0
0904120000 Drcené nebo mleté 8 0
0904201000 Nedrcené ani nemleté 270 % nebo
6 210 won/kg
podle toho,
co je větší
E
0904202000 Drcené nebo mleté 270 % nebo
6 210 won/kg
podle toho,
co je větší
E
0905000000 Vanilka 8 0
0906110000 Skořice (Cinnamomum zeylanicum Blume) 8 0
0906191000 Skořice, jiná než Cinnamomum zeylanicum Blume 8 0
0906192000 Květy skořicovníku 8 0
0906201000 Skořice 8 0
0906202000 Květy skořicovníku 8 0
0907000000 Hřebíček (celé plody, květy a stopky) 8 0
0908100000 Muškátový oříšek 8 0
0908200000 Muškátový květ 8 0
0908300000 Amomy a kardamomy 8 0
0909100000 Semena anýzu nebo badyánu 8 0
0909200000 Semena koriandru 8 0
0909300000 Semena kmínu 8 0
0909400000 Semena kořenného kmínu 8 0
0909500000 Semena fenyklu; jalovcové bobulky 8 0
0910100000 Zázvor 377,3 % nebo
931 won/kg
podle toho,
co je větší
18
0910200000 Šafrán 8 0
0910300000 Kurkuma 8 0
0910910000 Směsi uvedené v poznámce 1 písm. b) k této kapitole 8 0
0910991000 Tymián; Bobkový list 8 0
0910992000 Kari 8 0
0910999000 Ostatní 8 0
1001100000 Z pšenice durum 3 0
1001901000 Sourež 3 0
1001909010 K setí 1,8 0
1001909020 Určená ke krmení 0 0
1001909030 Na mletí 1,8 0
1001909090 Ostatní 1,8 0
1002001000 K setí 108,7 3
1002009000 Ostatní 3 0
1003001000 Sladovnický ječmen 513 Viz odstavec 12
přílohy 2-A-1
Viz příloha 3
1003009010 Ječmen neloupaný 324 % nebo
326 won/kg
podle toho,
co je větší
E
1003009020 Nahý ječmen 299,7 % nebo
361 won/kg
podle toho,
co je větší
E
1003009090 Ostatní 299,7 13
1004001000 Osivo 554,8 5
1004009000 Ostatní 3 0
1005100000 Osivo 328 5
1005901000 Určené ke krmení 328 5
1005902000 Kukuřice pukancová 630 13
1005909000 Ostatní 328 13
1006100000 Rýže v plevách (neloupaná nebo surová) - X
1006201000 Nelepivá - X
1006202000 Lepivá - X
1006301000 Nelepivá - X
1006302000 Lepivá - X
1006400000 Zlomková rýže - X
1007001000 Osivo 779,4 10
1007009000 Ostatní 3 0
1008100000 Pohanka 256,1 15
1008201010 Osivo 18 5
1008201090 Ostatní 3 0
1008209000 Ostatní 3 0
1008300000 Lesknice kanárská 3 0
1008900000 Ostatní obiloviny 800,3 15
1101001000 Z pšenice 4,2 3
1101002000 Ze soureže 5 0
1102100000 Žitná mouka 5 0
1102200000 Kukuřičná mouka 5 0
1102901000 Ječná mouka 260 10
1102902000 Rýžová mouka - X
1102909000 Ostatní 800,3 15
1103110000 Z pšenice 288,2 10
1103130000 Z kukuřice 162,9 10
1103191000 Z ječmene 260 10
1103192000 Z ovsa 554,8 13
1103193000 Z rýže - X
1103199000 Ostatní 800,3 13
1103201000 Z pšenice 288,2 10
1103202000 Z rýže - X
1103203000 Z ječmene 260 10
1103209000 Ostatní 800,3 15
1104120000 Z ovsa 554,8 13
1104191000 Z rýže - X
1104192000 Z ječmene 233 10
1104199000 Ostatní 800,3 15
1104220000 Z ovsa 554,8 13
1104230000 Z kukuřice 167 10
1104291000 Ze semen slzovky obecné 800,3 15
1104292000 Z ječmene 126 10
1104299000 Ostatní 800,3 15
1104301000 Z rýže 5 10
1104309000 Ostatní 5 0
1105100000 Mouka, krupice a prášek 304 13
1105200000 Vločky, granule a pelety 304 10
1106100000 Ze sušených luštěnin čísla 0713 8 5
1106201000 Z kořenů maranty 8 5
1106209000 Ostatní 8 5
1106300000 Z produktů kapitoly 8 8 0
1107100000 Nepražené 269 Viz odstavec 12
přílohy 2-A-1
Viz příloha 3
1107201000 Uzené 269 10
1107209000 Ostatní 27 5
1108110000 Pšeničný škrob 50,9 5
1108121000 Pro použití v potravinách 226 15
1108129000 Ostatní 226 15
1108130000 Bramborový škrob 455 15 Viz příloha 3
1108141000 Pro použití v potravinách 455 15
1108149000 Ostatní 455 15
1108191000 Z batátů (sladké brambory) 241,2 15
1108199000 Ostatní 800,3 15
1108200000 Inulin 800,3 15
1109000000 Pšeničný lepek, též sušený 8 0
1201001000 Pro výrobu sójového oleje a pokrutin 487 % nebo
956 won/kg
podle toho,
co je větší
5
1201009010 Fazole na klíčení 487 % nebo
956 won/kg
podle toho,
co je větší
E
1201009090 Ostatní 487 % nebo
956 won/kg
podle toho,
co je větší
E
1202100000 Ve skořápce 230,5 18
1202200000 Loupané, též drcené 230,5 18
1203000000 Kopra 3 0
1204000000 Lněná semena, též drcená 3 0
1205101000 Semena pro pěstování pícnin 0 0
1205109000 Ostatní 10 0
1205901000 Semena pro pěstování pícnin 0 0
1205909000 Ostatní 10 0
1206000000 Slunečnicová semena, též drcená 25 0
1207200000 Bavlníková semena 3 0
1207400000 Sezamová semena 630 % nebo
6 660 won/kg
podle toho,
co je větší
18
1207500000 Hořčičná semena 3 0
1207910000 Maková semena 3 0
1207991000 Semena perilly 40 % nebo
410 won/kg
podle toho,
co je větší
10
1207992000 Semena karité (semena máslovníku) 3 0
1207993000 Palmové ořechy nebo jádra 3 0
1207994000 Skočcová semena 3 0
1207995000 Světlicová semena 3 0
1207999000 Ostatní 3 0
1208100000 Ze sójových bobů 3 0
1208900000 Ostatní 3 0
1209100000 Semena cukrové řepy 0 0
1209210000 Semena vojtěšky (alfalfa) 0 0
1209220000 Semena jetele (Trifolium spp.) 0 0
1209230000 Semena kostřavy 0 0
1209240000 Semena lipnice luční (Poa pratensis L.) 0 0
1209250000 Semena jílku (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 0 0
1209291000 Semena vlčího bobu 0 0
1209292000 Semena čiroku súdánského 0 0
1209293000 Semena srhy laločnaté 0 0
1209294000 Semena bojínku 0 0
1209299000 Ostatní 0 0
1209300000 Semena bylin pěstovaných zejména pro jejich květy 0 0
1209911010 Semena cibule 0 0
1209911090 Ostatní 0 0
1209912000 Semena ředkvičky 0 0
1209919000 Ostatní 0 0
1209991010 Semena dubu 0 0
1209991090 Ostatní 0 0
1209992000 Semena ovocných stromů 0 0
1207910000Maková semena30
1207991000Semena perilly40 % nebo
410 won/kg
podle toho,
co je větší
10
1207992000Semena karité (semena máslovníku)30
1207993000Palmové ořechy nebo jádra30
1207994000Skočcová semena30
1207995000Světlicová semena30
1207999000Ostatní30
1208100000Ze sójových bobů30
1208900000Ostatní30
1209100000Semena cukrové řepy00
1209210000Semena vojtěšky (alfalfa)00
1209220000Semena jetele (Trifolium spp.)00
1209230000Semena kostřavy00
1209240000Semena lipnice luční (Poa pratensis L.)00
1209250000Semena jílku (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)00
1209291000Semena vlčího bobu00
1209292000Semena čiroku súdánského00
1209293000Semena srhy laločnaté00
1209294000Semena bojínku00
1209299000Ostatní00
1209300000Semena bylin pěstovaných zejména pro jejich květy00
1209911010Semena cibule00
1209911090Ostatní00
1209912000Semena ředkvičky00
1209919000Ostatní00
1209991010Semena dubu00
1209991090Ostatní00
1209992000Semena ovocných stromů00
1209993000Semena tabáku00
1209994000Semena trávníku00
1209999000Ostatní00
1210100000Chmelové šištice, nedrcené, jiné než v prášku nebo
ve formě pelet
3010
1210201000Chmelové šištice300
1210202000Lupulin300
1211201100Nezpracovaný ginseng (ženšen)222,8E
1211201210Hlavní kořeny222,8E
1211201220Kořen ginsengu (ženšenu)222,8E
1211201240Vedlejší kořen222,8E
1211201310Hlavní kořen754,3E
1211201320Kořen ginsengu (ženšenu)754,3E
1211201330Vedlejší kořen754,3E
1211202110Prášek1815
1211202120Tablety nebo kapsle1810
1211202190Ostatní1815
1211202210Prášek754,315Viz příloha 3
1211202220Tablety nebo kapsle754,315Viz příloha 3
1211202290Ostatní754,315Viz příloha 3
1211209100Ginseng (ženšen), listy a stonky754,315
1211209200Semena ginsengu (ženšenu)754,315
1211209900Ostatní754,315
1211300000Listy koky80
1211400000Maková sláma80
1211901000Hlízy oměje80
1211902000Coptidis, oddenek80
1211903000Vítod, kořen80
1211904000Řebčík80
1211905000Eucommia, kůra80
1211906000Kořeny lékořice80
HSK 2007 Popis zboží Základní sazba Kategorie fáze Ochranná opatření
1211909010 Semena kardamomu 8 0
1211909020 Semena jujuby 8 0
1211909030 Quisqualis, plody 8 0
1211909040 Longan, míšek (arillus) 8 0
1211909050 Hloh, plody 8 0
1211909060 Semena lotosu 8 0
1211909070 Máta peprná 8 0
1211909080 Japonský pepř 8 5
1211909091 Sušená boubelka velkokvětá 8 0
1211909099 Ostatní 8 0
1212201010 Sušené 20 5
1212201020 Chlazené 20 3
1212201030 Zmrazené 10 3
1212201090 Ostatní 20 5
1212202010 Sušené 20 10
1212202020 Solené 20 5
1212202030 Chlazené 20 5
1212202040 Zmrazené 45 5
1212202090 Ostatní 20 5
1212203010 Sušené 20 5
1212203020 Chlazené 20 5
1212203030 Zmrazené 45 7
1212203090 Ostatní 20 3
1212204010 Čerstvé 20 3
1212204020 Chlazené 20 3
1212204030 Zmrazené 45 5
1212204090 Ostatní 20 3
1212205010 Solené 20 5
1212205020 Chlazené 20 5
1212205030 Zmrazené 45 5
1212205090 Ostatní 20 5
1212206010 Zmrazené 45 3
1212206090 Ostatní 20 3
1212207011 Zmrazené 45 3
1212207019 Ostatní 20 3
1212207021 Zmrazené 45 3
1212207029 Ostatní 20 3
1212207031 Zmrazené 45 3
1212207039 Ostatní 20 3
1212208011 Zmrazené 45 3
1212208019 Ostatní 20 3
1212208021 Zmrazené 45 3
1212208029 Ostatní 20 3
1212208031 Zmrazené 45 0
1212208039 Ostatní 20 0
1212209011 Zmrazené 45 0
1212209019 Ostatní 20 0
1212209091 Zmrazené 45 5
1212209099 Ostatní 20 5
1212910000 Cukrová řepa 3 0
1212991000 Nepražené kořeny čekanky druhu Cichorium intybus sativum 8 0
1212992000 Kuyaku, hlíza 8 0
1212993000 Pyl 8 0
1212994000 Cukrová třtina 3 0
1212995000 Svatojánský chléb, včetně semen svatojánského chleba 20 0
1212996000 Pecky a jádra meruněk, broskví (včetně nektarinek)
nebo švestek
8 0
1212999000 Ostatní 8 0
1213000000 Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované
nebo ve formě pelet
8 5
1214101000 Určené ke krmení 1 0
1214109000 Ostatní 10 0
1214901000 Krmné kořeny 100,5 15
1214909011 Určené ke krmení 1 5
1214909019 Ostatní 18 5
1214909090 Ostatní 100,5 15
1301200000 Arabská guma 3 0
1301901000 Olejové pryskyřice 3 0
1301902010 Šelak 3 0
1301902090 Ostatní 3 0
1301909000 Ostatní 3 0
1302110000 Opium 8 0
1302120000 Z lékořice 8 0
1302130000 Z chmele 30 0
1302191110 Výtažek z bílého ginsengu (ženšenu) 20 13
1302191120 Výtažek z bílého ginsengu (ženšenu), prášek 20 13
1302191190 Ostatní 20 10
1302191210 Výtažek z červeného ženšenu 754,3 15 Viz příloha 3
1302191220 Výtažek z červeného ženšenu, prášek 754,3 15 Viz příloha 3
1302191290 Ostatní 754,3 15 Viz příloha 3
1302191900 Ostatní 20 10
1302192000 Šťáva ze skořápky ořechů kešú 8 0
1302193000 Přírodní lak 8 5
1302199010 Šťávy a výtažky z aloe 8 0
1302199020 Výtažek z koly 8 0
1302199091 Pryskyřice z vanilky a výtažek z vanilky 8 0
1302199099 Ostatní 8 0
1302200000 Pektinové látky, pektináty a pektany 8 0
1302311000 Agar-agar ve formě pásků 8 3
1302312000 Agar-agar, prášek 8 5
1302319000 Ostatní 8 5
1302320000 Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba,
ze semen svatojánského chleba nebo z guarových
semen, též upravené
8 0
1302390000 Ostatní 8 0
1401101000 Bambus, rodu Phyllostachys 8 5
1401102000 Surový bambus 8 5
1401109000 Ostatní 8 5
1401201000 Štípané nebo ve formě dřeně 8 5
1401209000 Ostatní 8 5
1401901000 Maranta, kůra 8 5
1401909000 Ostatní 8 5
1404200000 Krátká bavlna (z druhého vyzrňování) 3 0
1404901000 Tvrdá jádra, zrnka, skořápky a ořechy používané
pro řezbářství (například rostlinná slonovina)
3 10
1404902010 Kůra papírovníku 3 10
1404902020 Kůra druhu Edgeworthia papyrifera 3 10
1404902090 Ostatní 3 10
1404903010 Listy dubu zubatého (Quercus dentata) 5 5
1404903020 Listy druhu Smilax china 5 5
1404903090 Ostatní 5 5
1404904000 Rostlinné materiály používané zejména k vycpávání
(například kapok, africká tráva a mořská tráva),
též na podložce z jiných materiálů
3 10
1404905000 Rostlinné materiály používané zejména k výrobě
košťat nebo kartáčů (například čirok, piasava, pýr plazivý a istle),
též ve svazcích nebo spletené
3 10
1404906010 Duběnky 3 10
1404906020 Slupky z mandlí 3 10
1404906090 Ostatní 3 10
1404909000 Ostatní 3 0
1501001010 O kyselosti nepřesahující 1 3 0
1501001090 Ostatní 3 0
1501002000 Drůbeží tuk 3 0
1502001010 O kyselosti nepřesahující 2 2 0
1502001090 Ostatní 2 0
1502009000 Ostatní 3 0
1503002000 Olein ze sádla 3 0
1503009000 Ostatní 3 0
1504101000 Olej ze žraločích jater a jeho frakce 3 3
1504109000 Ostatní 3 3
1504200000 Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, jiné než oleje z jater 3 5
1504301000 Velrybí olej a jeho frakce 3 0
1504309000 Ostatní 3 0
1505001000 Tuk z ovčí vlny, surový 3 0
1505009000 Ostatní 3 0
1506001000 Olej z paznehtů a jeho frakce 3 0
1506009000 Ostatní 3 0
1507100000 Surový olej, též odslizený 5,4 10
1507901000 Rafinovaný olej 5,4 5
1507909000 Ostatní 8 5
1508100000 Surový olej 27 7
1508901000 Rafinovaný olej 27 5
1508909000 Ostatní 27 5
1509100000 Panenský 8 5
1509900000 Ostatní 8 0
1510000000 Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv,
též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi
těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509
8 0
1511100000 Surový olej 3 0
1511901000 Palmový olein 2 0
1511902000 Palmový stearin 2 0
1511909000 Ostatní 2 0
1512111000 Slunečnicový olej 10 0
1512112000 Světlicový olej 8 0
1512191010 Slunečnicový olej 10 5
1512191020 Světlicový olej 8 0
1512199010 Slunečnicový olej 10 0
1512199020 Světlicový olej 8 5
1512210000 Surový olej, též zbavený gossypolu 5,4 5
1512291000 Rafinovaný olej 5,4 0
1512299000 Ostatní 8 5
1513110000 Surový olej 3 0
1513191000 Rafinovaný olej 3 0
1513199000 Ostatní 3 0
1513211000 Olej z palmových jader 5 0
1513212000 Babassuový olej 8 0
1513291010 Olej z palmových jader 5 0
1513291020 Babassuový olej 8 0
1513299000 Ostatní 8 0
1514110000 Surový olej 8 10
1514191000 Rafinovaný olej 10 5
1514199000 Ostatní 10 5
1514911000 Jiný olej řepky nebo řepky olejky 8 5
1514912000 Hořčičný olej 30 5
1514991010 Jiný olej řepky nebo řepky olejky 10 5
1514991020 Hořčičný olej 30 5
1514999000 Ostatní 10 5
1515110000 Surový olej 8 0
1515190000 Ostatní 8 5
1515210000 Surový olej 8 5
1515290000 Ostatní 8 5
1515300000 Ricinový olej a jeho frakce 8 5
1515500000 Sezamový olej a jeho frakce 630 % nebo 12 060
won/kg podle
toho, co je větší
18
1515901000 Olej z perilly a jeho frakce 36 12
1515909010 Olej z rýžových otrub a jeho frakce 8 7
1515909020 Olej z kamélií a jeho frakce 8 5
1515909030 Jojobový olej a jeho frakce 8 5
1515909040 Tungový (čínský dřevný) olej a jeho frakce 8 0
1515909090 Ostatní 8 5
1516101000 Hovězí lůj a jeho frakce 8 0
1516102000 Velrybí olej a jeho frakce 8 0
1516109000 Ostatní 8 0
1516201010 Arašídový olej a jeho frakce 36 5
1516201020 Slunečnicový olej a jeho frakce 36 5
1516201030 Olej z řepky nebo z řepky olejky a jeho frakce 36 5
1516201040 Olej z perilly a jeho frakce 36 12
1516201050 Sezamový olej a jeho frakce 36 12
1516202010 Kokosový olej (kopra) a jeho frakce 8 0
1516202020 Palmový olej a jeho frakce 8 0
1516202030 Kukuřičný olej a jeho frakce 8 5
1516202040 Bavlníkový olej a jeho frakce 8 5
1516202050 Sójový olej a jeho frakce 8 0
1516202090 Ostatní 8 5
1517100000 Margarín, kromě tekutého margarínu 8 3
1517901000 Umělé vepřové sádlo 8 0
1517902000 Pokrmové tuky 8 3
1517909000 Ostatní 8 5
1518001000 Dehydratovaný ricinový olej 8 5
1518002000 Sójový olej, epoxidovaný 8 5
1518009000 Ostatní 8 5
1520000000 Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy 8 0
1521101000 Karnaubský vosk 8 0
1521102000 Palmový vosk 8 0
1521109000 Ostatní 8 0
1521901000 Vorvanina (spermacet) 8 3
1521902000 Včelí vosk 8 0
1521909000 Ostatní 8 0
1522001010 Přírodní 8 0
1522001090 Ostatní 8 0
1522009000 Ostatní 8 0
1601001000 Uzenky 18 5
1601009000 Ostatní 30 5
1602100000 Homogenizované přípravky 30 15
1602201000 V hermeticky uzavřených obalech 30 7
1602209000 Ostatní 30 7
1602311000 V hermeticky uzavřených obalech 30 10
1602319000 Ostatní 30 7
1602321010 Samge-tang obr.001 30 10
1602321090 Ostatní 30 10
1602329000 Ostatní 30 10
1602391000 V hermeticky uzavřených obalech 30 10
1602399000 Ostatní 30 10
1602411000 V hermeticky uzavřených obalech 30 5
1602419000 Ostatní 27 5
1602421000 V hermeticky uzavřených obalech 30 5
1602429000 Ostatní 27 5
1602491000 V hermeticky uzavřených obalech 30 6
1602499000 Ostatní 27 5
1602501000 V hermeticky uzavřených obalech 72 15
1602509000 Ostatní 72 15
1602901000 V hermeticky uzavřených obalech 30 15
1602909000 Ostatní 30 15
1603001000 Výtažky z masa 30 10
1603002000 Šťávy z masa 30 15
1603003000 Výtažky z ryb 30 3
1603004000 Šťávy z ryb 30 3
1603009000 Ostatní 30 3
1604111000 V hermeticky uzavřených obalech 20 5
1604119000 Ostatní 20 3
1604121000 V hermeticky uzavřených obalech 20 5
1604129000 Ostatní 20 5
1604131000 V hermeticky uzavřených obalech 20 3
1604139000 Ostatní 20 3
1604141011 V oleji 20 10
1604141012 Vařené 20 10
1604141019 Ostatní 20 10
1604141021 V oleji 20 10
1604141022 Vařené 20 10
1604141029 Ostatní 20 10
1604141031 V oleji 20 10
1604141032 Vařené 20 10
1604141039 Ostatní 20 10
1604149000 Ostatní 20 10
1604151000 V hermeticky uzavřených obalech 20 7
1604159000 Ostatní 20 7
1604161000 V hermeticky uzavřených obalech 20 7
1604169000 Ostatní 20 7
1604191010 Polozobánka japonská (Hyporhamphus sajori) 20 5
1604191020 Kranas obecný 20 5
1604191030 Úhoři (Anguilla spp.) 20 5
1604191090 Ostatní 20 5
1604199010 Ryby druhu Stephanolepis cirrhifer 20 3
1604199090 Ostatní 20 3
1604201000 Rybí pasta 20 3
1604202000 Rybí marináda 20 3
1604203000 Uzenky z ryb 20 3
1604204010 S krabí příchutí 20 3
1604204090 Ostatní 20 3
1604209000 Ostatní 20 5
1604301000 Kaviár 20 3
1604302000 Kaviárové náhražky 20 3
1605101010 V hermeticky uzavřených obalech 20 3
1605101020 Uzené, jiné než v hermeticky uzavřených obalech 20 3
1605101090 Ostatní 20 3
1605109000 Ostatní 20 5
1605201000 V hermeticky uzavřených obalech 20 3
1605209010 Uzené 20 3
1605209020 Obalované 20 3
1605209090 Ostatní 20 5
1605301000 V hermeticky uzavřených obalech 20 3
1605309000 Ostatní 20 3
1605401000 V hermeticky uzavřených obalech 20 3
1605409000 Ostatní 20 3
1605901010 Ústřice 20 3
1605901020 Slávky jedlé 20 5
1605901030 Mladé škeble (baby clam) 20 5
1605901040 Srdcovky 20 5
1605901070 Kaliostoma (bai top shell) 20 5
1605901080 Olihně 20 3
1605901091 Ušeň 20 3
1605901092 Kaliostoma 20 3
1605901099 Ostatní 20 5
1605902010 Olihně 20 10
1605902020 Kaliostoma (bai top shell) 20 5
1605902030 Srdcovky 20 5
1605902090 Ostatní 20 3
1605909010 Olihně, ochucené 20 10
1605909020 Mořské okurky 20 3
1605909030 Kaliostoma (bai top shell) 20 5
1605909040 Slávky jedlé 20 7
1605909090 Ostatní 20 5
1701111000 O polarizaci nepřesahující 98,5° 3 0
1701112000 O polarizaci přesahující 98,5° 3 0
1701121000 O polarizaci nepřesahující 98,5° 3 0
1701122000 O polarizaci přesahující 98,5° 3 0
1701910000 S přísadou aromatických přípravků nebo barviva 40 E
1701990000 Ostatní 40 16-A Viz příloha 3
1702111000 Laktóza 49,5 5
1702119000 Laktózový sirup 20 10
1702191000 Laktóza 49,5 5
1702199000 Laktózový sirup 20 10
1702201000 Javorový cukr 8 5
1702202000 Javorový sirup 8 0
1702301000 Glukóza 8 5
1702302000 Glukózový sirup 8 5
1702401000 Glukóza 8 5
1702402000 Glukózový sirup 8 5
1702500000 Chemicky čistá fruktóza 8 5
1702601000 Fruktóza 8 0
1702602000 Fruktózový sirup 8 5
1702901000 Umělý med 243 10
1702902000 Karamel 8 0
1702903000 Maltóza 8 5
1702909000 Ostatní 8 5
1703101000 Pro použití při výrobě alkoholu 3 10
1703109000 Ostatní 3 0
1703901000 Pro použití při výrobě alkoholu 3 10
1703909000 Ostatní 3 0
1704100000 Žvýkací guma, též obalená cukrem 8 5
1704901000 Výtažky z lékořice, jiné než upravené jako cukrovinky 8 10
1704902010 Dropsy 8 5
1704902020 Karamely 8 5
1704902090 Ostatní 8 5
1704909000 Ostatní 8 5
1801001000 Surové 2 0
1801002000 Pražené 8 0
1802001000 Kakaové skořápky a slupky 8 0
1802009000 Ostatní 8 0
1803100000 Neodtučněná 5 0
1803200000 Zcela nebo částečně odtučněná 5 0
1804000000 Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej 5 0
1805000000 Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla 5 0
1806100000 Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla 8 0
1806201000 Čokoláda a čokoládové výrobky 8 5
1806209010 Kakaové přípravky obsahující 50 % hmotnostních sušeného
mléka nebo více
8 5
1806209090 Ostatní 8 5
1806311000 Čokoláda a čokoládové výrobky 8 5
1806319000 Ostatní 8 5
1806321000 Čokoláda a čokoládové výrobky 8 5
1806329000 Ostatní 8 5
1806901000 Čokoláda a čokoládové výrobky 8 5
1806902111 Z upraveného sušeného mléka 36 12
1806902119 Ostatní 40 12
1806902191 Z ovesných vloček 8 0
1806902199 Ostatní 8 0
1806902210 Z ječné mouky 8 5
1806902290 Ostatní - X
1806902910 Ze sladového výtažku 30 5
1806902920 Potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404 36 10
1806902991 Z ovesných vloček 8 0
1806902992 Z ječné mouky 8 5
1806902999 Ostatní - X
1806903010 Z výrobků z obilovin získaných bobtnáním nebo pražením 5,4 0
1806903091 Rýže, v zrnech 8 10
1806903099 Ostatní 8 5
1806909010 Kakaové přípravky obsahující 50 % hmotnostních sušeného
mléka nebo více
8 0
1806909090 Ostatní 8 0
1901101010 Upravené sušené mléko 36 Viz odstavec 13
přílohy 2-A-1
1901101090 Ostatní 40 Viz odstavec 13
přílohy 2-A-1
1901109010 Z ovesných vloček 8 5
1901109090 Ostatní 8 0
1901201000 Z rýžové mouky - X
1901202000 Z ječné mouky 8 5
1901209000 Ostatní - X
1901901000 Sladový výtažek 30 5
1901902000 Potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404 36 10
1901909010 Ovesné vločky 8 5
1901909091 Z rýžové mouky - X
1901909092 Z ječné mouky 8 0
1901909099 Ostatní - X
1902111000Špagety 8 5
1902112000 Makarony 8 5
1902119000 Ostatní 8 5
1902191000 Nudle 8 0
1902192000 Čínské vermicelli 45 % nebo 355
won/kg podle
toho, co je větší
5
1902193000 Naeng-myun obr.001 8 5
1902199000 Ostatní 8 0
1902200000 Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené 8 0
1902301010 Ramen obr.001 8 0
1902301090 Ostatní 8 0
1902309000 Ostatní 8 0
1902400000 Kuskus 8 5
1903001000 Tapioka 8 5
1903009000 Ostatní 8 5
1904101000 Kukuřičné vločky (corn flakes) 5,4 0
1904102000 Kukuřičné lupínky 5,4 0
1904103000 Výrobky z rýže získané bobtnáním nebo pražením 5,4 5
1904109000 Ostatní 5,4 0
1904201000 Přípravky typu „müsli“ 45 0
1904209000 Ostatní 5,4 0
1904300000 Pšenice bulgur 8 0
1904901010 Rýže vařená, též v páře 50 10
1904901090 Ostatní 8 10
1904909000 Ostatní 8 0
1905100000 Křupavý chléb zvaný „knäckebrot“ 8 10
1905200000 Perník a podobné výrobky 8 10
1905310000 Sladké sušenky 8 5
1905320000 Oplatky a malé oplatky 8 5
1905400000 Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky 8 5
1905901010 Chléb 8 5
1905901020 Lodní suchary 8 10
1905901030 Cukrářské zboží a dorty 8 5
1905901040 Sušenky, cukroví a keksy 8 5
1905901050 Trvanlivé rýžové pečivo 8 0
1905901090 Ostatní 8 5
1905909010 Prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely 8 10
1905909020 Rýžový papír 8 5
1905909090 Ostatní 8 0
2001100000 Okurky salátové a okurky nakládačky 30 0
2001901000 Ovoce a ořechy 30 0
2001909010 Šalotka 30 5
2001909020 Rajčata 30 5
2001909030 Květák 30 5
2001909040 Kukuřice cukrová 30 5
2001909050 Česnek rakijo 30 5
2001909060 Česnek 30 10
2001909070 Cibule 30 5
2001909090 Ostatní 30 5
2002100000 Rajčata celá nebo kousky rajčat 8 0
2002901000 Rajčatový protlak (24 % nebo více rozpustné sušiny) 5 0
2002909000 Ostatní 8 0
2003104000 Žampiony pěstované (Agaricus bisporus) 20 0
2003109000 Ostatní 20 7
2003200000 Lanýže 20 10
2003901000 Houževnatec jedlý - shitake 20 15
2003902000 Čirůvka matsutake 20 15
2003909000 Ostatní 20 0
2004100000 Brambory 18 0
2004901000 Kukuřice cukrová 30 5
2004909000 Ostatní 30 0
2005101000 Kukuřičný protlak pro kojence 20 5
2005109000 Ostatní 20 5
2005201000 Krokety připravené z vloček 20 7
2005209000 Ostatní 20 5
2005400000 Hrách (Pisum sativum) 20 5
2005511000 Zelené fazolky 20 5
2005512000 Malé červené fazole 20 5
2005519000 Ostatní 20 5
2005591000 Ze zelených fazolek 20 5
2005592000 Z malých červených fazolí 20 5
2005599000 Ostatní 20 5
2005600000 Chřest 20 10
2005700000 Olivy 20 5
2005800000 Kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata) 15 5
2005910000 Bambusové výhonky 20 10
2005991000 Kim-chi obr.001 20 5
2005992000 Kysané zelí 20 0
2005999000 Ostatní 20 0
2006001000 Kandované kaštany 30 15
2006002000 Ananas 30 5
2006003000 Zázvor 30 5
2006004000 Lotosový kořen 30 5
2006005000 Hrách (Pisum sativum) 20 5
2006006010 Vyloupané fazole 20 5
2006006090 Ostatní 20 5
2006007000 Chřest 20 5
2006008000 Olivy 20 5
2006009010 Kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata) 15 0
2006009020 Bambusové výhonky 20 7
2006009030 Ostatní zelenina 20 5
2006009090 Ostatní 30 5
2007100000 Homogenizované přípravky 30 5
2007911000 Džemy, ovocná želé a marmelády 30 5
2007919000 Ostatní 30 5
2007991000 Džemy, ovocná želé a marmelády 30 7
2007999000 Ostatní 30 5
2008111000 Arašídové máslo 50 10
2008119000 Ostatní 63,9 10
2008191000 Jedlé kaštany 50 15
2008192000 Kokosové ořechy 45 0
2008199000 Ostatní 45 7
2008200000 Ananas 45 5
2008301000 Citrus junos 45 5
2008309000 Ostatní 45 5
2008400000 Hrušky 45 7
2008500000 Meruňky 45 0
2008600000 Třešně 45 7
2008701000 V hermeticky uzavřených obalech, s přídavkem cukru 50 7
2008709000 Ostatní 45 5
2008800000 Jahody 45 7
2008910000 Palmová jádra 45 10
2008921010 V hermeticky uzavřených obalech, s přídavkem cukru 50 5
2008921090 Ostatní 45 5
2008922000 Ovocný salát 45 5
2008929000 Ostatní 45 5
2008991000 Hrozny 45 5
2008992000 Jablka 45 5
2008993000 Kukuřice pukancová 45 7
2008999000 Ostatní 45 10
2009110000 Zmrazená 54 3
2009120000 Nezmrazená, s hodnotou Brix nepřesahující 20 54 5
2009190000 Ostatní 54 3
2009210000 S hodnotou Brix nepřesahující 20 30 10
2009290000 Ostatní 30 7
2009311000 Citronová šťáva 50 5
2009312000 Limetová šťáva 50 5
2009319000 Ostatní 54 10
2009391000 Citronová šťáva 50 7
2009392000 Limetová šťáva 50 5
2009399000 Ostatní 54 10
2009410000 S hodnotou Brix nepřesahující 20 50 5
2009490000 Ostatní 50 5
2009500000 Rajčatová šťáva 30 5
2009610000 S hodnotou Brix nepřesahující 30 45 0
2009690000 Ostatní 45 0
2009710000 S hodnotou Brix nepřesahující 20 45 10
2009790000 Ostatní 45 7
2009801010 Broskvová šťáva 50 10
2009801020 Jahodová šťáva 50 10
2009801090 Ostatní 50 7
2009802000 Zeleninová šťáva 30 5
2009901010 Zejména na základě pomerančové šťávy 50 7
2009901020 Zejména na základě jablečné šťávy 50 10
2009901030 Zejména na základě hroznové šťávy 50 12
2009901090 Ostatní 50 7
2009902000 Zeleninové 30 0
2009909000 Ostatní 50 10
2101110000 Výtažky, esence (tresti) a koncentráty 8 5
2101121000 Instantní káva 8 5
2101129010 S obsahem mléka, smetany nebo jejich náhražek 8 5
2101129090 Ostatní 8 5
2101201000 S obsahem cukru, citronu nebo jejich náhražek 40 7
2101209000 Ostatní 40 7
2101301000 Z ječmene 8 5
2101309000 Ostatní 8 5
2102101000 Pivovarské kvasnice 8 0
2102102000 Lihovarské kvasnice 8 10
2102103000 Pekařské droždí 8 5
2102104000 Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury) 8 0
2102109000 Ostatní 8 5
2102201000 Neaktivní droždí 8 5
2102202000 Nulook obr.001 8 10
2102203010 V tabletách 8 0
2102203090 Ostatní 8 0
2102204010 V tabletách 8 0
2102204090 Ostatní 8 5
2102209000 Ostatní 8 5
2102300000 Hotové prášky do pečiva 8 0
2103100000 Sójová omáčka 8 5
2103201000 Kečup 8 0
2103202000 Omáčky z rajčat 45 0
2103301000 Hořčičná mouka 8 0
2103302000 Připravená hořčice 8 0
2103901010 Fazolová pasta 8 10
2103901020 Čínská fazolová pasta 8 10
2103901030 Ostrá fazolová pasta 45 5
2103901090 Ostatní 45 5
2103909010 Majonéza 8 10
2103909020 Instantní kari 45 5
2103909030 Směs koření 45 15
2103909040 Maejoo obr.001 16 % nebo 64
won/kg podle
toho, co je větší
10
2103909090 Ostatní 45 15
2104101000 Masové 18 7
2104102000 Rybí 30 5
2104103000 Zeleninové 18 5
2104109000 Ostatní 18 5
2104200000 Homogenizované smíšené potravinové přípravky 30 5
2105001010 Bez obsahu kakaa 8 7
2105001090 Ostatní 8 7
2105009010 Bez obsahu kakaa 8 5
2105009090 Ostatní 8 5
2106101000 Tofu 8 5
2106109010 S obsahem bílkovin 48 % hmotnostních nebo více 8 0
2106109090 Ostatní 8 0
2106901010 Základ pro kolové nápoje 8 0
2106901020 Základ pro výrobu nápojů s ovocnou příchutí 8 5
2106901090 Ostatní 8 0
HSK 2007 Popis zboží Základní sazba Kategorie fáze Ochranná opatření
2106902000 Cukerné sirupy s přídavkem aromatických přípravků nebo
barviva
8 0
2106903011 Ženšenový čaj 8 10
2106903019 Ostatní 8 0
2106903021 Čaj z červeného ženšenu 754,3 10
2106903029 Ostatní 754,3 10
2106904010 Mořská řasa Laver 8 5
2106904090 Ostatní 8 5
2106909010 Instantní smetana do kávy 8 5
2106909020 Přípravky na bázi másla 8 7
2106909030 Přípravky pro použití při výrobě zmrzliny 8 5
2106909040 Autolyzované kvasinky a jiné kvasinkové výtažky 8 5
2106909050 Aromata v přípravcích 8 5
2106909060 Žaludová mouka 8 5
2106909070 Přípravky na bázi aloe 8 5
2106909080 Z typů přípravků (jiných než na bázi vonných látek) používaných
při výrobě nápojů s objemovým obsahem
alkoholu více než 0,5 % obj.
30 5
2106909091 Přípravky z mateří kašičky a medu 8 10
2106909099 Ostatní 8 3
2201100000 Minerální vody a sodovky 8 5
2201901000 Led a sníh 8 10
2201909000 Ostatní 8 0
2202101000 Barvené 8 0
2202109000 Ostatní 8 0
2202901000 Nápoje na bázi ženšenu 8 5
2202902000 Nápoje z ovocné šťávy 9 0
2202903000 Sikye obr.001 8 10
2202909000 Ostatní 8 5
2203000000 Pivo ze sladu 30 7
2204100000 Šumivé víno 15 0
2204211000 Červené víno 15 0
2204212000 Bílé víno 15 0
2204219000 Ostatní 15 0
2204291000 Červené víno 15 0
2204292000 Bílé víno 15 0
2204299000 Ostatní 15 0
2204300000 Ostatní vinný mošt 30 0
2205100000 V nádobách o obsahu nejvýše 2 litry 15 10
2205900000 Ostatní 15 10
2206001010 Jablečné víno 15 0
2206001020 Hruškové víno 15 0
2206001090 Ostatní 15 0
2206002010 Cheongju obr.001 15 0
2206002020 Yakju obr.001 15 0
2206002030 Takju obr.001 15 0
2206002090 Ostatní 15 0
2206009010 Wine cooler (s přídavkem produktu čísla 2009 nebo 2202,
rovněž vyrobený z hroznů)
15 0
2206009090 Ostatní 15 0
2207101000 Hrubě destilovaný alkohol pro výrobu nápojů 10 15
2207109010 Kvašený alkohol pro výrobu likérů 270 15 Viz příloha 3
2207109090 Ostatní 30 5
2207200000 Ethylalkohol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoliv
obsahu alkoholu
8 0
2208201000 Koňak 15 5
2208209000 Ostatní 15 5
2208301000 Skotská whisky 20 3
2208302000 Bourbon whisky 20 3
2208303000 Žitná whisky 20 5
2208309000 Ostatní 20
- Irská whisky 20 3
- Ostatní 20 5
2208400000 Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených
(fermentovaných) produktů z cukrové třtiny
20 5
2208500000 Gin a jalovcová 20 5
2208600000 Vodka 20 5
2208701000 Ženšenové víno 20 0
2208702000 Víno Ogarpi obr.001 20 10
2208709000 Ostatní 20 5
2208901000 Brandy, jiné než položky 2208 20 20 10
2208904000 Sóju obr.001 30 0
2208906000 Víno Kaoliang 30 5
2208907000 Tequila 20 5
2208909000 Ostatní 30 5
2209001000 Pivovarský ocet 8 5
2209009000 Ostatní 8 5
2301101000 Moučky, šroty a pelety z masa nebo drobů 9 7
2301102000 Škvarky 5 0
2301201000 Moučky, šroty a pelety z ryb 5 5
2301209000 Ostatní 5 3
2302100000 Kukuřičné 5 0
2302300000 Pšeničné 2 0
2302401000 Rýžové 5 0
2302409000 Ostatní 5 0
2302500000 Luštěninové 5 0
2303100000 Škrobárenské a podobné zbytky 0 0
2303200000 Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady 5 0
2303300000 Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady 5 0
2304000000 Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené
nebo ve tvaru pelet, po extrakci sójového oleje
1,8 0
2305000000 Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené
nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje
5 0
2306100000 Z bavlníkových semen 2 0
2306200000 Z lněných semen 5 0
2306300000 Ze slunečnicových semen 5 0
2306410000 Ze semen řepky nebo řepky olejky s nízkým
obsahem kyseliny erukové
0 0
2306490000 Ostatní 0 0
2306500000 Z kokosových ořechů nebo kopry 2 0
2306600000 Z palmových ořechů nebo jader 2 0
2306901000 Ze sezamových semínek 63 % nebo 72
won/kg podle
toho, co je větší
10
2306902000 Ze semen rodu Perilla 5 0
2306903000 Z kukuřičných klíčků 5 0
2306909000 Ostatní 5 0
2307000000 Vinný kal; surový vinný kámen 5 0
2308001000 Žaludy 5 10
2308002000 Koňské kaštany 5 10
2308003000 Slupky bavlníkových semen 5 0
2308009000 Ostatní 46,4 10
2309100000 Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej 5 0
2309901010 Pro prasata 4,2 0
2309901020 Pro drůbež 4,2 0
2309901030 Pro ryby 5 0
2309901040 Pro skot 4,2 0
2309901091 Z mléčné krmné směsi 71 10
2309901099 Ostatní 5 0
2309902010 Zejména na bázi anorganických nebo nerostných látek
(vyjma zejména na bázi mikrominerálů)
50,6 Viz odstavec 14
přílohy 2-A-1
2309902020 Zejména na bázi látek určených k aromatizaci 50,6 Viz odstavec 14
přílohy 2-A-1
2309902091 Dovážené položky, jež vyžadují automatické povolení
od 31. prosince 1994:
1. Peckmor, sessalom, calfnectar a pignectar
of FCA Feed flavor starter (conc.)

2. FCA Feed nectars (conc.)
3. FCA Feed protanox
4. FCA Encila (conc.)
5. FCA Sugar mate
6. Poultry, fish, mineral, calf, hy sugar and cheese
of FFI Ade (conc.)

7. Pig, hog, cattle, dairy, beef and kanine
of FFI Krave (conc.)

8. Pig and fresh de FFI Arome (conc., 2X)
9. Pecuaroma-poultry
Ostatní
5 0
2309902099 Ostatní 50,6 Viz odstavec 14
přílohy 2-A-1
2309903010 Zejména na bázi antibiotik 5 0
2309903020 Zejména na bázi vitamínů 5 0
2309903030 Zejména na bázi mikrominerálů 5 0
2309903090 Ostatní 5 0
2309909000 Ostatní 50,6 Viz odstavec 14
přílohy 2-A-1
2401101000 Sušený otevřeným ohněm (flue-cured) 20 10
2401102000 Burley 20 10
2401103000 Orientálního typu 20 10
2401109000 Ostatní 20 10
2401201000 Sušený otevřeným ohněm (flue-cured) 20 10
2401202000 Burley 20 10
2401203000 Orientálního typu 20 10
2401209000 Ostatní 20 10
2401301000 Stonky 20 10
2401302000 Zlomkový tabák 20 10
2401309000 Ostatní 20 10
2402101000 Doutníky 40 10
2402102000 Doutníky s odříznutými konci 40 10
2402103000 Doutníčky 40 10
2402201000 Cigarety s filtrem 40 15
2402209000 Ostatní 40 15
2402900000 Ostatní 40 10
2403101000 Dýmkový tabák 40 10
2403109000 Ostatní 40 10
2403911000 Listy tabáku 32,8 10
2403919000 Ostatní 40 10
2403991000 Žvýkací tabák 40 10
2403992000 Šňupací tabák 40 10
2403993000 Tabákové výtažky a esence (tresti) 40 10
2403999000 Ostatní 40 10
2501001010 Kamenná sůl 1 0
2501001020 Mořská sůl získaná odpařováním na slunci 1 0
2501009010 Soli určené k výživě 8 0
2501009020 Čistý chlorid sodný 8 3
2501009090 Ostatní 8 3
2502000000 Nepražený pyrit (kyz železný) 2 0
2503000000 Síra všech druhů, jiná než sublimovaná síra,
srážená síra a koloidní síra
2 0
2504101000 Přírodní grafit (tuha), krystalický 3 0
2504102000 Přírodní grafit (tuha), amorfní 3 0
2504109000 Ostatní 3 0
2504901000 Přírodní grafit (tuha), krystalický 3 0
2504902000 Přírodní grafit (tuha), amorfní 3 0
2504909000 Ostatní 3 0
2505100000 Křemičité písky a křemenné písky 3 0
2505901010 Jílovitý písek 3 0
2505901020 Živcový písek 3 0
2505901090 Ostatní 3 0
2505909000 Ostatní 3 0
2506101000 Obsahující méně než 0,06 % nečistot 3 0
2506102000 Obsahující nejméně 0,06 %, avšak
nejvýše 0,1 % nečistot
3 0
2506103000 Obsahující více než 0,1 % nečistot 3 0
2506201000 Surový nebo hrubě opracovaný 3 0
2506209000 Ostatní 3 0
2507001010 Nekalcinovaný 3 0
2507001090 Ostatní 3 0
2507002010 Gairome 3 0
2507002020 Kibushi