Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 79/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy

Datum vyhlášení 20.12.2017
Uzavření smlouvy 16.11.2017
Platnost od 16.11.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2017 byla v Tbilisi podepsána Dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda

mezi

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

a

Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Gruzie (dále je „smluvní strany“),

přejíce si upevnit a rozvíjet přátelské vztahy mezi smluvními stranami na základě spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů a posílí vzájemné porozumění mezi lidmi obou zemí,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a dokumenty týkající se národních vzdělávacích systémů, zejména legislativních změn v oblasti základního, středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání, o učebních osnovách a učebních plánech základních, středních a vyšších odborných vzdělávacích institucí a o akreditovaných studijních programech vysokých škol, o systému vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů.

Článek 2

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a dokumenty týkající se otázek řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání, jakož i organizace, řízení a financování vědy a výzkumu v obou zemích.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat účast vědců, odborníků z oblasti vzdělávání a studentů na vědeckých konferencích, kongresech a sympoziích pořádaných v České republice a v Gruzii, jakož i rozvoj spolupráce v jednotlivých oblastech výzkumu a vědy.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a vznik přímých kontaktů mezi institucemi vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání a dalšími vzdělávacími, vědeckými a výzkumnými institucemi v České republice a v Gruzii v souladu s příslušnými právními předpisy svých států.

Článek 5

S ohledem na potřebu posílení vědeckotechnické spolupráce budou smluvní strany podporovat vznik kontaktů a spolupráci obou zemí v oblasti vědy, technologií, vývoje a inovací.

Smluvní strany budou dále podporovat spolupráci v rámci multilaterálních programů a projektů Evropské unie a společnou účast výzkumných organizací České republiky a Gruzie v mezinárodních soutěžích vědeckých a technologických projektů rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace.

Článek 6

Za účelem zachování národní identity budou smluvní strany v souladu s příslušnými právními předpisy svých států podporovat výuku mateřského jazyka a činnost krajanské komunity ve státu druhé smluvní strany.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat výuku jazyka a literatury země druhé smluvní strany. Za tímto účelem, na žádost přijímající smluvní strany zaslanou písemně diplomatickou cestou, se budou smluvní strany snažit vyslat učitele českého jazyka a literatury a gruzínského jazyka a literatury k pedagogickému působení na veřejných vysokých školách ve státu druhé smluvní strany.

Článek 8

1. Smluvní strany si mohou vzájemné vyměňovat delegace odborníků z oblasti vzdělávaní a vědy na celkovou dobu deseti (10) dnů ročně ke studiu otázek souvisejících se vzděláváním a vědou a k projednání otázek další spolupráce.

2. Konkrétní podmínky každé výměny, včetně stanovení počtu členů, složení delegací a data návštěvy, budou smluvními stranami dohodnuty diplomatickou cestou.

3. Vysílající smluvní strana v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy uhradí veškeré náklady spojené s pracovní cestou svých odborníků vyslaných do země přijímající smluvní strany na základě tohoto článku.

Článek 9

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou podporovat výměny akademických a výzkumných pracovníků veřejných vysokých škol a výzkumných institucích ke studijním a přednáškovým pobytům na celkovou dobu dvou (2) měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne jeden (1) měsíc.

Článek 10

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou podporovat výměny studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a v Gruzii. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat v rozmezí minimálně dvou (2) a maximálně devíti (9) měsíců. Celkový rozsah studijních pobytů všech účastníků z každé strany nepřesáhne dvacet sedm (27) měsíců ročně.

Článek 11

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, si každoročně poskytnou dvě (2) stipendia k účasti na letní škole pořádané v zemi druhé smluvní strany. Seznam dostupných kurzů si vzájemně poskytnou diplomatickou cestou nejpozději do 1. února daného kalendářního roku.

Článek 12

V rámci spolupráce na základě této Dohody budou smluvní strany podporovat přijetí nejúčinnějších a nejvhodnějších forem a prostředků spolupráce. Způsob realizace každé navrhované oblasti spolupráce bude koordinován a dohadován diplomatickou cestou. Na prioritních podoblastech spolupráce uvedených v článcích 9, 10 a 11 této Dohody se strany dohodnou každoročně, nejpozději do 1. února daného kalendářního roku.

Článek 13

1. Česká smluvní strana zajistí, aby jejími kandidátům vyslaným do Gruzie v souladu s články 9, 10 a 11 této Dohody byla uhrazena mezinárodní doprava do místa určení v Gruzii a zpět za předpokladu, že jsou kandidáti v době úhrady mezinárodních dopravy zaměstnáni nebo zapsáni ke studiu na veřejných vysokých školách v České republice.

2. Gruzínská smluvní strana zajistí, aby jejím kandidátům vyslaným do České republiky v souladu s články 9, 10 a 11 této Dohody byla uhrazena mezinárodní doprava do místa určení v České republice a zpět za předpokladu, že jsou kandidáti v době úhrady mezinárodní dopravy zaměstnáni nebo zapsáni ke studiu na veřejných vysokých školách v Gruzii.

Článek 14

Závazky každé ze smluvních stran vyplývající z této Dohody podléhají příslušným vnitrostátním právním předpisům z oblasti financování a jsou závislé na dostupnosti příslušných finančních zdrojů.

Článek 15

Tato Dohoda nevylučuje organizaci dalších forem spolupráce, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 16

Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou smluvních stran. Veškeré změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou a vstoupí v platnost dnem podpisu. Takto provedené změny a doplňky jsou neoddělitelnou součástí této Dohody.

Článek 17

Jakékoliv spory ve výkladu nebo plnění této Dohody budou řešeny prostřednictvím konzultací a/nebo jednání smluvních stran.

Článek 18

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2020. Její platnost bude automaticky prodloužena do podpisu nové Dohody, pokud některá ze smluvních stran neinformuje druhou smluvní stranu písemně, diplomatickou cestou o svém záměru tuto Dohodu vypovědět. V takovém případě skončí platnost Dohody šest (6) měsíců od data obdržení této výpovědi druhou smluvní stranou.

2. Výměnné programu, projekty a aktivity zahájené podle této Dohody po dobu její platnosti budou pokračovat bez ohledu na ukončení platnosti této Dohody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Dáno v Tbilisi dne 16. listopadu 2017 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, gruzínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.
náměstkyně ministra

Za Ministerstvo školství a vědy Gruzie
Micheil Čchenkeli v. r. ministr

Přesunout nahoru