Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 78/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států

Datum vyhlášení 15.12.2017
Uzavření smlouvy 13.01.1956
Platnost od 01.01.1956
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. ledna 1956 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dne 14. září 1956 s účinností ode dne 1. ledna 1956.

Podpisem Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv a o revizi smluvně-právního systému mezi Českou republikou a Polskou republikou, podepsaného ve Varšavě dne 29. března 19961), si Česká republika a Polská republika potvrdily sukcesi České republiky do Protokolu.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

MEZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU POLSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY O PLAVBĚ NA VNITROZEMÍCH VODNÍCH CESTÁCH OBOU STÁTŮ.

Na základě Dopravní dohody mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou, sjednané dne 13. ledna 1956, vláda Československé republiky a vláda Polské lidové republiky se dohodly na těchto ustanoveních:

Článek 1.

/1/ Podniky vnitrozemí plavby, kterým jsou udělena oprávnění uvedená v článku 9 odstavci 1 Dopravní dohody, jsou:

Československá plavba labsko-oderská, národní podnik v Praze, dále zvaná Československá plavba;

Żegluga na Odrze we Wrocławiu, przedsiębiorstwo państwowe, dále zvaná Polská plavba.

/2/ V případě změny podniků výše uvedených příslušná smluvní strana o tom vyrozumí druhou smluvní stranu.

Článek 2.

Přepravními trasami podle článku 9 odstavce 2 Dopravní dohody jsou:

na území Československé republiky:

a/ Vltava od Prahy do Mělníka,

b/ Labe od Kolína do Hřenska;

na území Polské lidové republiky

a/ Glivický kanál,

b/ Odra od Kozlí do Štětína a Svinoústí a západní Odra od Pargova do Štětína,

c/ Varta do Poznaně,

d/ vodní cesta Odra-Visla,

e/ Visla od ústí Brdy do Gdańska.

Článek 3.

Plavební podniky obou smluvních stran se dohodnou o vzájemné spolupráci se zvláštním zřetelem na tyto otázky:

a/ poskytování pomoci ve smyslu článku 13 Dopravní dohody;

b/ poskytování informací o plánech přepravy a překladu zboží, prováděných plavebními podniky jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, a o plnění těchto plánů;

c/ společné dispečerské porady;

d/ výpomoc při remorkáži, při přepravě a skladování zboží a při zásobování pohonnými látkami, jakož i při skladování technicko-provozního materiálu;

e/ výměna informací o plavebních poměrech;

f/ výměna zkušeností;

g/ pomoc v oboru péče lékařské a kulturně-osvětové.

Článek 4.

/1/ Plavidla každé s obou smluvních stran, provozující plavbu na území druhé smluvní strany, budou především určena přepravě zboží té smluvní strany, pod jejíž vlajkou plují.

/2/ Plavební podniky každé z obou smluvních stran mohou na území druhé smluvní strany přepravovat zboží této strany v netransitní dopravě mezi jejími říčními přístavy /kabotáž/, jakož i konat remorkážní služby.

/3/ Plavební podniky a jejich příslušné provozovny, vykonávající činnost uvedenou v předchozím odstavci, budou na území druhé smluvní strany na základě zásady vzájemnosti osvobozeny od daní, které postihují výnos nebo obrat z provozování takové činnosti.

Článek 5.

/1/ Ustanovení týkající se některých provozních a finančních otázek souvisících s činností Československé plavby labsko-oderské, národního podniku v Praze, na území Polské lidové republiky jsou obsažena v Příloze k tomuto Protokolu.

/2/ Ustanovení Přílohy uvedené v předchozím odstavci mohou být měněna dohodou mezi příslušnými ministerstvy obou smluvních stran, která je také mohou vypovědět se Ihůtou alespoň tří měsíců před koncem každého roku.

Článek 6.

Tento Protokol nabude platnosti současně s Popravní dohodou mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou, sjednanou v Praze dne 15. ledna 1956, s účinností ode dne 1. ledna 1956.

Článek 7.

Tento Protokol zůstane v platnosti do dne 31. prosince 1956. Jeho platnost se prodlužuje mlčky vždy o další jednoroční období, pokud jedna z obou smluvních stran Protokol nevypoví alespoň tři měsíce před uplynutím příslušného jednoročního období.

Tento Protokol byl sepsán v Praze dne 13. ledna 1956 ve dvou vyhotoveních, každá v jazyku českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Za vládu
Československé republiky
Antonín Pospíšil v. r.
ministr dopravy

Za vládu
Polské lidové republiky
Wacław Szymanowski v. r.
ministr spojů

Poznámky pod čarou

1) č. 53/2000 Sb. m. s.


Příloha

k Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemích vodních cestách obou států.

§ 1.

/1/ Československá plavba se bude na území Polské lidové republiky zásobovat pevným palivem /uhlím/ z československé dovozní kvóty.

/2/ Zásobování československé plavby tekutým palivem bude prováděno na území Polské lidové republiky za podmínek sjednaných mezi příslušnými podniky zahraničního obchodu obou smluvních stran.

/3/ Výlohy zásobování uvedeného v odstavcích 1 a 2 nebudou započítány do výdajů československé plavby uvedených v § 3.

§ 2.

/1/ Překlad Československého zboží v polských vnitrozemních přístavech bude prováděn Polskou plavbou.

/2/ Poplatky za činnost uvedenou v předchozím odstavci, jakož i za spedici, pokud bude prováděna polskou stranou, budou účtovány v rublech podle vzájemně dohodnutých sazeb.

/3/ Platy z tohoto titulu budou československou plavbou prováděny československo-polským clearingem podle ustanovení v tu dobu platné dohody mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemných dodávkách zboží a platech.

§ 3.

Výdaje československé plavby na území Polské lidové republiky mimo výdaje uvedené v §§ 1 a 2 budou vyrovnávány Československou plavbou prostřednictvím jejích provozoven v Polsku ve złotých podle polských vnitřních cen.

§ 4.

Roční částka clearingových poukazů provedených Československou plavbou na částečné krytí výdajů uvedených v § 3 nesmí být nižší než částka odpovídající přepravnému mezi přístavy Kozlí nebo Glivice a Štětínem anebo opačně za celkové množství československého zboží přepraveného během roku československými plavidly po Odře mezi uvedenými přístavy při průměrné sazbě 10,29 Rb za tunu, vypočtené podle průměrné sazby JTT snížené o 25 %.

§ 5.

/1/ Za každou tunu československého zboží, přepraveného plavidly československé plavby mezi přístavy Kozlí nebo Glivice a Štětínem anebo opačně, Polská plavba bude vyplácet československé plavbě transitní prémii v částce 29 zł.

/2/ československá plavba předloží Polské plavbě do 10. dne každého následujícího měsíce výkaz množství československého zboží přepraveného v předešlém měsíci a současně doklad, že úhrn clearingových poukazů provedených od počátku běžného roku odpovídá ustanovením § 4. Po předložení výše uvedených údajů Polská plavba vyplatí československé plavbě do 10 dnů příslušnou částku transitní prémie.

§ 6.

/1/ Polská plavba zajistí ročně Československé plavbě provedení těchto služeb pro polské příkazce:

a/ remorkáže za částku 200 000 zł, podle tarifu platného v den podpisu tohoto Protokolu;

b/ přepravy nejméně 25 000 tun uhlí za sazbu 15,60 zł. za tunu mezi přístavy Kozlí nebo Glivice a Štětínem.

/2/ Příjmy z činností uvedených v předchozím odstavci budou vypláceny Československé plavbě Polskou plavbou podle finančních předpisů v tu dobu platných.

§ 7.

Částky získané z transitní prémie uvedené v § 5, jakož i příjmy ve złotých získané Československou plavbou z titulu služeb uvedených v § 6 jsou určeny výhradně na částečné krytí výdajů Československé plavby, uvedených v § 3.

§ 8.

Československá plavba bude na území Polské lidové republiky zachovávat polské předpisy platné pro státní plavební podniky, pokud jde o výši prémií a osobních nákladů, týkajících se polských občanů, které zaměstnává, jakož i při nákupu materiálu a při používání služeb.

Přesunout nahoru