Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 77/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC)

Datum vyhlášení 15.12.2017
Uzavření smlouvy 01.05.1997
Platnost od 01.05.1997
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. května 1997 byla v Bohumíně podepsána Dohoda mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC).

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem podpisu. České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi

Ministerstvem dopravy a spojů České republiky

a

Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky

o

spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC)

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky a Ministerstvo dopravy a mořského hospodářství Polské republiky (dále jen "smluvní strany")

- ve snaze vytvořit podmínky pro moderní, plynulou a bezpečnou železniční dopravu mezi Českou republikou a Polskou republikou na tratích mezinárodního významu,

- s přáním přispět k ochraně životního prostředí, dosáhnout zlepšení železničního spojení mezi hlavními městy i dalšími významnými aglomeracemi obou států a odlehčit zatížení silničních hraničních přechodů a

- podtrhujíce těsnou věcnou souvislost této dohody s plány rozvoje evropské železniční infrastruktury

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany budou vytvářet podmínky pro plynulou a bezpečnou osobní železniční dopravu mezi Českou republikou a Polskou republikou přijetím potřebných opatření pro

rekonstrukci a modernizaci železniční infrastruktury na následujících tratích, které představují nejdůležitější železniční spojení mezi oběma státy:

- Praha - Ostrava - Katowice - Warszawa (CE 40 a CE 65)

- Břeclav - Přerov - Ostrava - Katowice - Warszawa Gdynia/Gdaňsk (CE 65)

- Ústí nad Orlici - Lichkov - Miedzylesie - Wroclaw - Swinoujscie (CE 59).

(2) Obě smluvní strany budou usilovat vedle modernizace osobní Železniční dopravy mezi oběma státy i o zvýšení kvality nákladní dopravy včetně dopravy kombinované.

Článek 2

(1) Pro dosažení cílů stanovených v článku 1 budou provedena následující opatření:

a) na polské straně:

- modernizace, stávající tratě Gdynia/Gdaňsk - Warszawa - Katowice - Zebrzydowice - česko-polské státní hranice v úseku Warszawa - Zawiercie na rychlost 200 - 250 km/h a v úseku Zawiercie - Katowice - Zebrzydowice - česko-polské státní hranice na maximální rychlost do 160 km/h a úpravy této tratě pro možnost provozu vozidel s naklápěcími skříněmi,

- optimalizace (zvýšení standardu) stávající trati Swinoujscie - Wroclaw - Miedzylesie - česko-polské státní hranice s cílem dosažení parametrů prostorové průchodnosti a třídy zatížení v souladu s Dohodou AGTC (včetně elektrizace úseku Miedzylesie - česko-polské státní hranice).

b) na české straně

- modernizace stávající tratě Praha - Olomouc - Ostrava - Petrovice u Karviné - česko-polské státní hranice na maximální rychlost do 160 km/h a úpravy této trati pro možnost provozu vozidel s naklápěcími skříněmi,

- modernizace stávající tratě česko-rakouské státní hranice - Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné - česko-polské státní hranice na maximální rychlost do 160 km/h a úpravy této tratě pro možnost provozu vozidel s naklápěcími skříněmi,

- optimalizace trasového úseku Ústí nad Orlicí - Lichkov - česko-polské státní hranice (včetně elektrizace úseku Letohrad - Lichkov - česko-polské státní hranice) včetně dosažení parametrů prostorové průchodnosti a třídy zatížení v souladu s Dohodou AGTC,

(2) Tato opatření budou realizována v závislosti na dostupnosti potřebných finančních prostředků ve státech smluvních stran.

Článek 3

Smluvní strany budou usilovat o to, aby se opatřeními uvedenými v článku 2 odstavec 1 zkrátila v následujících relacích postupně jízdní doba na cílový stav:

- Praha - Ostrava - Warszawa z dnešních 9 hod. 15 min. na cca 7 hod. u vlaků kategorie EC a IC s vozidly s naklápěcími skříněmi,

- Praha - Ústí nad Orlicí - Lichkov - Wroclaw z dnešních 6 hod. 27 min. na cca 4 hod. 30 min. u vlaků kategorie IC,

- Warszawa - Ostrava - Břeclav - Wien z dnešních 7 hod. 43 min. na cca 5 hod. 45 min. u vlaků kategorie EC a IC s vozidly s naklápěcími skříněmi.

Článek 4

Smluvní strany se zavazují, že:

a) upevní spolupráci umožňující udržení kompatibility technických podmínek v železniční dopravě mezi státy smluvních stran a

b) budou v rámci svých zákonných možností usilovat o odstraňování překážek omezujících plynulý přechod společných státních hranic v mezinárodní železniční dopravě mezi státy smluvních stran.

Článek 5

(1) Smluvní strany ustaví společnou pracovní skupinu složenou ze zástupců ministerstev dopravy za účasti zástupců železnic se sídlem na území států smluvních stran.

(2) Úkolem této pracovní skupiny bude zejména:

- koordinovat činnosti vyplývající z této dohody,

- sledovat vývoj dopravy a v souvislosti s tím iniciovat společné práce s cílem dalšího zvýšení kapacity a zlepšení kvality dopravy na tratích uvedených v článku 1,

- každoročně sestavit společnou zprávu o výsledcích dosažených při realizaci výše uvedených záměrů a z nich vyplývajícího postupu rozvoje železniční dopravy mezi. státy smluvních stran a předložit ji ministrům dopravy.

Článek 6

Smluvní strany budou působit na to, aby železnice se sídlem na území států smluvních stran uzavřely ujednání o koordinaci přípravy a realizace opatření uvedených v článku 2 odstavec 1 této dohody.

Článek 7

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

(2) Tato dohoda bude platit až do 31. 12. 2000 a bude se automaticky prodlužovat vždy o další rok, pokud nebude jednou ze smluvních stran nejpozději tři měsíce před uplynutím probíhajícího kalendářního roku písemně vypovězena.


Dáno v Bohumíně dne 1. května 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo dopravy a spojů České republiky
Ing. Michal Tošovský v. r.
náměstek ministra

Za Ministerstvo dopravy a mořského hospodářství Polské republiky
Tadeusz Szozda v. r.
náměstek ministra

Přesunout nahoru