Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 76/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau

Datum vyhlášení 15.12.2017
Uzavření smlouvy 22.08.1994
Platnost od 22.08.1994
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. května 1984 bylo v Berlíně podepsáno Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě § 11 odst. 1 dnem podpisu. České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau

Federální ministerstvo dopravy ČSSR a ministerstvo dopravy NDR uzavřely pro přípravu a provádění elektrizace pohraniční trati Děčín - Bad Schandau a pro elektrický provoz na této pohraniční trati toto ujednání:

Oddíl I.

Základní ustanovení

§ 1

Předmět dohody

1. Smluvní strany se dohodly, že pohraniční trať Děčín - Bad Schandau bude elektrizována.

2. Pohraniční trať, určená ve smyslu tohoto ujednání k elektrizaci, je rozdělena na tyto úseky:

- Bad Schandau - Bad Schandau Ost - Schöna -státní hranice NDR/ČSSR elektrizace systémem 15 kV, 16 2/3 Hz,

- státní hranice ČSSR/NDR - Prostřední Žleb - Děčín hl. n./Děčín východ elektrizace systémem 3 kV stejnosměrný proud.

§ 2

Základní smlouvy a dohody

Toto ujednání se uzavírá na základě

- závěrů XXX. zasedání RVHP, konaného v Berlíně ve dnech 7. až 9. července 1976, které zahrnuje průběžnou elektrizaci tratí mezi přístavy Baltického moře NDR, PLR a přístavy Černého moře RSR, BLR,

- Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti železniční dopravy ze dne 23. června 1972,

- Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy ČSSR a ministerstvem dopravy NDR o mezistátní železniční dopravě ze dne 3. listopadu 1978.

§ 3

Vlastnická železniční správa a stavební náklady

Na základě § 16 Ujednání mezi FMD ČSSR a MD NDR o mezistátní železniční dopravě vybuduje a bude udržovat trakční vedení a napájecí zařízení každá železniční správa ve svém obvodu a na své náklady. Stykové dělení trakčního vedení na státní hranici vybudují a budou udržovat DR.

§ 4

Stanovení termínů

1. Elektrický vlakový provoz na pohraniční trati Bad Schandau - Děčín bude zahájen od grafikonu vlakové dopravy 1988/89. V souvislosti s tím obě železniční správy zajistí zprovoznění a napájení trakčního vedení, jakož i praktické zkoušky dvousystémových lokomotiv (prototypu).
Obě železniční správy budou usilovat o zajištění dodávek dvousystémových lokomotiv na základě dohodnutých technických podmínek.

2. Práce na elektrizaci železniční pohraniční trati Děčín - Bad Schandau budou prováděny za účelem zahájení zkušebního provozu do konce roku 1986.

Oddíl II.

Technické zásady provádění elektrizace pohraniční trati

§ 5

Zásadní řešení elektrizace

1. Elektrizace pohraniční trati bude řešena s oddělením různých trakčních systémů stykovým dělením trakčního vedení na volné trati s použitím dvou-systémových lokomotiv. Vozbu budou zalistovat Železniční správy podle ustanovení Ujednání mezi FMD ČSSR a MD NDR o mezistátní železniční dopravě a Souboru ustanovení pro místní provádění železniční pohraniční dopravy na železničním hraničním přechodu Děčín - Bad Schandau.

2. Místo styku obou trakčních systémů bude přímo na státní hranici. Stykové dělení trakčního vedení se bude pro každou kolej skládat ze dvou uzemněných úseků a jednoho úseku neutrálního mezi nimi. Technické řešení bude odsouhlaseno skupinou expertů pro elektrizaci pohraniční trati.

3. Bude-li zřízena v budoucnu výměnná stanice se společnými službami, bude třeba potřebnou polohu místa styku systémů znovu projednat mezi oběma železničními správami a v případě potřeby ji nově stanovit.

§ 6

Platné normy pro pevná zařízení elektrické trakce

1. Pevná zařízení elektrické trakce vybuduje každá smluvní strana podle svých vnitrostátních norem.

2. Způsob stavby stykového dělení trakčního vedení na státní hranici bude v projektové fázi odsouhlasen železničními správami.

§ 7

Telekomunikační zařízení

K zajištění provozu a údržby trakčního vedení mezi pohraničními stanicemi Dolní Žleb a Schöna bude zřízeno mezi řídícími místy pro řízení provozu a údržby trakčního vedení obou železničních správ stálé telekomunikační spojení podle čl. 22 odst. 1 Dohody mezi vládou ČSSR a vládou NDR o spolupráci v oblasti železniční dopravy.

Oddíl III.

Řízení provozu a údržby trakčního vedení

§ 8

Řízení provozu

1. Řídícími místy jsou:

- pro úsek Bad Schandau - státní hranice NDR/ČSSR podružná stanice Niedersedlitz, trakční napájecí stanice Drážďany,

- pro úsek Děčín - státní hranice ČSSR/NDR řídící stanoviště elektroúseku Ústí nad Labem.

2. Železniční pracovníci řídících míst a místní pracovníci oprávnění ke spínání trakčního vedení mezi stanicemi Dolní Žleb a Schöna musí ovládat řeč druhého státu natolik, aby mohli bezpečně předávat a přijímat spínací rozkazy.

3. Pro provádění stavebních prací na trakčním vedení, které ovlivňují železniční provoz, platí ustanovení § 13 odst. 12 až 14 Ujednání mezi FMD ČSSR a MD NDR o mezistátní železniční dopravě. O odchylkách od pravidelného, normálního spínacího stavu trakčního vedení mezi stanicemi Schöna a Dolní Žleb je třeba informovat zúčastněné řídící místo. Stavební práce v oblasti místa styku trakčních systémů si řídící místa vzájemně odsouhlasí.

§ 9

Předpisy a návěsti pro elektrickou trakci

Soubor ustanovení pro místní provádění železniční pohraniční dopravy na železničním hraničním přechodu Děčín - Bad Schandau je třeba doplnit o předpisy a ustanovení obou železničních správ pro elektrickou trakci nejméně 6 měsíců před uvedením trakčního vedení do provozu.

§ 10

Údržba trakčního vedení

1. Údržbu trakčního vedení na pohraniční trati budou provádět železniční správy, každá na svém území. Stykové dělení trakčního vedení na státní hranici budou udržovat DR.

2. Přesné vymezení a zajišťování údržby trakčního vedení mezi pohraničními stanicemi Dolní Žleb a Schöna bude dohodnuto mezi sousedními správami drah.

Oddíl IV.

Závěrečná ustanovení

§ 11

Vstup v platnost, platnost a změny ujednání

1. Toto ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Toto ujednání může být měněno a doplňováno po vzájemné dohodě.

3. Ujednání bylo sepsáno v Berlíně dne 22. 5. 1984 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Za federální ministerstvo dopravy Československé socialistické republiky
Ing. Vladimír Blažek v. r.
ministr dopravy

Za ministerstvo dopravy Německé demokratické republiky
Otto Arndt v. r.
ministr dopravy

Přesunout nahoru