Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 73/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu

Datum vyhlášení 11.12.2017
Uzavření smlouvy 22.10.2015
Ratifikace Smlouvy 21.09.2017
Platnost od 01.07.2017
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. října 2015 byl v Rize otevřen k podpisu Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu1).

Jménem České republiky byl Protokol podepsán ve Štrasburku dne 15. listopadu 2016.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 21. září 2017.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 10 odst. 2 dne 1. července 2017. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 1. ledna 2018.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu

Riga, 22.10. 2015

Preambule

Členské státy Rady Evropy a ostatní smluvní strany Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS No. 196), signatáři tohoto Protokolu,

majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy;

přejíce si dále posílit úsilí směřující k předcházení a potlačování terorismu ve všech jeho formách, jak v Evropě, tak i na celém světě při respektování lidských práv a právního státu;

připomínajíce lidská práva a základní svobody zakotvené především v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (ETS č. 5), v jejích protokolech a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech;

vyjadřujíce jejich vážné znepokojení nad hrozbou, kterou představují osoby cestující do zahraničí za účelem spáchání teroristických trestných činů, přispění k jejich spáchání nebo za účelem účasti na teroristických trestných činech, jakož i za účelem poskytnutí či podstoupení výcviku k terorismu na území jiného státu;

s ohledem na Rezoluci 2178 (2014) přijatou Radou bezpečnosti Organizace spojených národů na jejím 7272. zasedání dne 24. září 2014, zejména na články 4 až 6 tohoto dokumentu;

považujíce za žádoucí doplnit v jistých ohledech Úmluvu Rady Evropy o prevenci terorismu,

se dohodli na následujícím:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto Protokolu je doplnit ustanovení Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu, otevřené k podpisu ve Varšavě dne 16. května 2005 (dále jen „Úmluva”), pokud jde o kriminalizaci jednání uvedeného v článcích 2 až 6 tohoto Protokolu, a tím zvýšit úsilí smluvních stran při prevenci terorismu a jeho negativních dopadů na plné požívání lidských práv, především práva na život, jak přijímáním opatření na vnitrostátní úrovni, tak prostřednictvím mezinárodní spolupráce s náležitým ohledem na existující platné mnohostranné nebo dvoustranné smlouvy či dohody mezi smluvními stranami.

Článek 2

Účast na spolčení nebo ve skupině za účelem terorismu

1. Pro účely tohoto Protokolu se „účastí na spolčení nebo ve skupině za účelem terorismu” rozumí účast na aktivitách spolčení nebo skupiny za účelem spáchání nebo přispění ke spáchání jednoho či více teroristických trestných činů spolčením nebo skupinou.

2. Každá smluvní strana přijme taková opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby účast na spolčení nebo ve skupině za účelem terorismu, jak je uvedena v odstavci 1, byla trestným činem podle vnitrostátního právního řádu, pokud byla spáchána protiprávně a úmyslně.

Článek 3

Podstoupení výcviku k terorismu

1. Pro účely tohoto Protokolu se „podstoupením výcviku k terorismu” rozumí přijetí pokynů, včetně získání znalostí nebo praktických dovedností, od jiné osoby týkající se výroby nebo použití výbušnin, střelných zbraní nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek nebo též týkající se jiných specifických metod či technik, za účelem spáchání nebo přispění ke spáchání teroristického trestného činu.

2. Každá smluvní strana přijme taková opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby podstoupení výcviku k terorismu, jak je uvedeno v odstavci 1, bylo trestným činem podle jejího vnitrostátního právního řádu, pokud bylo spácháno protiprávně a úmyslně.

Článek 4

Vycestování do zahraničí za účelem terorismu

1. Pro účely tohoto Protokolu se „vycestováním do zahraničí za účelem terorismu" rozumí vycestování do státu, který je jiný než stát, jehož je cestující osoba státním příslušníkem, nebo jiný, než ve kterém má cestující osoba trvalé bydliště, za účelem spáchání, přispění ke spáchání nebo účasti na teroristickém trestném činu nebo za účelem poskytnutí či podstoupení výcviku k terorismu.

2. Každá smluvní strana přijme taková opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby vycestování do zahraničí za účelem terorismu, jak je uvedeno v odstavci 1, z jejího území nebo jejími státními příslušníky, bylo trestným činem podle jejího vnitrostátního právního řádu, pokud bylo spácháno protiprávně a úmyslně. Přitom může každá smluvní strana stanovit podmínky vyžadované jejími ústavními principy a v souladu s nimi.

3. Každá smluvní strana přijme v souladu s vnitrostátním právním řádem taková opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby byla zavedena trestnost pokusu trestného činu uvedeného v tomto článku.

Článek 5

Financování vycestování do zahraničí za účelem terorismu

1. Pro účely tohoto Protokolu se „financováním vycestování do zahraničí za účelem terorismu” rozumí poskytování nebo shromažďování, jakýmikoli prostředky, přímo či nepřímo, zdrojů umožňujících zcela nebo částečně jakékoliv osobě vycestovat do zahraničí za účelem terorismu, jak je definováno v čl. 4 odst. 1 tohoto Protokolu, při vědomí, že zdroje jsou zcela nebo zčásti určeny k tomuto účelu.

2. Každá smluvní strana přijme taková opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby financování vycestování do zahraničí za účelem terorismu, jak je uvedeno v odstavci 1, bylo trestným činem podle jejího vnitrostátního právního řádu, pokud bylo spácháno protiprávně a úmyslně.

Článek 6

Organizace nebo jiné usnadnění vycestování do zahraničí za účelem terorismu

1. Pro účely tohoto Protokolu se „organizací nebo jiným usnadněním vycestování do zahraničí za účelem terorismu” rozumí jakékoliv jednání spočívající v organizaci nebo usnadnění, které pomáhá jakékoliv osobě vycestovat do zahraničí za účelem terorismu, jak je definováno v čl. 4, odst. 1 tohoto Protokolu, s vědomím, že tato pomoc je poskytována za účelem terorismu.

2. Každá smluvní strana přijme taková opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby organizace nebo jiné usnadnění vycestování do zahraničí za účelem terorismu, jak je uvedeno v odstavci 1, bylo trestným činem podle jejího vnitrostátního právního řádu, pokud bylo spácháno protiprávně a úmyslně.

Článek 7

Výměna informací

1. Aniž by tím byl dotčen čl. 3 odst. 2 písm. a) Úmluvy a v souladu s vnitrostátním právním řádem a stávajícími mezinárodními závazky, přijme každá smluvní strana nezbytná opatření za účelem posílení včasné výměny jakékoliv dostupné relevantní informace mezi smluvními stranami týkající se osob, které vycestují do zahraničí za účelem terorismu, jak je definováno v čl. 4. Každá smluvní strana za tímto účelem ustanoví kontaktní bod fungující nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu.

2. Smluvní strana může určit již existující kontaktní bod podle odst. 1.

3. Kontaktní bod smluvní strany bude mít dostatečnou kapacitu k zajištění urychlené komunikace s kontaktním bodem jiné smluvní strany.

Článek 8

Podmínky a ujištění

1. Každá smluvní strana zajistí, aby se provádění tohoto Protokolu, včetně zavedení, výkonu a uplatňování trestnosti jednání uvedeného v článcích 2 až 6, uskutečnilo za současného dodržování lidských práv, zejména práva na volný pohyb osob, svobodu projevu, svobodu sdružování a svobodu náboženského vyznání, a tam, kde to je vhodné, též jak je uvedeno v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v jiných závazcích podle mezinárodního práva.

2. Zavedení, výkon a uplatňování trestnosti jednání uvedeného v článcích 2 až 6 tohoto Protokolu by mělo dále podléhat principu proporcionality s přihlédnutím k legitimně sledovaným cílům a jejich potřebnosti v demokratické společnosti s vyloučením jakýchkoliv forem svévole nebo diskriminačního či rasistického zacházení.

Článek 9

Vztah mezi tímto Protokolem a Úmluvou

Slova a výrazy použité v tomto Protokolu budou vykládány ve smyslu Úmluvy. Takto budou přiměřeně používána mezi smluvními stranami všechna ustanovení Úmluvy, s výjimkou čl. 9.

Článek 10

Podpis a vstup v platnost

1. Tento Protokol je otevřen k podpisu signatářům Úmluvy. Podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Signatář nemůže ratifikovat, přijmout nebo schválit tento Protokol, ledaže předtím ratifikoval, přijal nebo schválil Úmluvu, nebo tak učiní současně. Ratifikační listiny, listiny o přijetí či schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

2. Tento Protokol vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí Ihůty tří měsíců ode dne, ke kterému šest signatářů, z nichž alespoň čtyři jsou členskými státy Rady Evropy, uložilo ratifikační listinu, listinu o přijetí či schválení.

3. Pro každého signatáře, který následně uloží ratifikační listinu, listinu o přijetí nebo schválení, vstoupí tento Protokol v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí lhůty tří měsíců ode dne uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení.

Článek 11

Přístup k Protokolu

1. Poté, co tento Protokol vstoupí v platnost, může jakýkoliv stát, který přistoupil k Úmluvě, přistoupit k tomuto Protokolu nebo tak učinit současně.

2. U všech států přistupující k Protokolu podle odstavce 1 tohoto článku vstoupí tento Protokol v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí lhůty tří měsíců ode dne uložení listiny o přístupu u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 12

Územní působnost

1. Každý stát nebo Evropská Unie může při podpisu nebo při uložení ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu určit jedno či více území, na která se bude tento Protokol vztahovat.

2. Každá smluvní strana může kdykoli později prohlášením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, rozšířit platnost tohoto Protokolu na kterékoli další území určené v tomto prohlášení. Ve vztahu k tomuto území vstoupí Protokol v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí lhůty tří měsíců ode dne přijetí tohoto prohlášení generálním tajemníkem.

3. Každé prohlášení učiněné podle předcházejících dvou odstavců může být, u kteréhokoli území určeného v prohlášení, odvoláno písemným oznámením adresovaném generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. Toto odvolání nabude účinnosti první den měsíce následujícího po uplynutí lhůty tří měsíců od data přijetí tohoto oznámení generálním tajemníkem.

Článek 13

Výpověď

1. Každá strana může tento Protokol kdykoliv vypovědět sdělením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

2. Výpověď nabude účinnosti prvního dne měsíce, následujícího po uplynutí lhůty tří měsíců od data přijetí tohoto sdělení generálním tajemníkem.

3. Vypovězením Úmluvy se automaticky vypovídá i tento Protokolu.

Článek 14

Informace

Generální tajemník Rady Evropy písemně informuje členské státy Rady Evropy, Evropskou unii, nečlenské státy, které se podílely na sjednání tohoto Protokolu, jakož i každý stát, který přistoupil nebo byl přizván k přístupu k tomuto Protokolu, o:

a) každém přístup;

b) uložení každé ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu;

c) každém datu vstupu tohoto Protokolu v platnost podle článků 10 a 11;

d) jakémkoli jiném činu, oznámení nebo sdělení týkajícím se tohoto Protokolu.


Na důkaz čehož připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k tomuto Protokolu své podpisy.

V Rize dne 22. října 2015, v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění jsou stejně platná, a v jednom vyhotovení, které je uloženo v archivech Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy zašle ověřené opisy každému členskému státu Rady Evropy, Evropské unii, nečlenským státům, které se podílely na vypracování tohoto Protokolu a každému státu, který bude vyzván, aby přistoupil k tomuto Protokolu.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu, otevřená k podpisu ve Varšavě dne 16. května 2005, byla vyhlášena pod č. 72/2017 Sb. m. s.

Přesunout nahoru