Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 69/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961  

Datum vyhlášení 14.11.2017
Uzavření smlouvy 09.08.2017
Platnost od 09.08.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. srpna 2017 byla v Praze podepsána Dodatková dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 19611).

Dodatková dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 2 dnem podpisu.

České znění Dodatkové dohody se vyhlašuje současně.


Dodatková dohoda

mezi

vládou České republiky

a

vládou Spolkové republiky Německo

o

změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu

ze dne 9. prosince 1961

Vláda České republiky

a

vláda Spolkové republiky Německo

projevujíce přání pokračovat v úzké spolupráci v rámci Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství ze dne 12. prosince 1995,

beroucí na zřetel Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961 (dále jen „Dohoda“)

se dohodly takto:

Článek 1

Změny Dohody

(1) V článku 1 odstavec 1 Dohody se nahrazuje údaj „až po kótu 598,95 m NN, která odpovídá kótě 599,30 m nad mořem Jaderským“ údajem „až do kóty 598,95 m NN, odpovídající kótě 598,83 m podle Baltského výškového systému po vyrovnání (nulový bod v Kronštadtu)“.

(2) V článku 1 odstavec 2 Dohody se nahrazuje údaj „do kóty 599,95 m NN“ údajem „až do kóty 600,10 m NN, odpovídající kótě 599,98 m podle Baltského výškového systému po vyrovnání (nulový bod v Kronštadtu)“.

(3) V článku 4 odstavec 1 Dohody se za údaj „do kóty 598,95 m NN“ doplní text „odpovídající kótě 598,83 m podle Baltského výškového systému po vyrovnání (nulový bod v Kronštadtu)“.

(4) V článku 5 odstavec 1 písmena a, c, d Dohody se příslušný údaj „na kótě 599,95 m NN“ nahrazuje údajem „na kótě 600,10 m NN, odpovídající kótě 599,98 m podle Baltského výškového systému po vyrovnání (nulový bod v Kronštadtu)“.

Článek 2

Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Dáno v Praze dne 9. srpna 2017 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Za vládu České republiky
Ing. Berenika Peštová, Ph.D., v. r.
náměstkyně ministra životního prostředí

Za vládu Spolkové republiky Německo
Christiana Markert v. r.
rada Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu, podepsaná v Praze dne 9. prosince 1961, byla vyhlášena pod č. 68/2017 Sb. m. s.

Přesunout nahoru