Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 68/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu  

Datum vyhlášení 14.11.2017
Uzavření smlouvy 09.12.1961
Platnost od 09.12.1961
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. prosince 1961 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky, vedeny přáním upravit v duchu úzké spolupráce socialistických států některé společné otázky, spojené s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu, okres Brand-Erbisdorf v Německé demokratické republice, rozhodly se uzavřít tuto dohodu. Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci

vláda Československé socialistické republiky

inž. Jaroslava Starcha, vedoucího odboru ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství,

vláda Německé demokratické republiky

Klause Heyma, náměstka vedoucího Úřadu pro vodní hospodářství,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se takto:

Článek 1

/1/ Československá socialistická republika, aby umožnila Německé demokratické republice vybudování nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu, souhlasí se zaplavováním části československého státního území v povodí potoků Flájského a Pstružného v katastru obce Český Jiřetín, okres Most, až do kóty 598,95 m NN odpovídající kótě 598,83 m podle Baltského výškového systému po vyrovnání (nulový bod v Kronštadtu).

/2/ Československá socialistická republika souhlasí s ovlivněním československého státního území až do kóty 600,10 m NN, odpovídající kótě 599,98 m podle Baltského výškového systému po vyrovnání (nulový bod v Kronštadtu), které vznikne provozem nádrže.

Článek 2

Československá socialistická republika zajistí Německé demokratické republice využití odtoků Flájského potoka a jeho přítoků mezi přehradou Fláje a státními hranicemi a nebude povolovat žádné odběry vody bez příslušného projednání s Německou demokratickou republikou.

Článek 3

/1/ Vybudováním a provozem nádrže se nesmí změnit dosavadní průběh hraniční čáry.

/2/ Vybudováním a provozem nádrže dojde ke změně povahy hraniční čáry a to tak, že dosud pohyblivá hraniční čára, probíhající středem koryt potoků Flájského a Pstružného, se změní na pevnou v oblasti zaplavení a ovlivnění území, vymezeného v článku 1.

/3/ Německá demokratická republika učiní vlastním nákladem všechna nutná opatření, aby v oblasti zaplavení a ovlivnění části československého státního území byl zřetelně vyznačen průběh hraniční čáry. Způsob vyznačení pevné hraniční čáry v terénu a její zakotvení v hraničních dokumentech dohodnou příslušné orgány obou smluvních stran.

/4/ Německá demokratická republika bude vlastním nákladem udržovat hraniční znaky v oblasti zátopy a podmáčení v řádném stavu.

/5/ Německá demokratická republika provede k zajištění průběhu hraniční čáry v potocích Flájském a Pstružném v úsecích přilehlých k nejvyšší hladině vody v nádrži vlastním nákladem zpevnění břehů obou jmenovaných potoků a bude je udržovat.

Článek 4

/1/ V prostoru nádrže do kóty 598,95 m NN odpovídající kótě 598,83 m podle Baltského výškového systému po vyrovnání (nulový bod v Kronštadtu) a na zaplavovaném území potoků Bystrý, Flájský a Pstružný nesmí být na československém státním území uskladňovány předměty ani budována zařízení, jejichž odplavením za velké vody by mohlo dojít k poruchám v provozu nebo poškození zařízení nádrže.

/2/ Československá socialistická republika zajistí Německé demokratické republice, aby v povodí Flájského potoka mezi přehradou Fláje a státními hranicemi nebylo povolováno vypouštění odpadních vod žňových zdrojů, aniž by bylo vybudováno příslušné čistící zařízení. Způsob čistění bude odsouhlasen příslušnými orgány obou smluvních stran.

/3/ Československá socialistická republika umožní na svém státním území vybudování vodoměrných stanic, potřebných k řádnému hospodaření s vodou v nádrži. Tyto stanice budou zřízeny a provozovány podle dohody příslušných orgánů obou smluvních stran a na náklad Německé demokratické republiky.

/4/ Prostor nádrže může být využíván pro účely rekreace, osobní vodní dopravy, sportu a rybaření jen po vzájemné dohodě.

Článek 5

/1/ Německá demokratická republika uhradí Československé socialistické republice:

a/ jednou pro vždy škody na zatopených a podmáčených pozemcích do vrstevnice na kótě 600,10 m NN, odpovídající kótě 599,98 m podle Baltského výškového systému po vyrovnání (nulový bod v Kronštadtu),

b/ jednou pro vždy škody, které mohou vzniknout na třech budovách v obci Český Jiřetín, ležících v blízkosti hladiny nejvyšší vody v nádrži,

c/ škody způsobené provozem nádrže na pozemcích, kulturách, objektech a zařízeních nad vrstevnicí na kótě 600,10 m NN, odpovídající kótě 599,98 m podle Baltského výškového systému po vyrovnání (nulový bod v Kronštadtu),

d/ náklady na vytýčení vrstevnice na kótě 600,10 m NN, odpovídající kótě 599,98 m podle Baltského výškového systému po vyrovnání (nulový bod v Kronštadtu), jakož i náklady na trvalé vyznačení této vrstevnice,

e/ náklady na udržování a regulační práce, jakož i jiné výlohy, které vzniknou výstavbou nebo provozem nádrže.

/2/ Německá demokratická republika zřídí na vlastní náklad náhradní příjezdní cestu na pozemky ležící na československém státním území při nádrži.

Článek 6

Příslušné orgány Německé demokratické republiky vypracují a projednají s příslušnými československými orgány provozní řád nádrže a všechny jeho změny. Tyto orgány se rovněž dohodnou o způsobu hlášení velkých vod na Flájském potoce.

Článek 7

Smluvní strany si vzájemně sdělí orgány, pověřené prováděním této dohody.

Článek 8

Peněžní platby vyplývající z provádění této dohody budou prováděny podle platné v té době úmluvy o platebním styku mezi oběma smluvními stranami. Německá demokratická republika provede převod těchto plateb do Československé socialistické republiky do jednoho roku poté, kdy Československá socialistická republika předloží doklady o odškodnění nebo o nákladech, které mají být vyúčtovány podle článku 4 odst. 3 a článku 5 odst. 1 této dohody.

Článek 9

/1/ Tato dohoda se uzavírá na dobu padesáti let.

/2/ Platnost dohody se prodlužuje na dalších deset let, jestliže nebude písemně šest měsíců před ukončením právě probíhajícího období vypovězena.

/3/ Změny a doplňky této dohody musí být provedeny písemně na základě dohody obou smluvních stran.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Tato dohoda byla sepsána v Praze dne 9. prosince 1961 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci obou smluvních stran dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.


Za vládu
Československé socialistické republiky
Ing. Jaroslav Starch v. r.
vedoucí odboru Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

Za vládu
Německé demokratické republiky
Klaus Heym v. r.
náměstek vedoucího Úřadu pro vodní hospodářství

Přesunout nahoru