Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 66/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru  

Datum vyhlášení 13.11.2017
Uzavření smlouvy 15.02.2017
Ratifikace Smlouvy 13.10.2017
Platnost od 01.12.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. února 2017 byla v Bruselu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 13. října 2017.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 1. prosince 2017.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU

A

SLOVENSKOU REPUBLIKOU

O

SPOLUPRÁCI PŘI VZÁJEMNÉ OCHRANĚ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Preambule

Česká republika a Slovenská republika (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si prohlubovat bilaterální spolupráci v oblastí obrany,

potvrzujíce své závazky vyplývající z členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy,

vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, podepsané v Bratislavě dne 23. listopadu 1992,

berouce m vědomí Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany, podepsanou v Ostravě dne 20. září 2013 a Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení vojenského letového provozu, podepsanou v Píšťanech dne 14. prosince 2011,

respektujíce Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, podepsanou v Chicagu dne 7. prosince 1944,

se dohodly následovně:

Článek 1

Účel

Účelem této Smlouvy je vymezení základních podmínek při vzájemné ochraně vzdušného prostoru smluvních stran v případech:

1. kdy tato ochrana není zajišťována v rámci systému mezinárodní organizace, jíž jsou obě smluvní strany členem,

2. dočasné neschopnosti jedné smluvní strany zajišťovat ochranu svého vzdušného prostoru.

Článek 2

Prováděcí orgány

Orgány smluvních stran, které budou provádět tuto Smlouvu, jsou:

v České republice: Ministerstvo obrany České republiky,

ve Slovenské republice: Ministerstvo obrany Slovenské republiky.

Článek 3

Principy spolupráce

1) Na žádost jedné smluvní strany (dále jen „žádající strana”) může druhá smluvní strana (dále jen „poskytující strana”) poskytnout vojenskou techniku svých ozbrojených sil včetně příslušníků svých ozbrojených sil, kteří jsou k použití této techniky nezbytní, (dále jen „technika”) k zasahování proti objektu, který se pohybuje ve vzdušném prostoru žádající strany v rozporu s jejím právním řádem (dále jen „narušitel vzdušného prostoru”).

2) Zasahování proti narušiteli vzdušného prostoru zahrnuje použití prostředků schopných ovlivnit let narušitele vzdušného prostoru prostřednictvím působení fyzikálních sil (dále jen „zbraně”).

3) Způsob vyžádání techniky bude dohodnut mezi prováděcími orgány,

4) Technika poskytující strany bude během zasahování proti narušiteli vzdušného prostoru pod národním velením žádající strany.

5) Náklady související se zásahem proti narušiteli vzdušného prostoru ponese žádající strana. Podrobnosti budou dohodnuty mezi prováděcími orgány.

6) Vyslání techniky poskytující strany na území žádající strany, jakož i rozmístění ozbrojených sil poskytující strany na území žádající strany při provádění této Smlouvy je možné výhradně na základě souhlasu obou smluvních stran a po splnění podmínek stanovených v jejich právních řádech.

Článek 4

Právní postavení

1) Smluvní strany potvrzují, že právní postavení příslušníků ozbrojených sil poskytující strany se bude řídit ustanoveními Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, sjednané v Londýně dne 19. června 1951, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak.

2) Použití zbraní podle článku 3 odst. 2 Smlouvy příslušníky ozbrojených sil poskytující strany je smluvními stranami povoleno v rámci výkonu jejich služebních povinností na pokyn žádající strany. Případné trestné činy příslušníků ozbrojených sil poskytující strany vyplývající z takového jednání nebo opomenutí budou řešeny ve výlučné trestní jurisdikci poskytující strany.

3) Za náhradu Škody způsobenou příslušníkem ozbrojených sil poskytující strany v souvislosti se zasahováním proti narušiteli vzdušného prostoru odpovídá v plném rozsahu žádající strana.

Článek 5

Ochrana osobních údajů

Smluvní strany se zavazují nezveřejňovat osobní údaje příslušníků ozbrojených sil obou smluvních stran a dalších osob jednajících za kteroukoli ze smluvních stran, které se budou podílet na zasahování proti narušiteli vzdušného prostoru v souladu s touto Smlouvou, a tyto údaje nesdělovat třetí straně bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

Článek 6

Nároky třetích stran

1) Nároky třetích stran uplatněné v souvislosti s použitím zbraní podle článku 3 odst. 2 této Smlouvy bude vypořádávat žádající strana.

2) Smluvní strany budou úzce spolupracovat při vypořádání nároků třetích stran uplatněných v souvislosti s použitím zbraní podle článku 3 odst. 2 této Smlouvy.

Článek 7

Řešení sporů

Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu a provádění této Smlouvy budou řešeny výhradně jednáním.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1) Tato Smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin.

2) Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou a může být kdykoli písemnou formou změněna či doplněna na základě vzájemné dohody smluvních stran.

3) Tuto Smlouvu může každá ze smluvních stran písemně vypovědět. Platnost Smlouvy skončí šest měsíců po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany v případě ukončení platnosti této Smlouvy splní závazky vzniklé v době její platnosti obsažené v článcích 5 (Ochrana osobních údajů) a 6 (Nároky třetích stran).


Dáno v Bruselu dne 15. února 2017 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
MgA. Martin Stropnický v, r.
ministr obrany

Za Slovenskou republiku
Peter Gajdoš v. r.
ministr obrany

Přesunout nahoru