Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 63/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2017-2020  

Datum vyhlášení 24.10.2017
Uzavření smlouvy 13.07.2017
Platnost od 13.07.2017
Platnost do 31.12.2020 (za 1 rok)
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. července 2017 byl v Záhřebu podepsán Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2017 - 2020.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 18 dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2020. Dnem vstupu tohoto Programu v platnost pozbyl platnosti Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015, podepsaný v Praze dne 4. července 20131).

České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2017-2020

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Chorvatské republiky (dále jen „strany”), v souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Záhřebu dne 6. června 2001, se dohodly na následujícím Programu kulturní spolupráce na léta 2017 - 2020 (dále jen „Program”).

I. KULTURA, UMĚNÍ, KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Článek 1

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi institucemi a sdruženími v oblasti kultury a umění.

Strany budou podporovat všechny formy spolupráce, které jsou předmětem společného zájmu a přispívají k obohacení kultur obou zemí.

Článek 2

Strany budou podporovat výměnu odborníků ve všech oblastech kultury a umění, a to na základě reciprocity. V době platnosti Programu si strany vymění až pět (5) odborníků dle aktuálních potřeb a možností obou stran. Délka každého pobytu nepřesáhne dobu sedmi (7) dnů.

Článek 3

Strany budou podporovat vzájemnou účast na uměleckých festivalech, mezinárodních setkáních a dalších nekomerčních aktivitách pořádaných v obou zemích. Strany se budou vzájemně informovat o podmínkách, termínech a programech výše uvedených kulturních akcí. Na všech podrobnostech výměn se organizátoři akcí dohodnou přímo s pozvanými soubory a umělci.

Článek 4

Strany budou podporovat přímé kontakty v oblasti opery, baletu, tance a divadla.

Článek 5

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi hudebními a koncertními institucemi a výměnu hostujících představení menších souborů a jednotlivých umělců.

Na výměně hostujících představení se pořadatelé dohodnou přímo s pozvanými soubory a umělci.

Článek 6

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi galeriemi a muzei a budou podporovat konání reprezentativních uměleckých výstav.

Obě strany se vzájemně a s dostatečným předstihem budou informovat o možné spolupráci mezi muzei a galeriemi. Výměna výstav bude dohodnuta přímo mezi případnými organizátory výstavy.

Článek 7

Strany se budou navzájem informovat o prioritních směrech činnosti v oblasti kultury v rámci UNESCO. Strany budou podporovat rozvoj multilaterální kulturní spolupráce a rozmanitost kulturních projevů.

Strany budou v rámci svých kompetencí přijímat opatření vedoucí k zamezení nezákonného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků v každé zemi a přijímat opatření vedoucí k jejich navracení zákonným vlastníkům v případě nezákonného vývozu a dovozu, a to v souladu s Úmluvou UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovolenému dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970 a platnými předpisy Evropské unie.

Článek 8

Strany budou podporovat přímou spolupráci v oblasti památkové péče, výměnu zkušeností v oblasti ochrany, uchovávání a restaurování památek a kulturně-historického dědictví.

Strany si vymění texty národních právních předpisů v oblasti ochrany kulturních statků a budou se průběžně informovat o jejich novelách nebo nových předpisech.

II. LITERATURA, VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Článek 9

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi knihovnami a odbornými knihovnickými organizacemi a asociacemi.

Strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami obou zemí, případně dalšími kulturními a informačními institucemi, a budou rozvíjet konkrétní spolupráci v oblasti nových technologií, národních digitálních knihoven a digitalizace, zvláště s ohledem na zpřístupnění kulturního dědictví.

Článek 10

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi spisovateli a překladateli a jejich organizacemi a sdruženími, stejně jako výměny v rámci rezidentních programů.

Článek 11

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi nakladatelstvími, vydávám' překladů významných literárních děl od českých a chorvatských autorů, výměnu knižních výstav a účast na mezinárodních knižních veletrzích v obou zemích.

Ministerstvo kultury České republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů české literatury. Žádosti o grant musí být podány chorvatskými nakladateli.

Ministerstvo kultury Chorvatské republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů chorvatské literatury. Žádosti o grant musí být podány českými nakladateli.

III. AUDIOVIZUÁLNÍ PRŮMYSL

Článek 12

Strany budou podporovat další rozvoj koprodukční spolupráce mezi dvěma filmovými průmysly v oblasti celovečerních, dokumentárních a animovaných filmů, stejně jako pokračující spolupráci a výměnu programů filmových festivalů v obou zemích. Zejména bude podporována kontinuita existující strategické a produkční spolupráce mezi Českým filmovým centrem a Chorvatským audiovizuálním centrem, stejně jako kontinuita a rozvoj řady bilaterálních či multilaterálních regionálních iniciativ specializujících se na dokumentární a animovanou filmovou produkci.

Strany budou usilovat o spolupráci na společných projektech v rámci digitální reformy Evropského audiovizuálního prostoru, a to jak v případě profesionální strategické spolupráce, tak v oblasti implementace projektů podporujících vzájemnou a evropskou reprezentaci filmových studií působících na území obou zemí v rámci distribuce audiovizuálních studií.

Strany budou podporovat také spolupráci mezi Národním filmovým archivem v Praze a Filmovým oddělením Chorvatského státního archivu.

IV. NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Článek 13

Strany budou v rámci svých kompetencí podporovat spolupráci v oblasti ochrany a uchování kulturního a historického dědictví české a chorvatské národnostní menšiny a činnost institucí, které se zabývají kulturní tvorbou národnostních menšin,

V. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Vysílající strana předloží přijímající straně svůj návrh na vyslání osob nejméně tři (3) měsíce před zahájením pobytu. Návrh bude obsahovat:

- osobní údaje a profesní životopis;

- návrh programu pobytu a termínu jeho uskutečnění.

Přijímající strana oznámí vysílající straně přijetí návrhu spolu s určením data zahájení pobytu nejpozději šest (6) týdnů před plánovaným datem příjezdu vysílané osoby.

Vysílající strana oznámí přijímající straně přesné datum příjezdu a způsob dopravy nejpozději tři (3) týdny před plánovaným příjezdem vysílané osoby.

Článek 15

Pokud se strany nedohodnou jinak, uskuteční se výměnné pobyty na základě tohoto Programu za následujících podmínek:

a) Vysílající strana zajistí uhrazení nákladů na mezinárodní dopravu do hlavního města přijímající strany a zpět.

b) Přijímající strana zajistí uhrazení nákladů na dopravu na území svého státu podle předem schváleného programu pobytu.

c) Přijímající strana zajistí uhrazení pobytových nákladů osobám přijímaným na základě tohoto Programu a zajistí, aby jim bylo poskytnuto ubytování hotelového typu a částka na stravné a kapesné podle svých platných vnitrostátních předpisů.

d) Výdaje na zdravotní péči poskytovanou expertům účastnících se výměn v rámci tohoto Programu budou hrazeny dle příslušného Evropského práva, tj. zejména dle Nařízení (EC) No. 883/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 ve věci koordinace systémů sociálního zabezpečení a dle Nařízení (EC) No. 987/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. září 2009 ustanovujícího proces implementace Nařízení (EC) No. 883/2004 ve věci koordinace systémů sociálního zabezpečení.

Článek 16

Pokud se strany nedohodnou jinak, uskuteční se výměny výstav podle následujících podmínek:

a) Vysílající strana zajistí, aby podrobný program uspořádání výstavy včetně potřebných technických parametrů byl přijímající straně zaslán nejméně dvanáct (12) měsíců před plánovaným zahájením výstavy.

b) Vysílající strana zajistí uhrazení nákladů na mezinárodní dopravu exponátů do prvního místa konání výstavy a zpět.

c) Vysílající strana zajistí uhrazení nákladů na pojištění exponátů po dobu přepravy a po dobu trvám výstavy.

d) Vysílající strana zajistí, aby podkladový materiál pro katalogy byl přijímající straně zaslán nejméně čtyři (4) měsíce před plánovaným zahájením výstavy.

e) Přijímající strana zajistí uhrazení nákladů na dopravu na území svého státu kurátorům doprovázejícím výstavu.

f) Přijímající strana zajistí uhrazení nákladů na instalaci a demontáž výstavy, na nájem výstavních prostor a na tisk propagačních materiálů.

g) Přijímající strana věnuje exponátům řádnou péči a zajistí jejich bezpečnost. V případě fyzického či jiného poškození exponátů poskytne přijímající strana vysílající straně veškeré dokumenty týkající se tohoto poškození.

h) Přijímající strana zajistí ubytování pro kurátory (v místě konání výstavy), stravné, kapesné a tlumočníka.

Článek 17

Program nevylučuje možnost uskutečnění dalších iniciativ, návštěv nebo návrhů, které strany odsouhlasí.

Článek 18

Tento Program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2020.

Kterákoliv strana může tento Program vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou písemným oznámením druhé straně. Tato lhůta začíná běžet dnem obdržení oznámení o výpovědi druhou stranou.

Dáno v Záhřebu dne 13. července 2017 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, chorvatském a anglickém, přičemž všechna tři znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.


Za Ministerstvo kultury
České republiky
RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Chorvatské republice

Za Ministerstvo kultury
Chorvatské republiky
Nina Obuljen Koržinek v. r.
ministryně kultury

Přesunout nahoru