Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 61/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky  

Datum vyhlášení 12.10.2017
Uzavření smlouvy 15.04.1996
Platnost od 01.04.1998
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. dubna 1996 byla v Ankaře podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dne 1. dubna 1998. Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Tureckou republikou platnosti Dohoda o letecké dopravě mezi Československou republikou a Tureckou republikou, podepsaná v Ankaře dne 5. března 1947 a její změny provedené v Ankaře dne 4. března 1963.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dohoda

o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky

Vláda České republiky

a vláda Turecké republiky

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Dohody o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb, obě otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944,

a přejíce si uzavřít Dohodu za účelem zřízení leteckých služeb mezi a za jejich příslušnými územími

SE DOHODLY TAKTO:

ČLÁNEK 1

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) Výraz Úmluva znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu 7. prosince 1944 a zahrnuje jakékoli Přílohy, přijaté podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu Příloh nebo Úmluvy podle článků 90 a 94 této Úmluvy, které byly přijaty oběma smluvními stranami.

b) Výraz letecké úřady znamená, v případě České republiky Ministerstvo dopravy a jakoukoli osobu nebo orgán, pověřený provádět jakékoli funkce vykonávané ministerstvem a v případě Turecké republiky, ministr dopravy a spojů a jakoukoli osobu nebo orgán, pověřený provádět jakékoli funkce vykonávané ministrem.

c) Výraz určený letecký podnik znamená letecký podnik, který byl určen a oprávněn v souladu s článkem 3 této Dohody.

d) Výraz území má význam stanovený v článku 2 Úmluvy.

e) Výrazy letecká služba, mezinárodní letecká služba, letecký podnik a přistání pro potřeby nikoli obchodní mají význam, stanovený v článku 96 Úmluvy.

f) Výraz kapacita znamená:

- ve vztahu k letadlu užitečné zatížení tohoto letadla použitelné na lince nebo na úseku linky,

- ve vztahu k určené letecké službě, kapacitu letadla používaného na tuto službu, násobenou počtem frekvencí provozovaných takovýmto letadlem na lince, nebo na úseku linky za dané období.

g) Výraz přeprava znamená dopravu cestujících, zavazadel, zboží a pošty.

h) Výraz tarif znamená ceny, které budou placeny za přepravu cestujících, zavazadel nebo zboží (vyjma pošty), včetně jakýchkoliv významných dodatečných výhod, které budou poskytnuty nebo umožňovány v souvislosti s takovou přepravou a provize, která bude placena za prodej letenek pro přepravu osob, nebo z odpovídající prodejní transakce pro přepravu zboží. Zahrnuje také podmínky, které upravují použitelnost ceny za přepravu nebo vyplacení provize.

i) Výraz Příloha znamená Přílohy k této Dohodě a její dodatky, provedené v souladu s ustanovením článku 16 této Dohody. Přílohy tvoří nedílnou součást této Dohody a všechna odvolání k Dohodě v sobě zahrnují odvolání na Přílohy, pokud někde není výslovné stanoveno jinak.

ČLÁNEK 2

PŘEPRAVNÍ PRÁVA

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zavedeni pravidelných mezinárodních leteckých služeb na linkách, uvedených v Příloze I této Dohody. Takové služby a linky jsou dále nazývány dohodnuté služby a stanovené linky. Určený letecký podnik každé smluvní strany bude při provozu dohodnuté služby na stanovené lince užívat tato práva:

a) létat přes území druhé strany bez přistání,

b) přistávat na uvedeném území pro potřeby nikoli obchodní; a

c) přistávat na území v místech, stanovených pro tuto linku v Příloze I této Dohody za účelem nakládání a vykládání mezinárodní přepravy.

2. Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neopravňují určený letecký podnik jedné smluvní strany k nakládání na území druhé smluvní strany k přepravě do jiného místa na území této druhé smluvní strany za úplatu nebo nájemné.

ČLÁNEK 3

PROVOZNÍ OPRÁVNĚNÍ

1. Každá smluvní strana bude mít právo písemné určit druhé smluvní straně letecký podnik pro účel provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách.

2. Po obdržení takového určení, druhá smluvní strana udělí, s výhradou ustanovení odstavců (3) a (4) tohoto článku, určenému leteckému podniku bez odkladu příslušná provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požádat letecký podnik, určený druhou smluvní stranou, aby jej přesvědčil, že je způsobilý dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které takový úřad obvykle uplatňuje při provozu mezinárodních leteckých služeb.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělit provozní oprávnění, zmíněné v odstavci (2) tohoto článku nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv určeného leteckého podniku, stanovených v článku (2) této Dohody v kterémkoli případě, kdy není přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží smluvní straně určující letecký podnik nebo jejím státním příslušníkem.

5. Když byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může kdykoli zahájit provozování dohodnutých služeb za předpokladu. Že dohodnutá kapacita, tarif a letové řády, stanovené v souladu s ustanoveními Článku 10 a článku 13 a Přílohy II této Dohody, jsou v platnosti, pokud jde o tuto službu.

ČLÁNEK 4

ODVOLÁNÍ A POZASTAVENÍ PRÁV

1. Každá smluvní strana bude mít právo zrušit provozní oprávněni nebo pozastavit výkon práv, stanovených v článku 2 této Dohody, leteckému podniku určenému druhou stranou nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné k výkonu těchto práv:

a) v kterémkoli případě, kdy není přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží smluvní straně určující letecký podnik nebo jejím státním příslušníkům, nebo,

b) v případě, že tento letecký podnik nedodržuje právní předpisy nebo pravidla smluvní strany, která práva udělila, nebo,

c) v případě, že letecký podnik jiným způsobem nedodržuje podmínky stanovené touto Dohodou.

2. Pokud nebude třeba okamžité zrušení, pozastavení nebo uložení podmínek podle odstavce (1) tohoto článku kvůli zabránění dalšímu porušování právních předpisů a pravidel, bude toto právo uplatněno pouze po konzultaci s druhou smluvní stranou.

ČLÁNEK 5

PRÁVNÍ PŘEDPISY A PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ VSTUP A CELNÍ ODBAVENÍ

1. Zákony a předpisy smluvní strany, které upravují vstup letadel provozujících mezinárodní leteckou dopravu na její území, pobyt na něm a výstup z něho, nebo které se vztahují na provoz a létání takovýchto letadel na jejím území, budou uplatněny na letadlo obou smluvních stran bez rozdílu národnosti a budou dodržovány tímto letadlem při vstupu nebo výstupu či pobytu na území této smluvní strany.

2. Zákony a předpisy smluvní strany, které upravují vstup na její území, pobyt na něm nebo výstup z něho pro cestující, posádky, zboží a poštu dopravované na palubě letadla, stejně jako předpisy, týkající se vstupu, celního odbavení, přistěhovalectví a vystěhovalectví, pasů, cel, měnové a zdravotní kontroly, budou dodrženy pro takové cestující, posádku, zboží a poštu při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území této smluvní strany.

ČLÁNEK 6

OSVOBOZENÍ OD CELNÍCH A JINÝCH POPLATKŮ A DANÍ

1. Letadla, používaná, k provozu mezinárodních leteckých služeb určeným leteckým podnikem každé smluvní strany, jakož i jejich obvyklé vybavení, zásoby pohonných hmot a mazacích olejů a zásoby letadla (včetně potravin, nápojů a tabáku) přepravované na palubě letadla, budou osvobozena od všech celních poplatků, kontrolních poplatků a jiných poplatků nebo daní při vstupu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla do doby, než znovu vyvezeny nebo použity na palubě letadla na část cesty, vykonané nad tímto územím.

2. Od stejných celních poplatků a daní budou také, s výjimkou poplatků odpovídajících provedeným službám, osvobozeny:

a) zásoby letadla převzaté na palubu na území jedné smluvní strany v rámci limitů, stanovených orgány zmíněné smluvní strany a zamýšlené pro použití na palubě letadla v mezinárodní službě druhé smluvní strany,

b) náhradní díly a obvyklé vybavení dovezené na území jedné smluvní strany pro údržbu nebo opravy letadla používaného k mezinárodním službám určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany,

c) palivo a mazadla určené k zásobování letadla provozujícího mezinárodní služby určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany, i když tyto dodávky mají být použity na část cesty, která bude provedena přes území smluvní strany, na němž byly vzaty na palubu. Může být požadováno, aby shora uvedené materiály v pododstavcích (a), (b) a (c) byly pod celním dohledem nebo kontrolou.

ČLÁNEK 7

SKLADOVÁNÍ PALUBNÍHO VYBAVENÍ A ZÁSOB

Obvyklé palubní vybavení stejně jako materiály a zásoby držené na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem příslušných celních orgánů na tomto území. V takovém případě mohou být umístěny pod dohled zmíněných celních orgánů do doby, než jsou znovu vyvezeny nebo jinak použity v souladu s celními předpisy.

ČLÁNEK 8

PŘÍMÝ TRANZITNÍ PROVOZ

Cestující v přímém tranzitu přes území kterékoli smluvní strany neopouštějící části letiště, určené pro takový účel, budou podrobeni zjednodušené kontrole, pokud to dovolí požadavky na ochranu civilního letectví před nezákonnými činy. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozena od celních a jiných podobných poplatků.

ČLÁNEK 9

FINANČNÍ OPATŘENÍ

1. Každý určený letecký podnik bude mít právo provádět, v souladu s příslušnými národními zákony a předpisy, prodej letecké dopravy na území druhé smluvní strany přímo a, podle svého uváženi, prostřednictvím svých zprostředkovatelů. Takové letecké podniky, na základě reciprocity, budou mít právo prodávat takovou dopravu a jakákoli osoba bude volné takovou dopravu kupovat.

2. Každá smluvní strana udělí určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo převést ve volné směnitelných měnách přebytek příjmů nad výdaji, dosaženými na území druhé smluvní strany. Postup pro takový převod bude v souladu s devizovými předpisy smluvní strany, na jejímž území tržba vznikla.

ČLÁNEK 10

KAPACITA

1. Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít spravedlivé a stejné možnosti k provozování dohodnutých služeb na určených linkách mezi jejich příslušnými územími.

2. Při provozu dohodnutých služeb určený letecký podnik každé smluvní strany bude brát v úvahu zájmy určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tento podnik zajišťuje na zcela nebo částečně shodných linkách.

3. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k požadavkům veřejnosti na přepravu na stanovených linkách a budou mít za svůj prvořadý cíl zajištění - při rozumném zatížení - kapacity vhodné pro zabezpečení současných a důvodně předpokládaných požadavků na přepravy, které začínají na území, nebo jsou určeny pro území smluvní strany, která určila letecký podnik.

4. Za předpokladu, Že určené letecké podniky obou smluvních stran provozují dohodnuté služby podle této Dohody, dohodnou se na frekvenci a kapacitě služeb, které budou nabídnuty na stanovených linkách. Frekvence a kapacita bude předmětem souhlasu leteckých úřadů obou smluvních stran. Taková kapacita bude Čas od času přizpůsobena v závislosti na přepravní poptávce a bude předmětem schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

5. Neočekávané přepravní poptávce dočasného charakteru bude možno vyhovět pokud, nehledě na ustanovení tohoto článku, určený letecký podnik smluvní strany požádá letecký úřad druhé smluvní strany o schválení. Takováto žádost bude podána nejpozději 5 dnů před zamýšleným odletem.

ČLÁNEK 11

REPRESENTACE

Každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo vyslat a udržovat na svém území, pro provádění dohodnutých služeb, technický a obchodní personál v souladu s rozsahem provozovaných služeb, za předpokladu, že druhá smluvní strana udělí podobná práva určenému leteckému podniku první smluvní strany. Výše uvedený personál bude podléhat zákonům a předpisům přijímající smluvní strany.

ČLÁNEK 12

OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ

1. Smluvní strany, v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva si vzájemně znovu potvrzují, že jejich závazky chránit civilní letectví před diny nezákonného vměšování tvoři nedílnou součást této Dohody. Smluvní strany, aniž by tím byly omezeny jejich všeobecná práva a povinnosti podle mezinárodního práva budou jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných dinech, spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16.prosince 1970 a Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23.září 1971 a jakoukoliv jinou mnohostrannou smlouvu upravující ochranu civilního letectví, závaznou pro obě smluvní strany.

2. Smluvní strany si na požádání poskytnou veškerou nezbytnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilního letadla a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť a leteckých navigačních zařízení, jakož i jiným hrozbám vůči bezpečnosti civilního letectví.

3. Smluvní strany budou ve vzájemných vztazích postupovat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví, stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako přílohy k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví v rozsahu, v němž jsou tato ustanovení pro smluvní strany platná; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel, registrovaných na jejich území nebo provozovatelé letadel, mající hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na jejich území a provozovatelé letišť na jejich území, jednali v souladu s těmito ustanoveními o ochraně civilního letectví.

4. Každá strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví, zmíněná výše v odstavci (3), vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na jejím území.

5. Každá smluvní strana zajistí na svém území přijetí odpovídajících opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování nebo nakládání. Každá smluvní strana bude také positivně posuzovat jakýkoliv požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní opatření, aby se čelilo určité hrozbě.

6. V případě spáchání činu nebo hrozby spácháni nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, si smluvní strany vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními, směřujícími k urychlenému a bezpečnému ukončení takových činů nebo hrozeb.

7. Bude-li mít smluvní strana problémy, týkající se ustanovení o ochraně civilního letectví tohoto článku, letecký úřad kterékoli smluvní strany může žádat o bezprostřední konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany.

ČLÁNEK 13

STANOVENÍ TARIFŮ

1. Tarify, které budou účtovány leteckým podnikem jedné smluvní strany za přepravu na území nebo z území druhé smluvní strany, budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům včetně nákladů na provoz, přiměřenému zisku a tarifům jiných leteckých podniků. Smluvní strany mohou považovat za nepřijatelné tarify podbízející nebo diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu na základě zneužití dominantního postavení, nebo uměle nízké vzhledem k přímé a nepřímé státní dotaci či podpoře.

2. Tarify uvedené v článku 1 této Dohody a v odstavci (1) tohoto článku, budou dle možnosti sjednány určenými leteckými podniky obou smluvních stran po předchozím projednání s jinými leteckými podniky, provozujícími zcela nebo částečně shodnou linku a takovéto ujednání bude, kdekoli je to možné, dosaženo využitím příslušného mezinárodního mechanizmu pro stanovení tarifu včetně procedur Mezinárodního sdružení leteckých dopravců.

3. Tarify takto sjednané budou předloženy ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran nejméně šedesát (60) dnů před navrhovaným datem jejich zavedení. Ve zvláštních případech může být tato doba zkrácena na základě dohody leteckých úřadů.

4. Souhlas s tarify může být dán výslovně. V případě, že žádný z leteckých úřadů nevyjádří svůj nesouhlas do třiceti (30) dnů od data předložení, tyto tarify budou považovány za schválené. V případě, že doba pro předložení byla zkrácena v souladu s odstavcem (3), mohou letecké úřady dohodnout, že doba, v níž musí být oznámen jakýkoli nesouhlas, bude kratší než třicet (30) dnů.

5. Nebude-li možno tarif dohodnout podle odstavce (2) tohoto článku, nebo jeden letecký úřad předá druhému leteckému úřadu oznámeni o svém nesouhlasu s jakýmkoli tarifem, dohodnutým v souladu s ustanoveními odstavce (2), vynasnaží se letecké úřady smluvních stran, po projednáni s leteckými úřady kteréhokoli státu, jehož radu považují za užitečnou, stanovit tarif vzájemnou dohodou.

6. Nebudou-li moci letecké úřady dohodnout žádný tarif, předložený jim podle odstavce (3) tohoto článku, nebo o stanovení jakéhokoli tarifu podle odstavce (5) tohoto Článku, bude spor řešen v souladu s ustanoveními článku 19 této Dohody.

7. Tarif, sjednaný podle ustanovení tohoto článku, bude v platnosti až do sjednání nového tarifu. Platnost tarifu však nebude prodloužena na základě tohoto odstavce o více než dvanáct (12) měsíců po datu, k němuž by jinak platnost tarifu skončila.

ČLÁNEK 14

INFORMACE A STATISTICKÉ ÚDAJE

Letecké úřady obou smluvních stran budou na požádání poskytovat leteckému úřadu druhé smluvní strany takové periodické nebo jiné statistické údaje, které mohou být přiměřeně požadovány pro účely kontroly kapacity poskytované na dohodnutých službách určeným leteckým podnikem první smluvní strany. Takové údaje budou obsahovat všechny informace potřebné k určení množství přepravy, provedené tímto podnikem na dohodnutých službách.

ČLÁNEK 15

KONZULTACE

V duchu úzké spolupráce budou mít letecké úřady obou smluvních stran pravidelné a časté spojení, které může být uskutečněno jednáním nebo korespondencí, k zabezpečení úzké součinnosti ve všech záležitostech, ovlivňujících plnění této Dohody a jejích Příloh.

ČLÁNEK 16

ZMĚNY

1. Jestliže jedna ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této Dohody, může požádat o konzultaci s druhou smluvní stranou; taková konzultace, která může být mezi leteckými úřady a která může být prostřednictvím jednání nebo korespondence, bude zahájena v období šedesáti (60) dnů od data žádosti. Jakékoli dohodnuté změny vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

2. Změny v Přílohách mohou být provedeny přímo dohodou mezi leteckými úřady smluvních stran.

ČLÁNEK 17

PŘIZPŮSOBENÍ MNOHOSTRANNÝM ÚMLUVÁM

Jestliže vstoupí v platnost, ve vztahu k oběma smluvním stranám, všeobecná mnohostranná úmluva pro mezinárodní leteckou dopravu, bude tato Dohoda změněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy.

ČLÁNEK 18

UKONČENÍ PLATNOSTI

Obě smluvní strany mohou kdykoliv písemně oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této Dohody; takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V takovém případě platnost Dohody skončí dvanáct (12) měsíců po dni, kdy oznámení obdržela druhá smluvní strana, nebude-li oznámení odvoláno dohodou před uplynutím tohoto období. Nebude-li přijetí oznámení potvrzeno druhou smluvní stranou, oznámení bude považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy oznámení obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

ČLÁNEK 19

UROVNÁNÍ SPORŮ

1. Jakýkoliv spor, týkající se výkladu nebo provádění této Dohody, bude projednán mezi leteckými úřady smluvních stran.

2. Jestliže letecké úřady nedosáhnou dohody, smluvní strany se pokusí spor urovnat diplomatickou cestou.

3. Jestliže smluvní strany nedosáhnou urovnání prostřednictvím diplomatických cest, kterákoli smluvní strana může spor předložit k rozhodnutí rozhodčímu soudu, složenému ze tří rozhodců, kdy jeden bude nominován každou smluvní stranou a třetí bude jmenován dvěma nominovanými rozhodci. Každá ze smluvních stran bude nominovat rozhodce během šedesáti (60) dnů od data kdy bylo diplomatickou cestou obdrženo oznámení požadující rozhodčí řízení od druhé strany a třetí rozhodce bude jmenován během dalšího období šedesáti (60) dnů. Jestliže kterákoli ze smluvních stran nejmenuje rozhodce během stanoveného období nebo třetí rozhodce není jmenován ve stanoveném období může být požádán president Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví jednou ze smluvních stran, jmenovat jednoho nebo více rozhodců jak budou okolnosti vyžadovat. Je-li president stejné národnosti jako jedna ze smluvních stran, provede jmenování nejstarší vicepresident, který není nezpůsobilý z téhož důvodu. Ve všech případech třetí rozhodce bude příslušníkem třetího státu a bude vykonávat roli presidenta soudu a určí místo, kde rozhodčí řízení bude konáno.

4. Smluvní strany se zavazují plnit všechna rozhodnutí, uvedená v odstavci (3) tohoto článku.

5. Náklady arbitrážního řízení budou rozděleny stejným dílem mezi smluvní strany.

ČLÁNEK 20

NADPISY

Nadpisy všech článků se v této Dohodě uvádí jen za účelem odkazů a usnadnění a v žádném případě nedefinují, nelimitují nebo nepopisují rozsah nebo záměr této Dohody.

ČLÁNEK 21

REGISTRACE

Tato Dohoda a jakákoli její změna bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

ČLÁNEK 22

VSTUP V PLATNOST

1. Tato Dohoda bude podléhat schválení oběma smluvními stranami v souladu s jejich ústavními postupy a vstoupí v platnost datem výměny diplomatických nót v tomto smyslu.

2. Jakmile tato Dohoda vstoupí v platnost, pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Tureckou republikou platnosti Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé republiky a vládou Turecké republiky, podepsaná v Ankaře dne 5. března 1947 a její změny provedené v Ankaře dne 4.března 1963.


Na důkaz toho podepsaní, jsouce náležitě zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Ankaře dne 15. dubna roku 1996 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

ZA VLÁDU
ČESKÉ REPUBLIKY
Doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc
ministr zahraničních věcí

ZA VLÁDU
TURECKÉ REPUBLIKY
Prof. Dr. Emre Gonensay
ministr zahraničních věcí


PŘÍLOHA I

Linky

Sekce I

Linky, které budou obsluhovány určeným leteckým podnikem Turecké republiky v obou směrech:

Výchozí body Mezilehlé body Body určení Body za
Body v Turecku budou stanoveny pozdějiPraha budou stanoveny později

Sekce II

Linky, které budou obsluhovány určeným leteckým podnikem České republiky v obou směrech:

Výchozí body Mezilehlé body Body určení Body za
Body v České republicebudou stanoveny pozdějiIstanbulbudou stanoveny později

Sekce III

Kterýkoli z určených leteckých podniků smluvních stran může požadovat, aby do jejich linek byly zařazeny mezilehlé body a/nebo body za. Tato žádost podléhá souhlasu leteckého úřadu druhé smluvní strany.

PŘÍLOHA II

Letové řády dohodnutých služeb a všeobecné podmínky jejich provozu budou předloženy určeným leteckým podnikem smluvní strany ke schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany nejméně třicet (30) dnů před zamýšleným datem jejich zavedení. Jakékoli změny takových letových řádů nebo podmínek jejich provozu budou také předloženy leteckým úřadům ke schválení. Ve zvláštních případech může být shora uvedená lhůta zkrácena na základě souhlasu výše uvedených úřadů.

Přesunout nahoru