Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 60/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014–2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou  

Datum vyhlášení 09.10.2017
Uzavření smlouvy 04.09.2017
Platnost od 05.09.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. září 2017 bylo v Praze podepsáno Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dne 5. září 2017.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Finanční mechanismus Norska na období 2014-2021
ČESKÁ REPUBLIKA

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU NORSKA

NA OBDOBÍ 2014-2021

mezi

NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

(dále jen „Norsko“)

a

ČESKOU REPUBLIKOU

(dále jen „přijímající stát“)

dále společně označované jako „Strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o Finančním mechanismu Norska na období 2014-2021 zřizuje finanční mechanismus (dále jen „Finanční mechanismus Norska na období 2014-2021“), jehož prostřednictvím bude Norsko přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru;

VZHLEDEM K TOMU, že cílem Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 je posilovat vztahy mezi Norskem a přijímajícím státem ke vzájemnému prospěchu jejich obyvatel;

VZHLEDEM K TOMU, že posílení spolupráce mezi Norskem a přijímajícím státem přispěje k zajištění stabilní, mírové a prosperující Evropy založené na řádné správě věcí veřejných, demokratických institucích, právním řádu, dodržování lidských práv a udržitelném rozvoji;

VZHLEDEM K TOMU, že Strany souhlasí se zřízením rámce pro spolupráci, aby zajistily účinné provádění Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021;

SE DOHODLY na následujícím:

Článek 1

Cíle

1. Celkovými cíli Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posílení bilaterálních vztahů mezi Norskem a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků v prioritních odvětvích uvedených v odstavci 2. V souladu s tím budou Strany tohoto Memoranda o porozumění usilovat vybrat k financování programy, které přispějí k dosažení těchto cílů.

2. Finanční příspěvky budou k dispozici v následujících prioritních odvětvích:

a) Inovace, výzkum, vzdělávání a konkurenceschopnost;

b) Sociální začleňování, zaměstnanost mladých lidí a snižování chudoby;

c) Životní prostředí, energetika, změna klimatu a nízkouhlíkové hospodářství;

d) Kultura, občanská společnost, řádná správa věcí veřejných a základní práva a svobody; a

e) Spravedlnost a vnitřní věci.

Článek 2

Právní rámec

Toto Memorandum o porozumění bude interpretováno společně s následujícími dokumenty, které spolu s tímto Memorandem o porozumění tvoří právní rámec Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021:

(a) Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o Finančním mechanismu Norska na období 2014-2021 (dále jen “Dohoda”);

(b) Nařízení o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 (dále jen „Nařízení“), které vydalo Norsko v souladu s článkem 10.5 Dohody;

(c) Dohody o programech, které budou uzavřeny pro každý program; a

(d) jakékoli pokyny přijaté Ministerstvem zahraničních věcí Norska (dále jen „MZVN“) v souladu s Nařízením.

Článek 3

Finanční rámec

1. V souladu s článkem 2.1 Dohody činí celková částka finančního příspěvku 1 253,7 mil. EUR v ročních tranších ve výši 179,1 mil. EUR během období od 1. května 2014 do 30. dubna 2021 včetně.

2. V souladu s článkem 6 Dohody bude přijímajícímu státu poskytnuto během období uvedeného v odstavci 1 celkem 89 000 000 EUR.

3. V souladu s článkem 3.2 písmeno b) Dohody, 1% celkové částky uvedené v odstavci 2 se vyčlení na Fond na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu.

4. V souladu s článkem 10.4 Dohody a článkem 1.9 Nařízení budou náklady Norska na řízení hrazeny z celkové částky uvedené výše. Další ustanovení k tomuto účelu jsou stanovena v Nařízení. Čistá částka alokace, která bude poskytnuta přijímajícímu státu, činí 82 325 000 EUR.

Článek 4

Role a zodpovědnosti

1. Norsko uvolní finanční prostředky na podporu způsobilých programů navržených přijímajícím státem a schválených MZVN v rámci prioritních odvětví, uvedených v článku 3.1 Dohody a programových oblastí, uvedených v Příloze Dohody. Norsko a přijímající stát budou spolupracovat na přípravě návrhů programů definujících rozsah a plánované výsledky pro každý program.

2. Přijímající stát zajistí plné spolufinancování programů, které získají podporu z Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 v souladu s Přílohou B a Dohodami o programu.

3. MZVN bude řídit Finanční mechanismus Norska na období 2014-2021 a přijímat rozhodnutí o udělování finanční pomoci v souladu s Nařízením.

4. Kancelář finančních mechanismů (dále jen „KFM“) bude asistovat MZVN. KFM bude zodpovědná za každodenní fungování Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 a bude sloužit jako kontaktní místo.

Článek 5

Stanovení orgánů

Přijímající stát zmocnil Národní kontaktní místo k jednání jeho jménem. Národní kontaktní místo bude mít celkovou odpovědnost za dosažení cílů Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 a za implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 v přijímajícím státě v souladu s Nařízením V souladu s článkem 5.2 Nařízení jsou Národní kontaktní místo, Certifikační orgán, Auditní orgán a Orgán pro nesrovnalosti stanoveny v Příloze A.

Článek 6

Víceletý programový rámec

1. V souladu s článkem 2.5 Nařízení se Strany dohodly na implementačním rámci, který obsahuje následující finanční a věcné parametry:

(a) seznam dohodnutých programů a finančního příspěvku z Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 podle programů;

(b) identifikace programů, jejich cílů a jejich hlavních zaměření, pokud je možné, podíl grantu programu, bilaterální aspekty, stejně jako specifické zájmy související s cílovými skupinami, geografickými oblastmi nebo ostatními záležitostmi;

(c) identifikace Zprostředkovatelů programů, pokud je možné;

(d) identifikace partnerů programů z donorského státu, pokud je možné;

(e) identifikace mezinárodních partnerských organizací, pokud je možné;

(f) identifikace předem definovaných projektů, které budou zahrnuty do příslušných programů.

2. Implementační rámec je navržen v Příloze B.

Článek 7

Fond pro bilaterální vztahy

V souladu s článkem 4.6 Nařízení přijímající stát vyčlení finanční prostředky k posílení bilaterálních vztahů mezi Norskem a přijímajícím státem. Národní kontaktní místo bude řídit využití Fondu pro bilaterální vztahy a ustanoví Společný výbor pro bilaterální fondy v souladu s článkem 4.2 Nařízení.

Článek 8

Výroční zasedání

V souladu s článkem 2.7 Nařízení se bude konat Výroční zasedání mezi MZVN a Národním kontaktním místem. Výroční zasedání umožní MZVN a Národnímu kontaktnímu místu posoudit pokrok, jehož bylo dosaženo v průběhu předchozího reportovacího období, a dohodnout se na případných nezbytných opatřeních, která je třeba přijmout. Výroční zasedání představuje fórum pro diskusi o otázkách společného zájmu.

Článek 9

Změny Příloh

Přílohy A a B mohou být měněny prostřednictvím výměny dopisů mezi MZVN a Národním kontaktním místem.

Článek 10

Kontrola a přístup k informacím

MZVN, Úřad generálního auditora Norska a jejich zástupci mají právo provádět jakékoli technické nebo finanční úkony nebo přezkumy, které považují za nezbytné pro sledování plánování, implementace a monitorování programů a projektů a rovněž využívání finančních prostředků. Přijímající stát poskytne veškerou nutnou pomoc, informace a dokumentaci.

Článek 11

Zásady řízení

1. Implementace tohoto Memoranda o porozumění se bude řídit ve všech ohledech Nařízením a jeho následnými změnami.

2. Cíle Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 budou dosaženy v rámci úzké spolupráce mezi Norskem a přijímajícím státem. Strany souhlasí, že budou uplatňovat nej vyšší pozornost transparentnosti, odpovědnosti a efektivnosti nákladů stejně jako zásadám řádné správy věcí veřejných, partnerství a víceúrovňovému řízení, udržitelnému rozvoji, rovnosti žen a mužů a rovným příležitostem ve všech implementačních fázích Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021.

3. Přijímající stát přijme proaktivní kroky, aby zajistil dodržování těchto zásad na všech úrovních implementace Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021.

4. Nejpozději do 31. prosince 2020 posoudí Strany tohoto Memoranda o porozumění pokrok v implementaci tohoto Memoranda o porozumění a s ohledem na to se dohodnou na přesunech finančních prostředků v rámci a mezi programy, pokud bude třeba. Závěry tohoto posouzení budou zohledněny Národním kontaktním místem při předkládání návrhu na realokaci rezervy uvedené v článku 1.11 Nařízení.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto Memorandum o porozumění vstupuje v platnost v den následující po dni jeho posledního podpisu.


Toto Memorandum o porozumění je vyhotoveno ve čtyřech originálech v anglickém jazyce.

Podepsáno v Praze dne 4. září 2017
Za Norské království
Elsbeth Sande Tronstad, v. r.
státní tajemnice

Podepsáno v Praze dne 4. září 2017
Za Českou republiku
Milena Hrdinková, v. r.
ředitelka Kanceláře ministra financí


PŘÍLOHA A

Řídicí a kontrolní struktury na národní úrovni

1. Národní kontaktní místo

Odbor Mezinárodních vztahů Ministerstva financí České republiky bude působit jako Národní kontaktní místo.

Odbor Mezinárodních vztahů v sekci 07 - Mezinárodní vztahy Ministerstva financí je přímo podřízen náměstkovi ministra sekce 07.

Ředitel odboru Mezinárodní vztahů bude působit jako vedoucí Národního kontaktního místa.

Role a zodpovědnosti Národního kontaktního místa jsou stanoveny v Nařízení, zejména v článku 5.3.

2. Certifikační orgán

Odbor Národní fond Ministerstva financí České republiky bude působit jako Certifikační orgán.

Odbor Národní fond v sekci 06 - Veřejné rozpočty Ministerstva financí je přímo podřízen náměstkovi ministra sekce 06.

Ředitel odboru Národní fond bude působit jako vedoucí Certifikačního orgánu.

Role a zodpovědnosti Certifikačního orgánu jsou stanoveny v Nařízení, zejména v článku 5.4.

3. Auditní orgán

Odbor Auditní orgán Ministerstva financí České republiky bude působit jako Auditní orgán.

Odbor Auditní orgán v sekci 04 - Finanční řízení a audit je přímo podřízen náměstkovi ministra sekce 04. Ředitel odboru Auditní orgán bude působit jako vedoucí Auditního orgánu.

Odbor Auditní orgán je nezávislý a funkčně oddělený od Certifikačního orgánu a Národního kontaktního místa.

Role a zodpovědnosti Auditního orgánu jsou stanoveny v Nařízení, zejména v článku 5.5.

4. Orgán pro nesrovnalosti

Odbor Národní fond Ministerstva financí České republiky bude působit jako Orgán pro nesrovnalosti.

Odbor Národní fond v sekci 06 - Veřejné rozpočty Ministerstva financí je přímo podřízen náměstkovi ministra sekce 06.

Ředitel odboru Národní fond bude působit jako vedoucí Orgánu pro nesrovnalosti.

Role a zodpovědnosti Orgánu pro nesrovnalosti jsou stanoveny v Nařízení, zejména v článku 12.3.

5. Strategická zpráva

V souladu s článkem 2.6 Nařízení, předkládá Národní kontaktní místo každoročně MZVN Strategickou zprávu o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 v přijímajícím státě. Strategická zpráva musí být předložena MZVN alespoň 2 měsíce před Výročním zasedáním, pokud nebylo dohodnuto jinak.

6. Organizační schéma

obr.002

PŘÍLOHA B

Implementační rámec

V souladu s článkem 2.5 Nařízení se Strany tohoto Memoranda o porozumění shodly na implementačním rámci uvedeném v této příloze.

1. Finanční parametry implementačního rámce

Česká republikaPříspěvek FM
Norska
Národní
příspěvek
Programy
1.Věda a výzkum16 000 000 €2 823 529 €
2.Globální fond na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu890 000 €N/A
3.Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu30 000 000 €5 294 118 €
4.Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí19 000 000 €3 352 941 €
5.Spravedlnost6 000 000 €1 058 824 €
6.Vnitřní věci5 000 000 €882 353 €
Další alokace
Technická asistence pro přijímající stát (čl. 1.10)1 335 000 €N/A
Rezerva (čl. 1.11)2 320 000 €N/A
Rezerva na dokončení projektů v rámci FM 2009-14 (čl. 1.12)N/AN/A
Fond pro bilaterální vztahy (čl. 4.6.1)1 780 000 €N/A
Čistá alokace pro Českou republiku82 325 000 €13 411 765 €

2. Specifické zájmy

Bilaterální vztahy mezi Norskem a Českou republikou budou posilovány s cílem stimulovat a rozvíjet dlouhodobou spolupráci ve všech oblastech uvedených v příloze k Dohodě mezi Norským královstvím a Evropskou unií. Bude také snaha posilovat bilaterální spolupráci na politické úrovni a na evropské úrovni v oblastech společného zájmu.

Pro programy, kde Národní kontaktní místo vykonává úlohu zprostředkovatele programu, předloží Národní kontaktní místo a zprostředkovatel programu nejpozději spolu s předložením návrhu programu plán na zajištění dostatečné kapacity na řízení programu zprostředkovatelem programu a zajištění dostatečného funkčního oddělení mezi Národním kontaktním místem a zprostředkovatelem programu.

Strany tohoto Memoranda o porozumění souhlasí s tím, že program „Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ bude obsahovat konkrétní opatření přímo cílící na začleňování Romů. Národní kontaktní místo bude ročně předkládat zprávy o celkovém pokroku v řešení této problematiky.

3. Věcné parametry implementačního rámce

Programy popsané níže budou realizovány po schválení MZVN v souladu s čl. 6.3 Nařízení.

A. Program: Věda a výzkum

Cíl programu:Posílený rozvoj znalostí založený na výzkumu
Grant programu:16 000 000 EUR
Spolufinancování programu:2 823 529 EUR
Zprostředkovatel programu:Ministerstvo financí
Partner/Partneři programu z donorského státu:Research Council of Norway (NFR)
Programová oblast/oblasti:Výzkum Rozvoj podnikání, inovace a malé a střední podniky
Specifické zájmy:Program bude primárně zaměřen na programovou oblast “Výzkum”.

Bude podporována spolupráce mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky za účelem ulehčení komercializace inovativních návrhů, produktů a procesů.

Program bude podporovat aplikovaný výzkum. Technologická agentura České republiky (TAČR) bude aktivně zapojena a bude účinně přispívat k vývoji a implementaci programu. Detaily spolupráce mezi zprostředkovatelem programu a TAČR a konkrétní odpovědnosti budou stanoveny během přípravy návrhu programu.

Přibližně 30 % celkových způsobilých výdajů programu bude vyčleněno na podporu projektů na zachytávání a ukládání uhlíku.

Tento program bude implementován ve spojení s programem „Věda a výzkum“ implementovaným v rámci Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021.
Bilaterální aspekty:100 000 EUR bude alokováno do programu z Fondu pro bilaterální vztahy. Toto nebrání Společnému výboru pro bilaterální fondy alokovat do programu další finanční prostředky.

B. Program: Globální fond na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu

Cíl programu:Posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a veřejnými orgány a podpora důstojné práce
Grant programu:890 000 EUR
Spolufinancování programu:Není uplatněno
Zprostředkovatel programu:KFM v souladu s článkem 6.13 Nařízení.

Innovation Norway je jmenováno zprostředkovatelem fondu v souladu s článkem 6.13 odstavec 4 Nařízení.
Programová oblast/oblasti:Sociální dialog - důstojná práce
Specifické zájmy:Není uplatněno

C. Program: Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu

Cíl programu:Lepší environmentální situace v ekosystémech a menší nepříznivé účinky znečištění a dalších lidských činností
Grant programu:30 000 000 EUR
Spolufinancování programu:5 294 118 EUR
Zprostředkovatel programu:Státní fond životního prostředí České republiky
Partner/Partneři programu z donorského státu:Norwegian Environmental Agency (NEA)
Programová oblast/oblasti:Životní prostředí a ekosystémy

Přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování
Specifické zájmy:Program bude primárně zaměřen na programovou oblast “Životní prostředí a ekosystémy”.

Ministerstvo životního prostředí České republiky bude působit jako partner programu a bude aktivně zapojeno a efektivně přispívat k vývoji a implementaci programu.
Bilaterální aspekty:150 000 EUR bude alokováno do programu z Fondu pro bilaterální vztahy. Toto nebrání Společnému výboru pro bilaterální fondy alokovat do programu další finanční prostředky.

D. Program: Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí

Cíl programu:Zlepšení situace v oblasti lidských práv a boj proti diskriminaci a extremismu na národní úrovni
Grant programu:19 000 000 EUR
Spolufinancování programu:3 352 941 EUR
Zprostředkovatel programu:Ministerstvo financí
Mezinárodní partnerská organizace:Rada Evropy (Council of Europe - CoE)
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Programová oblast/oblasti:Lidská práva - uplatňování v jednotlivých zemích Začleňování Romů a posilování jejich postavení

Domácí a genderové násilí
Specifické zájmy:Program bude pečovat o implementaci standardů lidských práv v České republice. Bude také přímo zaměřen na zranitelné skupiny s vysokým rizikem diskriminace a vyloučení, např. Romy. Bude zacílen na oběti a svědky domácího násilí, zejména děti a zranitelné skupiny, včetně migrantů a romských žen.

Program bude zaměřen na boj proti všem formám diskriminace a vyloučení. Bude také zlepšovat kapacity příslušných národních institucí. Nově vznikající formy gendrově podmíněného násilí, jako online obtěžování (harassment), šikanování nebo stalking budou také zacíleny v rámci programu.

Přibližně 30% celkových způsobilých výdajů bude vyčleněno na programovou oblast „Domácí a genderové násilí“. Zbývajících 70% celkových způsobilých výdajů bude rozděleno mezi programovou oblast „Lidská práva - uplatňování v jednotlivých zemích“ a „Začleňování Romů a posilování jejich postavení“. Alespoň 45% této částky bude alokováno na program „Začleňování Romů a posilování jejich postavení“.

Maximálně 50% celkových způsobilých výdajů na programovou oblast „Domácí a genderové násilí“ bude uvolněno na infrastrukturu (investice).

Maximální výše financování uvolněná na infrastrukturu (investice) z celkových způsobilých výdajů na programovou oblast „Začleňování Romů a posilování jejich postavení“ bude uvedena v návrhu programu.

Způsoby implementace, včetně možnosti malých grantových schémat a administrativní struktury programu mohou být dále rozpracovány během přípravy návrhu programu.

Rada Evropy (CoE) bude zapojena do programové oblasti „Lidská práva - uplatňování v jednotlivých zemích“, zatímco FRA bude zapojena do programové oblasti „Začleňování Romů a posilování jejich postavení“.
Bilaterální aspekty:100 000 EUR bude alokováno do programu z Fondu pro bilaterální vztahy. Toto nebrání Společnému výboru pro bilaterální fondy alokovat do programu další finanční prostředky.

E. Program: Spravedlnost

Cíl programu:Lepší nápravný systém
Grant programu:6 000 000 EUR
Spolufinancování programu:1 058 824 EUR
Zprostředkovatel programu:Ministerstvo financí
Mezinárodní partnerská organizace:Rada Evropy (Council of Europe - CoE)
Partner/Partneři programu z donorského státu:The Norwegian Correctional Service (KDI)
Programová oblast/oblasti:Nápravná zařízení a vazba


Účinnost a účelnost soudního systému, posílení právního státu
Specifické zájmy:Program bude podporovat systematická opatření ve vězeňské a následné péči, implementaci reintegračních programů a vzdělávací aktivity. Aktivity se zaměří i na alternativní opatření v oblasti vězeňství.


Maximálně 30% celkových způsobilých výdajů programu bude uvolněno na infrastrukturu (investice).


Ministerstvo spravedlnosti České republiky bude působit jako partner programu a bude aktivně zapojeno a efektivně přispívat k vývoji a implementaci programu.
Bilaterální aspekty:100 000 EUR bude alokováno do programu z Fondu pro bilaterální vztahy. Toto nebrání Společnému výboru pro bilaterální fondy
alokovat do programu další finanční prostředky.

F. Program: Vnitřní věci

Cíl programu:Lepší prevence a vyšetřování trestné činnosti
Grant programu:5 000 000 EUR
Spolufinancování programu:882 353 EUR
Zprostředkovatel programu:Ministerstvo vnitra
Programová oblast/oblasti:Mezinárodní policejní spolupráce a boj proti trestné činnosti
Specifické zájmy:Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů programu bude uvolněno na infrastrukturu (investice).

Program bude podporovat posilování výměny informací a policejní výcvik.
Bilaterální aspekty:50 000 EUR bude alokováno do programu z Fondu pro bilaterální vztahy. Toto nebrání Společnému výboru pro bilaterální fondy alokovat do programu další finanční prostředky.
Přesunout nahoru