Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 55/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu  

Datum vyhlášení 21.09.2017
Uzavření smlouvy 01.11.2016
Platnost od 27.04.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. listopadu 2016 byla v Hanoji podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 27. dubna 2017.

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky, podepsaná v Hanoji dne 21. března 19771).

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A VLÁDOU VIETNAMSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ, VĚDY, MLÁDEŽE A SPORTU

Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky, dále jen „smluvní strany”,

vedeny přáním rozvíjet tradiční přátelské vztahy a vzájemnou spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a prohlubování znalostí o zvycích a kultuře obou zemí,

uznávajíce výhody, které mohou pro obě země plynout z upevnění dvoustranné spolupráce v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, obecné reciprocity a oboustranného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu a za tímto účelem podporovat přímé vztahy mezi kulturními, vzdělávacími, vědeckými, mládežnickými a sportovními institucemi obou státu.

Článek 2

V oblasti kulturní spolupráce budou smluvní strany zejména podporovat:

a) šíření literatury vzniklé na území státu druhé smluvní strany a jejího překladu,

b) výměnu knih, brožur, periodik, dokumentu, filmů a jiných materiálu a informačních zdrojů z oblasti kultury a umění,

c) konání přednášek, výstav a dalších uměleckých akcí pořádaných kulturními institucemi, jako jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, umělecká tělesa a jiné organizace, zabývající se touto činností,

d) účast umělců či expertů ze státu jedné smluvní strany na mezinárodních festivalech a akcích pořádaných ve státě druhé smluvní strany,

e) výměnu informací a zkušeností z oboru divadelnictví, literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného umění, tradiční lidové kultury, uchovávání kulturního dědictví a přímé vztahy mezi odborníky z daných oborů, a

f) přímou spolupráci mezi kulturními institucemi obou zemí.

Článek 3

V oblasti výchovy a vzdělávání budou smluvní strany zejména podporovat:

a) přímou spolupráci mezi školami všech stupňů,

b) výměnu informací, pedagogické a metodické literatury a jiných učebních materiálů,

c) výuku a studium jazyka druhé smluvní strany ve vysokoškolských a dalších vzdělávacích a vědeckých institucích v rámci dostupných rozpočtových zdrojů smluvních stran,

d) výměnu vysokoškolských studentů, postgraduálních studentů, akademických pracovníků, jako i dalších odborníků v oblasti vzdělávání.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat a prosazovat vědeckou spolupráci následovně:

a) výměnami výzkumných pracovníků a odborníků,

b) pořádáním seminářů, konferencí a společných vědeckých akcí,

c) přípravou vědců a expertů,

d) podporou společných výzkumných projektů a jiných typů vědecké spolupráce a technického rozvoje.

Článek 5

V oblasti rozvoje styků mládeže a v oblasti sportu budou smluvní strany podporovat především:

a) spolupráci mládeže a mládežnických organizací,

b) spolupráci sportovních organizací a olympijských výborů států smluvních stran,

c) účast sportovců ze svého státu na sportovních akcích pořádaných na území státu druhé smluvní strany,

d) vytváření podmínek pro vzájemnou výměnu kontaktů, informací, zkušeností, odborných materiálů a dokumentů.

Článek 6

Závazky plynoucí z členství České republiky v Evropské unii nejsou touto dohodou dotčeny.

Článek 7

Za účelem plnění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat v rámci své kompetence programy nebo protokoly o spolupráci, které budou upravovat konkrétní formy a podmínky této spolupráce.

Příslušné orgány smluvních stran se mohou o jednotlivých společných akcích a formě jejich zajištění dohodnout i diplomatickou cestou.

Článek 8

Jakékoli spory mezi oběma smluvními stranami plynoucí z výkladu a provádění této dohody budou řešeny smírně konzultacemi a jednáním.

Článek 9

Dnem vstupu této dohody v platnost bude ve vztazích mezi státy smluvních stran ukončena platnost Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky podepsané v Hanoji dne 21. března 1977.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného oznámení diplomatickou cestou, kterým se smluvní strany informují o splnění svých vnitrostátních procedur nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti (5) let a bude automaticky prodlužována o další pětiletá období, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně druhé smluvní straně své rozhodnutí tuto dohodu ukončit, a to nejméně šest (6) měsíců před uplynutím tohoto období. V takovém případě bude platnost dohody ukončena šest měsíců po dni obdržení takového oznámení. Ukončení platnosti této dohody neovlivní platnost či trvání jakýchkoliv programů či projektů zahájených podle této dohody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Tato dohoda může být měněna písemnou formou po vzájemné dohodě smluvních stran.

Dáno v Hanoji dne 1. listopadu 2016 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, vietnamském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.


Za vládu
České republiky
PhDr. Lukáš Kaucký v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Za vládu
Vietnamské socialistické republiky
Le Khanh Hai v. r.
náměstek ministra kultury, sportu a turistiky

Poznámky pod čarou

1) č. 42/1977 Sb.

Přesunout nahoru