Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 54/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání  

Datum vyhlášení 21.09.2017
Uzavření smlouvy 03.08.2017
Platnost od 02.09.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. srpna 2017 byl ve Varšavě podepsán Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 2. září 2017.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Protokol

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

a

ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministr vědy a vysokého školství Polské republiky (dále jen „smluvní strany“)

se v souladu s článkem 15 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Praze dne 30. září 2003,

a ve snaze rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání

dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace o systému vysokoškolského vzdělávání v jejich státech, nabídce studijních programů vysokých škol a dalších možnostech studia na vysokých školách působících v jejich státech.

Článek 2

Smluvní strany se budou navzájem informovat o aktuálních otázkách v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Článek 3

Smluvní strany se budou navzájem informovat o kongresech, konferencích, sympoziích a dalších setkáních s mezinárodní účastí týkajících se vysokoškolského vzdělávání, která se budou konat na území České republiky nebo Polské republiky.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi vysokými školami působícími ve státech smluvních stran.

Článek 5

1. Smluvní strany budou podporovat výuku českého jazyka na veřejných vysokých školách v Polské republice, jež spadají do působnosti ministra zodpovědného za vysoké školství, a výuku polského jazyka na veřejných vysokých školách v České republice.

2. Za účelem dosažení cíle stanoveného v odstavci 1 budou smluvní strany podporovat pedagogické působení:

a) specializovaných pedagogů (lektorů) polského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě a na Univerzitě Palackého v Olomouci,

b) specializovaných pedagogů (lektorů) českého jazyka a literatury na Varšavské univerzitě ve Varšavě, Jagellonské univerzitě v Krakově, Slezské univerzitě v Katovicích, Opolské univerzitě v Opolí a Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani.

3. Smluvní strany nevylučují možnost, že v rámci spolupráce uskutečňované na základě tohoto protokolu poskytnou podporu výuky českého jazyka na dalších veřejných vysokých školách v Polské republice a polského jazyka na dalších veřejných vysokých školách v České republice než těch, které jsou uvedeny v odst. 2.

4. Smluvní strany budou podporovat aktivity vedoucí k rozvíjení bohemistiky v Polské republice a polonistiky v České republice.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat výměny akademických pracovníků na studijní a výzkumné pobyty v celkovém ročním limitu do 30 měsíců. Délka každého jednotlivého pobytu může být od 1 do 5 měsíců.

Článek 7

1. Za účelem podpory studia polského jazyka polská smluvní strana každoročně nabídne české smluvní straně 12 stipendií k účasti na letních kurzech polského jazyka pořádaných veřejnými vysokými školami v Polské republice, jež spadají do působnosti ministra zodpovědného za vysoké školství.

2. Za účelem podpory studia českého jazyka a literatury česká smluvní strana každoročně nabídne polské smluvní straně 12 stipendií k účasti v kurzech českého jazyka na Letních školách slovanských studií pořádaných veřejnými vysokými školami v České republice a v případě pořádání překladatelské a literární soutěže „Dny bohemistů" v Polské republice nabídne česká smluvní strana až 3 stipendijní místa na Letních školách slovanských studií navíc pro vítěze této soutěže.

Článek 8

1. Polská smluvní strana každoročně nabídne studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na veřejných vysokých školách v České republice, kteří obdrží od české smluvní strany za tímto účelem stipendium, možnost uskutečnění stipendijních studijních nebo výzkumných pobytů na veřejných vysokých školách v Polské republice v působnosti ministra zodpovědného za vysoké školství, v celkovém rozsahu 120 měsíců ročně, z čehož 40 stipendijních měsíců je vyhrazeno pro studenty polské filologie na českých vysokých školách. Délka každého jednotlivého pobytu může být od 2 do 10 měsíců.

2. Česká smluvní strana každoročně nabídne studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na veřejných vysokých školách v Polské republice v působnosti ministra zodpovědného za vysoké školství, kteří obdrží od polské smluvní strany za tímto účelem stipendium, možnost uskutečnění stipendijních studijních nebo výzkumných pobytů na veřejných vysokých školách v České republice v celkovém rozsahu 120 měsíců ročně, z čehož 40 stipendijních měsíců je vyhrazeno pro studenty české filologie na polských vysokých školách. Délka každého jednotlivého pobytu může být od 2 do 10 měsíců.

Článek 9

1. Při nominaci kandidátů podle článků 6, 7 a 8 tohoto protokolu předloží vysílající smluvní strana přijímající smluvní straně materiály, které budou obsahovat údaje požadované v příslušném formuláři přihlášky, nejpozději do 31. března každého roku.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně nejpozději do 30. června každého roku, zda byli nominovaní kandidáti přijati, a současně sdělí vysílající smluvní straně názvy institucí, které kandidáty přijaly.

3. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu stipendistů nejméně 2 týdny před zahájením pobytu.

Článek 10

1. Přijímající smluvní strana zajistí, aby bylo účastníkům jazykových kurzů přijatým na základě článku 7 tohoto protokolu poskytnuto zdarma stravování a ubytování po dobu trvání kurzu a úhrada zápisného a výdajů za případné exkurze pořádané v rámci kurzu.

2. Česká smluvní strana zajistí, aby byly kandidátům vyslaným do Polské republiky na základě článku 7 tohoto protokolu uhrazeny výdaje za mezinárodní dopravu do místa pobytu v Polské republice a zpět za předpokladu, že jsou kandidáti v době úhrady mezinárodní dopravy zaměstnáni nebo zapsáni ke studiu na veřejné vysoké škole v České republice.

Článek 11

1. Vysílající smluvní strana zajistí, aby bylo osobám přijatým ke studijním nebo výzkumným pobytům na základě článků 6 a 8 tohoto protokolu poskytnuto stipendium v souladu s platnými právními předpisy svého státu na dobu studijního nebo výzkumného pobytu.

2. Přijímající smluvní strana zajistí, aby bylo osobám přijatým ke studijním nebo výzkumným pobytům na základě článků 6 a 8 tohoto protokolu poskytnuto bezplatné studium nebo možnost provádění výzkumu, umožněno užívání knihoven a poskytnuta možnost ubytovat se za úplatu na vysokoškolských kolejích a stravovat se za úplatu ve vysokoškolských menzách za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany.

3. Česká smluvní strana zajistí, aby byly kandidátům vyslaným do Polské republiky na základě článků 6 a 8 tohoto protokolu uhrazeny výdaje za mezinárodní dopravu do místa pobytu v Polské republice a zpět za předpokladu, že jsou kandidáti v době úhrady mezinárodní dopravy zaměstnáni nebo zapsáni ke studiu na veřejné vysoké škole v České republice.

Článek 12

Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto protokolu budou uskutečňovány v souladu se zásadou reciprocity a v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

Článek 13

Tento protokol nevylučuje možnost uskutečnění dalších aktivit, na nichž se smluvní strany dohodnou.

Článek 14

1. Tento protokol vstoupí v platnost třicátého dne po datu podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2020. Jestliže jej jedna ze smluvních stran během tohoto období neukončí, bude jeho platnost prodloužena o další dvouleté období.

2. Každá ze smluvních stran může tento protokol kdykoliv písemně vypovědět, přičemž platnost protokolu v takovém případě skončí po uplynutí šesti měsíců ode dne obdržení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. Ukončení platnosti tohoto protokolu nebude mít vliv na dokončení probíhajících aktivit, které byly započaty v době jeho platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Dáno ve Varšavě dne 3. srpna 2017 ve dvou původních vyhotoveních v českém, polském a anglickém jazyce. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

PhDr. Jakub Karfík
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Polské republice
za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky

Alexander Bobko
státní tajemník
ministr vědy a vysokého školství
Polské republiky

Přesunout nahoru