Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 52/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu  

Datum vyhlášení 05.09.2017
Uzavření smlouvy 29.11.2016
Platnost od 21.06.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. listopadu 2016 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu.

Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 16 dne 21. června 2017.

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Srbskou republikou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 29. ledna 19571).

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A VLÁDOU SRBSKÉ REPUBLIKY

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDY, MLÁDEŽE A SPORTU

Vláda České republiky a vláda Srbské republiky (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a jejich národy,

vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, vzdělávám, vědy, mládeže a sportu,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění a tím i k prohloubení všestranných vztahů mezi oběma státy,

připraveny uplatňovat zásady Helsinského závěrečného aktu z roku 1975 a Pařížské charty pro novou Evropu z roku 1990,

se dohodly takto:

Článek I

Smluvní strany budou rozvíjet na zásadách reciprocity a oboustranného zájmu spolupráci v oblasti kultury, vzdělávám, vědy, mládeže a sportu a za tímto účelem podporovat přímé kontakty mezi státními orgány, institucemi a dalšími organizacemi a jednotlivci v uvedených oblastech spolupráce, v souladu se zákony a dalšími právními předpisy platnými ve státech smluvních stran. Smluvní strany budou také podporovat spolupráci v rámci bilaterálních a multilaterálních programů, projektů a iniciativ.

Článek 2

V oblasti kultury a umění budou smluvní strany podporovat:

1. navazování přímé spolupráce mezi organizacemi a institucemi v oblasti kultury a umění, mezi uměleckými svazy, sdruženími, odpovídajícími nadacemi, jakož i mezi jednotlivými představiteli z těchto oblastí,

2. účast na uměleckých festivalech, přehlídkách a soutěžích i jiných akcích pořádaných ve státu druhé smluvní strany,

3. vzájemné hostování uměleckých skupin, hudebních a divadelních souborů a sólistů z obou států na základě reciprocity, pokud existuje oboustranný zájem,

4. výměnu uměleckých výstav,

5. účast zástupců obou států na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích a přímou spolupráci odborných institucí a asociací v oblasti kinematografie,

6. výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění mezi zainteresovanými partnery,

7. představení hudebních a dramatických děl autorů z obou států,

8. jiné formy spolupráce, jejichž cílem je rozvoj kulturní výměny mezi oběma státy.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat všestrannou spolupráci v oblasti vydávání knih, a to prostřednictvím:

1. překladů a výměny knih z oblasti kultury a umění na komerčním i nekomerčním základě,

2. vzájemného organizování výstav a účasti na knižních veletrzích,

3. přímé spolupráce mezi vydavateli,

4. rozvoje přímých kontaktů mezi spisovateli, redaktory a překladateli obou států.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi organizacemi, které se zabývají ochranou autorských práv v oblasti kultury a umění obou států. Smluvní strany budou rovněž spolupracovat s cílem zabránit nezákonnému dovozu a vývozu významných kulturních předmětů.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat spolupráci organizací, které se zabývají studiem, výzkumem a ochranou kulturního dědictví v aktivitách vedoucích k jeho zachování (konzervace, restaurování, ochrana).

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi archivy, knihovnami a dalšími odpovídajícími institucemi obou států s cílem výměny odborníků a kopií dokumentů, jakož i umožnění širokého přístupu do svých archivních a knihovních fondů za výzkumnými a tvůrčími účely.

Článek 7

Za účelem dalšího rozvoje spolupráce v oblasti vzdělávání budou smluvní strany podporovat:

1. pokračování a rozvoj přímé spolupráce mezi vzdělávacími institucemi na všech úrovních na základě přímých dohod o spolupráci,

2. výměnu studentů všech úrovní vysokoškolského bakalářského, magisterského a doktorského studia, vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků,

3. výměnu publikací a informací o všech aspektech vzdělávací činnosti,

4. účast na sympoziích, konferencích a podobných setkáních, týkajících se vzdělávání,

5. spolupráci při analyzování učebnic dějepisu a zeměpisu pro základní a střední školy.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat výuku českého jazyka v Srbské republice a srbského jazyka v České republice. S tímto cílem budou podporovat výměnu lektorů, učitelů a odborníků pro český, resp. srbský jazyk a literaturu, výměnu materiálů a informací, jakož i organizování kurzů a seminářů v oblasti jazyka a kultury národů obou států.

Článek 9

Smluvní strany budou provádět uznávání veřejných listin o dosaženém vzdělání a odborných, akademických a vědeckých hodnostech v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami a vnitřní legislativou každé ze smluvních stran.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Srbskou akademií věd a umění v oblasti technických, přírodních, humanitních a společenských věd. Spolupráce se bude realizovat na základě dohod o vědecké spolupráci, které akademie věd mezi sebou podepsaly.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, a to zejména:

1. přímou spolupráci vědeckých institucí, vědeckých pracovišť a vysokých škol,

2. společné řešení výzkumných projektů,

3. výměnu vědeckých a vědecko-technických informací a materiálů,

4. pořádám společných seminářů a jiných aktivit umožňujících výměnu vědeckých poznatků a informací.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat iniciativy v oblasti výzkumu, vzdělávání, kultury, mládeže a sportu vedoucí k realizaci společných projektů v rámci regionální spolupráce.

Článek 13

Smluvní strany v rámci svých kompetencí v oblasti sportu a mládeže budou v případě zájmu poskytovat informace o organizačních a právních aspektech, předávat kontakty na příslušné organizace a podporovat spolupráci. Případná spolupráce organizací včetně jejího finančního zajištění je plně v kompetenci příslušných organizací obou smluvních stran.

Článek 14

Smluvní strany zajistí v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran příslušníkům české národnostní menšiny v Srbské republice a příslušníkům srbské národnostní menšiny v České republice podmínky pro uchování a rozvoj mateřského jazyka, historického dědictví a vlastní kultury.

Článek 15

Za účelem plnění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat periodické programy spolupráce v oblasti vzdělávání, kultury, vědy a mládeže, které stanoví konkrétní aktivity, jakož i organizační a finanční podmínky této spolupráce. Smluvní strany se mohou o jednotlivých společných aktivitách, jakož i o jejich formě, dohodnout diplomatickou cestou.

Článek 16

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem obdržení posledního písemného oznámení diplomatickou cestou, kterým se strany navzájem informují o ukončení vnitřní procedury nezbytné pro její vstup v platnost.

Článek 17

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji však může písemně vypovědět se šestiměsíční výpovědní lhůtou od data přijetí zprávy o vypovězení. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na projekty, jejichž realizace byla na jejím základě již zahájena.

Článek 18

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Srbskou republikou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 29. ledna 1957.


Dáno v Praze dne 29. listopadu 2016 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a v jazyce srbském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Srbské republiky
Mladěn Šarčevič v. r.
ministr školství, vědy a technologického rozvoje

Poznámky pod čarou

1) č. 4/1958 Sb.

Přesunout nahoru