Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 49/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky  

Datum vyhlášení 15.08.2017
Uzavření smlouvy 08.02.2011
Platnost od 01.03.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. února 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. března 2017.

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyly ve vztazích mezi Českou republikou a Italskou republikou platnosti Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky, pode-psaná v Praze dne 18. května 19711), a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Římě dne 30. listopadu 19902).

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ITALSKÉ REPUBLIKY

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ, VÉDY A TECHNIKY

Vláda České republiky a vláda Italské republiky, dále jen „smluvní strany“,

s přáním posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi smluvními stranami, přesvědčeny, že výměny a spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a techniky, mládeže a sportu mohou přispívat k lepšímu vzájemnému poznávání a porozumění mezi oběma národy,

se dohodly takto:

Článek 1

Cílem této Dohody je podporovat a realizovat činnosti, jež budou ku prospěchu spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti kultury, vědy a techniky, školství, mládeže a sportu v souladu s právními předpisy platnými na území států smluvních stran, jakož i mezinárodními úmluvami, jimiž jsou případně smluvní strany vázány.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat kulturní spolupráci a rozvíjet součinnost zejména v následujících prioritních oblastech:

a) vysokoškolské vzdělávání a spolupráce mezi univerzitami a dalšími vysokými školami;

b) školní vzdělávání a výuka jazyka;

c) kultura a umění;

d) kulturní instituce, hudba, divadlo, tanec, literatura, film, festivaly, výstavy;

e) autorské právo a práva s ním spojená;

f) archeologie, restaurování, uchovávání a ochrana movitého i nemovitého kulturního dědictví.

Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost spolupráci při plnění závazků plynoucích z mezinárodních úmluv UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 a o zachování nemateriálního kulturního dědictví z roku 2003. Smluvní strany se rovněž zavazují spolupracovat při dodržování zásad obsažených v úmluvě UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005.

Článek 3

V oblasti školství a výuky jazyka budou smluvní strany podporovat:

a) studium příslušných jazyků a literatury, zejména podporou zřizování kurzů, lektorátů a kateder na univerzitách a dalších vysokých školách, jakož i na středních školách, a to včetně zřizování dvojjazyčných sekcí;

b) přímou spolupráci a výměny učitelů, vědeckých a výzkumných pracovníků a ostatních expertů mezi institucemi a organizacemi zabývajícími se vzděláváním ve státech smluvních stran;

c) spolupráci a výměnu informací o metodách, didaktických materiálech a programech.

Článek 4

1. Smluvní strany budou posilovat spolupráci v rámci mnohostranných programů Evropské unie (Lifelong Learning Programme, Erasmus Mundus), jakož i v rámci programů na regionální úrovni, zejména v rámci Středoevropské iniciativy a jiných mezinárodních organizací.

2. Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímých vztahů v oblasti kultury a vzdělávání mezi školami, městy a regiony nebo vyššími územními samosprávnými celky států smluvních stran.

Článek 5

V oblasti spolupráce mezi univerzitami států smluvních stran a umělecko-hudebními akademickými institucemi v Italské republice budou smluvní strany podporovat zejména uzavírání přímých dohod o spolupráci, výměnu učitelů, vědeckých a výzkumných pracovníků a ostatních expertů, zahájení a provádění společných výzkumných projektů věnovaných tématům společného zájmu a pořádání seminářů a sympózií.

Článek 6

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi veřejnoprávními institucemi, jakož i mezi organizacemi a sdruženími v oblastech kultury a umění, zejména architektury, hudby, tance, výtvarného, vizuálního a užitého umění, divadla, filmu a tradiční lidové kultury. Smluvní strany budou dále podporovat společné projekty výměn umělců a expertů a vzájemnou účast na představeních, festivalech, knižních veletrzích, sympóziích, filmových přehlídkách a dalších významných akcích, včetně iniciativ se zaměřením na uměleckou tvorbu uskutečňovaných universitami ve státech obou smluvních stran a umělecko-hudebními akademickými institucemi v Italské republice.

2. Smluvní strany budou podporovat výměnu expertů a umělců prostřednictvím jejich zastoupení a účasti na hudebních, tanečních a divadelních festivalech a putovních představeních. Příslušné orgány smluvních stran se dohodnou o nákladech na pořádání takových představení případ od případu v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy té země, ve které se budou konat, a na základě dostupných finančních prostředků.

3. Smluvní strany budou podporovat pravidelné pořádání reprezentativních výstav o uměleckém a kulturním bohatství států smluvních stran. Organizační a finanční náležitosti budou dojednány diplomatickou cestou, případně mohou být stanoveny v prováděcích protokolech uzavřených dle článku 16.

4. Smluvní strany budou podporovat spolupráci knihoven působících ve vlastních státech, rovněž prostřednictvím spolupráce při digitalizaci kulturního dědictví a v oblastí vydavatelské činnosti prostřednictvím překladů významných literárních a vědeckých děl majících svůj původ na území států smluvních stran či tvořících součást jejich kultury.

Článek 7

1. Smluvní strany usnadní ve svém příslušném státě v souladu se zde platnými vnitrostátními právními předpisy a za podmínek, které si dohodnou, ustavení a činnost kulturních institucí druhé smluvní strany, jako jsou kulturní instituty a kulturní spolky.

2. Smluvní strany budou podporovat rozvoj společných aktivit mezi svými kulturními instituty a kulturními spolky.

Článek 8

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti archeologie prostřednictvím výměny informací a zkušeností, sympozií, seminářů a společného výzkumu. Tyto rovněž podpoří archeologické výpravy ze státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany.

2. Smluvní strany budou napomáhat spolupráci expertů a příslušných orgánů státní správy v oblasti ochrany, uchovávání, restaurování, zhodnocování, využívání a podpory správy archeologického, historického, uměleckého, architektonického a přírodního bohatství výměnou informací, zkušeností, publikací a návštěv expertů.

Článek 9

Smluvní strany se zavazují ke spolupráci za účelem zabránění nezákonnému obchodování s uměleckými statky prostřednictvím prevence, represí a nápravy podle příslušných vnitrostátních právních předpisů a plněním závazků plynoucích z Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi příslušnými orgány také výměnou pedagogické, didaktické a vědecké literatury, informačních materiálů i expertů, zejména v oblasti archivů, knihoven a muzeí, jakož i v oblasti tělovýchovy a sportu.

Článek 11

Smluvní strany podpoří rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti mládeže podporou výměny informací a zkušeností mezi příslušnými úřady na národní a regionální úrovni,

prostřednictvím spolupráce v rámci programu Evropské unie MLÁDEŽ, jakož i podporou navazování přímých kontaktů mezi organizacemi mládeže na národní a regionální úrovni.

Článek 12

Příslušné orgány smluvních stran si budou vzájemně nabízet stipendia pro studenty ze státu druhé smluvní strany ke studiu a výzkumu v oborech, jež smluvní strany pokládají za prioritní.

Článek 13

1. Smluvní strany budou podporovat vědeckotechnickou spolupráci v oborech, které budou po společné dohodě považovat za prioritní a které budou výslovně uvedeny v prováděcích programech k této Dohodě.

2. V oblasti vědeckotechnické spolupráce mezi vědeckými ústavy, výzkumnými středisky, univerzitami a dalšími vysokými školami obou států budou smluvní strany podporovat:

a) výměnu vědeckotechnické dokumentace;

b) výměnu akademických a výzkumných pracovníků, expertů, techniků a specialistů za účelem dalšího studia a výměny zkušeností;

c) pořádání konferencí, vědeckotechnických seminářů, sympozií a jiných akcí;

d) realizaci společných výzkumů, studií a plánování v dohodnutých oblastech;

e) jakoukoli další formu vědeckotechnické spolupráce dohodnutou mezi oběma smluvními stranami.

Článek 14

1. Smluvní strany se zavazují chránit práva duševního vlastnictví, jakož i autorské právo a práva s ním související vyplývající z provádění této Dohody v souladu s platnými právními předpisy obou států a příslušnými mezinárodními smlouvami, ke kterým státy smluvních stran přistoupily.

2. Smluvní strany si přejí rozvíjet dvoustrannou spolupráci v oblasti ochrany autorského práva a práv s ním souvisejících navázáním spolupráce mezi příslušnými úřady státní správy. Za Českou republiku je tímto úřadem Ministerstvo kultury, za Italskou republiku Ministerstvo pro kulturní statky a činnosti a Úřad předsedy vlády.

Článek 15

Pro realizaci závazků plynoucích z této Dohody smluvní strany ustavují Smíšenou česko-itaiskou komisi pověřenou posuzováním rozvoje kulturní, školské a vědeckotechnické spolupráce mezi státy smluvních stran a vypracováním víceletých prováděcích programů a případných návrhů změn této Dohody. Smíšená česko-italská komise se bude scházet střídavě v hlavních městech států smluvních stran v termínech dohodnutých diplomatickou cestou.

Článek 16

1. Za účelem plnění této Dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat programy či protokoly o spolupráci, které stanoví konkrétní akce a formy a podmínky takové spolupráce.

2. Příslušné orgány smluvních stran se mohou o jednotlivých společných akcích a formě jejich pořádání dohodnout diplomatickou cestou.

Článek 17

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po dni doručení pozdějšího oznámení, kterým se smluvní strany diplomatickou cestou oficiálně informují o ukončení vnitřních procedur podle příslušných vnitrostátních předpisů.

2. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbudou ve vztazích mezi smluvními stranami platnosti ustanovení

a) Kulturní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky podepsané v Praze dne 18. května 1971,

b) Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Římě dne 30. listopadu 1990.

Článek 18

Tato Dohoda může být měněna vzájemnou dohodou smluvních stran prostřednictvím výměny nót diplomatickou cestou. Takto dohodnuté změny vstoupí v platnost za stejných podmínek, jako je stanoveno pro vstup v platnost této Dohody.

Článek 19

Všechny spory mezi smluvními stranami vyplývající z provádění a výkladu této Dohody budou řešeny vzájemnými konzultacemi a jednáním smluvních stran.

Článek 20

1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může písemně kdykoli vypovědět diplomatickou cestou s účinností šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

2. Ukončení platnosti této Dohody v důsledku výpovědi neovlivní realizaci probíhajících programů dohodnutých v době platnosti této Dohody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Na důkaz toho níže podepsaní zástupci náležitě pověření svými vládami podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 8. 2. 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a italském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Karel Schwarzenberg v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za vládu Italské republiky
Franco Frattini v. r.
ministr zahraničních věcí

Poznámky pod čarou

1) č. 84/1973 Sb.

2) č. 45/1991 Sb.

Přesunout nahoru