Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 47/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech  

Datum vyhlášení 31.07.2017
Uzavření smlouvy 21.10.2013
Platnost od 28.06.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2013 byla v Kyjevě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 28. června 2017.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

KABINETEM MINISTRŮ UKRAJINY

O

VÁLEČNÝCH HROBECH

Vláda České republiky a Kabinet ministrů Ukrajiny, dále jen „smluvní strany“,

vycházejíce ze Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsané dne 26. dubna 1995 v Praze,

usilujíce o prosazování zásad mezinárodního humanitárního práva týkajících se nakládání se zemřelými obsažených v Ženevských úmluvách na ochranu obětí ozbrojených konfliktů z 12. srpna 1949 a jejich Dodatkových protokolech z 8. června 1977,

berouce v úvahu existenci válečných hrobů na území České republiky a Ukrajiny, ve kterých jsou pohřbeni občané obou států, s cílem zaručit jejich zachování a rovněž vzájemného přispění k péči o válečné hroby, včetně jejich vyhledávání a údržby v náležitém stavu,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice pojmů

Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:

1) „válečné hroby“ - místa pohřbení ostatků osob, které zahynuly v důsledku válečných operací, nebo v důsledku válečného zajetí či uvěznění;

2) „české válečné hroby“ - válečné hroby na území Ukrajiny, kde jsou pohřbeny ostatky českých občanů (nebo občanů Československa či bývalého Rakousko-Uherska, kteří měli trvalé bydliště na území dnešní České republiky);

3) „ukrajinské válečné hroby“ - válečné hroby na území České republiky, kde jsou pochováni ukrajinští občané (občané Ukrajinské sovětské socialistické republiky, kteří měli trvalé bydliště na území dnešní Ukrajiny);

4) „úprava válečných hrobů“ - soubor opatření směřujících k vyznačení hranic pohřebišť, k opravě a rekonstrukci památníku na pohřebištích a k zachování památky pohřbených;

5) „udržování válečných hrobů“ - činnosti směřující k zachování válečných hrobů v upraveném a poznatelném stavu;

6) „poznatelný stav válečných hrobů“ - takový stav válečných hrobů, ze kterého lze jasně rozpoznat skutečnost, že se jedná o český nebo ukrajinský válečný hrob.

Článek 2

Informační povinnost

1. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o aktuálním znění právních předpisů o válečných hrobech a zachování památky na padlé ve válkách, jakož i o zaznamenaných nebo nově zjištěných válečných hrobech druhé smluvní strany a rovněž o jejich stavu.

2. Smluvní strany se budou navzájem informovat o všech jim známých případech poškození válečných hrobů druhé smluvní strany v důsledku protiprávních činů a o opatřeních učiněných k jejich nápravě.

Článek 3

Udržování válečných hrobů

1. Smluvní strany budou při provádění této Dohody postupovat v souladu s právními předpisy toho státu, ve kterém se provádí vyhledávání, úprava a udržování válečných hrobů, a budou dbát národních, náboženských a jiných tradic tohoto státu.

2. Smluvní strany zabezpečí údržbu válečných hrobů druhé smluvní strany na území svého státu.

3. Smluvní strany si budou vzájemně usnadňovat vyhledávání, úpravu a údržbu válečných hrobů.

4. V případech zmíněných v odst. 2 článku 2 této Dohody zabezpečí smluvní strany uvedení poškozených válečných hrobů do původního stavu.

Článek 4

Přístup k válečným hrobům

Každá smluvní strana v souladu s právními předpisy svého státu umožní občanům státu druhé smluvní strany přístup k válečným hrobům za účelem vzdání úcty padlým.

Článek 5

Umístění válečných hrobů

1. Smluvní strany na základě principu reciprocity zabezpečí bezplatné a časově neomezené užívání pozemků, na kterých jsou umístěny válečné hroby druhé smluvní strany. Pokud se pozemek již neužívá k danému účelu, toto právo zaniká. Majetková práva k pozemkům nejsou touto Dohodou dotčena.

2. Pokud smluvní strana bude potřebovat pozemky zmíněné v odst. 1 tohoto Článku pro jiné účely, tato smluvní strana zabezpečí jiné adekvátní pozemky a uhradí náklady spojené s opětovným uložením ostatků, přemístěním památníků a úpravou nového válečného hrobu.

3. Výběr nového umístění válečného hrobu se uskuteční výhradně se souhlasem druhé smluvní strany. Tento souhlas může být vyjádřen při prezentaci nového plánu opatření k opětovnému uložení ostatků a projektu nové úpravy válečného hrobu.

Článek 6

Exhumace a opětovné uložení ostatků

1. Smluvní strany si vzájemně usnadní všechny záležitosti spojené s exhumací, přemístěním a opětovným uložením ostatků.

2. Exhumace ostatků padlých z válečných hrobů za účelem jejich opětovného uložení bude uskutečněna výhradně na žádost zainteresované smluvní strany a se souhlasem druhé smluvní strany.

3. Exhumace a opětovné uložení ostatků bude provedeno v souladu s postupy stanovenými právními předpisy toho státu, na jehož území se nacházejí, přičemž bude brán ohled na etnické, náboženské a kulturní tradice.

4. Exhumace a opětovného uložení ostatků mají právo se zúčastnit zástupci obou smluvních stran.

5. Smluvní strana, která provádí exhumaci ostatků z válečných hrobů, ve kterých jsou uloženy rovněž ostatky osob ze třetích států, je povinna zabezpečit souhlas těchto států.

6. O každé exhumaci a opětovném uložení ostatků prováděných podle této Dohody bude pořízen zápis. Zápis bude zahrnovat informace o původním a novém místě válečného hrobu a osobní údaje osob zde pohřbených.

Článek 7

Náklady

1. Každá smluvní strana zajistí na své náklady údržbu válečných hrobů, které se nacházejí na území jejího státu.

2. Náklady na činnosti stanovené v Článcích této Dohody hradí ta smluvní strana, ha jejíž žádost se činnosti provádějí, pokud není stanoveno jinak.

Článek 8

Prováděcí orgány

1. Orgány zmocněnými k provádění této Dohody jsou za vládu České republiky -Ministerstvo obrany České republiky a za Kabinet ministrů Ukrajiny - Státní mezirezortní komise pro záležitosti zachování památky obětí války a politických represálií. O jakékoli změně zmocněného orgánu se smluvní strany budou vzájemně informovat diplomatickou cestou.

2. Zmocněné orgány mohou sjednávat technické protokoly k této Dohodě a vysílat své experty do státu druhé smluvní strany s cílem provedení ustanovení této Dohody, zejména zjištění skutečného stavu válečných hrobů.

3. Kterýkoliv zmocněný orgán může pověřit třetí strany k provedení konkrétních činností vyplývajících z této Dohody za podmínky včasného informování druhého zmocněného orgánu.

Článek 9

Urovnávání sporů

1. Jakýkoli spor, který vznikne při výkladu nebo provádění této Dohody, bude řešen cestou dvoustranných jednání zmocněných orgánů.

2. V případě, že spor nebude urovnán podle odstavce 1, bude tento spor urovnán na úrovni smluvních stran.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost třicátým (30.) dnem následujícím po dni doručení pozdější diplomatické nóty, kterou se smluvní strany navzájem informují o splnění požadavků stanovených jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost.

2. Každá smluvní strana má právo úplně nebo částečně pozastavit provádění této Dohody. Pozastavení nebo obnovení provádění Dohody vstoupí v platnost třicátým (30.) dnem následujícím po dni doručení diplomatického oznámení o takovém opatření druhé smluvní straně.

3. Tato Dohoda může být upravena a změněna vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. Úpravy budou prováděny protokoly, jež budou nedílnou součástí této Dohody a které vstoupí v platnost v souladu s odst. 1 tohoto článku.

4. Každá ze smluvních stran může kdykoli oznámit druhé smluvní straně svůj záměr ukončit platnost této Dohody. Platnost Dohody bude ukončena devadesátým (90.) dnem následujícím po dni doručení oznámení o ukončení druhé smluvní straně.


Dáno v Kyjevě dne 21. října 2013 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, ukrajinském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakékoliv rozdílnosti ve výkladu je rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky
Ing. Vlastimil Picek v. r.
ministr obrany

Za Kabinet ministrů Ukrajiny
Oleksandr J. Vilkul v. r.
místopředseda vlády

Přesunout nahoru