Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 46/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje – Morava  

Datum vyhlášení 26.07.2017
Uzavření smlouvy 29.09.2015
Ratifikace Smlouvy 04.03.2016
Platnost od 01.08.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. září 2015 byla ve Vídni podepsána Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Ratifikační listina Rakouské republiky byla uložena u depozitáře, vlády České republiky, dne 4. března 2016, ratifikační listina České republiky dne 15. dubna 2016 a ratifikační listina Slovenské republiky dne 27. června 2017.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 1. srpna 2017.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou

o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava

Česká republika, Rakouská republika a Slovenská republika (dále jen „smluvní státy“)

s ohledem na platné smluvní dokumenty o státních hranicích mezi smluvními státy,

vedeny přáním udržovat státní hranice mezi smluvními státy zřetelné a upravit otázky s tím související, jakož i úmyslem prohlubovat přátelskou spolupráci mezi smluvními státy,

majíce na zřeteli společný záměr stanovit státní hranice na řekách Dyji a Moravě jako nepohyblivé,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Trojstátní hraniční bod Dyje - Morava je bodem styku státních hranic smluvních států a je stanoven jako nepohyblivý. Leží v korytě řeky Moravy v prostoru zaústění řeky Dyje do řeky Moravy na styku území české obce Lanžhot, rakouské obce Hohenau an der March a slovenské obce Sekule.

(2) Polohu troj státního hraničního bodu Dyje - Morava určují technické dokumenty, a to Přehledný plán - příloha 1, Situační plán - příloha 2 a Seznam souřadnic a výšek - příloha 3. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

(3) Trojstátní hraniční bod Dyje - Morava je nepřímo vyznačen třemi hraničními znaky, z nichž jeden je na území České republiky, jeden na území Rakouské republiky a jeden na území Slovenské republiky.

Článek 2

Příslušné orgány smluvních států zřízené na základě ustanovení dvoustranných smluv o státních hranicích uzavřených mezi smluvními státy (dále jen „příslušné orgány“) provedou v případě potřeby společnou kontrolu vyznačeni trojstátního hraničního bodu Dyje - Morava.

Článek 3

Případné rozdílnosti názorů týkající se výkladu a provádění této smlouvy budou řešeny přímými konzultacemi mezi příslušnými orgány. Pokud nebudou vyřešeny tímto způsobem, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 4

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Depozitářem ratifikačních listin je vláda České republiky, která uložení každé ratifikační listiny neprodleně oznámí ostatním smluvním státům. Tato smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po uložení poslední ratifikační listiny.

(2) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

(3) Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních států. Změny a doplnění musí být provedeny písemnou formou a vstoupí v platnost podle postupu uvedeného v odstavci 1.


Dáno ve Vídni dne 29. září 2015 ve třech původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, německém a slovenském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Ing. Jan Sechter v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Rakouské republice

Za Rakouskou republiku
Elisabeth Tichy-Fisslberger v. r.
ředitelka právní a konzulární sekce Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničí

Za Slovenskou republiku
Juraj Macháč v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Slovenské republiky v Rakouské republice


Příloha 1

ke Smlouvě mezi českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava

Přehledný plán

Příloha 1

Příloha 2

ke Smlouvě mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava

Situační plán

Příloha 2

Příloha 3

ke Smlouvě mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava

Seznam souřadnic a výšek

TROJSTÁTNÍ HRANIČNÍ BOD DYJE - MORAVA

DREILÄNDERGRENZPUNKT THAYA - MARCH

TROJŠTÁTNY HRANIČNÝ BOD DYJE - MORAVA

Hraniční znaky
a hraniční body
ETRS-89S-JTSKGauß-Krüger M 34
Grenzzeichen
und Grenzpunkte
BLHelYXHBpvYXHAdria
Hraničné znaky
a hraničné body
C-ÖC-SÖ-S°'''°'''mmmmmmm
XV6 C41 Cl/C48372,7487165626,2361194,86580 679,381 227200,6515244 866,175 386771,53152,44
XI/6Ö41 ÖI/Ö483659,8337165622,8306194,4580 758,041 227282,98151,4844 797,145 386 680,94151,97
XV6 S41SI/1S483659,2416165626,6672195,04580 681,751 227 309,29152,1844 875,895 386 663,25152,66
DM, TM410021.000483659,5439165624,7000-580720,891227295,83-44 835,495 386672,32-
4100148371,1254165626,4365-580680,481227250,91-44 870,675 386721,43-
Přesunout nahoru