Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 44/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015  

Datum vyhlášení 14.07.2017
Uzavření smlouvy 15.06.2017
Platnost od 15.06.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2017 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 20151).

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové

republiky Německo

k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015

Ministerstvo vnitra České republiky a Spolkové ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo (dále jen „smluvní strany“)

na základě článku 21 odst. 3 a článku 34 odst. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015 (dále jen „Smlouva o policejní spolupráci“)

se dohodla takto:

Článek 1

(1) Kontroly na vnitřních hranicích v souladu s článkem 21 Smlouvy o policejní spolupráci mohou být na území druhého státu prováděny na následujících místech:

- na území České republiky:

a) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Rozvadov - Waidhaus (dálnice) prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek dálnice D5 od státních hranic do kilometru 150,0;

b) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Všeruby - Eschlkam prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek silnice 11/184 od státních hranic do kilometru 0,315 od státních hranic;

c) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Svatá Kateřina - Neukirchen beim Heiligen Blut prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek silnice 11/191 od státních hranic do kilometru 0,470 od státních hranic;

d) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Petrovice - Bahratal prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek silnice 11/248 od státních hranic do kilometru 14,0 (100 m od státních hranic);

- na území Spolkové republiky Německo:

a) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Varnsdorf - Seifhennersdorf prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek státní silnice 141 od státních hranic do kilometru 1,5;

b) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Rožany - Sohland prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek silnice S116 od státních hranic až k odbočce Rosenbachstrape/Schluckenauer Strace (kilometr 0,02);

c) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Krásný Les - Breitenau (dálnice) prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek spolkové dálnice 17 od státních hranic do kilometru 39,9;

d) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Moldava - Neurehefeld prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek silnice S184 od státních hranic do kilometru 0,06;

e) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Cínovec - Altenberg prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek spolkové silnice 170 od státních hranic do kilometru 1,2;

f) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Hora Svatého Šebestiána - Reitzenhain prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek spolkové silnice 174 od státních hranic do kilometru 0,5;

g) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Lísková - Mnichov nad Lesy prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek státní silnice 2146 od státních hranic do kilometru 0,2;

h) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Folmava - Brod nad Lesy-Schafberg prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek spolkové silnice 20 od státních hranic do kilometru 2,5;

i) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Hřensko - Schmilka prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek spolkové silnice 172 od státních hranic do kilometru 0,2.

(2) Prostor hraničních kontrol zahrnuje také přilehlé plochy potřebné pro provádění kontrol. Krajská ředitelství policie České republiky a Ředitelství Spolkové policie Spolkové republiky Německo uvedená v článku 2 odst. 4 Smlouvy o policejní spolupráci tyto plochy společně vymezí v situačních plánech.

Článek 2

(1) Kontroly na vnitřních hranicích v souladu s článkem 21 Smlouvy o policejní spolupráci mohou být prováděny během jízdy ve vlacích na následujících trasách:

a) Děčín hlavní nádraží - Lázně Žandov - Drážďany hlavní nádraží;

b) Mariánské Lázně - Cheb - Schirnding - Ředvice - Norimberk;

c) Karlovy Vary - Cheb - Schirnding - Ředvice - Norimberk;

d) Domažlice - Brod nad Lesy - Schwandorf;

e) Vojtanov - Bad Brambach;

f) Kraslice - Klingenthal;

g) Aš - Selb/Plößberg - Hof.

Kontroly mohou být na území druhého státu zahájeny nejdříve na poslední zastávce, na které vlak podle jízdního řádu zastavuje. Kontroly musí být na území druhého státu ukončeny nejpozději na první zastávce, na které vlak podle jízdního řádu zastavuje.

(2) Prostor hraničních kontrol zahrnuje na trasách uvedených v odstavci 1

- vlaky;

- nástupiště, koleje, spojovací cesty a veřejné prostory železničních zastávek;

- místnosti policejních služeben v prostorách železničních zastávek.

Článek 3

(1) Kontroly na vnitřních hranicích v souladu s článkem 21 Smlouvy o policejní spolupráci mohou být prováděny na přístavištích a během jízdy na lodích na řece Labi od plavebního kilometru 107,8 (česká kilometráž) až po plavební kilometr 5,0 (německá kilometráž).

(2) Prostor hraničních kontrol zahrnuje

- Labe v celé jeho šíři od plavebního kilometru 107,8 (česká kilometráž) až po plavební kilometr 5,0 (německá kilometráž) pro kontroly nákladních lodí,

- přístaviště na pravém břehu Labe od plavebního kilometru 108,9 až po plavební kilometr 109,1 (česká kilometráž) pro kontroly osobních lodí,

- přístaviště na pravém břehu Labe na úrovni plavebního kilometru 108,45 (česká kilometráž) pro kontroly rekreačních a sportovních člunů,

- plavidla pro kontroly.

Článek 4

(1) Žádost o umožnění provádění kontrol na vnitřních hranicích na území druhého státu se adresuje

- v České republice Ministerstvu vnitra a

- ve Spolkové republice Německo Spolkovému ministerstvu vnitra.

(2) Žádost podle odstavce 1 se zasílá zpravidla současně s oznámením o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle práva Evropské unie.

(3) V žádosti podle odstavce 1 je třeba uvést

- datum, od kterého má být umožněno provádění kontrol na vnitřních hranicích na území druhého státu;

- zda mají být pro provádění kontrol na vnitřních hranicích na území druhého státu využity všechny lokality uvedené v článcích 1 až 3;

- požadovaná zařízení potřebná k řádnému provádění kontrol na vnitřních hranicích.

(4) Žádaný orgán odpoví na žádost bez zbytečného odkladu.

Článek 5

Vyhoví-li žádaný orgán žádosti podle článku 4, zajistí po dohodě s žádajícím orgánem instalaci dopravního značení, jakož i dalších zařízení uvedených v žádosti podle článku 4 k datu uvedenému v žádosti nebo k jinému předem dohodnutému datu.

Článek 6

Smluvní strany se budou informovat o stavebních úpravách, dopravních opatřeních a dalších skutečnostech na území vlastního státu, které by mohly mít vliv na řádné provádění kontrol na vnitřních hranicích v lokalitách uvedených v článcích 1 až 3.

Článek 7

Náklady spojené s prováděním kontrol na vnitřních hranicích na území druhého státu hradí smluvní strana, jejíž stát zavedl ochranu vnitřních hranic. V případě, že ochranu vnitřních hranic zavedly oba státy současně, hradí každá smluvní strana své náklady vzniklé v souvislosti s prováděním tohoto ujednání.

Článek 8

(1) Toto ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu.

(2) Toto ujednání pozbývá platnosti ukončením platnosti Smlouvy o policejní spolupráci.


Dáno v Praze dne 15. června 2017 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra
České republiky
JUDr. Ing. Jiří Nováček v. r.
první náměstek ministra vnitra

Za Spolkové ministerstvo vnitra
Spolkové republiky Německo
Hansjörg Haber v. r.
chargé ďaffaires
Spolkové republiky Německo
v České republice

Poznámky pod čarou

1) č. 48/2016 Sb. m. s.

Přesunout nahoru