Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 42/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Datum vyhlášení 12.07.2017
Platnost od 01.01.2017
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v letech 2014 - 2016 byl v Ženevě na zasedáních Výboru pro otázky bezpečnosti Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)1) přijat konsolidovaný seznam změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN).

Změny vstoupily v platnost na základě článku 20 odst. 5 Dohody dne 1. ledna 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění konsolidovaného seznamu změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Organizace spojených národů

ECE/adn/36

obr. 10

Hospodářská a sociální rada

Distr.: rámcově
2. května 2016
Anglicky
Originál: anglicky a francouzský

Evropská hospodářská komise

Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN1))

Návrh změn k Pravidlům přiloženým k ADN

Na svém šestnáctém zasedání (Ženeva, 29. ledna 2016) požádal Administrativní výbor ADN sekretariát, aby připravil konsolidovaný seznam všech změn, které přijal ke vstupu v platnost od 1. ledna 2017 tak, aby mohly být podkladem pro oficiální návrh podle postupu stanoveného v článku 20 ADN. Notifikace by měla být vydána nejpozději 1. července 2016 s odvoláním na 1. leden 2017, jako plánované datum vstupu v platnost (viz ECE/ADN/35, odstavec 15).

Tento dokument2) obsahuje požadovaný konsolidovaný seznam změn přijatých Administrativním výborem na jeho šestnáctém zasedání na základě změn navržených Výborem pro otázky bezpečnosti na jeho dvacátém osmém zasedání (viz ECE/ADN/35, odstavec 14 a ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58, příloha I spolu s ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58/Add.1). Tyto změny byly připraveny Výborem pro otázky bezpečnosti na jeho dvacátém pátém, dvacátém šestém, dvacátém sedmém a dvacátém osmém zasedání (viz ECE/TRANS/WP.15/AC.2/52 a Corr.1, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/54, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/56 a ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58 a Add.1).

Kapitola 1.1

1.1.3.3 Vložit novou druhou odrážku v následujícím znění:

- pro údržbu plavidel/“.

1.1.4.2.1 (a) /Tato změna je v českém znění ADN již obsažena./

1.1.4.2.1 (c) Netýká se českého překladu.

Kapitola 1.2

1.2.1 Pod definici pojmu „Kontejner“ vložit novou definici:

Kontejner pro volně ložené látky, flexibilní: flexibilní kontejner o vnitřním objemu nejvýše 15 m3, s vnitřními vložkami a připevněnými manipulačními prostředky a provozní výstrojí;“

1.2.1 V definici „CGA" pozměnit adresu v závorce do tohoto znění: „(CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151, United States of America)“.

1.2.1 Definici „Aerosol nebo aerosolový rozprašovač“ pozměnit následovně:

„Aerosol“ nebo „Aerosolový rozprašovač“ předmět sestávající z nádoby pro jedno použití splňující ustanovení oddílu 6.2.4 ADR“.

1.2.1 V definici „GHS“ namísto „páté revidované vydání“ uvést: „šesté revidované vydání“ a namísto „ST/SG/AC.10/30/Rev.5“ uvést: „ST/SG/AC.10/30/Rev, 6“,

1.2.1 V definici „Příručka zkoušek a kritérií“ namísto „páté revidované vydání“ uvést: „šesté revidované vydání“ a namísto „ST/SG/AC.10/11/Rev.5, Amend 1 a Amend 2“ uvést: „ST/SG/AC.10/11/Rev.6“.

1.2.1 Definici “Obal záchranný velký“ pozměnit do tohoto znění: “... nebo netěsné kusy nebo kusy neodpovídající předpisům, které obsahují nebezpečné věci, nebo ...“

1.2.1 V definici „Záchranná tlaková nádoba“ namísto „1000“ uvést „3000“.

1.2.1 V definici „Nádoba trubková“ namísto „přepravitelná bezešvá tlaková nádoba“ uvést „přepravitelná tlaková nádoba bezešvé nebo kompozitní konstrukce“.

1.2.1 V definici „Vzorové předpisy OSN“ namísto „osmnáctému“ uvést „devatenáctému“ a namísto „ST/SG/AC.10/l/Rev.18“ uvést: „ST/SG/AC.10/1/Rev.l9“.

1.2.1 V definici „Jednostranné schválení“ namísto „příslušným orgánem prvního členského státu ADN, který přijde se zásilkou do styku“ uvést „příslušným orgánem smluvní strany ADN“.

1.2.1 V definici „Cisterna pro podtlakové vyčerpávání odpadů“ namísto „nakládku a vykládku“ uvést „plnění a vyprazdňování“.

1.2.1 Definici „Údržovací doba“ změnit následovně:

„Údržná doba“ doba, která uplyne od okamžiku dosažení počátečního stavu plnění až do okamžiku, kdy tlak zvyšující se v důsledku přívodu tepla dosáhne nejnižšího nastaveného tlaku omezovače(ů) tlaku cisteren určených pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů;

POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz 6.7.4.1.

1.2.1 Pozměnit definici LNG do následujícího znění:

„Zkapalněný zemní plyn (LNG)“ zkapalněný plyn tvořený zemním plynem s vysokým obsahem methanu, přiřazený k UN 1972;

1.2.1 Doplnit následující nové definice v abecedním pořadí:

„Dokumentace plavidla“ je složka obsahující všechny důležité technické údaje týkající se plavidla nebo nákladního říčního člunu jako jsou konstrukční plány a dokumenty k zařízením.

„Flexibilní kontejner pro volně ložené látky“ viz „Kontejner pro volně ložené látky, flexibilní“.“

„Konstrukční životnost“ pro kompozitní láhve a trubkové nádoby je maximální životnost (v počtu roků), pro kterou je láhev nebo trubková nádoba zkonstruována a schválena podle platné normy;

„Nakládka“ všechny činnosti vykonávané nakládcem podle definice nakládce;

„Provozní životnost“ pro kompozitní láhve a trubkové nádoby je počet roků, po který je dovoleno láhev nebo trubkovou nádobu používat;

„SAPT“ viz „Teplota autoakcelerační polymerace“;

„Stlačený zemní plyn (CNG)“ stlačený plyn tvořený zemním plynem s vysokým obsahem methanu, přiřazený k UN 1971;

„Teplota autoakcelerační polymerace (SAPT)“ nejnižší teplota, při níž může dojít k polymerizaci látky v obalu, IBC nebo cisterně, tak jak je podávána k přepravě. SAPT musí být určena zkušebními postupy stanovenými pro teplotu samourychlujícího se rozkladu pro samovolně se rozkládající látky podle části II, oddílu 28 Příručky zkoušek a kritérií;

„Vykládka“ všechny činnosti vykonávané vykládcem podle definice vykládce;

Kapitola 1.4

1.4.2.1.1 (c) Namísto „označené“ uvést „opatřené značkami“.

1.4.2.1.1 (e) Pozměnit text za slovy „prázdná nevyčištěné žlezniční vozy“ do tohoto znění: „a prázdné nevyčištěné kontejnery pro volně ložené látky byly opatřeny velkými bezpečnostními značkami, značkami a bezpečnostními značkami podle kapitoly 5.3 a aby prázdné nevyčištěné cisterny...../další text je beze změny/.

1.4.2.2.1 (c) Netýká se českého překladu

1.4.3.1.1 (c) Vypustit text , „ pokud nakládá nebezpečné věci do vozidla nebo velkého nebo malého kontejneru, “.

1.4.3.1.1 (d) Pozměnit text za slovy „předpisy týkající se“ do tohoto znění: „označení velkými bezpečnostními značkami, značkami a oranžovými tabulkami podle kapitoly 5.3.“.

1.4.3.3 (h) Pozměnit text do tohoto znění:

(h) musí při přípravě nebezpečných věcí k přepravě zajistit, aby byly velké bezpečnostní značky, značky, oranžové tabulky a bezpečnostní značky umístěny na cisterny, vozidla a kontejnery pro volně ložené látky podle kapitoly 5.3.“.

1.4.3.3 (s) Namísto „pokynům pro nakládku“ uvést „pokynům pro nakládku a vykládku“.

1.4.3.3 (u) Pozměnit do tohoto znění:

(u) musí se přesvědčit, že je během celého trvání nakládky zajištěn trvalý a patřičný dozor.“.

1.4.3.3 (v) Pozměnit do tohoto znění:

(v) pokud použije zvláštní ustanovení 803, musí zaručit a zdokumentovat, za použití vhodného postupu, že nejvyšší dovolená teplota nákladu není překročena a musí veliteli plavidla poskytnout prokazatelnou formou instrukce.“.

1.4.3.7 Vypustit POZNÁMKU pod nadpisem.

1.4.3.7.1 (c) Na konec doplnit: „a manipulace“.

1.4.3.7.1 (f) Pozměnit konec do tohoto znění: „...... už nebyly opatřeny velkými bezpečnostními značkami, značkami a oranžovými tabulkami, kterými byly označeny podle kapitoly 5.3.“.

1.4.3.7.1 (j) /Tato změna je v českém znění již obsažena/.

Kapitola 1.6

1.6.1.1 Namísto „30. června 2015“ uvést „30. června 2017“. Namísto „31. prosince 2014“ uvést „31. prosince 2016“.

16.1.15 Netýká se českého překladu

1.6.1.20, 1.6.1.28, 1.6.1.30, 1.6.1.31, 1.6.1.32 Vypustit a vložit „(Vypuštěno)“.

1.6.1.25 Pozměnit do tohoto znění:

1.6.1.25 Láhve s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 60 litrů označené UN číslem podle ustanovení ADN platných do 31. prosince 2012 a které neodpovídají požadavkům uvedeným v 5.2.1.1, pokud jde o velikost UN čísla a písmen UN, platným od 1. ledna 2013, smějí být dále používány až do příští periodické inspekce, nejdéle však do 30. června 2018.“.

1.6.1.26 Netýká se českého překladu

Doplnit následující nová přechodná ustanovení:

1.6.1.35 (Vyhrazeno)

1.6.1.36 (Vyhrazeno)

1.6.1.37 (Vyhrazeno)

1.6.1.38 Smluvní strany smějí nadále vydávat osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí podle vzoru platného do 31. prosince 2016, namísto osvědčení odpovídajících požadavkům uvedeným v 1.8.3.18, platným od 1. ledna 2017, až do 31. prosince 2018. Taková osvědčení smějí být dále používána až do konce své pětileté platnosti.“.

1.6.1.39 Bez ohledu na požadavky zvláštního ustanovení 188 kapitoly 3.3 platné od 1. ledna 2017 smějí být kusy obsahující lithiové články nebo baterie nadále označovány až do 31. prosince 2018 podle požadavků zvláštního ustanovení 188 kapitoly 3.3 platných do 31. prosince 2016.“.

1.6.1.40 Bez ohledu na ustanovení ADN platná od 1. ledna 2017 smějí být předměty UN čísel 0015, 0016 a 0303 obsahující dýmotvornou látku (dýmotvorné látky), toxickou (toxické) při inhalaci podle kritérií pro třídu 6.1, vyrobené před 31. prosincem 2016, přepravovány až do 31. prosince 2018 bez bezpečnostní značky pro vedlejší nebezpečí „TOXICKÝ“ (vzor č. 6.1, viz 5.2.2.2.2).“.

1.6.1.41 Bez ohledu na ustanovení ADN platná od 1. ledna 2017 smějí být velké obaly vyhovující parametrům obalové skupiny III podle zvláštního ustanovení pro balení L2 pokynu pro balení LP02 v 4.1.4.3 ADR platného do 31. prosince 2016 dále používány pro UN číslo 1950 až do 31. prosince 2022.“.

1.6.1.42 Bez ohledu na požadavky uvedené ve sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2, platné od 1. ledna 2017 pro UN čísla 3090, 3091, 3480 a 3481 třídy 9, smí být bezpečnostní značka (vzor č. 9, viz 5.2.2.2.2) dále používána pro tato UN čísla až do 31. prosince 2018.“

1.6.7.1.2 (c) Za slova „znamená, že“ vložit následující text: „pokud bylo pro plavidlo využito přechodné opatření v odstavci (b), musí být požadavky......“.

1.6.7.2.2.2 Pozměnit následující položkv v tabulce do tohoto znění:

ustanovenípředmětplatnost a komentář
1.2.1Nákladní prostoryN.R.M. pro plavidla typu N otevřená, jejichž nákladní prostory obsahují pomocná zařízení a která přepravují pouze látky třídy 8, s poznámkou 30 ve sloupci (20) tabulky C kapitoly 3.2.


Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038.
7.2.3.20.1Vybavení balastních tanků a komor ukazateli úrovně hladinyN.R.M. po 1. lednu 2013 pro tanková plavidla typů C a G a pro tanková plavidla s dvojitou obšívkou typu N.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2012.
7.2.3.20.1Prokázání stability v případě netěsnosti spojené s balastní vodouN.R.M. pro plavidla typů G a N.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
7.2.3.31.2Motorová vozidla pouze mimo oblast nákladuN.R.M. pro plavidla typu N.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.

Do tohoto data se následující požadavek vztahuje na plavidla v provozu: vozidlo se nesmí startovat na palubě.
7.2.3.51.3Vypustit
7.2.4.22.3Odběr vzorků z jiných otvorůN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018.

Do tohoto data se na plavidlech v provozu smějí otevírat víka nákladních tanků v průběhu nakládky pro kontrolu a odběr vzorků.
9.3.3.8.1Pokračování třídyN.R.M. pro plavidla typu N otevřená s lapači plamene a plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.

Do tohoto data platí na plavidlech v provozu následující požadavky:

Pokud není stanoveno jinak, musí typ konstrukce, pevnost, podřízené dělení, výbava a převody plavidla odpovídat nebo být rovnocenné konstrukčním požadavkům pro klasifikaci v nejvyšší třídě od uznané klasifikační společnosti.
9.3.1.11.2(a) (1.položka)Uspořádání nákladních tanků

Vzdálenost mezi nákladními tanky a bočními stěnami

Výška sedel
N.R.M. pro plavidla typu G, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.3.11.4Průchody v koncových přepážkách nákladních prostorůN.R.M. od 1. ledna 2005 pro plavidla typu N otevřená, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.3.11.6 (a)Tvar koferdamu upraveného jako prostor s čerpadlyN.R.M. pro plavidla typu N, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.3.11.8Uspořádání provozních prostorů v oblasti nákladu pod palubouN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038.
9.3.3.12.7Schvalování lapačů plameneN.R.M. pro plavidla typu N, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018.
9.3.3.16.1Motory s vnitřním spalováním mimo oblast nákladuN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.1.16.2
9.3.3.16.2
Závěsy dveří směřující do oblasti nákladuN.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977, kde by změny mohly omezovat jiné hlavní otvory.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.3.16.2Prostory strojovny přístupné z palubyN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.1.17.1
9.3.3.17.1
Obytné prostory a kormidelna mimo oblast nákladuN.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977, pokud není spojení mezi kormidelnou a jinými uzavřenými prostory.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla o délce do 50 metrů, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977 a jejichž kormidelny jsou umístěny v oblasti nákladu, i když to poskytuje přístup k jiným uzavřeným prostorům, pokud je bezpečnost zajištěna patřičnými provozními požadavky příslušného orgánu.
9.3.3.17.1Obytné prostory a kormidelna mimo oblast nákladuN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.1.17.2
9.3.2.17.2
9.3.3.17.2
Vstupy směřující do oblasti nákladuN.R.M. pro plavidla o délce do 50 metrů, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977, pokud jsou nainstalovány protiplynové ochrany.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.3.17.2Vstupy a otvoryN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.
9.3.3.17.3Vypustit
9.3.3.17.5 (b), (c)Schválení průchodek hřídele a zobrazení pokynůN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018.
9.3.3.20.2Plnění kofrdamů pomocí čerpadlaN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018.
9.3.3.21.1 (b)Indikátor úrovně hladinyN.R.M. od 1. ledna 2005 pro plavidla typu N otevřená s lapači plamene a typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018.

Do tohoto data na plavidlech v provozu vybavených otvory pro měření tyto otvory musí:
- být umístěny tak, aby stupeň naplnění mohl být měřen pomocí měrné tyče;
- být vybaveny automatickým uzávěrem.
9.3.3.21.1 (g)Otvor pro odběr vzorkůN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018.
9.3.3.23.2Zkušební tlak pro nákladní tankyN.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977, pro které se vyžaduje zkušební tlak 15 kPa (0, 15 baru).

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044. Do tohoto data je zkušební tlak 10 kPa (0, 10 baru) dostačující.
9.3.3.23.2Zkušební tlak pro nákladní tankyN.R.M. pro kalová plavidla v provozu před 1. lednem 1999

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044. Do tohoto data je zkušební tlak 5 kPa (0, 05 baru) dostačující.
9.3.3.23.3Zkušební tlak pro nakládací a vykládací potrubíN.R.M. pro kalová plavidla v provozu před 1. lednem 1999

Obnovení schvalovacího osvědčení nejpozději do 1. ledna 2039. Do tohoto data je zkušební tlak 400 kPa (4 bary) dostačující.
9.3.3.42.2Systém ohřevu nákladuN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.

Do tohoto data platí na plavidlech v provozu následující požadavky: Toto je možno dodržet pomocí odlučovače kalu namontovaného na zpětnou trubku kondenzované vody.
9.3.3.52.1 (b), (c), (d) a (e)Elektrická zařízeníN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.1.52.1 (e)
9.3.3.52.1 (e)
Elektrická zařízení typu „potvrzená bezpečnost“ v oblasti nákladuN.R.M. pro plavidla typu N, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.

Do tohoto data musí být během nakládky, vykládky a vypouštění plynů na plavidlech, která nemají plynotěsné otvory kormidelny (např. dveře, okna atd.), dodrženy v oblasti nákladu tyto podmínky:
(a) Všechna elektrická zařízení určená k použití musí být v provedení typu „omezené nebezpečí výbuchu“, tj. musí být zkonstruována tak, aby za normálních provozních podmínek nedošlo k jiskření a aby teplota jejich vnějšího povrchu nestoupla nad 200 °C, nebo musejí být typu odolného proti skrápění vodou a jejich teplota vnějšího povrchu za normálních provozních podmínek nepřekročí 200°C;
(b) Elektrická zařízení, která nesplňují požadavky uvedené pod písmenem (a) výše, musí být označena červenou barvou a musí je být možno odpojit pomocí hlavního vypínače.
9.3.3.52.2Elektrické akumulátory umístěné mimo oblast nákladuN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.1.52.3 (a)
9.3.1.52.3 (b)
9.3.3.52.3 (a)
9.3.3.52.3 (b)
Elektrická zařízení používaná během nakládky, vykládky a vypouštění plynůN.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly položeny před 1. lednem 1977.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034 pro následující zařízení:
- instalace osvětlení v ubytovacích prostorech, s výjimkou vypínačů umístěných v blízkosti vstupu do ubytovacích prostorů;
- radiové telefonní instalace v ubytovacích prostorech a v kormidelnách a zařízení pro ovládání spalovacích motorů.

Do tohoto data veškerá ostatní elektrická zařízení musí splňovat následující požadavky:
(a) generátory, motory atd. - stupeň krytí IP13;
(b) řídící panely, osvětlení atd. - stupeň krytí IP23;
(c) zařízení atd. - stupeň krytí IP55.
9.3.3.52.3 (a)
9.3.3.52.3 (b)
Elektrická zařízení používaná během nakládky, vykládky a vypouštění plynůN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.3.52.4Červené označení na elektrických zařízeníchN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.3.52.5Odpojovač pro průběžně poháněný generátorN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.3.52.6Trvale připevněné zásuvkyN.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.1.56.1Kovové stínění pro všechnyN.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly
9.3.3.56.1kabely v oblasti nákladupoloženy před 1. lednem 1977.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.

1.6.7.3 Pozměnit položku pro 9.3.3.8.1 v tabulce do tohoto znění:

ustanovenípředmětplatnost a komentář
9.3.3.8.1KlasifikaceN.R.M. pro plavidla typu N otevřená s lapači plamene a plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044.

1.6.7.2 Doplnit nová přechodná ustanovení v tomto znění:

1.6.7.2.1.4 Pro plavidla nebo čluny, jejichž kýl byl položen před 1. červencem 2017 a která neodpovídají požadavkům v 9.0.X.1 týkajícím se dokumentace plavidla, musí uchovávání podkladů pro dokumentaci cisterny začít nejpozději při příští obnově platnosti schvalovacího osvědčení.“.

1.6.7.2.2.5 Pro plavidla nebo čluny, jejichž kýl byl položen před 1. červencem 2017 a která neodpovídají požadavkům v 9.3.X.1 týkajícím se dokumentace plavidla, musí uchovávání podkladů pro dokumentaci cisterny začít nejpozději při příští obnově platnosti schvalovacího osvědčení.“.

1.6.7.4.2 Vypustit tabulku 2 a vložit „Tabulka 2. Do 31.12.2015 (Vypuštěno).“

Vložit nový 1.6.9 v tomto znění:

1.6.9 Přechodná ustanovení týkající se uznávání klasifikačních společností

1.6.9.1 Ustanovení odstavce 1.15.3.8 týkající se udržování účinného systému vnitřní kvality doporučenými klasifikačními společnostmi ještě platná k 31. prosinci 2015 smějí být dále používána až do 14. září 2018.“.

Kapitola 1.7

1.7.1.5.1 (a) Namísto „5.2.1.9“ uvést „5.2.1.10“.

Kapitola 1.8

1.8.3.2 Text odstavce (b) upravit do tohoto znění: „...související balení, plnění, nakládka nebo vykládka......nebo souvisejícím balením, plněním, nakládkou nebo vykládkou.“

1.8.3.3 Ve třetím, pátém, šestém a devátém odseku třetího pododstavce před slova „nakládka nebo vykládka“ vložit slova „balení, plnění,“ (čtyřikrát). V desátém a dvanáctém odseku před slova „nakládka a vykládka“ vložit slova „balení, plnění,“ (dvakrát).

1.8.3.6 Před slova „nakládky nebo vykládky“ vložit slova „balení, plnění,“.

1.8.3.9 Za slova „při přepravě“ vložit slova „, balení, plnění, nakládce nebo vykládce“.

1.8.3.10 Na konec druhého odseku doplnit: „, včetně, pokud je to nutné, infrastruktury a organizace elektronických zkoušek podle 1.8.3.12.5, pokud musí být provedeny;“

1.8.3.11 (b) Netýká se českého znění

1.8.3.11 (b) V desátém odseku v závorce před slova „nakládka a vykládka“ vložit slova „balení, plnění,“. V jedenáctém odseku před slova „nakládkou a po vykládce“ vložit slova „balením, plněním,“.

1.8.3.12.2 Pozměnit do tohoto znění:

1.8.3.12.2 Příslušný orgán nebo jím pověřená zkušební organizace musí dohlížet na každou zkoušku. Jakákoli manipulace a podvádění musí být, jak je to jen možné, vyloučeny. Totožnost kandidáta musí být ověřena. Při písemné zkoušce není dovoleno použití žádných jiných dokumentů kromě mezinárodních a vnitrostátních předpisů. Všechny zkušební dokumenty musí být zaregistrovány a uchovány v písemné formě nebo elektronicky jako datový soubor.“.

1.8.3.12.4 (a) Pozměnit čtvrtý odsek do tohoto znění: „ - značky, velké bezpečnostní značky a bezpečnostní značky;“.

Doplnit nové ustanovení 1.8.3.12.5 v tomto znění:

1.8.3.12.5 Písemné zkoušky smějí být prováděny, zcela nebo zčásti, v elektronické formě, kde jsou odpovědi zaznamenávány a vyhodnocovány za použití procesů elektronického zpracování dat (EDP), pokud jsou splněny tyto podmínky:

(a) Hardware a software musí být zkontrolovány a přijaty příslušným orgánem nebo jím pověřenou zkušební organizací;

(b) Musí být zajištěna správná technická funkce. Musí být učiněna opatření týkající se možností pokračování zkoušky, dojde-li k selhání technických prostředků a aplikací. Na vstupních zařízeních nesmějí být k dispozici žádné pomocné funkce (např. funkce elektronického vyhledávání). Elektronické medium poskytnuté podle 1.8.3.12.3 nesmí dovolit kandidátům komunikovat během zkoušky s jakýmkoli jiným přístrojem;

(c) Konečná vstupní data každého kandidáta musí být zaznamenána. Vyhodnocení výsledků musí být transparentní.“.

1.8.3.18 V osmé položce („Platné do...“) před slova „nakládku nebo vykládku“ vložit slova „balení, plnění,“.

1.8.3.18 Vypustit poslední dvě řádky vzorového osvědčení.

Kapitola 1.15

1.15.3.8 Namísto „EN ISO 9001:2008 + AC:2009“ uvést „EN ISO 9001:2015“.

Kapitola 1.16

1.16 Doplnit nový odstavec v tomto znění:

1.16.0 Pro účely této kapitoly znamená pojem „vlastník“ vlastníka nebo jeho ustanoveného zástupce, nebo pokud je plavidlo najato provozovatelem, provozovatele nebo jeho ustanoveného zástupce.“

1.16.1.2.1 Pozměnit do tohoto znění:

1.16.1.2.1 Schvalovací osvědčení musí odpovídat vzoru uvedenému v 8.6.1.1 nebo 8.6.1.3, pokud jde o obsah, formu a dispozici, a obsahovat požadované údaje, jak je to patřičné. Musí obsahovat datum vypršení lhůty platnosti.
Jeho rozměry jsou 210 mm x 297 mm (A4). Smějí se používat přední i zadní strany.
Musí být vystaveno v jazyce nebo v jednom z jazyků vydávající země. Pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, musí být záhlaví osvědčení a každý zápis pod body 5, 9 a 10 ve schvalovacím osvědčení plavidel pro přepravu kusů a látek volně ložených (8.6.1.1) a pod body 12, 16 a 17 ve schvalovacím osvědčení tankových plavidel (8.6.1.3) provedeny také v angličtině, francouzštině nebo němčině.“.

1.16.1.2.2 Pozměnit konec do tohoto znění: „... konstrukce a výbava kompletně splňují příslušná ustanovení těchto Pravidel.“.

1.16.1.2.5, druhý odstavec V třetí větě na konci před slova „klasifikační společnost“ předřadit slovo „uznanou“.

1.16.1.2.5, poslední odstavec před POZNÁMKOU Pozměnit začátek do tohoto znění:

„Uznaná klasifikační společnost musí bez prodlení, po doručení schvalovacího osvědčení jeho držiteli, předat kopii seznamu látek pro plavidlo..“. (Zbytek textu beze změny).

1.16.1.3.1 Pozměnit takto:

1.16.1.3.1 (a) Namísto „platná ustanovení“ uvést „platné požadavky“.

1.16.1.3.1 Doplnit nový pododstavec (b) v tomto znění:

(b) Plavidlo nesplňuje všechny příslušné požadavky těchto Pravidel, ale bezpečnost přepravy není podle posouzení příslušného orgánu ohrožena.

Jednorázové prozatímní schvalovací osvědčení je platné na přiměřenou dobu, aby bylo možno uvést plavidlo do souladu s příslušnými ustanoveními, nejvýše však na dobu tří měsíců.

Příslušný orgán může vyžadovat dodatečné zprávy navíc k inspekční zprávě a může vyžadovat dodatečné podmínky.

POZNÁMKA: Pro vydání definitivního schvalovacího osvědčení podle 1.16.1.2 musí být vypracována nová inspekční zpráva podle 1.16.3.1, která potvrzuje soulad také s dosud nesplněnými požadavky těchto Pravidel.“.

Přečíslovat stávající pododstavec (b) na (c).

1.16.1.3.2 Za text „vzoru uvedenému v 8.6.1.2 nebo 8.6.1.4“ vložit: „, pokud jde o obsah, formu a dispozici,“ a na konec doplnit následující text:

„Jeho rozměry jsou 210 mm × 297 mm (A4). Smějí se používat přední i zadní strany.

Musí být vystaveno v jazyce nebo v jednom z jazyků vydávající země. Pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, musí být záhlaví osvědčení a každý zápis pod bodem 5 v prozatímním schvalovacím osvědčení plavidel pro přepravu kusů a látek volně ložených (8.6.1.2) a pod bodem 12 v prozatímním schvalovacím osvědčení tankových plavidel (8.6.1.4) provedeny také v angličtině, francouzštině nebo němčině.“.

1.16.1.3 Doplnit nový 1.16.1.3.3 v tomto znění:

1.16.1.3.3 Pro tanková plavidla musí být ve schvalovacím osvědčení uveden otevírací tlak pojistných ventilů nebo vysokorychlostních ventilů.

Pokud má plavidlo nákladní tanky s různými otevíracími tlaky ventilů, musí být otevírací tlak každého tanku uveden ve schvalovacím osvědčení.“.

1.16.2.1 Na konci prvního odstavce vypustit „nebo jeho zástupcem“.

1.16.2.1 Vypustit poslední větu, která zní: „Doba platnosti je nejvýše pět let, s výhradou ustanovení pododdílu 1.16.11.“.

1.16.2.1 Na konec doplnit nový odstavec v tomto znění:

„Smluvní strany musí sdělit sekretariátu Evropské hospodářské komise Spojených národů (UNECE) kontaktní informace o jimi určených orgánech a organizacích, které jsou oprávněny podle vnitrostátních právních předpisů vydávat schvalovací osvědčení.

Sekretariát UNECE je sdělí smluvním stranám prostřednictvím své webové stránky.“.

1.16.3. Pozměnit takto:

1.16.3.1 Na konec druhé věty za text „uznanou klasifikační společností“ vložit: „podle kapitoly 1.15“. Pozměnit konec poslední věty do tohoto znění: „....odpovídá částečně nebo úplně příslušným požadavkům těchto Pravidel vztahujícím se na konstrukci a výbavu plavidla.“.

Vložit nový 1.16.3.2 v tomto znění:

1.16.3.2 Tato inspekční zpráva musí obsahovat:

- název a adresu inspekční organizace nebo uznané klasifikační společnosti, která provedla inspekci;

- žadatele o inspekci;

- datum a místo provedení inspekce;

- druh plavidla podrobeného inspekci;

- identifikaci plavidla (název, číslo plavidla, číslo ENI atd.);

- prohlášení, že plavidlo odpovídá částečně nebo úplně příslušným požadavkům ADN na konstrukci a výbavu plavidla (ve verzi platné k datu inspekce, nebo k očekávanému datu vydání schvalovacího osvědčení, pokud je toto datum pozdější než datum provedení inspekce);

- uvedení všech nedodržených požadavků (seznam, popis a odvolávky na ADN);

- použitá přechodná ustanovení;

- použité ekvivalenty a odchylky od předpisů platných pro plavidlo s odvoláním se na platná doporučení Administrativního výboru ADN;

- datum vydání inspekční zprávy;

- podpis a úřední razítko inspekční organizace nebo uznané klasifikační společnosti.

Pokud inspekční zpráva nezajišťuje, že jsou všechny příslušné požadavky uvedené v 1.16.3.1 splněny, může příslušný orgán vyžadovat jakékoli dodatečné informace k vydání prozatímního schvalovacího osvědčení podle 1.16.1.3.1 (b).

Orgán, který vydává schvalovací osvědčení, může vyžadovat informace týkající se oddělení a inspektora (inspektorů), kteří provedli inspekci včetně e-mailového a telefonního čísla, avšak tyto informace nebudou součástí dokumentace plavidla.“.

Přečíslovat stávající odstavec 1.16.3.2 na 1.16.3.3. /Další změna se netýká českého znění./

Vložit dva nové odstavce v tomto znění:

1.16.3.4 Ustanovení uvedená v 1.16.3.1, 1.16.3.2 na 1.16.3.3 se vztahují na první inspekci zmíněnou v 1.16.8, na zvláštní inspekci zmíněnou v 1.16.9 a na periodickou inspekci zmíněnou v 1.16.10.“

1.16.3.5 Je-li inspekční zpráva vydána uznanou klasifikační společností, může inspekční zpráva zahrnovat osvědčení uvedené v 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 nebo 9.3.3.8.1.

Přítomnost osvědčení vydaných uznanou klasifikační společností pro účely odstavců 8.1.2.3 (f) a 8.1.2.3 (o) na plavidle zůstává povinnou.“.

1.16.5 Pozměnit první větu do tohoto znění: „Vlastník plavidla musí podat žádost o vystavení schvalovacího osvědčení u příslušného orgánu uvedeného v 1.16.2.1.“. Pozměnit poslední větu do tohoto znění: „K získání schvalovacího osvědčení musí být žádost doprovázena alespoň platným lodním osvědčením, inspekční zprávou uvedenou v 1.16.3.1 a osvědčením uvedeným v 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 nebo 9.3.3.8.1.“.

1.16.6.1, 1.16.6.3, 1.16.7.1, 1.16.9, 1.16.10.1 (dvakrát) a 1.16.11 Vypustit „nebo jeho zástupce“.

1.16.10.3. Vložit novou poslední větu v tomto znění: „Po tomto časovém období musí být plavidlo podrobeno první inspekci podle 1.16.8.“.

1.16.10.4. Před slovo „inspekce“ vložit slovo „periodické“.

1.16.11 Pozměnit začátek do tohoto znění: „Odchylkou od oddílu 1.16.10 může příslušný orgán, který vydal schvalovací osvědčení, na základě odůvodněné žádosti vlastníka prodloužit platnost schvalovacího osvědčení.....“.(Zbytek textu beze změny).

1.16.12.2. Vypustit „nebo provozovateli“.

1.16.13 Pozměnit nadpis do tohoto znění: „Odebrání, ponechání nebo vrácení schvalovacího osvědčení“.

1.16.13.1 Za slova „těchto Pravidel“ doplnit text: „...., nebo není-li platná nejvyšší třída plavidla podle 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 nebo 9.3.3.8.1.“.

1.16.13.2 V druhém odstavci namísto „1.16.2.1 až 1.16.9“ uvést „1.16.9 a 1.16.13.1“.

1.16.13.4 V prvním odstavci před slova „klasifikační společnost“ vložit slovo „uznaná“.
Pozměnit konec do tohoto znění: „....nebezpečí pro životní prostředí, nebo není-li nejvyšší třída plavidla platná, musí to bezodkladně oznámit příslušnému orgánu, kterému jsou odpovědny, aby mohl učinit rozhodnutí o ponechání osvědčení.“.

1.16.13.5 V prvním odstavci před slova „klasifikační společnost“ vložit slovo „uznaná“, namísto „1.16.13.1“ uvést „1.16.13.4“ a vypustit slova „nebo jeho zástupci“. V druhém odstavci vypustit slova „nebo jeho zástupce“, vložit slovo „uznaná“ před slova „klasifikační společnost“ (dvakrát). /Další změna se netýká českého znění./

Kapitola 2.1

2.1.1.1 U třídy 4.1 za „samovolně se rozkládající látky“ vložit , „ polymerizující látky“.

2.1.2.2 Na konec doplnit následující novou větu:

„Látky jmenovitě uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2 musí být přepravovány podle své klasifikace v tabulce A, nebo za podmínek stanovených v 2.1.2.8.“.

Doplnit nové ustanovení 2.1.2.8 v tomto znění:

2.1.2.8 Odesilatel, který zjistil na základě výsledků zkoušek, že látka jmenovitě uvedená ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2 splňuje kritéria pro třídu, která není uvedena ve sloupci (3a) nebo (5) tabulky A kapitoly 3.2, smí se schválením příslušného orgánu zaslat tuto látku:

- pod nevhodnější hromadnou položkou uvedenou v pododdílu 2.2.X.3, která zahrnuje všechna nebezpečí; nebo

- pod tímtéž UN číslem a pojmenováním, ale s informacemi o dodatečném nebezpečí(ch) nutnými pro identifikaci jednoho nebo více dodatečných vedlejších nebezpečí (dokumentace, nápis, velká bezpečnostní značka), za podmínky, že třída zůstane nezměněna a že jakékoli jiné přepravní podmínky (např. omezené množství, ustanovení pro balení a cisterny), které by normálně platily pro látky mající takovou kombinaci nebezpečí, jsou stejné jako přepravní podmínky platné pro tuto jmenovitě uvedenou látku.

POZNÁMKA 1: Příslušným orgánem udělujícím schválení smí být příslušný orgán kterékoli smluvní strany ADN, který smí také uznat schválení udělené příslušným orgánem země, která není smluvní stranou ADN, za podmínky, že toto schválení bylo uděleno v souladu s postupy platnými podle RID, ADR, ADN, IMDG Code nebo Technických pokynů ICAO.

POZNÁMKA 2: Jestliže příslušný orgán udělí taková schválení, měl by o tom informovat Podvýbor expertů pro přepravu nebezpečných věcí OSN a podat příslušný návrh změny k Seznamu nebezpečných věcí ve Vzorových předpisech OSN. Pokud by byla navrhovaná změna zamítnuta, měl by příslušný orgán své schválení stáhnout.

POZNÁMKA 3: K přepravě podle 2.1.2.8 viz též 5.4.1.1.20.“.

2.1.3.4.2 Za „UN 3151 BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ;“ doplnit novou položku v tomto znění:

„UN 3151 MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVANÉ, KAPALNÉ;“.

Za „UN 3152 BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ;“ doplnit novou položku v tomto znění:

„UN 3152 MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVANÉ, TUHÉ;“.

2.1.3.5.5 Poznámka pod čarou 2 Pozměnit takto:

Vypustit „(nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES (Úřední věstník Evropských společenství č. L 114 z 27. dubna 2006, strana 9))“.

Na konec vložit: „; a směrnice 2008/98/ES Evropského parlamentu a Rady z 19. listopadu 2008 o odpadech a zrušující některé směrnice (Úřední věstník Evropské unie č. L 312 z 22. listopadu 2008, strana 3-30)“.

Kapitola 2.2

2.2.1.1.5 V definici podtřídy 1.6, v druhé větě namísto „obsahují jen velmi málo citlivé látky“ uvést „převážně obsahují velmi málo citlivé látky“.

2.2.1.1.6 Pozměnit definici skupiny snášenlivosti N do tohoto znění: „Předměty převážně obsahující velmi málo citlivé látky“.

2.2.1.1.7.1 První věta zůstává beze změny. Zbývající text bude znít takto:

„Avšak:

(a) kaskády dávající pozitivní výsledek při zkoušce HSL výbuškové slože v přípojku 7 Příručky zkoušek a kritérií musí být klasifikovány jako 1.1G, bez ohledu na výsledky Série zkoušek 6;

(b) jelikož je počet druhů zábavné pyrotechniky......./pokračuje druhá věta stávajícího textu/.

2.2.1.1.7.5 V tabulce v položce „Fontány“, ve sloupci „Zahrnuje/nazývá se“ vypustit „Bengálské ohně“. Ve třetím sloupci na konec doplnit tuto POZNÁMKU:

„POZNÁMKA: Fontány určené k vytváření vertikální kaskády nebo ohněpádu se považují za kaskády (viz následující položku).“.

Za položku pro „Fontány“ vložit tuto novou položku:

TypZahrnuje/nazývá
se
DefiniceSpecifikaceKlasifikace
KaskádaBezpředmětnépyrotechnická
fontána určená
k vytváření
vertikální kaskády
nebo ohněpádu
obsahující
pyrotechnickou látku,
která dává pozitivní
výsledek při zkoušce HSL
výbuškové slože
v přípojku 7 Příručky
zkoušek a kritérií bez
ohledu na výsledky Série
zkoušek 6
(viz 2.2.1.1.7.1 (a))
1.1G
obsahující
pyrotechnickou látku,
která dává negativní
výsledek při zkoušce HSL
výbuškové slože
v přípojku 7 Příručky
zkoušek a kritérií
1.3G

/Poznámka překladatele: Při překladu této tabulky jsem se přidržel spíše francouzského originálu, který se mi zdá jednoznačnější./

2.2.1.1 Vložit nový odstavec 2.2.1.1.9 v tomto znění:

2.2.1.1.9 Klasifikační dokumentace

2.2.1.1.9.1 Příslušný orgán přiřazující předmět nebo látku do třídy 1 musí potvrdit tuto klasifikaci žadateli písemně.

2.2.1.1.9.2 Klasifikační dokument vydaný příslušným orgánem smí být v jakékoli formě a může sestávat z více než jedné stránky, pokud jsou stránky číslovány postupně. Dokument musí mít jediné jednací číslo.

2.2.1.1.9.3 Informace obsažené v dokumentu musí být snadno identifikovatelné, čitelné a trvalé.

2.2.1.1.9.4 Příklady informací, které mohou být obsaženy v klasifikačním dokumentu jsou následující:

(a) Název příslušného orgánu a ustanovení vnitrostátních předpisů, která zakládají jeho legitimitu;

(b) Odvětvové nebo celostátní předpisy, k nimž se klasifikační dokument vztahuje;

(c) Potvrzení, že klasifikace byla schválena, provedena nebo odsouhlasena podle Vzorových předpisů OSN nebo příslušných odvětvových předpisů;

(d) Název a adresa právnické osoby, které byla klasifikace svěřena, a identifikační číslo společnosti, které jednoznačně identifikuje danou společnost nebo její pobočky podle vnitrostátních předpisů;

(e) Pojmenování, pod kterým bude výbušná látka nebo předmět uveden(a) na trh nebo podáván(a) k přepravě;

(f) Oficiální pojmenování pro přepravu, UN číslo, třída, podtřída a příslušná skupina snášenlivosti výbušné látky nebo předmětu;

(g) Tam, kde je to patřičné, nejvyšší čistá (netto) hmotnost výbušné látky obsažené v kusu nebo předmětu;

(h) Jméno, podpis, razítko, pečeť nebo jiná identifikace osoby pověřené příslušným orgánem k vydání klasifikačního dokumentu jsou jasně viditelné;

(i) Pokud je bezpečnost při přepravě nebo podtřída považována za závislou na obalu, identifikace schválených:

- vnitřních obalů

- meziobalů

- vnějších obalů;

(j) Klasifikační dokument uvádí číslo součásti, skladové číslo nebo jakékoli jiné identifikační číslo, pod nímž bude výbušná látka nebo předmět uveden(a) na trh nebo podáván(a) k přepravě;

(k) Název a adresa právnické osoby, která vyrábí výbušniny, a identifikační číslo společnosti, které jednoznačně identifikuje danou společnost nebo její pobočky podle vnitrostátních předpisů;

(l) Jakákoli dodatečná informace týkající se příslušného pokynu pro balení a popřípadě zvláštních ustanovení pro balení, kde je to náležité;

(m) Základna pro volbu klasifikace, tj. zda na základě výsledků, zkoušek, závady u zábavné pyrotechniky, analogie se zatříděnou výbušnou látkou nebo předmětem, definice uvedená v tabulce A kapitoly 3.2 atd.;

(n) Jakékoli zvláštní podmínky nebo omezení, které příslušný orgán stanovil pro zajištění bezpečnosti přepravy výbušnin, sdělování nebezpečí a mezinárodní přepravu;

(o) Datum vypršení platnosti klasifikačního dokumentu, pokud to příslušný orgán považuje za nutné.“.

2.2.1.4 V definici „RAKETOVÉ MOTORY“ za „0281“ vložit „, 0510“.

2.2.2.2.1 Pozměnit do tohoto znění:

2.2.2.2.1 Chemicky nestálé plyny třídy 2 jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, byla-li učiněna potřebná opatření k zabránění možnosti nebezpečného rozkladu nebo polymerizace za normálních podmínek přepravy, nebo jsou-li přepravovány podle zvláštního ustanovení pro balení (r) pokynu pro balení P200 (10) pododdílu 4.1.4.1 ADR, jak je to vhodné. K opatřením potřebným pro zabránění polymerizaci viz zvláštní ustanovení 386 kapitoly 3.3. Za tímto účelem je zvláště třeba dbát na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by tyto reakce mohly podporovat.“.

2.2.3.1.5 Stávající text tohoto odstavce se stává novým pododstavcem 2.2.3.1.5.1. Na jeho začátku namísto „Viskózní kapalné látky“ uvést „S výhradou ustanovení uvedených v 2.2.3.1.5.2 viskózní kapalné látky“.

Před tento odstavec doplnit nový nadpis 2.2.3.1.5 v tomto znění:

2.2.3.1.5 Viskózní kapalné látky“

Vložit nový 2.2.3.1.5.2 v tomto znění:

2.2.3.1.5.2 Viskózní kapalné látky, které jsou také nebezpečné životnímu prostředí, avšak splňují všechna ostatní kritéria v 2.2.3.1.5.1, nepodléhají žádným jiným ustanovením ADN, jsou-li přepravovány v jednoduchých nebo skupinových obalech, které obsahují čisté množství nejvýše 5 litrů na jednoduchý nebo vnitřní obal, za podmínky, že obaly splňují všeobecná ustanovení uvedená v 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8 dohody ADR.“.

2.23.2.2 Pozměnit do tohoto znění:

2.23.2.2 Chemicky nestálé látky třídy 3 jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, byla-li učiněna potřebná opatření k zabránění možnosti nebezpečného rozkladu nebo polymerizace za normálních podmínek přepravy. K opatřením potřebným pro zabránění polymerizaci viz zvláštní ustanovení 386 kapitoly 3.3. Za tímto účelem je zvláště třeba dbát na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by tyto reakce mohly podporovat.“.

2.2.3.3 U „F3 Předměty“ na konec oficiálního pojmenování pro přepravu pro UN 3269 doplnit , „ kapalný základní materiál“.

2.2.41 V názvu třídy 4.1 za „samovolně se rozkládající látky“ doplnit , „ polymerizující látky“.

2.2.41.1.1 Konec prvního odstavce upravit do tohoto znění: „Jakož i samovolně se rozkládající kapalné nebo tuhé látky a polymerizující látky.“. V druhém odstavci vložit na konec nový odsek v tomto znění:

polymerizující látky (viz 2.2.41.1.20 a 2.2.41.1.21).“.

2.2.41.1.2 Na konec doplnit následující nové pododstavce:

„PM Polymerizující látky

PM1 Nevyžadující řízení teploty

PM2 Vyžadující řízení teploty.“.

2.2.41.1.2 Za „F3 anorganické“ doplnit „F4 předměty“.

2.2.41 Vložit následující nové odstavce 2.2.41.1.20 a 2.2.41.1.21:

„Polymerizující látky

Definice a vlastnosti

2.2.41.1.20 Polymerizující látky jsou látky, které jsou bez stabilizace schopné projít silnou exotermickou reakcí, jejímž výsledkem je tvoření větších molekul nebo tvoření polymerů za normálních podmínek přepravy. Takové látky jsou považovány za polymerizující látky třídy 4.1 jestliže:

(a) jejich teplota autoakcelerační polymerace (SAPT) je nejvýše 75°C za podmínek (s chemickou stabilizací nebo bez ní při podávání k přepravě) a v obalu, IBC nebo cisterně, v němž (níž) má být látka nebo směs přepravována;

(b) mají reakční teplo větší než 300 J/g; a

(c) nesplňují žádné jiné z kritérií pro zařazení do tříd 1 až 8.

Směs splňující kritéria pro polymerizující látku musí být klasifikována jako polymerizující látka třídy 4.1.

Ustanovení o řízení teploty

2.2.41.1.21 Polymerizující látky podléhají řízení teploty při přepravě, jestliže jejich teplota autoakcelerační polymerace (SAPT) je:

(a) při podávání k přepravě v obalu nebo IBC nejvýše 50°C v obalu nebo IBC, v němž má být látka přepravována; nebo

(b) při podávání k přepravě v cisterně nejvýše 45°C v cisterně, v níž má být látka přepravována.“.

2.2.41.3 Pod „Hořlavé tuhé látky - bez vedlejšího nebezpečí“ vložit novou větev:

obr.001

Na konec doplnit následující větev:

obr.002

2.2.52.1.17 V Poznámce nahradit „Předpisy pro stanovení účinků při zahřívání v uzavřeném prostoru jsou uvedeny v Příručce zkoušek a kritérií, části II, oddílu 20 a pododílu 28.4“ větou „ Předpisy pro stanovení účinků při zahřívání v uzavřeném prostoru jsou uvedeny v Příručce zkoušek a kritérií, části II, oddílu 20 a testem série E v oddílu 25.“

2.2.52.4 V tabulce pozměnit dále uvedené položky:

Organický peroxidSloupecZměna
DIBENZOYLPEROXID(první řádka)Koncentrace (%)Namísto „>51 -100“
vložit „ >52 -100“
terc-BUTYLKUMYLPEROXID(první řádka)UN čísloNamísto „3107“
uvést „3109“
DICETYLPEROXYDlKARBONÁT(první řádka)Způsob baleníNamísto „OP7“
uvést „OP8“
DICETYLPEROXYDlKARBONÁT(první řádka)UN čísloNamísto „3116“
uvést „3120“
terc-BUTYLPEROXY-3, 5, 5-
TRIMETHYLHEXANOÁT
(první řádka)Koncentrace (%)Namísto „>32 -100“
uvést „>37 -100“
terc-BUTYLPEROXY-3, 5, 5-
TRIMETHYLHEXANOÁT
(třetí řádka)Koncentrace (%)Namísto „< 32“
uvést „„< 37“
terc-BUTYLPEROXY-3, 5, 5-
TRIMETHYLHEXANOÁT
(třetí řádka)Ředidlo
Typ B (%)
Namísto „> 68“
uvést „> 63“

2.2.61.2.1 Pozměnit do tohoto znění:

2.2.61.2.1 Chemicky nestálé látky třídy 6.1 jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, byla-li učiněna potřebná opatření k zabránění možnosti nebezpečného rozkladu nebo polymerizace za normálních podmínek přepravy. K opatřením potřebným pro zabránění polymerizaci viz zvláštní ustanovení 386 kapitoly 3.3. Za tímto účelem je zvláště třeba dbát na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by tyto reakce mohly podporovat.“.

2.2.62.1.1 Pozměnit POZNÁMKU 1 do tohoto znění:

„POZNÁMKA 1: Geneticky změněné mikroorganismy a organismy, biologické produkty, diagnostické vzorky a záměrně infikovaná živá zvířata musí být přiřazeny do této třídy, jestliže splňují podmínky pro tuto třídu.

Přeprava neúmyslně nebo přirozeně infikovaných živých zvířat podléhá jen platným pravidlům a předpisům příslušných zemí původu, tranzitu a určení.“.

2.2.62.1.12.1 Vypustit poznámku pod čarou 6. Příslušně přečíslovat následné poznámky pod čarou. Na konec doplnit tuto novou POZNÁMKU:

„POZNÁMKA: Schválení příslušných orgánů musí být vydávána na základě platných pravidel pro přepravu živých zvířat s přihlédnutím k aspektům nebezpečných věcí. Orgány, které jsou příslušné ke stanovování těchto podmínek a pravidel pro schvalování musí být eglementovány na národní úrovni.

Není-li k dispozici schválení vydané příslušným orgánem smluvní strany ADN, smí příslušný orgán smluvní strany ADN uznat schválení vydané příslušným orgánem země, která není smluvní stranou ADN.

Pravidla pro přepravu živých zvířat jsou obsažena např. v nařízení Rady (ES) č. 1/2005 z 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy (Úřední věstník Evropské unie č. L3 z 5. ledna 2005) se změnami.“.

2.2.7.2.4.1.3 Namísto „nápis „RADIOAKTIVNÍ““ uvést „značka „RADIOAKTIVNÍ““, všude tam, kde je to uvedeno (4 krát).

2.2.7.2.4.1.4 (b) Namísto „nápis „RADIOAKTIVNÍ““ uvést „značka „RADIOAKTIVNÍ““.

2.2.8.2.1 Pozměnit do tohoto znění:

2.2.8.2.1 Chemicky nestálé látky třídy 8 jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, byla-li učiněna potřebná opatření k zabránění možnosti nebezpečného rozkladu nebo polymerizace za normálních podmínek přepravy. K opatřením potřebným pro zabránění polymerizaci viz zvláštní ustanovení 386 kapitoly 3.3. Za tímto účelem je zvláště třeba dbát na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by tyto reakce mohly podporovat.“.

2.2.9.1.2 V položce M2 namísto „přístroje“ uvést „předměty“.

2.2.9.1.5 V nadpise a všude v textu namísto „přístroje“ uvést „předměty“ (4 krát).

2.2.9.1.7 Vložit následující nový první odstavec:

„Lithiové baterie musí splňovat následující požadavky, pokud není v ADN stanoveno jinak (např. pro prototypy a malé výrobní série baterií platí zvláštní ustanovení 310 nebo pro poškozené baterie zvláštní ustanovení 376).“.

2.2.9.1.7 Vypustit poslední POZNÁMKU.

2.2.9.1.11 K POZNÁMCE 2: pozměnit text poznámky pod čarou 13 do tohoto znění:

„Viz část C směrnice 2001/18/ES Evropského parlamentu a Rady o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úřední věstník Evropských společenství č. L106 ze 17.dubna 2001, str. 8-14) a nařízení (ES) č. 1829/2003 Evropského parlamentu a Rady o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úřední věstník Evropské unie č. L268 z 18. října 2003, str. 1-23), které stanoví schvalovací postupy pro Evropskou unii.“

Vložit novou POZNÁMKU 3 následujícího znění:

„POZNÁMKA 3: Geneticky modifikovaná živá zvířata, která podle současného stavu vědeckých znalostí nemají žádné známé patogenní účinky na člověka, zvířata ani rostliny a jsou přepravována v klecích, které jsou vhodné pro bezpečné zamezení jak úniku zvířat, tak i nedovoleného přístupu k nim, nepodléhají ustanovením ADN. Ustanovení specifikovaná Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IATA) pro leteckou dopravu v „Předpisech pro živá zvířata, LAR“ mohou sloužit jako doporučení pro vhodné klece k přepravě živých zvířat.“.

Přečíslovat stávající POZNÁMKU 3 na POZNÁMKU 4.

2.2.9.1.14 V seznamu před POZNÁMKOU, za „elektrické dvouvrstvé kondenzátory (s kapacitou akumulace energie větší než 0, 3 Wh)“ přidat novou řádku v tomto znění:

„Motory a stroje, vnitřní spalování.“.

2.2.9.1.14 V POZNÁMCE vypustit položky pro UN 3166 a UN 3171.

2.2.9.3 V nadpisu pro M2 namísto „přístroje“ uvést „předměty“.

2.2.9.3 pro M2 Za „3151 BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo;“ doplnit novou položku v tomto znění:

„3151 MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo“.

Za „3152 BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo“ doplnit novou položku v tomto znění:

„3152 MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo“.

2.2.9.3 V M11 vložit následující nové položky:

„3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU“

„3171 VOZIDLO NA AKUMULÁTOROVÝ POHON nebo 3171 PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTOROVÝ POHON“.

Kapitola 2.4

2.4.2.5 V druhém odstavci pozměnit konec první věty do tohoto znění:

„Směrnice pro zkoušení OECD 107, 117 nebo 123.“.

Kapitola 3.1

3.1.2.2 Na konci první věty namísto „v označení kusu“ uvést „na značce kusu“.

3.1.2.3 Na konci druhé věty namísto „v označení kusů“ uvést „na značkách kusů“.

3.1.2.6 V uvozovací větě před pododstavci (a) a (b), na konci, před slovo „pak“ vložit: „nebo vyvíjení nadměrného tepla, nebo je-li použita chemická stabilizace v kombinaci s řízením teploty,“.

3.1.2.6 (a) Pozměnit do tohoto znění:

(a) pro kapaliny a tuhé látky: je-li SAPT1 (měřena s inhibitorem nebo bez něho, použije-li se chemická stabilizace) menší nebo rovna SAPT předepsané v 2.2.41.1.21, platí ustanovení v 2.2.41.1.17, zvláštní ustanovení 386 kapitoly 3.3, zvláštní ustanovení V8 kapitoly 7.2, zvláštní ustanovení S4 kapitoly 8.5 a požadavky kapitoly 9.6, s výjimkou toho, že pojem „SADT“ používaný v těchto odstavcích zahrnuje také „SAPT“, pokud je dotyčná látka náchylná k polymerizaci.“.

Poznámka pod čarou 1 zní takto: 1 K definici teploty autoakcelerační polymerace (SAPT) viz 1.2.1.“.

Kapitola 3.2 Tabulka A

Pro UN číslo 0015 vložit řádek se stejnými informacemi jako u ostatních položek UN čísla 0015 kromě sloupce 2, kde je název „MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně, obsahující inhalačně toxické látky“ a kódy pro balení jsou ve sloupci (5) „1+6.1“.

Pro UN číslo 0016 vložit řádek se stejnými informacemi jako u ostatních položek UN čísla 0016 kromě sloupce 2, kde je název „MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně, obsahující inhalačně toxické látky“ a kódy pro balení jsou ve sloupci (5) „1+6.1“.

Pro UN číslo 0303 vložit řádek se stejnými informacemi jako u ostatních položek UN čísla 0303 kromě sloupce 2, kde je název „MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně, obsahující inhalačně toxické látky“ a kódy pro balení jsou ve sloupci (5) „1.4+6.1“.

Pro UN číslo 1005 a 3516 přidat „379“ ve sloupci (6).

Pro UN číslo 1006, 1013, 1046, 1056, 1065, 1066, 1956, 2036, přidat “378“ ve sloupci (6).

Pro UN číslo 1010, 1051, 1060, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1092, 1093, 1143, 1167, 1185, 1218, 1246, 1247, 1251, 1301, 1302, 1303, 1304, 1545, 1589, 1614, 1724, 1829, 1860, 1917, 1919, 1921, 1991, 2055, 2200, 2218, 2227, 2251, 2277, 2283, 2348, 2352, 2383, 2396, 2452, 2521, 2527, 2531, 2607, 2618, 2838, 3022, 3073 a 3079, ve sloupci (6) vložit “386“.

Pro UN číslo 1202, ve sloupci (2), nahradit normu „EN 590:2009 + A1:2010“ za normu „EN 590:2013 + AC:2014“ (dvakrát)

Pro UN číslo 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 a 3475, ve sloupci (6) smazat “363“.

Pro UN číslo 1845, nahradit “NENÍ PŘEDMĚTEM ADN - Za použití jako chladidla, viz. 5.5.3“ za “NENÍ PŘEDMĚTEM ADN s výjimkou 5.5.3“.

Pro UN číslo 2000, vložit “383“ ve sloupci (6).

Pro UN číslo 2211, nahradit “207“ za “382“ ve sloupci (6).

Pro UN číslo 2815, ve sloupci (5) vložit “+ 6.1“ a ve sloupci (3b) nahradit “C7“ za “CT1“.

Pro UN číslo 2977 a 2978, ve sloupci (5) vložit “+ 6.1“ před “+ 8“.

Pro UN číslo 3090, 3091, 3480 a 3481, ve sloupci (5), nahradit “9“ za “9A“.

Pro UN číslo 3091 a 3481, vložit “310“ ve sloupci (6).

Pro UN číslo 3151, změnit ve sloupci (2) název na:

„BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ“.

Pro UN číslo 3152, změnit ve sloupci (2) název na: „BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ“.

Změnit pro položky UN čísel 3166 a 3171 název na:

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) až (13)
3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM
nebo VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU
KAPALINOU nebo VOZIDLO S PALIVOVÝMI
ČLÁNKY POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM
nebo VOZIDLO S PALIVOVÝMI ČLÁNKY
POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU
9 M11 312

385

666

667
3171 VOZIDLO NA AKUMULÁTOROVÝ POHON
nebo PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTOROVÝ
POHON
9 M11 240

666

667

Pro UN číslo 3257, ve sloupci (6), vložit “668“.

Pro UN číslo 3269, obalová skupina II a III, ve sloupci (2) přidat následující text na konec popisu: “, kapalná, základní surovina“.

Pro UN číslo 3507, ve sloupci (3), nahradit “8“ za “6.1“ a ve sloupci (5), nahradit “8“ za “6.1 +8“.

Přidat následující nové položky:

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b)
0510 RAKETOVÉ MOTORY 1 1.4C 1.4 0 E0
3527 PRYSKYŘICE POLYESTEROVÉ, VÍCESLOŽKOVÉ, tuhé, základní surovina 4.1 F4 II 4.1 236
340
5kg E0
3527 PRYSKYŘICE POLYESTEROVÉ, VÍCESLOŽKOVÉ, tuhé, základní surovina 4.1 F4 III 4.1 236
340
5kg E0
3528 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU
nebo MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU
nebo STROJE, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU
nebo STROJE, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU
3 3 363
667
0 E0
3529 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM
nebo MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM
nebo STROJE, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM
nebo STROJE, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM
2 2.1 363
667
0 E0
3530 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ nebo STROJE, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ 9 9 363
667
0 E0
3531 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA, TUHÁ, STABILIZOVANÁ, J. N. 4.1 PM1 III 4.1 274
386
0 E0
3532 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA, KAPALNÁ, STABILIZOVANÁ, J. N. 4.1 PM1 III 4.1 274
386
0 E0
3533 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA, TUHÁ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY, J. N. 4.1 PM2 III 4.1 274
386
0 E0
3534 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA, KAPALNÁ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY, J. N. 4.1 PM2 III 4.1 274
386
0 E0

/sloupce 8 až 13 prázdné, bez údajů - pozn. překladatele/

Kapitola 3.2 Tabulka C

3.2.3.1 V úvodním textu, druhý odstavec, doplnit nový třetí odsek v tomto znění:

- jestliže buňka obsahuje hvězdičku, „*“, musí být příslušné požadavky stanoveny podle 3.2.3.3.“.

3.2.3.1, sloupec (5), „Nebezpečí“ Na konec doplnit nový odstavec v tomto znění:

„Tam kde jsou údaje uvedeny v závorkách, musí se použít pouze příslušné kódy pro přepravovanou látku.“.

3.2.3.1, sloupec (16), „Skupina výbušnosti“ Pozměnit vysvětlivku do tohoto znění:

„Obsahuje skupinu výbušnosti látky.”

Údaje v závorkách udávají podskupiny skupiny výbušnosti II B pro volbu odpovídajících systémů autonomní ochrany (lapače plamene, přetlakové/podtlakové pojistné ventily s integrovanou ochranou proti zpětnému prošlehnutí plamene a vysokorychlostní ventily).

POZNÁMKA:

Pokud jsou pro skupinu výbušnosti II B využívány systémy autonomní ochrany, smějí být přepravovány produkty ve skupině výbušnosti II A nebo II B, včetně podskupin II B3, II B2 a II B1.

Pokud jsou pro skupinu výbušnosti II B3 využívány systémy autonomní ochrany, smějí být přepravovány produkty v podskupinách výbušnosti II B3, II B2 a II B1 nebo ve skupině výbušnosti II A.

Pokud jsou pro skupinu výbušnosti II B2 využívány systémy autonomní ochrany, smějí být přepravovány produkty v podskupinách výbušnosti II B2 a II B1 nebo ve skupině výbušnosti II A.

Pokud jsou pro skupinu výbušnosti II B1 využívány systémy autonomní ochrany, smějí být přepravovány produkty v podskupině výbušnosti II B1 nebo ve skupině výbušnosti II A.

3.2.3.1, sloupec (20), poznámka 5 Netýká se českého překladu.

3.2.3.1, sloupec (20), poznámka 35 Pozměnit do tohoto znění:

35. Pro tuto látku je přípustný pouze nepřímý systém chlazení nákladu. Přímé nebo kombinované systémy nejsou dovoleny.“.

3.2.3.1, sloupec (20), poznámka 36 Pozměnit do tohoto znění:

36. Spojena s poznámkou 35.“.

3.2.3.1, sloupec (20), poznámka 38 Pozměnit do tohoto znění:

38. Pro počáteční bod varu nad 60 °C a pod nebo nejvýše 85 °C, jak je určen podle ASTMD 86-01, jsou platné podmínky přepravy totožné s podmínkami přepravy stanovenými pro počáteční bod varu pod nebo nejvýše 60 °C.“.

3.2.3.1, sloupec (20) Doplnit novou poznámku 43 tohoto znění:

43. Může být, že směs byla klasifikována jako látka plovoucí na hladině jako preventivní opatření, neboť některé z jejích složek splňují platná kritéria.“.

3.2.3.2 U následujících položek doplnit „(II B3)“ do sloupce (16).

1038

ETHYLEN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ

1040

ETHYLENOXID S DUSÍKEM, až do nejvýše přípustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 °C

1092

AKROLEIN, STABILIZOVANÝ

1098

ALLYLALKOHOL

1165

DIOXAN

2023

EPICHLORHYDRIN

3.2.3.2 U následujících položek doplnit „(II B2)“ do sloupce (16).

1033

DIMETHYLETHER

1093

AKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ

1120

BUTANOLY (n - BUTYLALKOHOL)

1143

KROTONALDEHYD nebo KROTONALDEHYD, STABILIZOVANÝ

1153

ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER

1171

ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHER

1218

ISOPREN, STABILIZOVANÝ

2608

NITROPROPANY

3.2.3.2 U následujících položek doplnit „(II B24)“ do sloupce (16).

10101, 3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ
1010BUTADIENY, STABILIZOVANÉ nebo BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ,
které mají při 70°C tenzi par nepřesahující 1, 1 MPa (11 bar) a jejichž hustota při 50 °C není
nižší než 0.525 kg/l (obsahující méně než 0, 1 % 1, 3-butadienu)
1010BUTADIENY, STABILIZOVANÉ nebo BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ,
které mají při 70°C tenzi par nepřesahující 1, 1 MPa (11 bar) a jejichž hustota při 50 °C není
nižší než 0.525 kg/l (obsahující 0, 1 % nebo více 1, 3-butadienu)

3.2.3.2 U následujících položek doplnit „(II B1)“ do sloupce (16).

1155DIETHYLETHER
1170ETHANOL (ETHYLALKOHOL) nebo ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK),
vodný roztok s více než 70% (obj.) alkoholu
1199FURALDEHYDY (α-FURALDEHYD) nebo FURFURALDEHYDY (α-FURFURALDEHYD)
1662NITROBENZEN
1917ETHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ
1919METHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ
2056TETRAHYDROFURAN
2218KYSELINA AKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ
2278n-HEPTEN
2303ISOPROPENYLBENZEN
2348BUTYLAKRYLÁTY, STABILIZOVANÉ (n-BUTYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ)
30921-METHOXY-2-PROPANOL

3.2.3.2 U následujících položek doplnit „(II B14)“ do sloupce (16).

1170

ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK), vodný roztok s více než 24 % (obj.) a nejvýše 70% (obj.) alkoholu

3.2.3.2 U následujících položek ve sloupci (16) namísto „(II B4)“ uvést „(II A7)“.

2458

HEXADIENY

2491

ETHANOLAMIN nebo ETHANOLAMIN, ROZTOK

2811

LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N. (1, 2, 3 - TRICHLORBENZEN, ROZTAVENÝ)

2811

LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N. (1, 3, 5 - TRICHLORBENZEN, ROZTAVENÝ)

3.2.3.2 U UN čísel 1040, 1089, 1280 a 2983 vložit „; 35“ do sloupce (20).

3.2.3.2 U UN čísla 1230 METHANOL ve sloupci (19) namísto „1“ uvést „2“..

3.2.3.2 Vypustit stávající položky odpovídající UN číslům 1267, 1268, 1863, 1993 a 3295. Doplnit tyto nové položky:

(1) (2) (3a) (3b) (4) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (19) (16) (17) (18) (19) (20)
1267 ROPA SUROVÁ 3 F1 I 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14;
*viz 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ 3 F1 II 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14;
*viz 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ 3 F1 III 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 0 14;
*viz 3.2.3.3
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU ≤ 60 °C
3 F1 I 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29; 43
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU ≤ 60 °C
3 F1 II 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, 60 °C ≤ POČÁTEČNÍ
BOD VARU < 85 °C
3 F1 II 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 23; 29; 38
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, 85 °C< POČÁTEČNÍ
BOD VARU ≤ 115 °C
3 F1 II 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU > 115 °C
3 F1 II 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU ≤ 60 °C
3 F1 III 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 29
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, 60 °C < POČÁTEČNÍ
BOD VARU ≤ 85 °C
3 F1 III 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 23; 29; 38
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, 85 °C < POČÁTEČNÍ
BOD VARU ≤ 115 °C
3 F1 III 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 29
1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD
VARU > 115 °C
3 F1 III 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 29
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.
3 F1 I 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14; 27
*viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.
3 F1 II 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14; 27
*viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.
3 F1 III 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 0 14; 27
*viz 3.2.3.3
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C
3 F1 I 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 27; 29; 43
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C
3 F1 II 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 27; 29
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
60 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 85 °C
3 F1 II 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX
, A
1 23; 27; 29;
38
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
85 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 115 °C
3 F1 II 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 27; 29
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD
VARU > 115 °C
3 F1 II 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 27; 29
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. (NAFTA),
110 kPa ≤ vp50< 175 kPa
3 F1 II 3+N2+ CMR+F N 2 3 50 97 0, 735 3 ano T3 II A ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 14; 29
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. (NAFTA),
110 kPa ≤ vp50< 150 kPa
3 F1 II 3+N2+ CMR+F N 2 3 3 10 97 0, 735 3 ano T3 II A ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 14; 29
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. (NAFTA),
110 kPa ≤ vp50< 110 kPa
3 F1 II 3+N2+ CMR+F N 2 3 10 97 0, 735 3 ano T3 II A ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 14; 29
1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. (HEARTCUT BENZENU),
vp50< 110 kPa
3 F1 II 3+N2+ CMR+F N 2 3 10 97 0, 765 3 ano T3 II A ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 14; 29
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY 3 F1 I 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14;
*viz 3.2.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY 3 F1 II 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14;
*viz 3.2.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY 3 F1 III 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 0 14;
*viz 3.2.3.3
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU >60 °C
3 F1 I 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29; 43
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU >60 °C
3 F1 II 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
60 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 85 °C
3 F1 III 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 23; 29; 38
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
85 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 115 °C
3 F1 III 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 29
1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU > 115 °C
3 F1 III 3+CMR+F+
(N1, N2, N3)
C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 29
1986 ALKOHOLY, HOŘLAVÉ,
TOXICKÉ, J.N.
3 FT1 I 3+6.1+(N1, N2,
N3, CMR, F
nebo S)
C 1 1 * * 95 1 ne T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
2 27; 29;
*viz
3.2.3.3
1992 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
TOXICKÁ, J.N
3 FT1 I 3+6.1+(N1, N2,
N3, CMR, F
nebo S)
C 1 1 * * 95 1 ne T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
2 27; 29
*viz
3.2.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N 3 F1 I 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14;
*viz 3.2.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N 3 F1 II 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14;
*viz 3.2.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N 3 F1 III 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 0 14;
*viz 3.2.3.3
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C
3 F1 I 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C
3 F1 II 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
60 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 85 °C
3 F1 II 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 23; 29; 38
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
85 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 115 °C
3 F1 II 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU > 115 °C
3 F1 II 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C
3 F1 III 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 29
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
60 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 85 °C
3 F1 III 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 23; 29; 38
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
85 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 115 °C
3 F1 III 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 29
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU > 115 °C
3 F1 III 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 29
1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.
(CYKLOHEXANON/CYKLOH
EXANOL, SMĚS)
3 F1 III 3 + F N 3 3 97 0, 95 3 ano T3 II A ano PP, EX, A 0
2924 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
ŽÍRAVÁ, J.N.
3 FC I 3+8+(N1, N2, N3,
CMR, F nebo S)
C 1 1 * * 95 1 ano T43) II B4) ano * 1 27; 29
* viz 3.2.3.3
3257 LÁTKA ZAHŘÁTÁ, KAPALNÁ, J.N.
při teplotě 100 °C nebo vyšší a nižší
než je její bod vzplanutí
(včetně roztavených
kovů, roztavených solí atd.)
9 M9 III 9+(N1, N2, N3,
CMR, F nebo S)
* * * * * 95 * ano ne * 0 7;
20:+250°C;
22; 24; 27
* viz 3.2 3.3
3286 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
TOXICKÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.
3 FTC I 3+6.1+8+(N1, N2,
N3, CMR, F
nebo S)
C 1 1 * * 95 1 ne T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
2 27; 29
* viz 3.2.3.3
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N. 3 F1 I 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14;
* viz 3.2.3.3
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N. 3 F1 II 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 1 14;
* viz 3.2.3.3
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3,
CMR, F)
* * * * * * * ano T43) II B4) ano * 0 14; * viz 3.2.3.3
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C
3 F1 I 3+CMR+
(N1, N2, N3)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C
3 F1 II 3+CMR+
(N1, N2, N3)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
60 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 85 °C
3 F1 II 3+CMR+
(N1, N2, N3)
C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 23; 29; 38
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
85 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 115 °C
3 F1 II 3+CMR+
(N1, N2, N3)
C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU > 115°C
3 F1 II 3+CMR+
(N1, N2, N3)
C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 29
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤ 60 °C
3 F1 III 3+CMR+
(N1, N2, N3)
C 1 1 95 1 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 29
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
60 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 85 °C
3 F1 III 3+CMR+
(N1, N2, N3)
C 2 2 3 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 23; 29; 38
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
85 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 115 °C
3 F1 III 3+CMR+
(N1, N2, N3)
C 2 2 50 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 29
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU > 115 °C
3 F1 III 3+CMR+
(N1, N2, N3)
C 2 2 35 95 2 ano T43) II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 29
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
OBSAHUJÍCÍ ISOPREN A
PENTADIEN,
STABILIZOVANÉ
3 F1 I 3+nest.+
N2+CMR
C 2 2 3 50 95 0, 678 1 ano T43) II B4) ano PP, EX, A 1 3; 27
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
(1-OKTEN)
3 F1 II 3+N2+F N 2 3 10 97 0, 71 3 ano 13 II B4) ano PP, EP,
EX, TOX,
A
1 14
3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ, J.N.
(POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ
UHLOVODÍKY, SMĚS)
3 F1 III 3+CMR+F N 2 3 3 10 97 1, 08 3 ano 11 II A ano PP, EP,
EX, TOX,
A
0 14

3.23.3, sloupec (20) a 3.2.43 L, sloupec (20) Pozměnit poznámku 35 do tohoto znění:

„Poznámka 35: Ve sloupci (20) uvést odvolávku na poznámku 35 pro látky, pro které může úplné zchlazení vyvolat nebezpečné reakce v případě komprese. Toto platí také, je-li zchlazování částečně prováděno kompresí.“.

3.23.3, sloupec (20) a 3.2.43 L, sloupec (20) Vypustit poznámku 36 a vložit text: „Poznámka 36: Již se nepoužívá.“.

3.23.3, sloupec (20) a 3.2.43 L, sloupec (20) V poznámce 38 za slova „bodem varu nad 60 °C“ vložit: „nebo pod nebo nejvýše 85 °C“.

3.23.3, sloupec (20) a 3.2.43 L, sloupec (20) Vložit novou poznámku 43 tohoto znění:

„Poznámka 43: Ve sloupci (20) uvést odvolávku na poznámku 43 pro všechny položky obalové skupiny I s písmenem F (hořlavé) v klasifikačním kódu uvedeném ve sloupci (3b) a s písmenem F (z anglického slova floater) ve sloupci (5) Nebezpečí.“.

3.2.43 A V bodě 2 Halogenované uhlovodíky namísto „Látky ohrožující životní prostředí, kategorie Akutní 1 nebo Chronická 1 (skupina N1 podle 2.2.9.1.10.2)“ uvést „Látky ohrožující životní prostředí, vodní toxicita kategorie Akutní 1 nebo Chronická 1 (skupina N1 podle 2.2.9.1.10.2 ADN) a tenze par při 50 °C > 1 kPa“,

3.2.43 A V bodě 5 vložit nový první odsek tohoto znění:

* Vodní toxicita Akutní 1 nebo Chronická 1
(skupina N1 podle 2.2.9.1.10.2) a tenze par
pod 1 kPa při 50 °C
uzavřený typ Nstěny nákladních tanků
nesmějí být obšívkou

Kapitola 3.3

3.3.1 Doplnit následující druhou větu: „Pokud některé zvláštní ustanovení zahrnuje požadavek na značení kusů, musí být dodržena ustanovení uvedená v 5.2.1.2 (a) a (b). Jestliže je předepsaná značka ve formě zvláštního textu uvedeného v uvozovkách, např. jako „Poškozené lithiové baterie“, musí být velikost značky nejméně 12 mm, není-li stanoveno jinak ve zvláštním ustanovení nebo jinde v ADN.“.

SP 172 (b) Namísto „vozidla nebo kontejnery“ uvést „nákladní dopravní (přepravní) jednotky“.

SP 188 (f) Pozměnit do tohoto znění:

(f) Každý kus musí být označen příslušnou značkou pro lithiové baterie, zobrazenou v 5.2.1.9;

Tento požadavek neplatí pro:

(i) kusy obsahující pouze knoflíkové baterie zabudované v zařízení (včetně obvodových desek); a

(ii) kusy obsahující nejvýše čtyři články nebo dvě baterie zabudované v zařízení, pokud zásilka neobsahuje více než dva takové kusy.“.

SP 188 (g) Vypustit.

SP 188 (h) a (i) Přečíslovat jako (g), resp. (h).

SP 188 Na konec doplnit následující odstavec:

„Jednočlánková baterie, jak je definována v části III, pododdílu 38.3.2.3 Příručky zkoušek a kritérií, se považuje za „článek“ a musí být pro účely tohoto zvláštního ustanovení přepravována podle požadavků na „články“.“.

SP 207 Vypustit „Polymerové kuličky a“.

SP 216 Namísto „, vozidla nebo kontejneru“ uvést „nebo nákladní dopravní (přepravní) jednotky“.

SP 217 Namísto „, vozidla nebo kontejneru“ uvést „nebo nákladní dopravní (přepravní) jednotky“.

SP 218 Namísto „, vozidla nebo kontejneru“ uvést „nebo nákladní dopravní (přepravní) jednotky“.

SP 225 V poslední POZNÁMCE namísto „vztahující se na příslušný plyn“ uvést „vztahující se na příslušné nebezpečné věci“.

SP 236 Pozměnit do tohoto znění:

„236 Vícesložkové polyesterové pryskyřice sestávají ze dvou složek: základního materiálu (třídy 3 nebo třídy 4.1, obalové skupiny II nebo III) a aktivátoru (organický peroxid). Organický peroxid musí být typu D, E nebo F, nevyžadujícího řízení teploty. Obalová skupina musí být II nebo III podle kritérií buď pro třídu 3, nebo pro třídu 4.1, jak je to patřičné, vztahujících se na základní materiál. Množstevní limit uvedený ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2 platí pro základní materiál.“.

SP 240 Pozměnit do tohoto znění:

„240 Tato položka se vztahuje pouze na vozidla poháněná mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia a na stroje poháněné mokrými bateriemi nebo sodíkovými bateriemi, přepravované s těmito zabudovanými bateriemi. Lithiové baterie musí splňovat požadavky uvedené v 2.2.9.1.7, pokud není stanoveno jinak ve zvláštním ustanovení 667.

Pro účely tohoto zvláštního ustanovení jsou vozidla samohybné stroje zkonstruované pro přepravu jedné nebo více osob nebo věcí. Příklady takových vozidel jsou elektricky poháněné osobní automobily, motocykly, skútry, tří- a čtyřkolová vozidla nebo motocykly, nákladní automobily, lokomotivy, jízdní kola (pedálová kola s elektrickým motorem) a jiná vozidla tohoto druhu (např. autobalanční vozidla nebo vozidla bez sedadla), invalidní vozíky, motorové sekačky trávy, samohybné zemědělské a stavební stroje, čluny a letadla. Toto zahrnuje vozidla přepravovaná v obalu. V tomto případě mohou být některé díly vozidla odděleny od jeho rámu, aby se vešly do obalu.

Příklady strojů jsou sekačky trávy, čisticí stroje nebo modelové čluny a modelová letadla. Stroje poháněné bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia musí být přiřazeny pod položky UN 3091 BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍCH nebo UN 3091 BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍCH nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI, jak je to náležité. Hybridní elektrická vozidla poháněná jak motorem s vnitřním spalováním, tak i mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, přepravovaná se zabudovanou baterií (bateriemi), musí být přiřazena pod položky UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU, jak je to náležité. Vozidla, která obsahují palivový článek, musí být přiřazena pod položky UN 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU, jak je to náležité.

Vozidla smějí obsahovat i jiné nebezpečné věci než baterie (např. hasicí přístroje, zásobníky stlačeného plynu nebo pojistná zařízení) potřebné pro jejich fungování nebo bezpečný provoz, aniž by podléhaly jakýmkoli jiným dodatečným požadavkům na tyto jiné nebezpečné věci, pokud není v ADN stanoveno jinak.“.

SP 295 Netýká se českého překladu.

SP 310 Pozměnit do tohoto znění:

„310 Zkušební předpisy uvedené v Příručce zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 38.3 se nevztahují na výrobní série sestávající z nejvýše 100 článků a baterií, ani na předvýrobní prototypy článků a baterií, jestliže jsou tyto prototypy přepravovány ke zkouškám a jsou baleny podle pokynu pro balení P910 pododdílu 4.1.4.1 ADR.

Přepravní doklad musí obsahovat tento zápis: „Přeprava podle zvláštního ustanovení 310“.

Poškozené nebo vadné články, baterie, nebo články a baterie obsažené v zařízeních musí být přepravovány podle zvláštního ustanovení 376 a zabaleny podle pokynu pro balení P908 pododdílu 4.1.4.1 nebo LP904 pododdílu 4.1.4.3 ADR, jak je to náležité.

Články, baterie nebo články a baterie obsažené v zařízeních přepravované k likvidaci nebo recyklaci smějí být baleny podle zvláštního ustanovení 377 a pokynu pro balení P909 pododdílu 4.1.4.1 ADR.“.

SP 312 Pozměnit do tohoto znění:

„SP 312 Vozidla poháněná palivovými články musí být přiřazena pod položku UN 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU, jak je to náležité. Tyto položky zahrnují hybridní elektrická vozidla poháněná jak palivovým článkem, tak i motorem s vnitřním spalováním s mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, přepravovaná se zabudovanou baterií (bateriemi).

Jiná vozidla s motorem s vnitřním spalováním musí být přiřazena pod položky UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU, jak je to náležité. Tyto položky zahrnují hybridní elektrická vozidla poháněná jak motorem s vnitřním spalováním, tak i mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, přepravovaná se zabudovanou baterií (bateriemi).

Lithiové baterie musí splňovat požadavky uvedené v 2.2.9.1.7, pokud není stanoveno jinak ve zvláštním ustanovení 667.“.

SP 317 Pozměnit do tohoto znění:

„317 „Štěpné-vyjmuté“ se vztahuje pouze na ty štěpné látky a kusy obsahující štěpné látky, které jsou vyjmuty podle 2.2.7.2.3.5.“.

SP 327 V druhé větě za „chráněny proti“ vložit „pohybu a“. Ve třetí větě namísto „LP02“ uvést „LP200“. SP 335 Namísto , „ vozidlo nebo kontejner“ uvést „nákladní dopravní (přepravní) jednotka“ (3 krát).

SP 339 Netýká se českého překladu

SP 356 Vypustit „zabudované ve vozidlech, železničních vozech, plavidlech nebo letadlech nebo ve zkompletovaných dílech nebo“.

SP 363 Pozměnit do tohoto znění:

363 (a) Tato položka platí pro motory nebo stroje poháněné palivy klasifikovanými jako nebezpečné věci pomocí systémů vnitřního spalování nebo palivových článků (např. spalovací motory, generátory, kompresory, turbíny, topné jednotky atd.) v množstvích větších než jsou množství uvedená ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2, s výjimkou zařízení vozidel přiřazených k UN 3166 a zmíněných ve ZU 666.

POZNÁMKA: Tato položka se nevztahuje na zařízení uvedená v 1.1.33.

b) Motory nebo stroje zbavené kapalných nebo plynných paliv a které neobsahují jiné nebezpečné věci nepodléhající ustanovením ADN.

POZNÁMKA 1: Motor nebo stroj se považuje za zbavený kapalného paliva, pokud byla nádrž na kapalné palivo vypuštěna a motor nebo stroj nemůže v důsledku nedostatku paliva pracovat. Součásti motoru nebo stroje, jako jsou palivová potrubí, palivové filtry a trysky, nemusí být vyčištěny, vymyty nebo propláchnuty, aby byly považovány za zbavené kapalných paliv. Kromě toho nemusí být nádrž na kapalné palivo vyčištěna ani vypláchnuta.

POZNÁMKA 2: Motor nebo stroj se považuje za zbavený plynných paliv, pokud byly plynové palivové nádrže zbaveny kapaliny (pro zkapalněné plyny), tlak v nádržích nepřekračuje 2 bary a uzavírací ventil paliva nebo bezpečnostní ventil je uzavřen a zajištěn.

(c) Motory a stroje obsahující paliva splňující klasifikační kritéria třídy 3 musí být přiřazeny k položkám UN 3528 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo UN 3528 MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo UN 3528 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo UN 3528 STROJ, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU, jak je to náležité.

(d) Motory a stroje obsahující paliva splňující klasifikační kritéria pro hořlavé plyny třídy 2 musí být přiřazeny k položkám UN 3529 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3529 MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3529 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3529 STROJ, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM, jak je to náležité.
Motory a stroje poháněné jak hořlavým plynem, tak i hořlavou kapalinou musí být přiřazeny k příslušné položce UN 3529.

(e) Motory a stroje obsahující kapalná paliva splňující klasifikační kritéria uvedená v 2.2.9.1.10 pro látky ohrožující životní prostředí a nesplňující klasifikační kritéria žádné jiné třídy musí být přiřazeny k položkám UN 3530 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ nebo UN 3530 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, jak je to náležité.

(f) Motory nebo stroje smějí obsahovat jiné nebezpečné věci než paliva (např. akumulátory, hasicí přístroje, zásobníky stlačeného plynu nebo pojistná zařízení) potřebné pro jejich fungování nebo bezpečný provoz, aniž by podléhaly jakýmkoli jiným dodatečným požadavkům na tyto jiné nebezpečné věci, pokud není v ADN stanoveno jinak. Avšak lithiové baterie musí splňovat požadavky uvedené v 2.2.9.1.7, pokud není stanoveno jinak ve zvláštním ustanovení 667.

(g) Motory nebo stroje nepodléhají žádným jiným ustanovením ADN, pokud splňují následující podmínky:

(i) Motor nebo stroj, včetně zádržných prostředků obsahujících nebezpečné věci, musí splňovat konstrukční požadavky stanovené příslušným orgánem země výroby2;

(ii) Všechny ventily nebo otvory (např. odvětrávací zařízení) musí být během přepravy uzavřeny;

(iii) Motory nebo stroje musí být orientovány tak, aby se zamezilo nechtěnému úniku nebezpečných věcí, a musí být zajištěny prostředky schopnými zabránit motorům nebo strojům v jakékoli pohybu během přepravy, který by mohl změnit jejich orientaci nebo způsobit jejich poškození;

(iv) Pro UN 3528 a UN 3530:

Pokud motor nebo stroj obsahuje více než 60 litrů kapalného paliva a má kapacitu více než 450 litrů, nejvýše však 3000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách podle 5.2.2.

Pokud motor nebo stroj obsahuje více než 60 litrů kapalného paliva a má kapacitu více než 3000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách velkými bezpečnostními značkami. Velké bezpečnostní značky musí odpovídat bezpečnostním značkám vyžadovaným ve sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2 a musí být ve shodě se specifikacemi uvedenými v 5.3.1.7. Velké bezpečnostní značky musí být vyvedeny na podkladu v kontrastní barvě, nebo musí být orámovány vytečkovanou nebo plnou čarou.

(v) Pro UN 3529:

Pokud má palivová nádrž motoru nebo stroje hydraulický vnitřní objem větší než 450 litrů, nejvýše však 1000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách podle 5.2.2.

Pokud má palivová nádrž motoru nebo stroje hydraulický vnitřní objem větší než 1000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách velkými bezpečnostními značkami. Velké bezpečnostní značky musí odpovídat bezpečnostním značkám vyžadovaným ve sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2 a musí být ve shodě se specifikacemi uvedenými v 5.3.1.7. Velké bezpečnostní značky musí být vyvedeny na podkladu v kontrastní barvě, nebo musí být orámovány vytečkovanou nebo plnou čarou.

(vi) Přepravní doklad podle 5.4.1 se vyžaduje jen tehdy, jestliže motor nebo stroj obsahuje více než 1000 litrů kapalného paliva pro UN 3528 a UN 3530, nebo má-li palivová nádrž hydraulický vnitřní objem větší než 1000 litrů pro UN 3529.
Tento přepravní doklad musí obsahovat následující dodatečný zápis: „Přeprava podle zvláštního ustanovení 363“.

2 Například dodržení příslušných ustanovení směrnice 2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze 17. května 2006 o strojích a pozměňující směrnici 95/16/ES (Úřední věstník Evropské unie č. L 157z 9. června 2006, str. 0024-0086).

SP 369 Pozměnit první odstavec do tohoto znění:

„Podle odstavce 2.1.3.5.3 (a) je tato radioaktivní látka ve vyjmutém kusu, mající toxické a žíravé vlastnosti, zařazena do třídy 6.1 s vedlejšími nebezpečími radioaktivity a žíravosti.“,

SP 369 Pozměnit třetí odstavec do tohoto znění:

„Kromě ustanovení platných pro přepravu látek třídy 6.1 s vedlejším nebezpečím žíravosti platí ustanovení uvedená v 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) až (5.4) a (6) dle ADR.“.

SP 370 V druhém odseku namísto „který není příliš citlivý pro zařazení do třídy 1“ uvést „který dává pozitivní výsledek“.

SP 373 (b) (i) a (c) (ii) Za slovo „absorpčního“ vložit „nebo adsorpčního“. Za slovo „absorboval“ uvést „nebo adsorboval“.

SP 373 V předposledním odstavci namísto „Přeprava podle“ uvést „Doprava podle“.

SP 376 Pozměnit konec poslední věty do tohoto znění: „...nesmějí být přepravovány, vyjma za podmínek schválených příslušným orgánem kterékoli smluvní strany ADN, který smí také uznat schválení udělené příslušným orgánem země, která není smluvní stranou ADN, za podmínky, že toto schválení bylo uděleno v souladu s postupy platnými podle RID, ADR, ADN, IMDG Code nebo Technických pokynů ICAO.“.

SP 529 Poslední větu změnit do následujícího znění: „Chlorid rtuťný (kalomel) je látkou třídy 6.1 (UN číslo 2025).“.

SP 581 Pozměnit do tohoto znění:

„581 Tato položka zahrnuje směsi propadienu a 1 až 4 % methylacetylenu, jakož i následující směsi:

SměsObsah, % objemuDovolený
technický název
v 5.4.1.1
Methylacetylen a
propadien,
nejvýše
Propan a
propylen, nejvýše
Nasycené
uhlovodíky C4
nejméně
P1632414„Směs P1“
P248505„Směs P2“

SP 633 Namísto „následujícím nápisem“ uvést „následující značkou“ a namísto „Tento nápis musí být uveden v úředním....“ Uvést „Tato značka musí být v úředním...“

SP 653 V poslední odrážce namísto „Toto označení musí být umístěno“ uvést „Tato značka musí být umístěna“.

SP 655 V první větě namísto „směrnice 97/23/EC4“ uvést „směrnice 97/23/EC4 nebo směrnice 2014/68/EU5“. Na konci druhé věty doplnit „nebo směrnice 2014/68/EU“.

Doplnit novou poznámku pod čarou 5 v tomto znění:

5 Směrnice 2014/68/EU Evropského parlamentu a Rady z 15. května 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se uvádění na trh tlakových zařízení (PED) (Úřední věstník Evropské unie č. L 189 z 27. června 2014, str. 164 - 259).“.

Přečíslovat poznámky pod čarou.

SP 658 (b) Pozměnit do tohoto znění“ „(b) Ve vozidle nebo velkém kontejneru je...“

SP 660 (f) V poslední větě namísto „nápisy“ uvést „značky“.

SP 660 Pozměnit poznámku pod čarou 6 (dříve5) do tohoto znění:

6 Nařízení EHS č. 67 (Jednotná ustanovení týkající se schvalování: I. zvláštní výbavy vozidel kategorie M a N používajících zkapalněné ropné plyny ve svém pohonném systému; II. vozidel kategorie M a N opatřených zvláštní výbavou pro používání zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na instalaci takové výbavy.)“.

SP 663 Pod nadpisem „Rozsah platnosti“ v posledním odseku za „polyhalogenované bifenyly“ vložit „, halogenované monomethyldifenylmethany“.

Zvláštní ustanovení 803 Pozměnit do tohoto znění:

„803 Černé uhlí, koks a antracit přepravované ve volně loženém stavu nepodléhají ustanovením ADN jestliže:

(a) teplota nákladu byla zjištěna za použití vhodného postupu a není vyšší než 60 °C před nakládkou, během nakládky a bezprostředně po nakládce nákladního prostoru;

(b) v závislosti na teplotě nákladu před nakládkou, během nakládky a bezprostředně po nakládce nákladního prostoru nepřekračuje očekávaná doba trvání přepravy bez měření teploty maximální počet dní uvedený v následující tabulce:

Maximální teplota při nakládce (°C)Maximální doba trvání přepravy (dny)
6010
5018
4032
3057

(c) pokud skutečná doba trvání přepravy překročí maximální dobu trvání uvedenou v pododstavci (b), provede se měření teploty první den po překročení maximální doby trvání. Potřebný měřicí přístroj musí být na plavidle od prvního dne přepravy po překročení maximální doby trvání plavby;

(d) velitel plavidla obdrží v době nakládky prokazatelnou formou instrukce, jak postupovat, dojde-li k podstatnému zahřátí nákladu.“.

Doplnit následující nová zvláštní ustanovení:

„378 Detektory záření obsahující tento plyn v tlakových nádobách na jedno použití, které nesplňují požadavky kapitoly 6.2 a pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1 ADR, smějí být přepravovány pod touto položkou, pokud:

(a) provozní tlak v každé nádobě nepřekročí 50 barů;

(b) vnitřní objem nádoby nepřekročí 12 litrů;

(c) každá nádoba má minimální tlak při roztržení roven nejméně trojnásobku provozního tlaku, pokud je nádoba opatřena zařízením pro vyrovnávání tlaku, a nejméně čtyřnásobku provozního tlaku, pokud je nádoba bez zařízení pro vyrovnávání tlaku;

(d) každá nádoba je vyrobena z materiálu, který se při jejím roztržení neroztříští;

(e) každý detektor je vyroben v registrovaném programu zajištění kvality;

POZNÁMKA: ISO 9001:2008 smí být použita k tomuto účelu.

(f) detektory jsou přepravovány v pevných vnějších obalech. Zkompletovaný kus musí být schopen odolat při zkoušce volným pádem z výšky 1, 2 m bez poškození detektoru nebo prasknutí vnějšího obalu. Zařízení, které obsahuje detektor, musí být zabaleno do pevného vnějšího obalu, pokud toto samotné zařízení neposkytuje detektoru rovnocennou ochranu; a

(g) přepravní doklad obsahuje tento zápis: „Doprava podle zvláštního ustanovení 378“.

Detektory záření, včetně detektorů v systémech měření záření, nepodléhají žádným jiným ustanovením ADN, pokud detektory splňují požadavky uvedené v odstavcích (a) až (f) výše a vnitřní objem nádoby detektoru nepřekračuje 50 ml.“.

„379 Bezvodý amoniak (čpavek) adsorbovaný nebo absorbovaný v tuhé látce, obsažený v dávkovacích systémech amoniaku nebo nádobách určených k tomu, aby tvořily součást takových systémů, nepodléhají jiným ustanovením ADN, pokud jsou dodrženy následující podmínky:

(a) Adsorpce nebo absorpce vykazuje tyto vlastnosti:

(i) Tlak při teplotě 20 °C v nádobě je nižší než 0, 6 barů;

(ii) Tlak při teplotě 35 °C v nádobě je nižší než 1 bar;

(iii) Tlak při teplotě 85 °C v nádobě je nižší než 12 barů;

(b) Adsorpční nebo absorpční materiál nesmí mít nebezpečné vlastnosti uvedené ve třídách 1 až 8;

(c) Nádoba obsahuje nejvýše 10 kg amoniaku;

(d) Nádoby obsahující adsorbovaný nebo absorbovaný amoniak musí splňovat následující podmínky:

(i) Nádoby musí být vyrobeny z materiálu snášenlivého s amoniakem, jak je uvedeno v normě ISO 11114-1:2012;

(ii) Nádoby a jejich uzávěry musí být hermeticky uzavřeny a musí být schopné zadržet vyvíjený amoniak;

(iii) Každá nádoba musí být schopna odolat tlaku vyvinutému při 85 °C s objemovou roztažností nejvýše 0,1 %;

(iv) Každá nádoba musí být vybavena prostředkem, který dovolí vypuštění plynu, jakmile tlak překročí 15 barů, bez prudkého roztržení, výbuchu nebo rozletu;

(v) Každá nádoba musí být schopna odolat tlaku 20 barů bez úniku obsahu, je-li zařízení pro vyrovnávání tlaku deaktivováno.

Jsou-li nádoby přepravovány v dávkovači amoniaku, musí být spojeny s dávkovačem takovým způsobem, aby bylo zaručeno, že tento celek má stejnou pevnost, jako jednotlivá nádoba.

Vlastnosti mechanické pevnosti zmíněné v tomto zvláštním ustanovení musí být vyzkoušeny za použití prototypu nádoby a/nebo dávkovače naplněné(ho) do jmenovitého vnitřního objemu zvyšováním teploty až do dosažení uvedených tlaků.

Výsledky zkoušky musí být zdokumentovány, musí být dohledatelné a musí být na požádání sděleny příslušným orgánům.“.

„380 (Vyhrazeno)“

„381 (Vyhrazeno)“

„382 Polymerní kuličky mohou být vyrobeny z polystyrénu, polymethylmethakrylátu nebo jiného polymerního materiálu. Pokud může být prokázáno, že se žádná hořlavá pára vznikající v hořlavé atmosféře nevyvíjí při zkoušce U1 (Zkušební metoda pro látky uvolňující hořlavé páry) části III, pododdílu 38.4.4 Příručky zkoušek a kritérií, nemusí být polymerní kuličky, zpěňovatelné zařazeny pod toto UN číslo. Tato zkouška by se měla provádět, jen pokud se uvažuje s deklasifikací látky.“.

„383 Míčky na stolní tenis vyrobené z celuloidu nepodléhají ustanovením ADN, jestliže čistá (netto) hmotnost každého míčku nepřekračuje 3,0 g a celková čistá (netto) hmotnost míčků nepřekračuje 500 g na kus.“.

„384 (Vyhrazeno)“

„385 Tato položka se vztahuje na vozidla poháněná motory s vnitřním spalováním nebo palivovými články za použití hořlavé kapaliny nebo hořlavého plynu.

Hybridní elektrická vozidla poháněná jak motorem s vnitřním spalováním, tak i mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, přepravovaná se zabudovanými bateriemi, musí být přiřazena pod tuto položku. Vozidla poháněná mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, přepravovaná s těmito zabudovanými bateriemi, musí být přiřazena pod položku UN 3171 VOZIDLO NA AKUMULÁTOROVÝ POHON (viz zvláštní ustanoveni 240).

Pro účely tohoto zvláštního ustanovení jsou vozidla samohybné stroje zkonstruované pro přepravu jedné nebo více osob nebo věcí. Příklady takových vozidel jsou osobní automobily, motocykly, nákladní automobily, lokomotivy, skútry, tří- a čtyřkolová vozidla nebo motocykly, motorové sekačky trávy, samohybné zemědělské a stavební stroje, čluny a letadla.

Nebezpečné věci jako baterie, airbagy, hasicí přístroje, zásobníky stlačeného plynu, pojistná zařízení a jiné integrální součásti vozidla, které jsou potřebné pro provoz vozidla nebo pro bezpečnost jejich řidiče nebo cestujících, musí být bezpečně naistalovány ve vozidle a jinak nepodléhají ustanovením ADN. Avšak lithiové baterie musí splňovat požadavky uvedené v 2.2.9.1.7, pokud není stanoveno jinak ve zvláštním ustanovení 667.“.

„386 Jsou-li látky stabilizovány řízením teploty, platí ustanovení v 2.2.41.1.17, zvláštní ustanovení V8 kapitoly 7.2 ADR, zvláštní ustanovení S4 kapitoly 8.5 ADR a požadavky kapitoly 9.6 ADR. Pokud se použije chemická stabilizace, musí osoba podávající obal, IBC nebo cisternu k přepravě zajistit, že úroveň stabilizace je dostatečná, aby zabránila látce v obalu, IBC nebo cisterně v nebezpečné polymerizaci při průměrné teplotě nákladu 50 °C, nebo v případě přemístitelné cisterny 45 °C. Pokud se chemická stabilizace stane při nižších teplotách během očekávané doby trvání přepravy neúčinnou, je nutné řízení teploty. Určujícími faktory, které je při tom třeba vzít v úvahu, jsou zejména vnitřní objem a geometrický tvar obalu, IBC nebo cisterny a účinnost jakékoli existující izolace, teplota látky při jejím podávání k přepravě, doba trvání jízdy a teplotní podmínky okolí typicky se vyskytující během jízdy (též s přihlédnutím k ročnímu období), účinnost a jiné vlastnosti použitého stabilizátoru, příslušné provozní kontroly prováděné na základě předpisů (např. požadavky na ochranu před zdroji tepla, včetně jiného nákladu přepravovaného při teplotě vyšší než je teplota okolí) a jakékoli jiné relevantní faktory.“.

Vypustit „378-499 (Vyhrazeno)“. Za zvláštní ustanovení 386 vložit „387-499 (Vyhrazeno)“.

„664-665 (Vyhrazeno)“

„666 Vozidla přiřazená pod UN 3166 nebo UN 3171 a stroje poháněné akumulátory přiřazené pod UN 3171 podle zvláštních ustanovení 240, 312 a 385, jakož i jakékoli nebezpečné věci, které obsahují a které jsou potřebné pro jejich provoz nebo funkci jejich výbavy, jsou-li přepravovány jako náklad, nepodléhají žádným jiným ustanovením ADN, pokud jsou splněny následující podmínky:

(a) Pro kapalná paliva musí být všechny ventily mezi motorem nebo výbavou a palivovou nádrží během přepravy uzavřeny, pokud není podstatné, aby výbava zůstala funkční. Tam, kde je to patřičné, musí být vozidla naložena nastojato a musí být zajištěna proti pádu;

(b) Pro plynná paliva musí být ventil mezi plynovou nádrží a motorem uzavřen a elektrický kontakt přerušen;

(c) Zásobníkové systémy s hydridem kovu musí být schváleny příslušným orgánem země výroby. Pokud není země výroby smluvní stranou ADN, musí být toto schválení uznáno příslušným orgánem smluvní strany ADN;

(d) Ustanovení uvedená v (a) a (b) se nevztahují na vozidla zbavená kapalných nebo plynných paliv.

POZNÁMKA 1: Vozidlo se považuje za zbavené kapalného paliva, pokud byla nádrž na kapalné palivo vypuštěna a vozidlo nemůže v důsledku nedostatku paliva fungovat. Součásti vozidla, jako jsou palivová potrubí, palivové filtry a trysky, nemusí být vyčištěny, vymyty nebo propláchnuty, aby byly považovány za zbavené kapalných paliv. Kromě toho nemusí být nádrž na kapalné palivo vyčištěna ani vypláchnuta.

POZNÁMKA 2: Vozidlo se považuje za zbavené plynných paliv, pokud byly plynové palivové nádrže zbaveny kapaliny (pro zkapalněné plyny), tlak v nádržích nepřekračuje 2 bary a uzavírací ventil paliva nebo bezpečnostní ventil je uzavřen a zajištěn.

Poznámka pod čarou se netýká českého překladu.

„667

(a) Požadavky uvedené v 2.2.9.1.7 (a) neplatí, jsou-li předvýrobní prototypové lithiové články nebo baterie nebo lithiové články nebo baterie z malé výrobní série, sestávající z nejvýše 100 článků nebo baterií, zabudovány ve vozidle, motoru nebo stroji;

(b) Požadavky uvedené v 2.2.9.1.7 se nevztahují na lithiové články nebo baterie zabudované v poškozených nebo porouchaných vozidlech, motorech nebo strojích. V takových případech musí být splněny následující podmínky:

(i) Pokud poškození nebo porucha nemá významný dopad na bezpečnost článku nebo baterie, smějí být poškozená a porouchaná vozidla, motory nebo stroje přepravovány za podmínek stanovených ve zvláštních ustanoveních 363 nebo 666, jak je to náležité;

(ii) Pokud má poškození nebo porucha významný dopad na bezpečnost článku nebo baterie, musí být lithiový článek nebo baterie vyjmut(a) a přepravován(a) podle zvláštního ustanovení 376.

Jestliže však není možné bezpečně vyjmout článek nebo baterii, nebo není-li možné ověřit stav článku nebo baterie, smí být vozidlo, motor nebo stroj odtaženy nebo přepraveny podle podmínek uvedených v (i).“.

„668 Zahřáté látky přepravované za účelem provádění dopravního značení nepodléhají ustanovením ADN, pokud jsou splněny následující podmínky:

(a) Nesplňují kritéria žádné jiné třídy než třídy 9;

(b) Teplota na vnějším povrchu kotle nepřekročí 70°C;

(c) Kotel je uzavřen takovým způsobem, že se zamezí úniku produktu během přepravy;

(d) Maximální kapacita kotle je omezena na 3000 litrů.“.

Kapitola 3.4

3.4.1 (e) Namísto „5.2.1.9“ uvést „5.2.1.10“.

3.4.7 Pozměnit nadpis do tohoto znění: „Značka kusů obsahujících ...,“

3.4.7.1 /Netýká se českého znění./

3.4.7.2 /Netýká se českého znění./

3.4.8 Pozměnit nadpis do tohoto znění: „Značka kusů obsahujících ....“

3.4.8.1 /Netýká se českého znění./

3.4.8.2 /Netýká se českého znění./

3.4.9 /Netýká se českého znění./

3.4.10 /Netýká se českého znění./

3.4.11 Pozměnit do tohoto znění:

3.4.11 Používání přepravních obalových souborů

Pro přepravní obalový soubor obsahující nebezpečné věci balené v omezených množstvích platí následující podmínky:

Pokud nejsou značky reprezentující všechny nebezpečné věci uložené v přepravním obalovém souboru viditelné, musí být přepravní obalový soubor:

- označen nápisem „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“. Písmena na značce „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“ musí být nejméně 12 mm vysoká. Značka musí být v úředním jazyce země původu, a pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, také v angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud případné dohody uzavřené mezi zeměmi zúčastněnými na přepravě nestanoví jinak; a

- označen značkami vyžadovanými touto kapitolou.

S výjimkou letecké dopravy platí ostatní ustanovení uvedená v 5.1.2.1 pouze tehdy, jsou-li v přepravním obalovém souboru obsaženy i jiné nebezpečné věci, které nejsou zabaleny v omezených množstvích, a to pouze ve vztahu k těmto jiným nebezpečným věcem.“.

3.4.13 (a) Pozměnit konec druhé věty do tohoto znění: „...tak i značkami podle 3.4.15.“.

3.4.13 (b) Netýká se českého překladu.

3.4.13 (c) Pozměnit konec prvního odstavce do tohoto znění: „...tak i značkami podle 3.4.15.“

3.4.13 Ve druhém odstavci namísto „označení kontejnerů není“ uvést „značky umístěné na kontejneru nejsou...“ a na konci namísto „označení umístěno“ uvést „značky umístěny“.

3.4.14 Namísto „Od označení...“ uvést „Od značek...“

3.4.15 Pozměnit do tohoto znění:

3.4.15 Značky uvedené v 3.4.13 musí být stejné jako značky vyžadované v 3.4.7, s výjimkou toho, že jejich minimální rozměry musí být 250 mm x 250 mm. Tyto značky musí být odstraněny nebo zakryty, nejsou-li přepravovány žádné nebezpečné věci v omezených množstvích.“.

Kapitola 3.5

3.5.2 (b) Za první větou pozměnit zbývající text pododstavce (b) do tohoto znění:

„Pro kapaliny musí meziobal nebo vnější obal obsahovat dostatek absorpčního materiálu k pohlcení celého obsahu vnitřních obalů. Pokud je vložen do meziobalu, může být absorpční materiál fixačním materiálem. Nebezpečné věci nesmějí nebezpečně reagovat s fixačním materiálem, absorpčním materiálem nebo materiálem obalu, ani redukovat celistvost nebo funkčnost materiálů. Bez ohledu na svou polohu musí kus udržet svůj obsah v případě rozbití nebo úniku.“.

3.5.2 (e) Konec pozměnit takto: „....pro všechny potřebné značky;“.

3.5.4.2 /Netýká se českého znění./

3.5.4.3 Pozměnit do tohoto znění:

3.5.4.3 Používání přepravních obalových souborů

Pro přepravní obalový soubor obsahující nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích platí následující podmínky:

Pokud nejsou značky reprezentující všechny nebezpečné věci uložené v přepravním obalovém souboru viditelné, musí být přepravní obalový soubor:

- označen nápisem „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“. Písmena na značce „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“ musí být nejméně 12 mm vysoká. Značka musí být v úředním jazyce země původu, a pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, také v angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud případné dohody uzavřené mezi zeměmi zúčastněnými na přepravě nestanoví jinak; a

- označen značkami vyžadovanými touto kapitolou.

Ostatní ustanovení uvedená v 5.1.2.1 platí pouze tehdy, jsou-li v přepravním obalovém souboru obsaženy i jiné nebezpečné věci, které nejsou zabaleny ve vyňatých množstvích, a to pouze ve vztahu k těmto jiným nebezpečným věcem.“.

Kapitola 4.1

4.1.3 V první větě namísto „železničních vozech nebo kontejnerech“ uvést „železničních vozech, kontejnerech nebo kontejnerech pro volně ložené látky“.

V prvním odseku vypustit „s výjimkou kontejnerů BK3“.

Kapitola 5.1

5.1.2.1 (a) Změnit takto:

(a) Pokud značky vyžadované podle kapitoly 5.2, kromě 5.2.1.3 až 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 až 5.2.1.7.8 a 5.2.1.10 pro všechny nebezpečné věci v přepravním obalovém souboru nezůstanou viditelné, přepravní obalový soubor musí být:

(i) označen nápisem PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR. Výška písmen nápisu musí být alespoň 12 mm. Nápis musí být v úředním jazyce země původu a také, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, v angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud případné dohody uzavřené mezi státy dotčenými přepravou nestanoví jinak; a

(ii) označen bezpečnostními značkami a UN číslem a dalšími značkami, jak je vyžadováno pro kusy v kapitole 5.2 kromě 5.2.1.3 až 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 až 5.2.1.7.8 a 5.2.1.10, pro každou nebezpečnou věc obsaženou v přepravním obalovém souboru. Každá značka může být umístěna pouze jednou.

Značení přepravních obalových souborů obsahujících radioaktivní látky, musí být v souladu s pododdílem 5.2.2.1.11.“.

5.1.2.1 (b) Nahradit „označení nezůstane“ výrazem „značky nezůstanou“.

5.1.2.1 (b) Nahradit „5.2.1.9“ podkapitolou „5.2.1.10“ a podkapitolu „5.2.1.9.1“ podkapitolou „5.2.1.10.1“.

5.1.2.3 Nahradit „s tímto označením“ výrazem „s těmito značkami“.

5.1.2.3 Nahradit „5.2.1.9“ podkapitolou „5.2.1.10“.

Kapitola 5.2

5.2.1 V Poznámce nahradit slovo „značení“ slovem „značky“.

5.2.1.1 Nahradit „značení umístěno“ výrazem „značka umístěna“.

5.2.1.2 Nahradit „značení umístěno“ výrazem „značky umístěny“.

5.2.1.3 Ve druhé větě nahradit slovo „značení“ slovem „značky“.

5.2.1.5 Ve druhé větě nahradit slovo „značení“ slovem „značky“.

5.2.1.6 Poslední odstavec změnit takto: „Tyto údaje mohou být buď vyraženy, nebo uvedeny na trvanlivém štítku nebo bezpečnostní značce upevněných na nádobě nebo uvedeny nalepeným a zřetelně čitelným nápisem, např. vytištěným nebo provedeným jiným rovnocenným způsobem.“.

5.2.1.7.1 Ve druhé větě nahradit: „označení každého“ výrazem „značky každého kusu“.

5.2.1.7.7 Nahradit slovo „označením“ slovem „značkou“.

5.2.1.8.2 Nahradit „označení vyžadovaného“ výrazem „značek vyžadovaných“.

5.2.1.8.3 Ve čtvrté větě v odstavci pod obrázkem nahradit „označení zůstane“ výrazem „značky zůstanou“, (dvakrát)

5.2.1 Přidat nový pododdíl v následujícím znění:

5.2.1.9 Značka pro lithiové baterie

5.2.1.9.1 Kusy, které obsahují lithiové články nebo baterie připravené v souladu se zvláštním ustanovením 188, musí být označeny tak, jak je znázorněno na obrázku 5.2.1.9.2.

5.2.1.9.2 Značení musí zahrnovat UN číslo s předřazenými písmeny „UN“, tj. UN 3090 pro baterie nebo články lithiové kovové nebo UN 3480 pro baterie nebo články lithium-iontové. V případě, že jsou lithiové články nebo baterie obsaženy nebo zabaleny v zařízení, musí být uvedeno UN číslo s předřazenými písmeny UN, tj. UN 3091 nebo 3481, jak je to vhodné. V případě, že kus obsahuje lithiové články nebo baterie různých UN čísel, musí být na jedné nebo více značkách uvedena všechna použitelná UN čísla.

Obrázek 5.2.1.9.2

obr.03
Značka pro lithiové baterie

* Místo pro UN číslo(a)
** Místo pro telefonní číslo a dodatečné informace

Značka musí být ve tvaru obdélníku se šrafovaným okrajem. Značka musí být minimálně 120 mm široká a 110 mm vysoká a minimální šířka šrafování musí být 5 mm. Symbol (skupina baterií, jedna poškozená se šlehajícím plamenem, nad UN číslem pro lithium-iontové nebo lithium kovové baterie nebo články) musí být černý na bílém podkladu. Šrafování musí být červené. Vyžaduje-li to velikost kusu, rozměry/tloušťka čáry mohou být zmenšeny na nejméně 105 mm x 74 mm. Tam, kde rozměry nejsou uvedeny, musí všechny prvky proporčně odpovídat uvedenému obrázku.“.

Přečíslovat pododdíl 5.2.1.9 na 5.2.1.10 a vhodně přečíslovat následující odstavce, odkazy a obrázky v tomto pododdílu.

5.2.2.1.2 Nahradit „použita nesmazatelná označení“ výrazem „použity nesmazatelné značky“.

5.2.2.1.6 (b) Netýká se českého překladu.

5.2.2.1.11.1 V předposlední větě nahradit „označení uvedená“ výrazem „značky uvedené“.

5.2.2.2.1.1 Obrázek 5.2.2.2.1.1, v textu pro poznámku k obrázku **, vložit „/symbol“ po výrazu „text/číslo“.

5.2.2.2.1.2 Za první odstavec přidat novou poznámku v následujícím znění:

„POZNÁMKA: Je-li průměr lahve příliš malý, aby bylo možné umístit bezpečnostní značky zmenšené velikosti na necylindrickou horní část lahve, mohou být zmenšené bezpečnostní značky umístěny na válcové části“.

5.2.2.2.1.3 Za pododstavec (c) přidat tento nový odstavec:

„Avšak v případě bezpečnostní značky č. 9A, musí horní polovina značky obsahovat pouze sedm svislých pruhů a dolní polovina symbol skupiny baterií a číslo třídy.“.

Na začátek posledního odstavce vložit „S výjimkou bezpečnostní značky č. 9A,“.

5.2.2.2.2 Pod „NEBEZPEČÍ TŘÍDY 9 Jiné nebezpečné látky a předměty“, za obecnou bezpečnostní značku č. 9, vložit následující:

obr.04
(č. 9A)

Symbol (sedm svislých černých pruhů v horní polovině; skupina baterií, jedna poškozená se šlehajícím
plamenem v dolní polovině): černý;
Podklad: bílý;
Podtržená číslice „9“ v dolním rohu“.

Kapitola 5.3

5.3.1 Vložit nový pododdíl 5.3.1.1.4 v následujícím znění:

5.3.1.1.4 Pro třídu 9 musí velká bezpečnostní značka pro označování vozidel odpovídat vzoru bezpečnostní značky č. 9, jak je uvedeno v pododdílu 5.2.2.2.2; Bezpečnostní značka podle vzoru č. 9A nesmí být použita pro účely označování vozidel.“.

Odpovídajícím způsobem přečíslovat další odstavce.

5.3.1.2 Na konec vložit novou větu v tomto znění:

„V případě, že všechny komory musí být označeny stejnými velkými bezpečnostními značkami, tyto velké bezpečnostní značky mohou být umístěny pouze jednou po obou stranách a na obou koncích cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny.“.

5.3.1.4.1 V poslední větě druhého odstavce na začátku smazat „Avšak“.

5.3.2.1.8 Změnit první větu takto: „Oranžové tabulky, které se nevztahují na přepravované nebezpečné věci nebo jejich zbytky, musí být odstraněny nebo zakryty.“.

5.3.2.3.2 Pro identifikační číslo nebezpečnosti 40 vložit na konec „, nebo polymerizující látka“.

5.3.2.3.2 Za „68 toxická látka, žíravá“ vložit tento nový řádek „687 toxická látka, žíravá, radioaktivní“.

5.3.2.3.2 Za „70 radioaktivní látka“ vložit tento nový řádek „768 radioaktivní látka, toxická, žíravá“.

5.3.3 Do druhého odstavce vložit novou, čtvrtou větu v následujícím znění:

„Pro cisternové kontejnery nebo přemístitelné cisterny s vnitřním objemem nejvýše 3 000 litrů, kde je disponibilní plocha povrchu nedostačující pro umístění předepsaných značek, mohou být minimální rozměry stran zmenšeny na 100 mm.“.

5.3.6.2 Vložit novou předposlední větu v tomto znění: „Pro cisternové kontejnery nebo přemístitelné cisterny s vnitřním objemem nejvýše 3 000 litrů, kde je disponibilní plocha povrchu nedostačující pro umístění předepsaných značek, mohou být minimální rozměry zmenšeny na 100 mm x 100 mm.“.

Kapitola 5.4

5.4.1.1.1 (c) Vložit tuto novou, třetí odrážku:

pro lithiové baterie UN čísel 3090, 3091, 3480 a 3481: číslo třídy „9“,“.

Změnit začátek čtvrté odrážky (dříve třetí odrážky) takto: „pro jiné látky a předměty:“.

5.4.1.1.6.2.1 Změnit poslední odstavec takto:

„Kromě toho mohou být:

(a) v případě, že jsou posledními naloženými věcmi věci třídy 2, informace předepsané v odstavci 5.4.1.1.1 (c) nahrazeny číslem třídy „2“.

(b) v případě, že jsou posledními naloženými věcmi věci tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 nebo 9, informace o naposledy naložených věcech, jak je předepsáno v 5.4.1.1.1 (c) nahrazeny slovy „SE ZBYTKY [...]“ následované třídou(ami) a vedlejším(i) nebezpečím(i) odpovídající různým zbytkům, v pořadí číslování tříd.

Příklad: Prázdné nevyčištěné obaly, které obsahovaly látky třídy 3 přepravované společně s prázdnými nevyčištěnými obaly, které obsahovaly látky třídy 8 s vedlejším nebezpečím látek třídy 6.1, mohou být uvedeny v přepravním dokladu jako:

„PRÁZDNÉ OBALY, SE ZBYTKY 3, 6.1, 8“.“.

Vložit nové pododdíly 5.4.1.1.20 a 5.4.1.1.21 v následujícím znění:

5.4.1.1.20 Zvláštní ustanovení pro přepravu látek klasifikovaných v souladu s pododdílem 2.1.2.8

Pro přepravu v souladu s 2.1.2.8 musí být v přepravním dokladu uveden tento zápis „Klasifikováno v souladu s 2.1.2.8“.

5.4.1.1.21 Zvláštní ustanovení pro přepravu UN čísel 3528, 3529 a 3530

Pokud je to vyžadováno podle zvláštního ustanovení 363 kapitoly 3.3, musí přepravní doklad v případě přepravy UN čísel 3528, 3529 a 3530 obsahovat následující dodatečný zápis „Přeprava podle zvláštního ustanovení 363“.“.

Přečíslovat stávající ustanovení 5.4.1.1.20 jako 5.4.1.1.22.

5.4.1.2.2 (c) Změnit takto:

(c) Vyhrazeno“

5.4.1.2.2 (d) Změnit takto:

(d) V případě cisternových kontejnerů pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů musí odesilatel uvést do přepravního dokladu datum, ke kterému skončí skutečná doba naplnění, v následujícím formátu:

„Konec údržné doby:...............(DD/MM/RRRR)“.“.

5.4.1.2.3 V nadpisu za „samovolně se rozkládající látky“ vložit „a polymerizující látky“.

5.4.1.2.3.1 Za „samovolně se rozkládajících látek“ vložit „nebo polymerizujících látek“. Do textu v závorkách po „viz 2.2.41.1.17;“ vložit „pro polymerizující látky viz 2.2.41.1.21“.

5.4.3.4 Na třetí stranu vzorových Písemných pokynů, do řádku pro bezpečnostní značku č. 9, vložit novou bezpečnostní značku č. 9A.

5.4.3.4 Změnit text Poznámky 2 na třetí straně vzorových Písemných pokynů takto: nahradit „výše“ výrazem „v tabulce ve sloupci (3)“.

Kapitola 5.5

5.5.2.3.2 Netýká se českého překladu.

5.5.3.1.1 Změnit takto:

5.5.3.1.1 Tento oddíl se nevztahuje na látky, které mohou být použity pro účely chlazení nebo kondiciování, jsou-li přepravovány jako zásilka nebezpečných věcí, s výjimkou přepravy suchého ledu (UN 1845). Jsou-li přepravovány jako zásilka, musí být tyto látky přepravovány pod příslušnou položkou tabulky A kapitoly 3.2 podle s ní spojených podmínek přepravy.

Pro UN 1845 platí přepravní podmínky stanovené v tomto oddílu, s výjimkou 5.5.3.3.1, pro všechny druhy přepravy, ať už je přepravován jako chladivo, kondicionér, nebo jako zásilka. Pro přepravu UN 1845 neplatí žádné jiné ustanovení ADN.“.

5.5.3.1.5 Změnit takto:

„... dobu trvání přepravy, použitého způsobu balení a mezní hodnoty koncentrace plynu uvedené v poznámce k 5.5.3.33.“.

5.5.3.3.3 Změnit takto:

5.5.3.3.3 Kusy obsahující chladivo nebo kondicionér musí být přepravovány v dobře větraných vozidlech a kontejnerech. Značení podle 5.53.6 se v tomto případě nevyžaduje.

Větrání není nutné, a označení podle 5.53.6 je nutné, je-li:

- zabráněno výměně plynů mezi nákladovým prostorem a kabinou řidiče; nebo

- nákladový prostor izotermické, chlazené nebo chladící a mrazící zařízení, například jak je stanoveno v Dohodě o mezinárodní přepravě zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), kde je tato podmínka splněna.

POZNÁMKA: V této souvislosti znamená “dobře větrané“ atmosféru, kde je koncentrace oxidu uhličitého nižší než 0, 5% obj. a koncentrace kyslíku vyšší než 19, 5% obj.

5.5.3.4.2 Změnit takto: „Značky musí být trvanlivé, čitelné a umístěné na takovém místě a takové velikosti v poměru ke kusu, aby byly snadno viditelné.“.

5.5.3.6.1 Změnit takto:

5.5.3.6.1 Vozidla a kontejnery obsahující nebezpečné věci používané pro účely chlazení nebo kondiciování, které nejsou dobře větrané, musí být označeny výstražnou značkou uvedenou v 5.53.6.2, umístěnou na každém přístupovém místě tam, kde bude snadno viditelná osobami otevírajícími vozidlo nebo kontejner nebo do nich vstupujícími. Tato značka musí zůstat na vozidle nebo kontejneru, dokud nebyla provedena následující opatření:

(a) Vozidlo nebo kontejner byl(o) dobře odvětrán(o), aby se odstranily škodlivé koncentrace chladivá nebo kondicionéru; a

(b) Chlazené nebo kondiciované věci byly vyloženy.

Dokud je vozidlo nebo kontejner označeno, musí být přijata nezbytná bezpečnostní opatření před vstupem do něj. Nutnost vyvětrání prostřednictvím nákladových dveří nebo jiným způsobem (např. nucenou ventilací) je třeba vyhodnotit a zařadit do školení osob zúčastněných na přepravě.“.

5.5.3.6.2 Netýká se českého překladu

Kapitola 7.1

7.1.1.18 V nadpisu za slovo „kontejnerech,“ vložit „v kontejnerech pro volně ložené látky,“.

V textu za slovo „kontejnerů, “vložit „kontejnerů pro volně ložené látky,“.

7.1.2.19.1, druhý odstavec Do seznamu odstavců vložit na začátek: „1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3,“ a vypustit: „8.1.8, 8.1.9,“.

7.1.3.51.4 Pozměnit do tohoto znění:

7.1.3.51.4 Elektrická zařízení v nákladních prostorech musí být bez napětí a zajištěna proti nechtěnému zapnutí.

Toto ustanovení neplatí pro trvale nainstalované kabely procházející nákladními prostory, pohyblivé elektrické kabely k připojení kontejnerů, uložených podle 7.1.4.4.4, jakož i elektrická zařízení typu „potvrzená bezpečnost“.“.

7.1.4 Vložit nový odstavec 7.1.4.4.4 v tomto znění:

7.1.4.4.4 Elektrické zařízení namontované na vnější straně uzavřeného kontejneru může být spojeno s pohyblivými elektrickými kabely podle ustanovení uvedených v 9.1.0.56 a být uvedeno do provozu, za těchto podmínek:

(a) takové elektrické zařízení je typu „potvrzená bezpečnost“; nebo

(b) takové elektrické zařízení není typu „potvrzená bezpečnost“, ale je dostatečně odděleno od jiných kontejnerů obsahujících látky:

- třídy 2, pro které je ve sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2 vyžadována bezpečnostní značka č. 2.1;

- třídy 3, obalové skupiny I nebo II;

- třídy 4.3;

- třídy 6.1, obalové skupiny I nebo II, s vedlejším nebezpečím třidy 4.3;

- třídy 8, obalové skupiny I, s vedlejším nebezpečím třidy 3; a

- třídy 8, obalové skupiny I nebo II, s vedlejším nebezpečím třidy 4.3.

Tato podmínka se považuje za splněnou, jestliže žádný kontejner obsahující výše uvedené látky není uložen v prostoru válcovitého tvaru o poloměru 2, 4 m kolem elektrického zařízení a s neomezeným vertikálním rozměrem.

Tato podmínka neplatí, jsou-li kontejnery s elektrickým zařízením, které není typu „potvrzená bezpečnost“, a obsahující výše uvedené látky uloženy v oddělených nákladních prostorech.

Příklady uložení a oddělení kontejnerů

Vysvětlivky

R Kontejner (např. chladírenský) s elektrickým zařízením, které není typu „potvrzená bezpečnost“.

Z Elektrické zařízení, které není typu „potvrzená bezpečnost“.

X Kontejner není dovolen, jestliže obsahuje nebezpečné látky, pro které se vyžaduje dostatečná separace.

Pohled shora

1. Na palubě

obr.005

Pohled shora

2. V nákladním prostoru

obr.06

Pohled shora

2. V nákladním prostoru

obr.07

Čelní pohled

obr.08

Čelní pohled

obr.09

7.1.4 Vložit nový odstavec 7.1.4.4.5 v tomto znění:

7.1.4.4.5 Elektrické zařízení namontované na nekrytém kontejneru nesmí být spojeno s pohyblivými elektrickými kabely podle ustanovení uvedených v 9.1.0.56, ani být uvedeno do provozu, ledaže je typu „potvrzená bezpečnost“, nebo je-li kontejner uložen v nákladním prostoru, který neobsahuje kontejnery s látkami uvedenými v 1.7.4.4.4 (b).“.

7.1.4.9 Na konec vložit následující POZNÁMKU:

POZNÁMKA: K překládce na dopravní prostředky jiného druhu dopravy viz 7.1.4.7.1.“.

7.1.4.14.1.1 Na konec vložit následující větu:

„Flexibilní kontejnery pro volně ložené látky musí být v nákladním prostoru uloženy takovým způsobem, aby mezi nimi nebyly prázdné prostory. Pokud flexibilní kontejnery pro volně ložené látky nevyplňují zcela nákladní prostor, musí být učiněna přiměřená opatření proti posouvání nákladu.“.

7.1.4.14.1.2 Na konec vložit následující větu:

„Flexibilní kontejnery pro volně ložené látky mohou být v nákladním prostoru stohovány na sebe, pokud stohovací výška nepřesáhne výšku tří kontejnerů. Jsou-li flexibilní kontejnery pro volně ložené látky vybaveny odvětrávacími zařízeními, nesmí stohování flexibilních kontejnerů pro volně ložené látky vadit jejich funkci.“.

7.1.4.14.7.1.3 Za slova „řidiče naloděného vozidla“ vložit: , „ osob, které jsou na palubě ze služebních důvodů“.

Kapitola 7.2

7.2.2.19.3 Do seznamu odstavců vložit na začátek: „1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3,“ a vypustit: „8.1.8, 8.1.9“.

7.2.4.9 Pozměnit do tohoto znění: „...náklad zcela nebo zčásti překládat do jiného plavidla mimo...“. (Zbytek textu beze změny).

7.2.4.9 Na konec vložit následující POZNÁMKU:

POZNÁMKA: K překládce na dopravní prostředky jiného druhu dopravy viz 7.2.4.7.1.“.

7.2.4.16.9 (b) Namísto „ve sběrném plynovém potrubí“ uvést „v odvětrávacím potrubí“.

7.2.4.16.17 V prvním odstavci před slova „klasifikační společností“ vložit slovo „uznanou“.

7.2.4.77 Pozměnit záhlaví sloupce 4 tabulky do tohoto znění:

„3 OS III (UN 1202: druhá a třetí položka v tabulce C), 4.1“.

Kapitola 8.1

8.1.2.1 (a) Pozměnit do tohoto znění:

8.1.2.1 (a) schvalovací osvědčení plavidla uvedené v 1.16.1.1 nebo prozatímní schvalovací osvědčení plavidla uvedené v 1.16.1.3 a příloha uvedená v 1.16.1.4;“.

8.1.2.2 (c) Třetí odsek pozměnit do tohoto znění:

- osvědčení uznané klasifikační společnosti (viz......);“

8.1.2.3 (e) Pozměnit do tohoto znění:

„v bodech 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 nebo 9.3.3.8.1 předepsané osvědčení třídy vydané uznanou klasifikační společností;“

8.1.2.6 Druhou větu pozměnit do toho znění: „Schvalovací osvědčení a přílohu uvedenou v 1.16.1.4 v tomto případě...“.

8.1.8 a 8.1.9 Vypustit a nahradit slovem „(Vypuštěno)“.

Kapitola 8.2

8.2.1.4 Pozměnit začátek první věty do tohoto znění:

„Po pěti letech musí být platnost osvědčení prodloužena příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací, jestliže odborník prokáže....

8.2.1.6 Pozměnit začátek první věty do tohoto znění:

„Po pěti letech musí být platnost osvědčení prodloužena příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací, jestliže odborník na přepravu plynů prokáže....

8.2.1.8 Pozměnit začátek první věty do tohoto znění:

„Po pěti letech musí být platnost osvědčení prodloužena příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací, jestliže odborník na přepravu chemikálií prokáže....

8.2.2.1, 8.2.2.3.4, 8.2.2.5, 8.2.2.6.6, 8.2.2.8 Namísto „obnovovací a zdokonalovací školení“ uvést „obnovovací školení“.

8.2.2.6.3 (e) Pozměnit do tohoto znění:

(e) podrobný plán pro závěrečné testy včetně, pokud je to nutné, infrastruktury a organizace elektronických zkoušek podle 8.2.2.7.1.7, pokud se tyto zkoušky mají provádět.“.

8.2.2.7 Zkoušky a závěrečné testy

8.2.2.7.0 Pozměnit druhý odsek do tohoto znění:

popisu formy zkoušek navrhované zkušební organizací včetně, pokud je to nutné, infrastruktury a organizace elektronických zkoušek podle 8.2.2.7.1.7, pokud se tyto zkoušky mají provádět.“.

8.2.2.7.1.5 Vypustit poslední větu.

8.2.2.7.1 Vložit nové 8.2.2.7.1.6 a 8.2.2.7.1.7 tohoto znění:

8.2.2.7.1.6 Příslušný orgán nebo zkušební organizace určená příslušným orgánem musí dozorovat každou zkoušku. Jakákoli manipulace a podvádění musí být, jak je to jen možné, vyloučeny. Totožnost kandidáta musí být ověřena.

Při písemném testu není dovoleno používat žádné dokumenty s výjimkou předpisů pro nebezpečné věci, CEVNI a příslušných policejních předpisů. Neprogramovatelné kapesní kalkulátory je dovoleno používat během specializačních kurzů a musí být poskytnuty příslušným orgánem nebo zkušební organizací určenou příslušným orgánem.

Všechny zkušební dokumenty (otázky a odpovědi) musí být zaregistrovány a uchovány v písemné formě nebo elektronicky jako datový soubor.“.

8.2.2.7.1.7 Písemné zkoušky smějí být prováděny, zcela nebo zčásti, v elektronické formě, kde jsou odpovědi zaznamenávány a vyhodnocovány za použití procesů elektronického zpracování dat (EDP), pokud jsou splněny tyto podmínky:

(a) Hardware a software musí být zkontrolovány a přijaty příslušným orgánem nebo zkušební organizací určenou příslušným orgánem;

(b) Elektronická media smějí být používána pouze tehdy, pokud byla poskytnuta příslušným orgánem nebo zkušební organizací určenou příslušným orgánem.

(c) Musí být zajištěna správná technická funkce. Musí být učiněna opatření týkající se možností pokračování zkoušky, dojde-li k selhání technických prostředků a aplikací. Na vstupních zařízeních nesmějí být k dispozici žádné pomocné funkce (např. funkce elektronického vyhledávání). Poskytnuté elektronické medium nesmí dovolit kandidátům komunikovat během zkoušky s jakýmkoli jiným přístrojem.

(d) Kandidát nesmí mít v žádném případě možnost vkládat další data do poskytnutého elektronického media; kandidát smí odpovídat pouze na položené otázky.

(e) Konečná vstupní data každého kandidáta musí být zaznamenána. Vyhodnocení výsledků musí být transparentní.“.

8.2.2.7.2.5, třetí odstavec /První změna se netýká českého znění./. Pozměnit poslední větu do tohoto znění: „Pokud kandidát docílí 44 bodů, ale v jedné části nedosáhne 20 bodů, smí dotyčnou část jednou opakovat.“.

8.2.2.7.2.5, čtvrtý odstavec Pozměnit do tohoto znění: „Ustanovení uvedená v 8.2.2.7.1.6 a 8.2.2.7.1.7 se použijí obdobně.“.

8.2.2.7.3.2 Vypustit poslední větu.

8.2.2.7.3.3 Pozměnit začátek do tohoto znění: „ Ustanovení uvedená v 8.2.2.7.1.2, 8.2.2.7.1.3,

8.2.2.7.1.6 a 8.2.2.7.1.7 musí být použita při administraci....“. (Zbytek textu beze změny).

8.2.2.8 Text pod nadpisem očíslovat jako 8.2.2.8.1.

Doplnit nový odstavec 8.2.2.8.2 tohoto znění:

8.2.2.8.2 Smluvní strany musí poskytnout sekretariátu UNECE příklad národního vzoru jakéhokoli osvědčení určeného k vydávání podle tohoto oddílu, spolu s příklady vzorů osvědčení, která jsou dosud platná. Smluvní strany mohou kromě toho poskytnout vysvětlující poznámky. Sekretariát UNECE musí získané informace dát k dispozici všem smluvním stranám.“.

Kapitola 8.3

8.3.1.1 Pozměnit začátek do tohoto znění: „Pokud není v Části 7 stanoveno jinak, ....“.

8.3.1.1 (c) /Změna se netýká českého znění./.

Kapitola 8.6

8.6.1.3 Pozměnit bod 10 Vzoru schvalovacího osvědčení pro tanková plavidla do tohoto znění:

10. Nakládací/vykládací výkon:............mVh1) nebo viz instrukce pro nakládku a vykládku1).“

8.6.1.4 Pozměnit bod 10 Vzoru prozatímního schvalovacího osvědčení pro tanková plavidla do tohoto znění:

10. Nakládací/vykládací výkon:............m3/h1) nebo viz instrukce pro nakládku a vykládku1).“

8.6.1.3 a 8.6.1.4 Na straně 3 za „Chladicí zařízení“ vložit novou řádku „Inertizační prostředky“.

8.6.1.3 a 8.6.1.4, strana 3 vzorů Pozměnit řádku pro „Otevírací tlak vysokorychlostního ventilu v kPa“ do tohoto znění:

„Otevírací tlak vysokorychlostního ventilu/pojistného ventilu v kPa“.

8.6.3, otázka 4 Pozměnit do tohoto znění:

„Je plavidlo vybaveno vhodnými prostředky podle 7.2.4.77 pro opuštění plavidla, i v případech nouzové situace?“.

Kapitola 9.1

Vložit nový 9.1.0.1 v tomto znění:

9.1.0.1 Dokumentace plavidla

POZNÁMKA: Pro účely tohoto odstavce má pojem „vlastník“ stejný význam jako v 1.16.0.

Dokumentace plavidla musí být uchovávána vlastníkem, který musí být schopen poskytnout tuto dokumentaci na požádání příslušného orgánu a uznané klasifikační společnosti.

Dokumentace plavidla musí být udržována a novelizována po celou dobu životnosti plavidla a musí být uchována ještě po dobu 6 měsíců po vyřazení plavidla z provozu.

Pokud by došlo během životnosti plavidla ke změně vlastníka, musí být dokumentace plavidla předána novému vlastníkovi.

Kopie dokumentace plavidla nebo všech potřebných dokumentů musí být na požádání poskytnuta příslušnému orgánu pro vydání schvalovacího osvědčení a uznané klasifikační společnosti nebo inspekční organizaci pro první inspekci, periodickou inspekci, zvláštní inspekci nebo mimořádné kontroly.“.

Namísto „9.1.0.1-9.1.0.10“ (Vyhrazeno)“ uvést „9.1.0.2-9.1.0.10“ (Vyhrazeno)“.

9.1.0.40.2.4 (a) /Změna se netýká českého znění./.

9.1.0.40.2.7 (a) Na konec doplnit: „nebo, pokud nejsou takové požadavky, požadavkům uznané klasifikační společnosti“.

Kapitola 9.2

9.2.0. 91.2 /Změna se netýká českého znění./.

Kapitola 9.3

9.3.X.1 Vložit nový odstavec v tomto znění:

9.3.X.1 Dokumentace plavidla

POZNÁMKA: Pro účely tohoto odstavce má pojem „vlastník“ stejný význam jako v 1.16.0.

Dokumentace plavidla musí být uchovávána vlastníkem, který musí být schopen poskytnout tuto dokumentaci na požádání příslušného orgánu a uznané klasifikační společnosti.

Dokumentace plavidla musí být udržována a novelizována po celou dobu životnosti plavidla a musí být uchována ještě po dobu 6 měsíců po vyřazení plavidla z provozu.

Pokud by došlo během životnosti plavidla ke změně vlastníka, musí být dokumentace plavidla předána novému vlastníkovi.

Kopie dokumentace plavidla nebo všech potřebných dokumentů musí být na požádání poskytnuta příslušnému orgánu pro vydání schvalovacího osvědčení a uznané klasifikační společnosti nebo inspekční organizaci pro první inspekci, periodickou inspekci, zvláštní inspekci nebo mimořádné kontroly.“.

Namísto „9.3.1.1 - 9.3.1.7“ (Vyhrazeno)“ uvést „9.3.1.2 - 9.3.1.7“ (Vyhrazeno)“.

Namísto „9.3.2.1 - 9.3.2.7“ (Vyhrazeno)“ uvést „9.3.2.2 - 9.3.2.7“ (Vyhrazeno)“.

Namísto „9.3.3.1 - 9.3.3.7“ (Vyhrazeno)“ uvést „9.3.3.2 - 9.3.3.7“ (Vyhrazeno)“.

9.3.X.8.1 Pozměnit takto:

V prvním odstavci vypustit: „v souladu s pravidly stanovenými touto klasifikační společností“.

V druhém odstavci doplnit tuto novou poslední větu: „Toto musí být potvrzeno náležitým osvědčením vydaným uznanou klasifikační společností (osvědčení třídy).“.

Vypustit třetí odstavec.

V posledním odstavci před slova „klasifikační společnost“ vložit slovo „Uznaná“.

9.3.1.8.1 Vložit nový třetí odstavec tohoto znění:

„Osvědčení třídy musí potvrdit, že plavidlo odpovídá svým vlastním dodatečným pravidlům a předpisům, které jsou platné pro předpokládané použití plavidla.“.

9.3.1.11.3 (a) /Změna se netýká českého znění./.

9.3.X.13.3, čtvrtý odstavec V první větě namísto „relevantní“ uvést „uznanou“.

9.3.X.13 Vložit nový odstavec tohoto znění:

„9.3.X.13.4 Plovatelnost v poškozeném stavu musí být prokázána pro nejnepříznivější stav naložení. K tomuto účelu musí být předložen vypočtený důkaz dostatečné stability pro kritické mezistavy a pro konečný stav zaplavení.“.

9.3.1.14 Přečíslovat stávající odstavec na 9.3.1.14.1. Přidat dva nové odstavce tohoto znění:

9.3.1.14.2 Pro plavidla s nákladními tanky o šířce větší než 0.70 B musí být podán důkaz, že byly dodrženy následující požadavky na stabilitu:

(a) V pozitivní ploše křivky ramene stability až do zanoření prvního nevodotěsného otvoru musí být rameno stability (GZ) nejméně 0, 10 m;

(b) Obsah pozitivní plochy křivky ramene stability až do zanoření prvního nevodotěsného otvoru a v každém případě až do úhlu náklonu < 27° musí být nejméně 0, 024 m.rad;

(c) Výška metacentra (GM) musí být nejméně 0, 10 m.

Tyto podmínky musí být splněny, přičemž je nutno pamatovat na vliv všech volných hladin v tancích pro všechny fáze nakládky a vykládky.

9.3.1.14.3 Rozhodující pro plavidlo je nejpřísnější z požadavků uvedených v 9.3.1.14.1 a 9.3.1.14.2.“.

9.3.X.15.2 Doplnit nový první odstavec tohoto znění:

„Pro mezistav zaplavení musí být splněna následující kritéria:

GZ>= 0.03 m

Rozsah pozitivních hodnot GZ: 5°.“.

9.3.1.25 Vložit „9.3.1.25.9 (Vyhrazeno)“.

9.3 Vložit nový 9.3.X.25.10 tohoto znění:

„9.3.X.25.10 Stlačený vzduch produkovaný mimo oblast nákladu nebo kormidelnu může být používán v oblasti nákladu, pokud je nainstalován pružinový zpětný uzávěr, aby se zajistilo, že žádné plyny nemohou uniknout z oblasti nákladu prostřednictvím systému stlačeného vzduchu do obytných nebo provozních prostorů mimo oblast nákladu.“.

„9.3.X.40.1, druhý odsek Ve druhém odstavci za „oblast nákladu“ vložit „nebo kormidelnu“.

/Poznámka překladatele: Mimochodem jsem si všiml, že v předcházejícím odstavci ADN 2015 je zřejmě omylem uvedeno „zapalovací hrdlo“ asi namísto „zapojovací hrdlo“ nebo „napojovací hrdlo“, v angličtině „hydrant“/.

9.3.1.40.2.4 (a), 9.3.2.40.2.4 (a) a 9.3.3.40.2.4 (a) /Změna se netýká českého znění./.

9.3.1.40.2.7 (a), 9.3.2.40.2.7 (a) a 9.3.3.40.2.7 (a) Na konec doplnit: „nebo, pokud nejsou takové požadavky, požadavkům uznané klasifikační společnosti“.

„9.3.X.52.1 (b) Na konec doplnit tento text:

„Následující výbava smí být instalována pouze v prostorech dvojitých boků a dvojitých dnech, pokud se používají pro balastování:

- trvale zabudovaná ponorná čerpadla s měřením teploty typu „potvrzená bezpečnost“.“.

„9.3.X.52.1 (c), třetí odsek Za slova „balastních čerpadel“ doplnit „s měřením teploty“.

9.3.2.11.2 (a) a 9.3.2.11.3 (a) /Změna se netýká českého znění./.

9.3.2.11.2 (e) pátá odrážka Netýká se českého překladu.

9.3.2.25.9 a 9.3.3.25.9 /Změna se netýká českého znění./.

9.3.3.8.1 V druhém odstavci namísto „vyšší třídy plavidla“ uvést „nejvyšší třídy plavidla“.

Poznámky pod čarou

1) Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přijatá v Ženevě dne 26. května 2000 byla vyhlášena pod č. 102/2011 Sb. m. s.
Změny a doplňky předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z r. 2010, které vstoupily v platnost dne 1. ledna 2011, byly vyhlášeny pod č. 64/2012 Sb. m. s.
Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2010 - 2012, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2013, byl vyhlášen pod č. 59/2013 Sb. m. s.
Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2012 - 2014, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2015, byl vyhlášen pod č. 31/2015 Sb. m. s.

1) V Německu distribuováno Ústřední komisí pro lodní dopravu po Rýně pod označením CCNR/ZKR/ADN/36

2) Z technických důvodů je papírová verze tohoto dokumentu vytištěna černobíle. Ke stránkám 57 a 58, které obsahují barvu, by mělo být nahlédnuto do elektronické verze.


Organizace spojených národů

ECE/ADN/36/Add.1

obr.10

Hospodářská a sociální rada

Distr.: rámcově
30. srpna 2016
Anglicky
Originál: anglicky a francouzský

Evropská hospodářská komise

Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN1))

Návrh změn k Pravidlům přiloženým k ADN

Addendum

Kapitola 1.1

1.1.3.10 (b) V POZNÁMCE za pododstavcem (i) namísto „ISO 9001:2008“ uvést „ISO 9001“.

Kapitola 1.2

1.2.1 V definici „Aerosol nebo aerosolový rozprašovač“ v dokumentu ECE/ADN/36 odstranit „ a namísto „6.2.6 ADR“ uvést „6.2.4 ADR““

1.2.1 Změna v definici „Recyklovaný plast“ se netýká českého překladu

1.2.1 V definici „Druhy ochrany„ namísto „IEC60079-7:2006“ uvést „IEC60079-7:2015“

Kapitola 1.6

1.6.1.30 Pozměnit do tohoto znění:

1.6.1.30 Bezpečnostní značky, které splňují požadavky uvedené v 5.2.2.2.1.1, platné do 31. prosince 2014, smějí být používány až do 30. června 2019.“.

1.6.1 Doplnit následující nová přechodná ustanovení:

1.6.1.43 Vozidla registrovaná nebo poprvé uvedená do provozu před 1. červencem 2017, jak jsou definována ve zvláštních ustanoveních 240, 385 a 669 kapitoly 3.3, a jejich výbava určená k použití během přepravy, která odpovídají požadavkům ADN platným do 31. prosince 2016, avšak obsahující lithiové články a baterie, které neodpovídají požadavkům uvedeným v 2.2.9.1.7, smějí být dále přepravována jako náklad podle požadavků zvláštního ustanovení 666 kapitoly 3.3.“.

Kapitola 2.1

2.1.1.2 Netýká se českého překladu

2.1.4.1.2 (e) Netýká se českého překladu

Kapitola 2.2

2.2.1.1.5 Netýká se českého překladu

2.2.1.4 Netýká se českého překladu

2.2.2.1.7 (c) a (d) Netýká se českého překladu

2.2.2.3 V tabulce pro „Jiné předměty, které obsahují plyn pod tlakem“, pro 6F doplnit tyto nové řádky:

3529 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo

3529 MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo

3529 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo

3529 STROJ, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM

2.2.3.3 Pro „F3 Předměty“ na konec doplnit tyto nové položky:

„3528 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo

3528 MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo

3528 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo

3528 STROJ, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU“.

2.2.43.1.2 Netýká se českého překladu

2.2.52.1.6 /Tato změna je v českém znění již obsažena. /

2.2.61.1.14 Pozměnit do tohoto znění:

2.2.61.1.14 Látky, roztoky a směsi, s výjimkou látek a přípravků používaných jako pesticidy, které nejsou klasifikovány jako akutně toxické kategorie 1, 2 nebo 3 podle nařízení (ES) č. 1272/20083, smějí být považovány za látky nepatřící do třídy 6.1.“.

3 Nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 2008 týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí, pozměňující a zrušující směrnici 67/548/EHS a 1999/45/ES; a pozměňující nařízení (ES) č. 1907/2006, uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, L353, 31. prosince 2008, str. 1-1355.

Vypustit poznámku pod čarou 4. Následující poznámky pod čarou odpovídajícím způsobem přečíslovat.

2.2.7.2.4.1.5 (b) Namísto „2.2.7.2.4.5.1“ uvést „2.2.7.2.4.5.2“.

2.2.8.1.9 Pozměnit do tohoto znění:

2.2.8.1.9 Látky, roztoky a směsi, které nejsou klasifikovány jako žíravé (korozivní) vůči pokožce nebo kovu kategorie 1 podle nařízení (ES) č. 1272/20083, smějí být považovány za látky nepatřící do třídy 8.“.

POZNÁMKA zůstává beze změny.

3 Nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 2008 týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí, pozměňující a zrušující směrnici 67/548/EHS a 1999/45/ES; a pozměňující nařízení (ES) č. 1907/2006, uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, L353, 31. prosince 2008, str. 1-1355.

2.2.9.1.2 Pro subdivizi M11 za slovo „látky“ doplnit „a předměty“.

2.2.9.1.10.3 V nadpisu a v pododstavci (a) přečíslovat odvolávku na poznámku pod čarou za „1272/2008/ES“ na 3. Poznámka pod čarou 3 zní takto:

3 Nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 2008 týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí, pozměňující a zrušující směrnici 67/548/EHS a 1999/45/ES; a pozměňující nařízení (ES) č. 1907/2006, uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, L353, 31. prosince 2008, str. 1-1355.

Na konci pododstavce (a) vypustit: „nebo, pokud je to ještě relevantní, podle uvedeného nařízení, rizikové věty (vět) R50, R50/53 nebo R51/53 podle směrnic 67/548/EHS3 nebo 1999/45/ES4“.

2.2.9.1.10.3 (b) Pozměnit konec pododstavec (b) do tohoto znění: „... jestliže nemusí být přiřazena k takové kategorii podle uvedeného nařízení.“.

2.2.9.3 Pro „M11“ nahradit „látky nebo předměty“ takto: „látky a předměty“. V úvodní větě v pravém obdélníku za slovo „pouze látky“ doplnit „a předměty“. Přidat dvě nové položky:

„3530 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ nebo

3530 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ“.

Kapitola 2.3

2.3.1.4 V textu vedle obrázku „Obr. 1-3“ nahradit „železná deska“ termínem „olověná deska“.

Kapitola 3.2, Tabulka A

Pro UN čísla 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 a 1999, pro každou první položku pro obalovou skupinu III, ve sloupci (6), vymazat: “640E“.

Pro UN číslo 1361 a 3088, obalovou skupinu III, ve sloupci (6) vložit “665“.

Pro UN číslo 2022 se změna netýká českého překladu.

Pro UN číslo 3166, 3171, 3528, 3529 a 3530, ve sloupci (6), vložit “669“.

Pro UN číslo 3528, ve sloupci (3b), vložit “F3“.

Pro UN číslo 3529, ve sloupci (3b), vložit “6F“.

Pro UN číslo 3530, ve sloupci (3b), vložit “M11“.

Kapitola 3.3

SP 342 (b) Netýká se českého překladu.

SP 369 Namísto „2.2.7.2.3.6“ uvést „2.2.7.2.3.5“.

SP 373 (a) V POZNÁMCE za pododstavcem (ni) namísto „ISO 9001:2008“ uvést „ISO 9001“.

SP 376 Na konec doplnit následující novou větu: „V tomto případě jsou články a baterie přiřazeny k přepravní kategorii 0.“.

SP 528 /Tato změna je v českém znění již obsažena. /

SP 531 Za „třídy 4.1“ doplnit. „(UN čísel 2555, 2556 nebo 2557)“.

SP 545 Netýká se českého překladu.

SP 592 Netýká se českého překladu.

SP 636 (b) Pozměnit text před pododstavcem (i) do tohoto znění:

(b) Až do mezilehlého zpracovatelského objektu

- lithiové články a baterie o celkové (brutto) hmotnosti nejvýše 500 g na každý článek nebo baterii nebo lithium-iontové články s watthodinovou zatížitelností nejvýše 20 Wh, lithium-iontové baterie s watthodinovou zatížitelností nejvýše 100 Wh, lithiové kovové články s obsahem lithia nejvýše 1 g a lithiové kovové baterie s celkovým obsahem lithia nejvýše 2 g, neobsažené v zařízení, shromážděné a podávané k přepravě za účelem jejich třídění, likvidace nebo recyklace; jakož i

- lithiové články a baterie obsažené v zařízeních ze soukromých domácností shromážděné a podávané k přepravě za účelem jejich vyčištění, rozebrání, recyklace nebo likvidace;

POZNÁMKA: „Zařízení ze soukromých domácností“ jsou zařízení, která pocházejí ze soukromých domácností, a zařízení, která pocházejí z obchodních, průmyslových, institucionálních a jiných zdrojů a jež jsou vzhledem ke své povaze a množství podobná zařízením ze soukromých domácností. Zařízení, která budou pravděpodobně používána jak soukromými domácnostmi, tak i uživateli jinými, než jsou soukromé domácnosti, musí být v každém případě považována za zařízení ze soukromých domácností.

nepodléhají jiným ustanovením ADN, včetně zvláštního ustanovení 376 a odstavce 2.2.9.1.7, pokud splňují následující podmínky:“.

SP 636 (b) Pozměnit pododstavec (iii) do tohoto znění:

(iii) Kusy jsou označeny „LITHIOVÉ BATERIE K LIKVIDACI“ nebo „LITHIOVÉ BATERIE K RECYKLACI“, jak je to náležité.

Pokud jsou zařízení obsahující lithiové články nebo baterie přepravována bez obalu nebo na paletách podle pokynu pro balení P909 (3) pododdílu 4.1.4.1 ADR, smí být tato značka alternativně umístěna na vnějším povrchu vozidla nebo kontejneru.“.

Doplnit tato nová zvláštní ustanovení:

„665 Černé (kamenné) uhlí, koks a antracit splňující klasifikační kritéria třídy 4.2, obalové skupiny III, nepodléhají ustanovením ADN.“.

„669 Každé přípojné vozidlo vybavené zařízením, poháněným kapalným nebo plynným palivem nebo systémem skladování a výroby elektrické energie, které je určeno k používání během přepravy prováděné tímto přípojným vozidlem jako součástí dopravní jednotky, musí být přiřazeno k UN číslům 3166 nebo 3171 a podléhat stejným podmínkám, jaké jsou stanoveny pro tato UN čísla, je-li přepravováno jako náklad na vozidle, pokud celkový vnitřní objem nádrží obsahujících kapalné palivo nepřekročí 500 litrů.“.

Kapitola 5.1

5.1.5.5 Pozměnit tabulku takto:

Do tabulky doplnit tyto nové řádky:

Alternativní limity aktivity pro vyjmuté zásilky přístrojů nebo předmětů-AnoAnoNe5.1.5.2.1 (e)
6.4.22.7 (ADR)
Štěpné látky vyňaté podle 2.2.7.2.3.5 (f)-AnoAnoNe5.1.5.2.1 (a) (iii)
6.4.22.6 (ADR)

V první řádce (Výpočet neuvedených hodnot A1 a A2), v posledním sloupci namísto „ uvést „2.2.7.2.2.2 (a), 5.1.5.2.1 (d)“.

V desáté řádce (Málo rozpustitelné radioaktivní látky), v posledním sloupci namísto „6.4.22.3“ uvést „6.4.22.5“.

V třinácté řádce (Schválení konstrukce kusů podléhajících přechodným opatřením), v posledním sloupci vypustit „1.6.6.1“ a na konec vložit ,„ 6.4.22.9 (ADR)“.

Kapitola 5.2

5.2.1.7.4 (c) Namísto„ mezinárodním registračním kódem vozidla (VRI-Code)2“ uvést „rozlišovací značkou používanou na vozidlech v mezinárodním silničním provozu2“.

Pozměnit poznámku pod čarou 2 takto:

2 Rozlišovací značka státu registrace používaná na motorových a přípojných vozidlech v mezinárodním silničním provozu, např. podle Ženevské úmluvy o silničním provozu z roku 1949 nebo Vídeňské úmluvy o silničním provozu z roku 1968.“.

5.2.2.2.2 Pozměnit nadpis bezpečnostní značky č. 4.1 do tohoto znění: “NEBEZPEČÍ TŘÍDY 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky“.

Kapitola 5.4

5.4.1.1.11 Pozměnit do tohoto znění:

5.4.1.1.11 Zvláštní ustanovení pro přepravu IBC, cisteren, bateriových vozidel, přemístitelných cisteren a MEGC po uplynutí data platnosti poslední periodické zkoušky nebo inspekce

Pro přepravu podle 4.1.2.2 (b), 4.3.2.3.7 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) nebo 6.7.4.14.6 (b) ADR (nebo RID) musí být v tomto smyslu uveden v přepravním dokladu tento zápis:

„PŘEPRAVA PODLE 4.1.2.2 (b) ADR (nebo RID)“,

„PŘEPRAVA PODLE 4.3.2.3.7 (b) ADR (nebo RID)“,

„PŘEPRAVA PODLE 6.7.2.19.6 (b) ADR (nebo RID)“,

„PŘEPRAVA PODLE 6.7.3.15.6 (b) ADR (nebo RID)“, nebo „PŘEPRAVA PODLE 6.7.4.14.6 (b) ADR (nebo RID)“, jak je to náležité.“.

5.4.1.2.1 V POZNÁMCE 2 namísto „uvedené rozlišovací značkou pro motorová vozidla v mezinárodním provozu (XX)3“ uvést „uvedené rozlišovací značkou používanou na vozidlech v mezinárodním silničním provozu (XX)3“.

Pozměnit poznámku pod čarou 3 takto:

3 Rozlišovací značka státu registrace používaná na motorových a přípojných vozidlech v mezinárodním silničním provozu, např. podle Ženevské úmluvy o silničním provozu z roku 1949 nebo Vídeňské úmluvy o silničním provozu z roku 1968.

5.4.2 Za POZNÁMKU doplnit nový odstavec tohoto znění:

„Jestliže přeprava nebezpečných věcí ve vozidle předchází přepravě po moři, může být přepravní doklad doprovázen „osvědčením o naložení kontejneru/vozidla“ podle oddílu 5.4.2 IMDG Code5, 6.“.

Na konci poznámky pod čarou 5 namísto „(„IMO/ILO/UNECE Pokyny pro nakládání nákladních dopravních jednotek (CTU))“ uvést „(„IMO/ILO/UNECE Praktická instrukce pro nakládání nákladních dopravních jednotek (CTU Code))“.

5.4.2 V poznámce pod čarou 6:

- na začátku za „IMDG Code“ doplnit „(Změna 38-16)“;

- ve 2 namísto „7.2.2.3“ uvést „7.3.4.1“;

- v 6 namísto „ve shodě s 7.4.6“ uvést „podle 7.1.2“;

- v POZNÁMCE za 5.4.2.1 IMDG Code namísto „cisterny“ uvést „přemístitelné cisterny“;

- v 5.4.2.4 IMDG Code namísto „přepravní doklad k nebezpečným věcem“ uvést „osvědčení o naložení kontejneru/vozidla“.

5.4.3.4 Ve vzoru písemných pokynů upravit popis nebezpečí třídy 4.1 ve sloupci 1 takto: „Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky“.

5.4.3 Do tohoto oddílu doplnit nový odstavec:

5.4.3.5 Smluvní strany poskytnou sekretariátu OSN oficiální překlad písemných pokynů ve svém úředním jazyku (jazycích) podle tohoto oddílu. Sekretariát OSN dá národní verze písemných pokynů, které obdržel, k dispozici všem smluvním stranám.“.

Kapitola 7.2

7.2.3.2.1 Konec druhé větě upravit do tohoto znění: „...udržovány ve stavu bez

přepravovaných látek“.

7.2.4.16.5 Druhou větu nahradit tímto textem: „Před připojením a po odpojení přípojek a mezi těmito operacemi, pokud je to nutné, musí být nádoby vyprázdněny. Tyto požadavky neplatí pro přepravu látek třídy 2.“.

Kapitola 8.6

8.6.3, otázka 8 Konec upravit do tohoto znění: „...a jsou prázdné?“.

8.6.3, otázka 14, čtvrtý odsek vypustit: „, kuchyňská a chladicí“. Vypustit pátý odsek, který zní: „Jsou pomocí hlavního uzavíracího ventilu vypnuta všechna bytová zařízení na kapalný plyn?“.

Kapitola 9.3

9.3.3.21.5 (c) Namísto „EN 12827:1996“ uvést „EN 12827:1999“.

Poznámky pod čarou

1) V Německu distribuováno Ústřední komisí pro lodní dopravu po Rýně pod označením CCNR/ZKR/ADN/36/Add.1.


Organizace spojených národů

ECE/ADN/36/Corr.1

obr.10

Hospodářská a sociální rada

Distr.: rámcově
26. září 2016
Anglicky
Originál: anglicky a francouzský

Evropská hospodářská komise

Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Návrh změn k Pravidlům přiloženým k ADN1)

Corrigendum

1. Změna k Části 1, Kapitola 1.2, 1.2.1, definice „Příručka zkoušek a kritérií“

Netýká se českého překladu

2. Změna k Části 1, Kapitola 1.2, 1.2.1, definice „Údržná doba“

Netýká se českého překladu

3. Změny k Části 1, Kapitola 1.6, 1.6.1.20, 1.6.1.28, 1.6.1.30, 1.6.1.31, 1.6.1.32

Vypustit 1.6.1.30

4. Změny k Části 1, Kapitola 1.16, 1.16.6.1, 1.16.6.3, 1.16.7.1, 1.16.9, 1.16.10.1 (dvakrát) a 1.16.11

Namísto 1.16.9.1.16.10.1 (dvakrát) a 1.16.11 uvést 1.16.9 a 1.16.10.1 (dvakrát)

5. Změna k Části 2, Kapitola 2.2, nové ustanovení 2.2.41.1.21

Netýká se českého překladu

6. Změna k Části 2, Kapitola 2.2, 2.2.9.1.14, první změna

Namísto „Motory a stroje, vnitřní spalování“ uvést „Vozidla, motory a stroje, vnitřní spalování“

7. Změny k Části 3, Kapitola 3.1, 3.1.2.6 (a)

Nahradit

3.1.2. (a) Pozměnit do tohoto znění:

(a) pro kapaliny a tuhé látky: je-li SAPT2 (měřena s inhibitorem nebo bez něho, použije-li se chemická stabilizace) menší nebo rovna SAPT předepsané v 2.2.41.1.21, platí ustanovení v 2.2.41.1.17, zvláštní ustanovení 386 kapitoly 3.3, zvláštní ustanovení V8 kapitoly 7.2 ADR, zvláštní ustanovení S4 kapitoly 8.5 ADR a požadavky kapitoly 9.6 ADR, s výjimkou toho, že pojem „SADT“ používaný v těchto odstavcích zahrnuje také „SAPT“, pokud je dotyčná látka náchylná k polymerizaci.“.

Poznámka pod čarou 2 zní takto: 2 K definici teploty autoakcelerační polymerace (SAPT) viz 1.2.1.“.

8. Změna k Části 3, Kapitola 3.2, Tabulka C, Nový řádek, UN3257, sloupec(2)

Netýká se českého překladu

9. Změny k Části 3, Kapitola 3.3, zvláštní ustanovení 363, pododstavec (a)

Vypustit v množstvích větších než jsou množství uvedená ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2,

10. Změna k Části 3, Kapitola 3.3, zvláštní ustanovení 363, v POZNÁMCE za pododstavcem (a)

Namísto 1.1.3.3 uvést 1.1.3.2 (a), (d) a (e), 1.1.3.3 a 1.1.3.7

11. Změna k Části 3, Kapitola 3.3, nové zvláštní ustanovení 378, v POZNÁMCE za pododstavcem (e)

Namísto ISO 9001:2008 uvést ISO 9001

12. Změna k Části 3, Kapitola 3.3, nové zvláštní ustanovení 666, pododstavec (a)

Netýká se českého překladu

13. Změna k Části 3, Kapitola 3.3, nové zvláštní ustanovení 666, pododstavec (b) na konci

Vložit pokud není podstatné, aby výbava zůstala funkční

14. Změna k Části 3, Kapitola 3.3, nové zvláštní ustanovení 666, pododstavec (d)

Netýká se českého překladu

15. Změna k Části 3, Kapitola 3.4, 3.4.7.1

Netýká se českého překladu

16. Změna k Části 3, Kapitola 3.4, 3.4.8.1

Netýká se českého překladu

17. Změna k Části 5, Kapitola 5.4, 5.4.2

Stávající text nahradit tímto textem:

5.4.2 Pozměnit do tohoto znění:

V nadpisu namísto „velký kontejner“ uvést „kontejner“.

V prvním odstavci namísto „velký kontejner“ uvést „kontejner“ a namísto „osvědčení o naložení kontejneru“ uvést „osvědčení o naložení kontejneru/vozidla“.

V druhém odstavci namísto „osvědčení o naložení kontejneru“ uvést „osvědčení o naložení kontejneru/vozidla““ (2 krát) a namísto „naložení kontejneru“ uvést „naložení kontejneru nebo vozidla“.

V POZNÁMCE namísto „osvědčení o naložení kontejneru“ uvést „osvědčení o naložení kontejneru/vozidla“.

18. Změna k Části 5, Kapitola 5.5, 5.5.2.3.2

Netýká se českého překladu

19. Změna k Části 5, Kapitola 5.5, 5.5.3.3.3, na konci prvního odseku změněného textu

Namísto pokud je tento požadavek splněn uvést a oddělen od kabiny řidiče /tato změna je ve druhém odseku - poznámka překladatele/

20. Změna k Části 5, Kapitola 5.5, 5.5.3.3.3

Netýká se českého překladu

21. Změna k Části 8, Kapitola 8.2, 8.2.1.4

Nahradit

Pozměnit začátek do tohoto znění:

„Po pěti letech musí být platnost osvědčení prodloužena příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací, jestliže odborník prokáže, že úspěšně absolvoval obnovovací kurz...“. (Zbytek beze změny).

22. Změna k Části 8, kapitole 8.2, 8.2.1.6

Nahradit

Pozměnit větu před odseky do tohoto znění:

„Po pěti letech musí být platnost osvědčení prodloužena příslušným orgánem nebo jím pověřenou organizací, jestliže odborník na přepravu plynů prokáže:“

23. Změna k Části 8, kapitole 8.2, 8.2.1.8

Nahradit

Pozměnit větu před odseky do tohoto znění:

„Po pěti letech musí být platnost osvědčení prodloužena příslušným orgánem nebo jím pověřenou institucí, jestliže odborník na přepravu chemikálií prokáže:“.

24. Změna k Části 8, kapitole 8.6, 8.6.1.3 a strana 3 vzoru, konec

Vložit Druhá změna se netýká českého překladu.

25. Změna k Části 9, kapitole 9.3, 9.3.2.11.2(a) až 9.3.11.3 (a)

Namísto 9.3.2.11.2 (a) a 9.3.2.11.3 (a) uvést 9.3.2.11.3 (a) a 9.3.3.11.3 (a)

26. Změna k Části 9, kapitole 9.3, 9.3.x.8.1, první odstavec

Vypustit

Poznámky pod čarou

1) V Německu distribuováno Ústřední komisi pro lodní dopravu po Rýne pod označením CCNR/ZKR/ADN/36/Corr.l.

Přesunout nahoru