Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 41/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů  

Datum vyhlášení 27.06.2017
Uzavření smlouvy 25.02.2016
Platnost od 02.06.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. února 2016 byla v Jakartě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 2. června 2017.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A VLÁDOU INDONÉSKÉ REPUBLIKY

O ZRUŠENÍ VÍZOVÉ POVINNOSTI PRO DRŽITELE DIPLOMATICKÝCH

ČI SLUŽEBNÍCH PASŮ

Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky (dále uváděné jako „smluvní strany“),

S PŘÁNÍM posilovat přátelské vztahy mezi oběma zeměmi,

V SOULADU se zákony a předpisy platnými v příslušných státech,

SE DOHODLY takto:

ČLÁNEK 1

OSVOBOZENÍ OD VÍZOVÉ POVINNOSTI

1. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických či služebních pasů, mohou vstupovat na území Indonéské republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez víz a poplatků po dobu nepřesahující třicet (30) dní.

2. Občané Indonéské republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických či služebních pasů, mohou vstupovat na území České republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez vstupních víz a poplatků po dobu nepřesahující maximální povolenou dobu pro krátkodobý pobyt činící devadesát (90) dní v jakémkoliv období sto osmdesáti (180) dní podle schengenského acquis.

ČLÁNEK 2

DOBA PLATNOSTI PASU

Doba platnosti diplomatického či služebního pasu občanů smluvních stran musí být v den vstupu na území státu druhé smluvní strany nejméně šest (6) měsíců.

ČLÁNEK 3

VÍZA PRO ČLENY DIPLOMATICKÝCH MISÍ ČI KONZULÁRNÍCH ÚŘADŮ

1. Občané státu kterékoliv ze smluvních stran, kteří jsou držitelé platných diplomatických či služebních pasů a kteří jsou přiděleni jako členové diplomatických misí nebo konzulárních úřadů či jako zástupci u mezinárodních organizací sídlících na území státu druhé smluvní strany, musejí před vstupem na toto území získat příslušné vstupní vízum.

2. Odstavec 1 tohoto článku se vztahuje i na rodinné příslušníky tvořící součást domácnosti osob uvedených v předchozím odstavci, kteří jsou občany příslušných států smluvních stran a držiteli platných diplomatických či služebních pasů.

ČLÁNEK 4

PODMÍNKY VSTUPU A VÝSTUPU

Občané uvedení v článku 1 této dohody mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany na všech hraničních přechodech pro mezinárodní dopravu.

ČLÁNEK 5

PRÁVA ÚŘADŮ

1. Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo odmítnout vstup či omezit dobu pobytu na území svého státu občanům státu druhé smluvní strany, kteří jsou uvedeni v článku 1 této dohody, jejichž přítomnost je nežádoucí.

2. Aniž by tím byly dotčeny jejich diplomatické výsady a imunity, mají občané uvedení v článku 1 této dohody povinnost dodržovat po dobu pobytu na území státu druhé smluvní strany jeho vnitrostátní zákony.

ČLÁNEK 6

ZMĚNY

Tato dohoda může být v případě nutnosti pozměněna po vzájemném písemném souhlasu smluvních stran. Taková změna vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 článku 10 této dohody a bude tvořit její nedílnou součást.

ČLÁNEK 7

POZASTAVENÍ

1. Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo dočasně zcela či částečně pozastavit provádění této dohody z důvodů národní bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku či veřejného zdraví.

2. Obě smluvní strany se budou vzájemně písemně diplomatickou cestou informovat o zavedení či ukončení opatření uvedených v odstavci 1 tohoto článku nejméně sedmdesát dva (72) hodin před vstupem v platnost takového opatření.

ČLÁNEK 8

VZOR A VYDÁVÁNÍ PASŮ ČI CESTOVNÍCH DOKLADŮ

1. Obě smluvní strany si vymění diplomatickou cestou vzory svých diplomatických a služebních pasů uvedených v článku 1 této dohody do třiceti (30) dní po vstupu této dohody v platnost.

2. Pokud budou platné diplomatické či služební pasy uvedené v článku 1 této dohody změněny či pozměněny, předá každá smluvní strana druhé smluvní straně diplomatickou cestou vzory svých nových či pozměněných diplomatických či služebních pasů společně s jejich podrobných popisem nejméně třicet (30) dní před jejich zavedením.

3. Pokud občan kterékoliv ze smluvních stran ztratí či poškodí svůj diplomatický či služební pas na území státu druhé smluvní strany, informuje neprodleně úřady svého státu prostřednictvím diplomatické mise či konzulárního úřadu svého státu. Příslušná diplomatická mise či konzulární úřad vydá v souladu se zákony svého státu výše uvedené osobě doklad umožňující návrat do státu, jehož je občanem.

ČLÁNEK 9

UROVNÁVÁNÍ SPORŮ

Jakékoliv rozdíly či spory plynoucí z výkladu či uplatňování ustanovení této dohody budou řešeny smírně konzultacemi či jednáním obou smluvních stran diplomatickou cestou.

ČLÁNEK 10

VSTUP V PLATNOST. TRVÁNÍ A UKONČENÍ

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost třicet (30) dní po dni, kdy bylo diplomatickou cestou doručeno poslední písemné oznámení smluvních stran o dokončení jejich vnitrostátních právních postupů nutných pro vstup této dohody v platnost.

2. Každá se smluvních stran může kdykoliv tuto dohodu ukončit písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně diplomatickou cestou. V takovém případě skončí platnost této dohody šedesát (60) dní po doručení takového oznámení druhé smluvní straně.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, byvše k tomu řádně pověřeni svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Jakartě dne 25. února roku 2016 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, indonéském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě jakéhokoliv rozdílu ve výkladu ustanovení této dohody má přednost anglické znění.

Za vládu
České republiky
PhDr. Lubomír Zaorálek v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládou
Indonéské republiky
Retno Marsudi v. r.
ministryně zahraničních věcí

Přesunout nahoru