Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 40/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017-2021  

Datum vyhlášení 27.06.2017
Uzavření smlouvy 01.06.2017
Platnost od 01.06.2017
Platnost do 31.12.2021 (za 1 rok)
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. června 2017 byl v Gdyni podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 -2021.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2021.

České znění Programu se vyhlašuje současně.


Program spolupráce

mezi Ministerstvem kultury České republiky

a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky

na léta 2017-2021

Ministerstvo kultury České republiky a ministr kultury a národního dědictví Polské republiky, dále jen „smluvní strany“,

se v souladu s článkem 15 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Praze dne 30. září 2003, dohodly takto:

Článek 1

Studijní návštěvy a pobyty

Smluvní strany budou podporovat organizaci studijních návštěv a pobytů odborníků ve všech oblastech kultury v rámci přímé spolupráce mezi příslušnými institucemi států obou smluvních stran. Podrobné podmínky organizace a financování studijních návštěv a pobytů budou specifikovány příslušnými institucemi.

Článek 2

Festivaly

1. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat účast svých umělců a uměleckých souborů na mezinárodních divadelních, hudebních a tanečních festivalech a jiných významných kulturních událostech pořádaných na území státu druhé smluvní strany.

2. Otázky výběru uměleckých souborů, programu pobytu a termínů vystoupení budou dohodnuty cestou pracovních kontaktů mezi příslušnými institucemi.

Článek 3

Divadlo

1. Smluvní strany budou podporovat prezentaci dramatických děl českých a polských autorů se zvláštním důrazem na díla současných autorů.

2. Smluvní strany budou podporovat přímé kontakty mezi divadly, divadelními, baletními a operními skupinami a budou dle svých možností vytvářet podmínky k rozvoji spolupráce mezi Národním divadlem v Praze a Národním divadlem ve Varšavě a v souladu s prohlášením o záměru výměny a umělecké spolupráce, podepsaným těmito divadly.

3. Smluvní strany budou podporovat účast svých zástupců zejména na:

1) Mezinárodním festivalu „Divadlo“ v Plzni;

2) Pražském Quadriennale;

3) Mezinárodním festivalu loutkového divadla „Spectaculo interesse“ v Ostravě;

4) Mezinárodním divadelním festivalu „Bez hranic” v Cieszyně a Českém Těšíně;

5) Mezinárodním divadelním festivalu „Kontakt“ v Toruni;

6) Mezinárodním divadelním festivalu „Nová Evropa” v Olštýně;

7) Mezinárodním festivalu loutkového umění v Bielsko-Bialej.

4. Smluvní strany budou dle svých možností podporovat přímou spolupráci mezi Institutem umění - Divadelním ústavem v Praze a Divadelním ústavem Zbigniewa Raszewského ve Varšavě v rámci mezinárodního projektu European Routes of Historie Theatres, který navazuje na předchozí společné aktivity v oblasti divadelní architektury a který si klade za cíl mapovat, propojit a propagovat evropská historická divadla, a projektu společné prezentační strategie zemí V4 a Střední Evropy PACE.V4 (Performing Arts Central Europe - Visegrad Countries Focus) - konference PACE.V4 - Transport a infrastruktura ve scénických uměních zemí V4.

5. Strany budou propagovat výměnu informací a zkušeností v rámci Východoevropské Platformy Performativních umění (East European Performing Arts Platform).

6. Smluvní strany budou, v rámci svých možností a s přihlédnutím ke kulturnímu a tvůrčímu významu Těšínského divadla v Českém Těšíně, podporovat jeho fungování. Smluvní strany vyjadřují uznání pro činnost a součinnost České a polské scény Těšínského divadla.

Článek 4

Hudba

1. Smluvní strany se v rámci svých možností zasadí o podporu přímé spolupráce mezi hudebními institucemi ze států smluvních stran.

2. Smluvní strany budou dle svých možností podporovat účast svých zástupců na významných mezinárodních hudebních festivalech ve státu druhé smluvní strany, včetně na Mezinárodním hudebním festivalu Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních a Mezinárodním hudebním festivalu „Chopin a jeho Evropa“ ve Varšavě.

3. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat organizaci kurzů a tvůrčích dílen v oblasti klasické i alternativní hudby.

4. Smluvní strany se dle svých možností zasadí o propagaci tvorby skladatelů státu druhé smluvní strany.

Článek 5

Výtvarné umění

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi kulturními institucemi a organizacemi tvůrců, které působí v oblasti výtvarného umění, architektury a designu, zejména při organizaci výstav současného umění.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci Muzea moderního umění ve Varšavě s českými historiky umění v rámci výzkumných projektů věnovaných problematice designu.

Článek 6

Kinematografie

1. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat účast svých tvůrců a filmů na mezinárodních filmových festivalech organizovaných na území státu druhé smluvní strany v souladu s pravidly těchto festivalů.

2. V zájmu propagace přínosu svých národních kinematografií budou smluvní strany podporovat organizaci filmových přehlídek. Podrobnosti, které se týkají jejich organizace, budou dohodnuty příslušnými institucemi.

3. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci filmových institucí.

4. Smluvní strany budou podporovat spolupráci národních filmových archivů, v rozsahu výměny zkušeností týkajících se digitalizace, údržby a popularizace filmového a audiovizuálního dědictví.

Článek 7

Literatura a knihovny

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci národních knihoven států smluvních stran realizovanou na základě přímých dohod mezi nimi a rovněž spolupráci dalších knihoven. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci knihoven v celé šíři jejich působnosti, zvláště pak v oblasti ochrany a digitálního zpřístupnění písemného kulturního dědictví.

2. Smluvní strany budou podporovat vydávání překladů českých děl v polštině a děl polské literatury v češtině.

3. Smluvní strany budou spolupracovat při prezentaci národních literatur ve státě druhé smluvní strany, včetně knižních veletrhů.

4. Smluvní strany budou podporovat organizování studijních návštěv a pobytů pro spisovatele a překladatele.

Článek 8

Muzea a galerie

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi muzei a galeriemi států smluvních stran, včetně a zejména Slezského zemského muzea v Opavě se Slezským muzeem v Katovicích a Národní galerie v Praze s Národním muzeem ve Varšavě, která zahrnuje výměnu výstav, exponátů a zkušeností v oblasti řízení muzeí.

2. Smluvní strany budou podporovat výměnu pracovníků muzeí a galerií. Podrobnosti organizace těchto studijních návštěv a pobytů budou dohodnuty příslušnými institucemi států smluvních stran.

Článek 9

Výstavní projekty

Smluvní strany budou podporovat realizaci následujících výstavních projektů:

1) v České republice:

- příprava projektu „Viktor Karger (1880-1976). Osudy slezského muzejníka (a muzejnictví) v první polovině XX. století“, realizovaného ve spolupráci s Muzeem Śląska Cieszyńskiego v rámci programu UE INTERREG v letech 2017-2018;

2) v Polské republice:

- výstavy „Český japonizmus” v Muzeu japonského umění a techniky „Manggha“ v Krakově, připravované ve spolupráci s Národní galerií v Praze;

- výstavy připravované Národním muzeem v Praze „Česká loutka“ ve Státním etnografickém muzeu ve Varšavě, realizované v letech 2017-2018;

- výstavy „Rozlomená doba (Mezi úzkostí a slastí: zrod soudobého Středoevropana)“, prezentující umění a architekturu dvacátých let ve Střední Evropě, organizované v letech 2018-2019 Mezinárodním centrem kultury v Krakově, ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci.

Článek 10

Kulturní dědictví

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci institucí a organizací, které působí v oblasti ochrany movitého a nemovitého kulturního dědictví států smluvních stran, se zvláštním důrazem na:

1) zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, které jsou jejich kulturním dědictvím, v souladu s platnými právními předpisy daného státu a mezinárodními smlouvami, které jsou závazné pro státy smluvních stran;

2) pomoc v hledání a opětném získání protizákonně přemístěných kulturních statků (rovněž v důsledku 2. světové války), které se nalézaly na území státu druhé smluvní strany;

3) pokračování v dalších letech s projektem „Stopami Poláků v českém (rakouském) Slezsku“.

2. Smluvní strany budou podporovat výměnu informací v oblasti propagace kulturního dědictví zejména informační platformou Art Historian Information from Central Europe - AHICE.

3. Polská smluvní strana nabízí Českým badatelům využití stipendijního programu „Thesaurus Poloniae” koordinovaného Mezinárodním centrem kultury v Krakově, zaměřeného na badatele historie a kulturního dědictví Polské republiky a střední Evropy.

Článek 11

Kultura připomínání

1. Smluvní strany budou podporovat aktivity zajišťující provoz expozice České republiky „Vězni z Česka v KL Auschwitz“, která je prezentována ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci Památníku Terezín se Státním muzeem Auschwitz-Birkenau v Osvětimi a Státním muzeem na Majdanku.

3. Smluvní strany budou podporovat spolupráci, jejímž účelem je uctít v roce 2018 100. výročí ukončení první světové války a získání nezávislosti obou států.

Článek 12

Tradiční lidová kultura

Smluvní strany budou podporovat účast svých lidových umělců a uměleckých souborů na mezinárodních folkloristických festivalech a jiných významných kulturních událostech pořádaných na území státu druhé smluvní strany, jakož i spolupráce mezi odborníky v oblasti lidové kultury a ochrany nehmotného kulturního dědictví.

Článek 13

Prezentace kultury národnostních menšin

1. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat zachování a rozvoj kultury polské menšiny v České republice a české menšiny v Polské republice.

2. Smluvní strany budou dle svých možností podporovat realizaci mimo jiné těchto akcí:

1) Festival Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, organizovaného každé čtyři roky střídavě v Třinci nebo Karviné;

2) folklorní setkání „Gorolski Święto“ v Jablunkově;

3) soutěž talentů pořádanou Kongresem Poláků v České republice „Tacy jesteśmy“;

4) koncertní přehlídku „Zelovské zvonky“ v Zelově.

Článek 14

Spolupráce v rámci mnohostranných iniciativ

1. Smluvní strany budou spolupracovat v rámci Visegrádské skupiny zejména v oblasti propagace projektů v oblasti kultury a podpory iniciativy Fórum dědictví střední Evropy.

2. Smluvní strany budou spolupracovat v rámci programů a iniciativ Evropské unie.

3. Smluvní strany se budou, uznají-li to za žádoucí, navzájem informovat o prioritních směrech činnosti v oblasti kultury v rámci mezinárodní organizace UNESCO a dalších mezinárodních organizací.

Článek 15

Organizační a finanční podmínky

1. Otázku pokrytí cestovních výdajů v přijímajícím státu smluvní strany, ubytování a stravy osob, na něž se vztahuje výměna (vč. studijních návštěv a pobytů), dohodnou příslušné instituce ze států smluvních stran odděleně v každém jednotlivém případě.

2. Lhůty a program pobytu a také finanční podmínky výměny uměleckých souborů realizované v rámci tohoto Programu budou vždy dohodnuty příslušnými institucemi.

3. Podrobné organizační, technické a finanční podmínky konání výstav budou dohodnuty mezi příslušnými institucemi a budou určeny v oddělených dohodách podepsaných těmito subjekty.

Článek 16

Řešení sporů

Jakýkoli spor, k němuž může dojít při výkladu nebo naplňování tohoto Programu spolupráce, bude řešen konzultacemi smluvních stran vedenými diplomatickou cestou.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

1. Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2021.

2. Každá ze smluvních stran může písemnou formou vypovědět Program spolupráce před uplynutím doby jeho platnosti. V takovém případě jeho platnost skončí po uplynutí třech měsíců ode dne obdržení výpovědi druhou smluvní stranou.

3. Ukončení platnosti tohoto Programu spolupráce nebude mít vliv na realizaci aktivit, uskutečňovaných na jeho základě, které byly započaty v době jeho platnosti.


Dáno v Gdyni, dne 1. června 2017, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury České republiky
Mgr. Daniel Herman v. r.
ministr

ministr kultury a národního dědictví Polské republiky
Piotr Gliński v. r.

Přesunout nahoru