Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 4/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury  

Datum vyhlášení 20.01.2017
Uzavření smlouvy 15.12.2016
Platnost od 15.12.2016
Platnost do 31.12.2020 (za 3 měsíce)
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2016 bylo v Kyjevě podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání

mezi Ministerstvem kultury České republiky

a Ministerstvem kultury Ukrajiny

o spolupráci v oblasti kultury

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Ukrajiny (dále jen „Strany”),

vedeny úmyslem dalšího rozvoje přátelských vztahů mezi oběma zeměmi a národy,

uznávajíce Ukrajinu jako evropskou zemi, která je schopna sdílet evropské hodnoty,

přesvědčeny, že výměna a spolupráce v oblasti kultury vyústí v rozšíření znalostí a zlepšení vzájemného porozumění obyvatel České republiky a Ukrajiny,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany budou podporovat přímou spolupráci ve všech oblastech kultury a umění v České republice a na Ukrajině, a zejména budou podporovat:

- účast umělců na festivalech a jiných kulturních událostech v obou zemích;

- výměnu a spolupráci v oblasti výstav;

- účast specialistů v oblastech kultury a umění na sympoziích, konferencích, seminářích a jiných kulturních událostech;

- výměnu zkušeností v oblasti kulturního dědictví, zejména ochrany, uchovávání a restaurování památek;

- výměnu zkušeností v oblasti digitalizace knihoven a muzejních sbírek;

- spolupráci mezi knihovnami, muzei a galeriemi obou zemí, výměnu expertů z oblasti literatury, muzeí a galerií;

- výměnu zkušeností o stanovování vědeckého obsahu v muzeologii, uchovávání a podpoře muzejních sbírek;

- jiné formy spolupráce, která posílí spolupráci v oblasti kultury mezi státy obou Stran.

Článek 2

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi kulturními a uměleckými institucemi České republiky a Ukrajiny: divadly, muzei, galeriemi, knihovnami a také mezi institucemi zodpovědnými za ochranu a uchovávání kulturního dědictví.

Tato spolupráce bude realizována na základě separátních a přímých dohod mezi kulturními a uměleckými institucemi států obou Stran.

Článek 3

Strany budou, v rámci svých možností, podporovat účast svých umělců a prezentaci filmů na mezinárodních filmových festivalech, pořádaných na území druhé Strany, v souladu s podmínkami těchto festivalů.

Strany budou podporovat přímou spolupráci kulturních institucí v oblasti kinematografie.

Strany budou podporovat spolupráci národních filmových archivů při výměně zkušeností v oblasti digitalizace kinematografického a audiovizuálního dědictví.

Článek 4

Strany budou podporovat spolupráci v oblasti výměny dobrých praktik v rámci evropských fondů, účast na programech a projektech EU, zejména v programu EU „Kreativní Evropa”; a budou také podporovat účast umělců států Stran na bilaterálních či multilaterálních společných projektech.

Článek 5

Strany budou podporovat účast zástupců svých zemí na seminářích, festivalech, soutěžích, výstavách, konferencích, sympoziích a jednáních organizovaných ve svých zemích v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto Ujednání.

Článek 6

Strany prověří, v rámci mezinárodněprávních závazků a národní legislativy, možnosti zavedení společných opatření s cílem zabránění nelegálního dovozu a vývozu předmětů kulturního dědictví a budou si vyměňovat příslušné informace.

Článek 7

Strany budou podporovat přímou spolupráci a výměnu dobrých praktik mezi nevládními organizacemi v oblastech danými tímto Ujednáním.

Článek 8

Strany budou podporovat výměnu odborníků z oblasti kultury, a to na základě principu reciprocity, na celkovou dobu 20 dnů v jednom kalendářním roce, za účelem výměny zkušeností, účasti na konkrétních projektech a projednávání realizace tohoto Ujednání.

Vysílající strana hradí veškeré náklady na zdravotní pojištění, které odpovídá zákonným podmínkám pro vstup a pobyt na území přijímající smluvní strany.

Z tohoto pojištění však nesmí být vyňato ani případné hrazení nákladů spojených s repatriací osoby do vysílajícího státu.

Článek 9

Strany se shodují, že vzájemná spolupráce bude založena na vzájemném respektu, principu rovnocenného partnerství a reciprocity.

Toto Ujednání bude implementováno s ohledem na stávající rozpočtové prostředky, personální kapacity a příslušná právní ustanovení států obou Stran.

Článek 10

Za účelem naplnění cílů tohoto Ujednání mohou Strany vypracovávat zvláštní plány spolupráce v oblasti kultury.

Finanční podmínky kulturní spolupráce mohou být upraveny těmito plány spolupráce.

Článek 11

Veškeré spory týkající se výkladu a použití jednotlivých ustanovení tohoto Ujednání budou řešeny jednáním mezi Stranami.

Článek 12

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2020. Platnost tohoto Ujednání bude automaticky prodloužena do data vstupu v platnost nového Ujednání.

Každá ze Stran může toto Ujednání vypovědět písemně diplomatickou cestou. Ujednání bude vypovězeno šest měsíců po datu obdržení výpovědi druhou Stranou.

Vypovězení tohoto Ujednání nebude mít dopad na projekty zahájené během platnosti tohoto Ujednání.

Dáno v Kyjevě dne 15. 12. 2016, ve dvojím vyhotovení, každé v českém, ukrajinském a anglickém jazyce, přičemž všechny jazykové verze jsou autentické. V případě nesrovnalostí má přednost anglická verze.


Za Ministerstvo kultury České republiky
Mgr. Daniel Herman v. r.
ministr kultury

Za Ministerstvo kultury Ukrajiny
Tamara Mazur v.r.
náměstkyně ministra kultury

Přesunout nahoru