Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 36/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky  

Datum vyhlášení 05.06.2017
Uzavření smlouvy 18.01.2016
Platnost od 01.05.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. ledna 2016 byla v Teheránu podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. května 2017.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A VLÁDOU ÍRÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REPUBLIKY

Preambule:

Vláda České republiky a vláda Íránské islámské republiky (dále jen „Strany“);

Vycházejíce z tradičních přátelských vazeb a srdečných vztahů, které existují mezi oběma státy;

Vedeny snahou o rozvoj a zintenzivnění spolupráce v oblasti hospodářství, průmyslu, techniky a technologii na základě reciprocity a vzájemného prospěchu;

Vědomy, si nezbytnosti adekvátního právního rámce česko-íránských vztahů v souladu s právními předpisy platnými v obou státech;

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Cíle

Strany se dohodly v souladu s právními předpisy platnými v obou státech na následujících cílech Dohody:

(a) podpora aktivit naměřených m rozvoj bilaterální hospodářská spolupráce;

(b) podpora spolupráce v oblastech oboustranného zájmu;

(c) podpora a rozvíjení obchodních kontaktů a s nimi souvisejících příležitostí;

(d) rozšiřování dvoustranného obchodu i posílení hospodářských vztahů;

(e) usnadněni růstu dvoustranných investic a identifikace hospodářských a investičních příležitostí v obou státech;

(f) podpora užší spolupráce v oblasti průmyslu a obchodu a usnadnění vytváření sítí mezi podnikatelskými subjekty obou států;

(g) podpora hlubšího porozumění mezi soukromými sektory obou států s ohledem na obchodní a hospodářskou politiku obou států.

ČLÁNEK 2

Hospodářská spolupráce

Obě strany ctí zásady tržního hospodářství. V důsledku toho souhlasí s podporováním a usnadňováním širší spolupráce mezí fyzickými i právnickými osobami obou států, včetně podnikatelské sféry, sdružení, institucí a vládních agentur, v souladu s právními předpisy platnými v obou státech. Za tímto účelem se dohodly na:

(a) výměně informací o hospodářském rozvoji a dvoustranném obchodu, hospodářských plánech, prognózách a strategiích;

(b) identifikaci investičních příležitostí a usnadnění investičních toků prostřednictvím výměny informací o právních předpisech, které upravují zahraniční investice, a všech jejich změnách, a o oblastech, které mohou být potenciálně zajímavé pro vzájemnou spolupráci;

(c) usnadnění hospodářských a investičních misí, výměny informací a analýz trhu, obchodních a institucionálních vazeb a dalších Iniciativ, které spojují potenciální obchodní partnery;

(d) výměně informaci o průmyslových veletrzích, výstavách, podnikatelských misích a dalších propagačních aktivitách;

(e) usnadnění pohybu odborníku z řad veřejnosti, soukromé sféry a neziskového sektoru, technických pracovníků, investorů a obchodních zástupců;

(f) vyhledávání a podpoře možností rozvoje společného podnikání v třetích zemích, vycházejícího z partnerství mezí českými a íránskými podniky;

(g) podpoře vytváření podniků se společnou majetkovou účastí;

(h) podpoře spolupráce v oblasti vědy a techniky, včetně vazeb mezi českými a íránskými vzdělávacími, školicími a výzkumnými institucemi, a dalších vzájemně dohodnutých forem hospodářské spolupráce.

ČLÁNEK 3

Společná komise

1. Provádění této Dohody vyžaduje úzkou spolupráci a konzultace mezi oběma Stranami. K naplnění cílů a ustanovení této Dohody proto Strany zřizují Společnou komisi pro hospodářskou spolupráci (dále jen „Společná komise“). Společná komise se bude scházet v pravidelných intervalech. Zasedání Společné komise se budou střídavě konat v České republice a v Íránské islámské republice, nebude-li v konkrétních případech dohodnuto jinak. Struktura Společné komise bude odsouhlasena oběma Stranami výměnou listin.

2. Mezí úkoly Společné komise patří zejména následující činnosti:

a) diskuse o rozvoji dvoustranných hospodářských vztahů;

b) identifikace nových příležitostí dalšího rozvoje hospodářské spolupráce;

c) příprava návrhů m zlepšení podmínek hospodářské spolupráce mezi podniky obou států; a

d) příprava doporučení, jak postupovat při provádění této Dohody.

3. Obě Strany budou mít za účelem, koordinace a dohledu nad prováděním této Dohody koordinační orgány, a to:

a) v případě Íránské islámské republiky bude koordinačním orgánem Ministerstvo hospodářských vztahů a financí zastupované ministrem hospodářských vztahů a financí jako spolupředsedou Společné komise; a

b) v případě České republiky bude koordinačním orgánem Ministerstvo průmyslu, a obchodu zastupované ministrem průmyslu a obchodu jako spolupředsedou Společné komise.

4. Společná komise může podle potřeby zřizovat výbory nebo pracovní skupiny. Podle potřeby může Společná komise přizvat ke spoluprácí zástupce příslušných obchodních organizací a instituci z obou států s cílem napomoci provádění této Dohody.

5. Pokud Společná komise nerozhodne jinak, budou jí Koordinační orgány předkládat na každém z pravidelných zasedání zprávy o činnostech výborů nebo pracovních skupin, které byly na základě této Dohody zřízeny.

ČLÁNEK 4

Dodatky

1. Ustanovení této Dohody mohou být měněna po vzájemné písemné dohodě Stran. Vstup dodatků v platnost se řídí stejnými pravidly jako vstup v platnost Dohody samé.

2. Změnou či výpovědí této Dohody nejsou dotčena ujednání nebo smlouvy, které byly na základě této Dohody uzavřeny.

ČLÁNEK 5

Řešení sporů

Jakékoliv rozdíly ve výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny příslušnými orgány obou Stran diplomatickou cestou.

ČLÁNEK 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni doručení pozdější diplomatické nóty, v níž se Strany navzájem informují o tom, že byly splněny vnitrostátní právní požadavky nezbytné pro vstup této Dohody v platnost.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze Stran může tuto Dohodu písemně vypovědět diplomatickou cestou. Výpověď nabývá účinnosti první den šestého měsíce následujícího po dni, kdy byla doručena druhé Straně.

3. Spolupráce mezi Stranami bude probíhat v souladu s mezinárodními závazky obou států, včetně závazků vyplývajících z mezinárodních smluv uzavřených Evropskou unií nebo Evropskou unií a členskými státy Evropská unie na jedné straně a Íránskou islámskou republikou na straně druhé. Touto Dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti obou států vyplývající z jejich členství v mezinárodních organizacích, včetně práv a povinností České republiky, které vyplývají z jejího členství v Evropské unii, a včetně práv a povinností vyplývajících z členství Íránské islámské republiky v jakémkoli regionálním ujednání.


DÁNO v Teheránu 18. ledna 2016 což odpovídá 28 Day 1394 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, perském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Jan Mládek, CSc., v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Íránské islámské republiky
Ali Taieb Nia v. r.
ministr financí a ekonomiky

Přesunout nahoru